Лекція: Правове регулювання бюджетного процесу в Україні
Скачати 489.84 Kb.
НазваЛекція: Правове регулювання бюджетного процесу в Україні
Сторінка2/4
Дата конвертації10.07.2013
Розмір489.84 Kb.
ТипЛекція
skaz.com.ua > Економіка > Лекція
1   2   3   4

Розгляд та прийняття Державного бюджету України

На ознайомлення з проектом закону про Державний бюджет, поданим Кабінетом Міністрів України, народним депутатам надаєть­ся 5 днів. Поданий законопроект обговорюється на засіданнях парламентських комітетів. Під час обговорення можуть бути присутні представники органів виконавчої влади. На пленарному засіданні, яке проводиться за результатами попереднього обговорення пода­ного проекту закону про Державний бюджет, з детальною доповід­дю про проект бюджету виступає Міністр фінансів, відповідна ком­петенція якого закріплена як Бюджетним кодексом, так і Положен­ням про Міністерство фінансів України,

Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету допо­відає про відповідність проекту закону про Державний бюджет Ук­раїни вимогам Бюджетного кодексу, Основним напрямам бюджет­ної політики на наступний бюджетний період та пропозиціям Вер­ховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період.

Доповідь Голови Комітету здійснюється у межах його компетенції, встановленої ст. 23 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» від 4 квітня 1995 р. (з наступними змінами та доповнення­ми) та ч. 4 ст. 109 Бюджетного кодексу України, відповідно до якої до повноважень Комітету Верховної Ради України з питань бюджету по контролю за дотриманням бюджетного законодавства належить:

 1. контроль за відповідністю поданого Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України Основним
  напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний період та
  підготовка відповідного висновку;

 2. контроль за відповідністю законопроектів, поданих на розгляд
  Верховної Ради України, бюджетному законодавству.

Доповідь Голови Комітету з питань бюджету базується на аналізі поданих Кабінетом Міністрів разом із проектом закону матеріалів, передбачених ст. 38 Бюджетного кодексу, інформації Рахункової палати України про поточне виконання Державного бюджету на поточний рік та Висновків і пропозицій до проекту закону про Дер­жавний бюджет.

За результатами обговорення проекту закону про Державний бюджет України Верховна Рада України може прийняти вмотивова­не рішення про його відхилення у разі невідповідності Бюджетному кодексу та Основним напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний період. У процесі вивчення поданого проекту закону про Державний бюджет України Верховна Рада України також контро­лює врахування урядом пропозицій та доручень, що були

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету не пізніше 15 жовтня (20 жовтня, якщо проект бюджету був прийнятий до роз­гляду після повторного подання Кабінетом Міністрів України) року, який передує плановому, спільно з уповноваженими представника­ми Кабінету Міністрів України розглядає пропозиції до проекту за­кону про Державний бюджет України і готує Висновки і пропозиції до нього (Бюджетні висновки), а також порівняльну таблицю по про­позиціях суб'єктів законодавчої ініціативи, які пропонується враху­вати або відхилити. Згідно зі ст. 93 Конституції України правом за­конодавчої ініціативи наділяються Президент України, народні де­путати, Кабінет Міністрів України і Національний банк України.

Відповідно до рішень Комітету з питань бюджету (викладених у протоколах) формулюються Висновки і пропозиції до проекту за­кону про Державний бюджет. У запропонованих Бюджетних вис­новках мають враховуватися лише ті пропозиції суб'єктів права за­конодавчої ініціативи, які відповідають п. 2 ст. 40 БКУ. Показники, що містяться у Висновках і пропозиціях до проекту закону про Дер­жавний бюджет України, мають бути збалансованими. Комітет може запропонувати Верховній Раді України дати доручення урядові вра­хувати висловлені пропозиції при підготовці проекту закону про Державний бюджет до другого читання.

^ Перше читання проекту закону про Державний бюджет України починається з доповіді Голови Комітету Верховної Ради Ук­раїни з питань бюджету щодо Висновків і пропозицій до проекту За­кону про Державний бюджет України. У Бюджетних висновках відоб­ражаються як позитивні риси поданого проекту, так і ті положення, що не відповідають змісту Бюджетної резолюції, нормам Бюджетно­го кодексу та чинного законодавства України. За наявності зауважень Комітету з питань бюджету запропоновані Висновки і пропозиції містять пропозиції щодо внесення змін та доповнень до проекту зако­ну про Державний бюджет. Після виступу Голови Комітету з питань бюджету починаються парламентські дебати, в яких беруть участь представники комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій та груп, народні депутати України, представники Рахункової палати та Кабінету Міністрів України. За результатами обговорення відбувається голосування щодо поданого Комітетом з питань бюдже­ту проекту Висновків і пропозицій до проекту закону про Державний бюджет. Голосування може відбуватися як у цілому, так і постатейно.

Схвалені Верховною Радою України Висновки і пропозиції Комі­тету Верховної Ради України з питань бюджету набувають статусу ^ Бюджетних висновків Верховної Ради України і затверджуються постановою Верховної Ради України. Разом зі схваленням Бюджет­них висновків Комітету з питань бюджету, які розглядаються як скла­дова частина проекту закону України про Державний бюджет, ос­танній приймається у першому читанні шляхом прийняття вищеза­значеної постанови. Затверджені Бюджетні висновки Верховної Ради України передаються до Кабінету Міністрів України, якому дору­чається доопрацювати проект закону про Державний бюджет з ура­хуванням схвалених Бюджетних висновків та подати його на друге читання до 3 листопада.

Отримавши схвалені Бюджетні висновки Верховної Ради Украї­ни та затверджений у першому читанні законопроект про Держав­ний бюджет України на наступний рік, Кабінет Міністрів у двотиж­невий термін готує і подає не пізніше 3 листопада (8 листопада, якщо проект бюджету був прийнятий до розгляду після повторного подан­ня Кабінетом Міністрів України) року, що передує плановому, про­ект закону про Державний бюджет України, доопрацьований відпо­відно до Бюджетних висновків Верховної Ради України.

Разом з доопрацьованим проектом бюджету уряд також подає порівняльну таблицю щодо врахування Бюджетних висновків з вмо­тивованими поясненнями стосовно неврахованих пропозицій. При доопрацюванні проекту закону про Державний бюджет для розгля­ду його у другому читанні уряд повинен залишити ті статті та показ­ники, що пропонувалися ним до першого читання або були схвалені Бюджетними висновками Верховної Ради України. Будь-яке внесен­ня змін, у тому числі у вигляді нових текстових статей, тягне за со­бою необхідність детального обґрунтування.

Для підготовки розгляду поданого Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет у другому читанні Комітет Верховної Ради з питань бюджету протягом трьох днів після його вне­сення готує висновки щодо розгляду проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні. Мета другого читання — обгово­рення парламентом питання щодо прийняття до уваги та внесення відповідних змін, запропонованих у Бюджетних висновках Верхов­ною Радою України Кабінету Міністрів України при підготовці ос­таннім проекту закону про Державний бюджет до другого читання.

^ Друге читання починається з доповіді Міністра фінансів або особи, яка виконує його обов'язки. Обов'язковою умовою проведен­ня другого читання є співдоповідь Голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо висновків, яких дійшов Комітет з питань бюджету про врахування Кабінетом Міністрів України Бю­джетних висновків Верховної Ради України при підготовці проекту закону про Державний бюджет України до другого читання. Обго­ворення висновків щодо відповідності доопрацьованого проекту за­кону відбувається на засіданнях Комітету з питань бюджету і офор­мляється протоколами, в яких фіксуються основні показники. Дру­ге читання проекту закону про Державний бюджет України перед­бачає в першу чергу затвердження загального обсягу дефіциту (профіциту), доходів і видатків Державного бюджету України з по­дальшим постатейним голосуванням проекту закону про Державний бюджет України, поданого Кабінетом Міністрів України на друге читання.

Після затвердження граничного розміру дефіциту державного бюджету Верховна Рада приймає проект закону про Державний бюджет постатейно. При цьому обговорення статей не проводить­ся, якщо Верховна Рада в першому читанні обговорювала і голосу­вала поправки, відхилені Комітетом з питань бюджету. Дозволяють­ся тільки виступи з мотивів голосування щодо цих статей. Якщо під час постатейного голосування до проекту бюджету не було внесено істотних змін, Кабінет Міністрів може запропонувати прийняти за­кон про Державний бюджет у цілому. Якщо були прийняті поправ­ки, що призвели до перевищення граничного розміру дефіциту бю­джету, уряд на свій розсуд може або відразу запропонувати свої по­правки для скорочення дефіциту, або запросити у Верховної Ради перерву для доопрацювання проекту бюджету. Якщо після обгово­рення і прийняття поправок уряду досягнуто затвердженого гранич­ного розміру дефіциту бюджету, Верховна Рада голосує проект бю­джету в цілому. Якщо дефіцит бюджету перевищує граничний розмір, Верховна Рада розглядає питання про пропорційне скорочення всіх статей видатків, крім захищених. У разі прийняття рішен­ня про пропорційне скорочення статей видатків Верховна Рада за поданням уряду затверджує перелік захищених статей бюджету і процент скорочення видатків за всіма іншими статтями.

Заслухавши доповідь Міністра фінансів України щодо проекту за­кону про Державний бюджет на наступний рік, підготовленого до дру­гого читання відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради Ук­раїни, та врахувавши результати його обговорення, Верховна Рада Ук­раїни приймає постанову про проведення чергового пленарного засі­дання парламенту в режимі прийняття рішення у третьому читанні. Друге читання проекту закону про Державний бюджет України за­вершується не пізніше 20 листопада року, що передує плановому.

^ На третє читання має бути поданий доопрацьований проект закону про Державний бюджет України з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених народними депутатами України при обго­воренні цього законопроекту у другому читанні. До положень, що мають бути прийняті у другому читанні і не можуть бути перенесені на третє читання, належать такі: 1) визначення загального обсягу дефіциту (профіциту) Державного бюджету України; 2) визначення загального обсягу доходів і видатків Державного бюджету України; 3) обсяг міжбюджетних трансфертів; 4) інші положення, необхідні для формування місцевих бюджетів. До вирішення зазначених пи­тань у другому читанні проект закону про Державний бюджет не може бути переданий на доопрацювання і підготовку до третього читання. Будь-які інші статті проекту закону про Державний бюджет України, не прийняті Верховною Радою України у другому читанні, переносяться на розгляд у третьому читанні.

Проект закону доопрацьовують Комітет з питань бюджету разом з Кабінетом Міністрів України, який делегує Міністерству фінансів повноваження з офіційного направлення пропозицій уряду щодо до­опрацювання проекту Державного бюджету на наступний рік. У той же час Бюджетний кодекс не встановлює прямого обов'язку про­фільного парламентського комітету враховувати надіслані пропозиції І або обговорювати їх на засіданні Комітету з питань бюджету. На відміну від першого і другого читання, де Голова профільного бюджет­ного комітету виступав зі співдоповіддю разом із Міністром фінансів України, який заявляв поданий проект закону про Державний бюджет, ініціатива представлення проекту закону у третьому читанні належить саме Голові Комітету Верховної Ради з питань бюджету, а Міністр фінансів у свою чергу виступає із співдоповіддю. Такий порядок відображає суть проведення третього читання — обговорення і голосуван­ня проекту закону в цілому, на підставі врахованих урядом і парла­ментом змін та пропозицій, що вносилися до поданого проекту при розгляді його у першому та другому читаннях.

Обговорення на пленарному засіданні та голосування по пропо­зиціях Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо ста­тей проекту закону про Державний бюджет України, що не були прийняті у другому читанні, та по проекту закону проводяться в ціло­му. При недосягненні згоди проголосувати поданий на третє читан­ня проект закону про Державний бюджет в цілому голосування відбу­вається по кожній позиції, запропонованій Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Затвердження Державного бюджету України законом здійсню­ється на підставі п. 1 ч. 2 ст. 92 Конституції України, в якій прямо зазначено, що виключно законами України встановлюються Держав­ний бюджет України і бюджетна система України. Згідно зі ст. 91 Конституції України прийняте Верховною Радою України рішення про затвердження Закону про Державний бюджет на наступний рік буде правомочним за наявності більшості поданих «за» голосів від її конституційного складу.

Встановлення граничного терміну прийняття Верховною Радою України Закону про Державний бюджет України 1 грудня року, що передує плановому, несе в собі подвійну функцію. По-перше, ство­рюються реальні умови для прийняття місцевих бюджетів, показни­ки дохідної і видаткової частин яких безпосередньо залежать від по­казників Державного бюджету України. По-друге, законодавче за­кріплюється фінансова база, на якій Міністерство фінансів визна­чить лімітні довідки, за яких відбудеться остаточне узгодження кошторисів бюджетних установ, що фінансуються з державного бюджету, і, відповідно, розпорядники бюджетних коштів своєчасно (з початку нового фінансового року) зможуть відкрити свої бюджетні повноваження.

Закріплення у Бюджетному кодексі України терміну перебуван­ня проекту закону про Державний бюджет України на розгляді Вер­ховної Ради України — з 15 вересня по 1 грудня року, що передує планованому, не є гарантією, що такий термін не буде порушений при проведенні парламентських слухань та доопрацювання і пода­ного проекту Кабінетом Міністрів України. На жаль, як свідчить прак­тика, такі процесуальні терміни не додержуються органами держав­ної влади, що, зазвичай, не створює додаткових умов для стабілізації і розвитку національної економіки.

Відповідно до Регламенту Верховної Ради України (ст. 9.1.7) про введення в дію Закону про Державний бюджет України Верховна Рада приймає постанову, проект якої готується урядом і розповсю­джується серед депутатів разом з матеріалами до другого читання. У Бюджетному кодексі немає норми, яка б закріплювала обов'язок уряду подавати проект постанови про затвердження Закону про Дер­жавний бюджет України. Виходячи з розмежування компетенції між Комітетом Верховної Ради з питань бюджету та Кабінетом Міністрів України (і Міністерством фінансів у тому числі), було б доцільним вважати, що проект постанови Верховної Ради України про набрання чинності Закону про Державний бюджет повинен готувати про­фільний комітет, а не уряд.

^ Закон про Державний бюджет України — закон, який затвер­джує повноваження органам державної влади здійснювати виконан­ня Державного бюджету України протягом бюджетного періоду.

Відповідно до ст. 94 Конституції України Закон про Державний бюджет України підписує Голова Верховної Ради України і невідклад­но направляє його Президентові України. Президент України про­тягом п'ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беру­чи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Вер­ховної Ради України для повторного розгляду. Якщо Президент Ук­раїни протягом встановленого строку не повернув закон для повтор­ного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений. Якщо під час по­вторного розгляду закон буде знову прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу, Президент України зобов'язаний його підписати та офіційно опри­люднити протягом десяти днів.

Закон про Державний бюджет України набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не пе­редбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.

Бюджетний кодекс регулює діяльність Кабінету Міністрів Украї­ни у разі, коли Закон про Державний бюджет не був своєчасно (до початку нового бюджетного періоду — в Україні до 1 січня планова­ного року) прийнятий або не набрав чинності. У такому разі уряд країни змушений базуватися на показниках попереднього бюджет­ного періоду по доходах і видатках державного бюджету.

Враховуючи постійний характер державних видатків, Кабінет Міністрів України наділяється правом здійснювати витрати, обов'яз­ково враховуючи такі особливості: 1) витрати Державного бюджету України можуть здійснюватися лише на цілі, які визначені у Законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період і одночасно передбачені у проекті закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України;

2) щомісячні видатки Державного бюджету України не можуть перевищувати 1/12 обсягу видатків, визначених Законом про Дер­жавний бюджет України на попередній бюджетний період, крім ви­падків, передбачених ч. 4 ст. 15 (витрати на погашення зобов'язань із боргу, що здійснюються відповідно до кредитних угод, а також нормативно-правових актів, за якими виникають державні боргові зобов'язання та боргові зобов'язання Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування, незалежно від обсягу коштів, перед­бачених на цю мету в Законі про Державний бюджет України або рішенні про місцевий бюджет) та ч. 4 ст. 23 БКУ (витрати спеціаль­ного фонду бюджету, які мають постійне бюджетне призначення, що дає право провадити їх виключно в межах і за рахунок відповід­них надходжень до спеціального фонду згідно з законодавством, якщо Законом про Державний бюджет України (рішенням про місце­вий бюджет) не встановлено інше);

3) до прийняття Закону про Державний бюджет України на по­точний бюджетний період провадити капітальні видатки заборо­няється, крім випадків, пов'язаних з введенням воєнного чи надзви­чайного стану, оголошенням окремих місцевостей зонами надзви­чайної екологічної ситуації.

До прийняття Закону про Державний бюджет України на поточ­ний бюджетний період запозичення можуть здійснюватися лише з метою погашення основної суми державного боргу. До прийняття Закону про Державний бюджет України на поточний бюджетний період податки, збори (обов'язкові платежі) та інші надходження справляються відповідно до Закону про Державний бюджет Украї­ни на попередній бюджетний період та інших нормативно-правових актів. Перелік податків, зборів (обов'язкових платежів) встановле­ний Законом України «Про систему оподаткування», порядок їх справляння — спеціальними податковими законами.

Не пізніше двох місяців з дня набрання чинності Законом про Державний бюджет України Міністр фінансів України інформує Верховну Раду України про взяті бюджетні зобов'язання та здійснені платежі, за якими бюджетні призначення у затвердженому Держав­ному бюджеті України не передбачені. Якщо в поточному році до прийняття бюджету витрачались кошти Міністерством фінансів, але такі витрати не увійшли до затвердженого бюджету, Міністерство фінансів зобов'язане не пізніше двох місяців після затвердження бюджету інформувати про це парламент.

Верховна Рада АРК та відповідні ради при затвердженні місцевих бюджетів повинні враховувати обсяги міжбюджетних трансфертів та інші положення, необхідні для формування місцевих бюджетів, що були затверджені Верховною Радою України при прийнятті про­екту закону про Державний бюджет України у другому читанні.

Відповідно до ст. 77 БКУ бюджет АРК, обласні і районні бюдже­ти, міські (міст Києва та Севастополя, міст республіканського значення АРК та міст обласного значення) бюджети на наступний бю­джетний період затверджуються рішенням Верховної Ради АРКГ відповідної обласної, районної чи міської ради не пізніше ніж у дво­тижневий термін після офіційного опублікування Закону про Дер­жавний бюджет. Міські (міст районного значення) бюджети, рай­онні у містах (якщо такі створено), селищні та сільські бюджети на наступний бюджетний період затверджуються відповідно до рішень міської, районної в місті, селищної або сільської ради не пізніше ніж у двотижневий термін після затвердження районного чи міського (міст Києва та Севастополя, міста республіканського АРК чи міста обласного значення) бюджету.

Рішенням про місцевий бюджет визначаються:

 1. загальна сума доходів і видатків з розподілом на загальний та
  спеціальний фонди, а також з розподілом видатків на поточні і капітальні

 2. граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) місцевого бюджету в наступному бюджетному періоді і боргу АРК чи місцевого
  самоврядування на кінець наступного бюджетного періоду; повноваження щодо надання гарантій АРК та місцевого самоврядування,
  а також розміри цих гарантій;

 3. бюджетні призначення головним розпорядникам коштів за
  бюджетною класифікацією;

 1. доходи бюджету за бюджетною класифікацією;

 2. бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів;

 1. додаткові положення, що регламентують процес виконання
  бюджету.1   2   3   4

Схожі:

Лекція: Правове регулювання бюджетного процесу в Україні iconЛекція правове регулювання безготівкових розрахунків Правове регулювання...
Правове регулювання розрахункових відносин. Співвідношення понять «розрахунки» І «безготівкові розрахунки»
Лекція: Правове регулювання бюджетного процесу в Україні icon13. правове регулювання державних видатків та бюджетного фінансування в україні
Ходів економічної стратегії І тактики. Загальна мета застосування державного впливу на економіку полягає в тому, щоб розглядати людину...
Лекція: Правове регулювання бюджетного процесу в Україні iconТема Правове регулювання доставки вантажів Схема №2. Поняття, види...
Тема Правове регулювання доставки вантажів Схема №1. Правове регулювання доставки вантажів
Лекція: Правове регулювання бюджетного процесу в Україні iconРеферат на тему: правове регулювання зайнятості населення на україні
В україні трудові відносини як контекст політики зайнятості мають специфіку, яка визначається низкою факторів
Лекція: Правове регулювання бюджетного процесу в Україні iconЕкономічні, політичні та соціальні функції сучасної держави, їх характеристика
Модель бюджетного федералізму Ч. Тібо та її застосу­вання для регулювання міжбюджетних відносин в Україні
Лекція: Правове регулювання бюджетного процесу в Україні iconАнотація
Правове регулювання біржової діяльності в україні 48 Глава 39. Договір міни (бартеру) 66
Лекція: Правове регулювання бюджетного процесу в Україні iconЛекція 7 Тема: основи бюджетного та кошторисного фінасування установ соціальної сфери
Здійснення значної частки видатків на соціальну сферу реалізується на основі бюджетного фінансування
Лекція: Правове регулювання бюджетного процесу в Україні icon1. Державна казначейська служба України повноважний учасник бюджетного процесу Бюджет
Бюджет це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань І функцій, які здійснюють органи державної...
Лекція: Правове регулювання бюджетного процесу в Україні iconЛекція: Правове регулювання грошового обігу та розрахунків
Конституції України, виступає єдиним законним платіжним засобом в Україні, який приймається усіма юридичними та фізичними осо­бами...
Лекція: Правове регулювання бюджетного процесу в Україні iconКомплексна контрольна робота
Поняття свободи совісті як конституційно-правової категорії, її законодавче закріплення І правове регулювання в Україні
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка