Шкода В. В. Вступ до правової філософії. − Харків, 1997. Циппеліус Р. Філософія права: підручник: Пер з нім
Скачати 492.07 Kb.
НазваШкода В. В. Вступ до правової філософії. − Харків, 1997. Циппеліус Р. Філософія права: підручник: Пер з нім
Сторінка5/5
Дата конвертації29.04.2016
Розмір492.07 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Філософія > Документы
1   2   3   4   5

Карл Ллевелін (1893—1962), викладач Колумбійського уні­верситету, і ^ Джером Френк (1889—1957), адвокат з Чикаго, бу­дували свою доктрину правового реалізму на принципах праг­матизму, поєднання соціологічногоі психологічного підходів до вивчення права. Вони піддали критиці юридичний позитивізм і закликали досліджувати не тільки правові норми, встановлені в законах і судових рішеннях, але й сам процес впливу права на поведінку людей. За їх загальною думкою, формально-догматичні прийоми вивчення правових актів вже не відповідають вимогам сучасної науки: вони повинні бути «ретельно вивчені, — писав Ллевелін, — з погляду інструменталізму, під кутом зору їх праг­матичного і соціально-психологічного змісту». Саме судова й адміністративна практика утворює, на його думку, «кістяк пра­вової системи». Юристам слід не сперечатися про зміст загаль­них принципів і норм права, а насамперед узагальнити існуючу юридичну практику.

^ Діюче право, відповідно до поглядів реалістів, створюється не законодавчим шляхом (воно містить лише загальні приписи і норми, які швидко відстають від життя), а судовими й адмініст­ративними органами в ході вирішення справ і конкретних супе­речок між людьми. «Сферою права, — писав Ллевелін, — є діяль­ність, що відноситься до вирішення спорів. А люди, здійснюючі цю діяльність за посадою, будь-то судді, шерифи, чиновники, тюремники чи юристи, є офіційними виразниками права. Те, що ці посадові особи вирішують стосовно спорів, і є, на мою думку, саме право». Правові норми, вторив йому Френк, «не діють самі по собі». Вони містять певні ідеали, втілюють соціальну політику держави, проте вони не породжують у індивідів суб´єктивних прав доти, поки не будуть застосовані в рішенні з конкретної справи. «Право складається з рішень, а не з норм. Якщо це так, то суддя створює право всякий раз, коли вирішує справу».

Таким чином, під правом реалісти розуміли сукупність інди­відуальних предписань, тобто правил поведінки, установлених ком­петентними органами держави стосовно конкретних ситуацій.

Дж. Френк визнає фундаментальні принципи природного пра­ва як основу сучасної цивілізації, аде вважає за необхідне на­близити юридичну систему «до прийнятих в суспільстві спосо­бів рішення проблем справедливості». Дія високоморальних норм тоді набирає сили, коли суддя, завдяки своїй психологи, інтуїції, виносить правильне рішення. Реалісти стверджували, що суддя, розглядаючи справу, спочатку приймає рішення за інтуїцією і тільки потім підшукує для нього аргументи за допомогою логіч­них умозаключень, посилань на статті закону, прецеденти і т.д. їх інтерес до інтуїтивної стадії судочинства був продиктований прагненням спростувати концепції юридичного позитивізму, який зводив процес судового розгляду до логічних операцій під­ведення конкретного випадку чи суперечки під абстрактні нор­ми права.

Своєрідність реалістичної доктрини права полягає, таким чи­ном, в тому, що практико-прикладна проблематика в ній прева­лює над теоретичним змістом. Основні думки сучасних реаліс­тів можна звести до трьох тез: 1) позитивний юридичний матеріал практично завжди є недостатнім, щоб наслідок кожної конкре­тної справи на рівні винесення рішення і апеляції був визначе­ний логічно; 2) у таких випадках судді вирішують правові спори з допомогою досвіду суддівського розсуду; 3) у невизначених ви­падках судові рішення можуть бути результатом політичних і моральних, а не юридичних міркувань судді.

^ ВИСНОВКИ ЗА ТЕМОЮ

1. У XX ст. формується некласична модель правосвідо­мості як своєрідний протест проти влади формаль­них норм, які заважали людині реалізовувати свою екзистенціальність. У загальному руслі розвитку природничо-наукових і суспільних наук значно оновлюється юридична наука, вдосконалюється по­нятійний апарат, прийоми і методи юридичного ана­лізу, розширяються методологічні підходи до права, філософських тлумачень співвідношення права і за­кону, оцінок позитивного права тощо.

2. Істотні зміни відбулися в юридичному позитивізмі, який трансформувався у неопозитивізм. Під впливом теорії наказів Дж. Остіна, ”чистої теорії права” Б.Кельзена, аналітичної концепції Г. Харта сформу­вались і поширилися нові юридично-позитивістські підходи до розуміння права (лінгвістичний, юридич­но-логічний, структуралістський тощо).

3. Посилилася тенденція звернення до природного пра­ва як частини соціальної реальності. Розробляються головним чином концепції ”відродженого права”, ”природи речей”, неогегельянства, неокантіанства, екзистенціалізму, онтологічної філософії права тощо. У теоріях ”природного права” акцентується на ціннісно-ідеальнІй ”реальності” права і ця реальність є умовою прагнення людей до справедливості як ідеалу, як гармонійного поєднання всіх цінностей.

4. Розмаїття сучасних концепцій права і типів праворозуміння дозволяє праву розвиватись, змінюва­тись і удосконалюватись, використовуючи переваги кожного з підходів і залучаючи сучасні досягнення конкретних наук. Сьо­годні «інтегративна юриспруденція» підходить до права як багатомірного соціального явища. Сучасна вітчизняна концепція при­родного права включає:

1) права людини, головними з яких є свобода, рівність, власність, прагнення до щастя;

2) права те­риторіальної громади, що стосуються спільних інтересів регіо­нального значення;

3) права нації (збереження власної ідентич­ності, самовизначення у межах етнічної території);

4) права народу.

У такому вигляді природне право є тією основоположною доктриною, що лежить в основі всіх галузей права (насампе­ред — конституційного) розвинутих країн.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

  1. У чому специфіка появи і вирішення філософсько-правових проблем?

  2. Які основні різновиди філософсько-правової проблематики?

  3. Яка природа онтологічних проблем сучасної філософії права?

  4. Які із розглянутих концепцій сучасної філософії права стануть, на вашу думку, в подальшому визначальними для її розвитку?


1   2   3   4   5

Схожі:

Шкода В. В. Вступ до правової філософії. − Харків, 1997. Циппеліус Р. Філософія права: підручник: Пер з нім iconСкакун О. Ф. Теорія держави І права: Підручник / Пер з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с
Міститься характеристика основних типів правових систем світу: ррмано-германського, англо-американського, змішаного (скандинавської...
Шкода В. В. Вступ до правової філософії. − Харків, 1997. Циппеліус Р. Філософія права: підручник: Пер з нім iconБаумейстер А. О. Філософія права: навч посіб./А. О.
...
Шкода В. В. Вступ до правової філософії. − Харків, 1997. Циппеліус Р. Філософія права: підручник: Пер з нім iconГадамер Г. Г. Естетика І герменевтика / Гадамер Г. Г.: Пер з нім
Тема Становлення проблеми взаємозв’язку мови І права у філософській герменевтиці
Шкода В. В. Вступ до правової філософії. − Харків, 1997. Циппеліус Р. Філософія права: підручник: Пер з нім icon*В історії філософсько-правової думки існували наступні підходи до визначення філософії права
...
Шкода В. В. Вступ до правової філософії. − Харків, 1997. Циппеліус Р. Філософія права: підручник: Пер з нім iconПлан Поняття філософії, її значення в системі вищої освіти. Предмет...
...
Шкода В. В. Вступ до правової філософії. − Харків, 1997. Циппеліус Р. Філософія права: підручник: Пер з нім iconКонтрольні питання з дисципліни
Поняття „філософія”. Місце філософії в самопізнанні людини. Основні джерела філософії: міфологія, релігія
Шкода В. В. Вступ до правової філософії. − Харків, 1997. Циппеліус Р. Філософія права: підручник: Пер з нім iconФілософія, її проблематика та функції
Забужко О. Філософія І культурна притомність нації. — Сучасність, 1994, №3. Заїченко Г. Долі філософії та культури наприкінці XX...
Шкода В. В. Вступ до правової філософії. − Харків, 1997. Циппеліус Р. Філософія права: підручник: Пер з нім iconДьяконов И. М. Общественный и государственный строй древнего Двуречья. Шумер
Страхов М. М. Історія держави І права зарубіжних країн: [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти]....
Шкода В. В. Вступ до правової філософії. − Харків, 1997. Циппеліус Р. Філософія права: підручник: Пер з нім iconДопущено Міністерством охорони здоров'я України як підручник для студентів медичних вузів Київ
С89 Судова медицина: Підручник для студентів мед вузів. / Концевич І. О., Михайличенко Б. В. та ін.; За ред. І. О. Кон­-цевич, Б....
Шкода В. В. Вступ до правової філософії. − Харків, 1997. Циппеліус Р. Філософія права: підручник: Пер з нім iconНаціональний університет «львівська політехніка» інститут соціальних...
Українська філософія характеризується схильністю до створення абстрактно-теоретичних, далеких від життя вчень
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка