Затверджую
НазваЗатверджую
Сторінка1/8
Дата конвертації03.04.2014
Розмір0.64 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Філософія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор
проф. Янчева Л.М.

« »_________2011 р.

(підпис)

Робоча програма з дисципліни «Філософія»


Факультет Навчально-науковий інститут харчових технологій та бізнесу

Кафедра суспільних та гуманітарних дисциплін


Курс:

підготовка бакалаврів

денної форми навчання

Напрям, спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний

рівень


Характеристика

навчальної дисципліни

Кількість кредитів,

відповідних ECTS: 3

Модулів: ^ 2

Змістових модулів: 12

Загальна кількість годин: 108

Тижневих годин: 3

6.051701 «Харчові технології та інженерія»

6.091700 «Технологія харчування», «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчо концентратів», «Технологія зберігання, консервування і переробки плодів та овочів», «Технологія зберігання, консервування та переробки молока»

«Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса»
бакалавр

За вибором

Рік підготовки: 1

Семестр: 2

Лекції: 26 годин

Семінарські: 28 годин

Самостійна робота: 34 години

Індивідуальна робота:

підсумкова семестрова робота 20 годин

Вид контролю: іспит


Харків 2011

^ 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПЛАНІ


Програма вивчення дисципліни “Філософія” складена відповідно з кваліфікаційною характеристикою бакалавра з напряму підготовки 6.051701
«Харчові технології та інженерія».
1.1. Мета викладання дисципліни
Мета вивчення курсу “Філософія” – формування філософської культури, мислення та пізнання навколишнього світу та самого себе, навичок застосування філософської методології; знайомство з історичними типами світової та вітчизняної філософії; вивчення різноманітних філософських вчень, шкіл та систем; оволодіння методикою філософських досліджень з допомогою першоджерел класиків філософської думки.
^ 1.2. Завдання вивчення дисципліни
Студент повинен знати:

 • предмет філософії, його місце в системі гуманітарних наук, основні течії філософії та історію їх виникнення,

 • характер становлення сучасних некласичних філософських систем; головні світоглядно-філософські проблеми сьогодення;

 • історію розвитку філософської думки на Україні; місце філософії в самопізнанні людини та роль філософії в системі духовної культури людства;

 • основні принципи теорії пізнання;

 • основні історичних типів відносин філософії та науки;

Студент повинен вміти:

 • оперувати навичками вивчення загальноосвітніх та спеціальних дисциплін;

 • вільно володіти категоріальним базисом філософії для взаємодії філософських теорій з іншими галузями гуманітарного знання;

 • обгрунтовувати власну думку, спираючись на досягнення світової та вітчизняної філософії;

 • застосовувати набуті філософські знання у сфері харчування, торгівлі, бізнесу та туризму;

 • дотримуватися принципів гуманістичної філософії, загальнолюдських моральних норм і цінностей, сприяти зміцненню моральних засад суспільства;

 • засвоювати та реалізовані теоретико-методологічні знання у власній науково-дослідній роботі.  1. ^ Взаємозв’язок дисципліни з іншими дисциплінамиДисципліна,

що забезпечує

Розділ

Дисципліна,

яку забезпечують

1

2

3

Вихідна


Сучасні наукові концепції потреб людини

Релігієзнавство
Вчення про мову. Думка та мова.

Психологія
Феномен української культури.

Діалог культур. Роль культурних орієнтацій у розвитку суспільства

Культурологія
Філософія менеджменту та бізнесу

Технологія
Філософія науки

Технологія галузі


^ 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Тематичний план дисципліни з розподілом навчального часу за змістовими модулями, видами аудиторних занять, самостійною і індивідуальною роботою, оцінкою за поточним контролем знань студентів наведено в табл. 2.1 та 2.2.

Таблиця 2.1

Розподіл навчального часу за змістовими модулями, формами
аудиторних занять, самостійної та індивідуальної роботи та оцінкою за поточним контролем знань студентів денної форми навчання


2.1 Тематичний план дисципліни для денної форми навчання

Заліковий кредит

Назва та зміст змістового модулю

Всього годин

У тому числі

Оцінка за поточним контролем


max  min балів

Аудиторні заняття

Самос.

робота

Інд  конс/ робота

Лекції

Семінарські

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Модуль І. Основи філософії

1. Філософія, її походження, проблематика і функції.

1.1. Філософія, її походження, проблематика і функції.

6

2

2

2

5-4

2. Історичні типи філософії

2.1. Філософія Стародавньої Індії та Китаю

5

2

2

1

5-2

2.2. Антична філософія

5

2

2

1

5-4

2.3. Філософія Середньовіччя та Відродження

5

2

2

1

5-2

2.4. Західноєвропейська філософія XVII-XX ст.

5

2

2

1

5-4

2.5. Історія української філософії X-XX ст.

10

4

4

2

5-4

Підсумок

36

14

14

8

30  202

Модуль ІІ Онтологія, суспільна філософія

3. Філософське розуміння світу

3.1. Філософське розуміння світу: буття, матерія як вихідні категорії

2

2

6

3-2

3.2. Діалектика та її альтернативи. Концепція розвитку. Свідомість.

2

2

4

3-2

3.3. Пізнання. Наукове пізнання. Природа як предмет філософського осмислення.

2

2

4

3-2

4. Суспільна філософія

4.1. Суспільство як об’єкт філософії. Проблема людини в філософії. Концепція потреб.

2

2

6

2-1

4.2. Культура і цивілізація. Філософія релігії, моралі, мистецтва. Аксіологія.

2

2

4

2-1

4.3. Прогрес і глобальні проблеми сучасності. Філософія науки та техніки. Філософія економіки.

2

4

6

2-2

Реферат

16

15-10

Підсумок

72

12

14

30

16

30  20

Іспит

40-20

Всього за дисципліною

108

26

28

38

16

100  60


^ 2.2. Зміст тем дисципліни
Модуль 1. Філософія, її походження, проблематика і функції. Історичні типи філософії.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Генеральний директор хдавп президент Харківської обласної фпс
Популяризація та розвиток парашутного спорту в Україні та Харківської області
Затверджую iconЗатверджую” „затверджую”
Змагання проводяться з метою подальшого розвитку спортивного туризму в Полтавській області, як ефективного засобу підвищення ролі...
Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка