Методичні рекомендації до виконання
НазваМетодичні рекомендації до виконання
Сторінка4/8
Дата конвертації06.07.2013
Розмір0.99 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8

Варіант П.

^ Відомча класифікація видатків бюджету

КВКВ

Назва

868Київська обласна державна адміністрація

781Одеська обласна державна адміністрація

784Луганська обласна державна адміністрація

786Сумська обласна державна адміністрація

787
779Харківська обласна державна адміністрація

792Львівська обласна державна адміністрація

789Черкаська обласна державна адміністрація

794
791Київська міська державна адміністрація

797
795

Завдання 4.

Варіант А.

Впорядкувати клас 1 „Необоротні активи” розділу І Плану рахунків бухгалтерського обліку БУ, попередньо заповнивши пусті клітинки.

Синтетичні рахунки

Субрахунки 1-го рівня

код

назва

код

назва

Клас 1. Необоротні активи
Основні засоби

102Транспортні засоби

106Земельні ділянки

108Будинки та споруди

109
107Машини та обладнання

11

..................................

111Природні ресурси

113
118
115Бібліотечні фонди

114Інвентарна тара

119Нематеріальні активи
Інші нематеріальні активи

121
13

.....................................
Знос нематеріальних активів
Знос основних засобів

132
Варіант Б.

Впорядкувати клас 2 „Запаси” Плану рахунків бухгалтерського обліку БУ, попередньо заповнивши пусті клітинки

Синтетичні рахунки

Субрахунки 1-го рівня

код

назва

код

назва

Клас 2. Запаси
Виробничі запаси

202Будівельні матеріали
Інші виробничі запаси
Сировина і матеріали

20321

..................................
Птиця
Природні ресурси

211Звірі

212Кролі

217Сім’ї бджіл

218МШП
МШП спеціального призначення

221
23

.....................................
Продукти харчування

231Медикаменти й перев’язуваль ні засоби

235Тара

234Матеріали в дорозі

238Інші матеріали
Готова продукція

241
25Продукція підсобних ( навчаль них ) сільських господарств

Варіант В.

Впорядкувати клас 3 „Кошти, розрахунки та інші витрати” Плану рахунків бухгалтерського обліку БУ, попередньо заповнивши пусті клітинки.

Синтетичні рахунки

Субрахунки 1-го рівня

код

назва

код

назва

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

30Каса в іноземній валюті

301Розрахунки в банках

312Поточні рахунки для обліку депозитних сум

316Поточні рахунки на видатки установи

314Поточні рахунки в іноземній валюті

317Інші поточні рахунки

313
32
327Спеціальні реєстраційні рахун ки для обліку депозитних сум
Реєстраційні рахунки

324
326Особові рахунки

323Інші рахунки в казначействі
Інші кошти
Грошові документи в націо нальній валюті

333Грошові документи в інозем ній валюті

334
34Векселі, одержані в іноземній валюті

341Розрахунки з покупцями та замовниками

351
36Розрахунки з іншими дебіторами

361Розрахунки з підзвітними особами

363
Варіант Г.

Впорядкувати клас 4 „Власний капітал” і 5 клас „Довгострокові зобов’язання” Плану рахунків бухгалтерського обліку БУ, попередньо заповнивши пусті клітинки.

Синтетичні рахунки

Субрахунки 1-го рівня

код

назва

код

назва

Клас 4. Власний капітал

41Фонд у МШП за їх видами
Фонд у необоротних активах
Фонд у необоротних активах за їх видами

42
421Результати виконання коштів
Результати виконання кошто рису за спеціальним фондом

431
44Інша переоцінка

441
Клас 5. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові позики

502Інші довгострокові позики
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання

521
51Видані довгострокові векселі


Варіант Д.

Впорядкувати клас 6 „Поточні зобов’язання” Плану рахунків бухгалтерського обліку БУ, попередньо заповнивши пусті клітинки.

Синтетичні рахунки

Субрахунки 1-го рівня

код

назва

код

назва

Клас 6. Поточні зобов’язання
Короткострокові позики
Прострочені позики

602
603Короткострокові кредити бан ків

605
61
613Поточна заборгованість за довгостроковими векселями

611Короткострокові векселі видані
Видані короткострокові векселі

63
632Розрахунки з постачальника ми та підрядниками

635Розрахунки з замовниками на науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті

633

Варіант Ж.

Впорядкувати клас 6 „Поточні зобов’язання” Плану рахунків бухгалтерського обліку БУ, попередньо заповнивши пусті клітинки.

Синтетичні рахунки

Субрахунки 1-го рівня

код

назва

код

назва

Клас 6. Поточні зобов’язання
Кошти бюджетів

691
67Розрахунки з іншими кредито рами

673Розрахунки з депонентами

674Розрахунки за депозитними сумами
Розрахунки з оплати праці

663Розрахунки з працівниками за позиками банків

666Розрахунки з заробітної плати

664Інші розрахунки за виконані роботи
Розрахунки зі стипендіатами

668
665
68
684Внутрішні розрахунки за за гальним фондом
Внутрішні розрахунки за спеці альним фондом

683
Варіант З.

Впорядкувати клас 7 „Доходи” Плану рахунків бухгалтерського обліку БУ, попередньо заповнивши пусті клітинки.

Синтетичні рахунки

Субрахунки 1-го рівня

код

назва

код

назва

Клас 7. Доходи
Доходи загального фонду
Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи

701
71Доходи за витратами майбутніх періодів

715Кошти банків за надані послуги

711Доходи за іншими надходжень нями спеціального фонду

712Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт
Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських гос подарств

721
723
73
731Інші доходи
Інші доходи бюджетних установВаріант Е.

Впорядкувати клас 8 „Витрати” Плану рахунків бухгалтерського обліку БУ, попередньо заповнивши пусті клітинки.

Синтетичні рахунки

Субрахунки 1-го рівня

код

назва

код

назва

Клас 8. Витрати
Видатки з загального фонду

801Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші доходи

803
81Видатки за коштами, отрима ними як плата за послуги

812

Виробничі витрати

823Витрати виробничих (навчаль них) майстерень
Видатки до розподілу

824Витрати підсобних (навчаль них) сільських господарств
Витрати на заготівлю й переробку матеріалівВаріант Є.

Впорядкувати Розділ ІІ Плану рахунків бухгалтерського обліку БУ, попередньо заповнивши пусті клітинки.

Розділ ІІ. Позабалансові рахунки

Код

Назва
Клас 0. Позабалансові рахунки
Гарантії та забезпечення

01Незавершене капітальне будівництво

06Бланки суворого обліку

07Непередбачені активи й зобов’язання

02Призначення та зобов’язанняЗавдання 5.

Варіант А.

Згідно з інструкцією № 68 заповнити пусті клітинки таблиці 4 і впорядкувати її в зростаючому порядку.

Таблиця 4

Перелік і призначення меморіальних ордерів ( МО )

Номер МО

Накопичувані відомості, зведення

Номер рахунка, субрахунка

Назва

Номер форми
Накопичувана відомість за розрахунками з іншими дебіторами

408 (бюджет)
6675
Накопичувана відомість за касовими операціями
301,302

2
381 (бюджет)Накопичувана відомість за розрахунками в порядку планових платежів
361

3
382 (бюджет)Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій
66


Варіант Б.

Згідно з інструкцією № 68 заповнити пусті клітинки таблиці 5 і впорядкувати її в зростаючому порядку.

Таблиця 5

Перелік і призначення меморіальних ордерів ( МО )

Номер МО

Накопичувані відомості, зведення

Номер рахунка, субрахунка

Назва

Номер форми
Накопичувана відомість за розрахунками з підзвітними особами

386 (бюджет)
14711,712
Зведення накопичуваних відомостей про витрачання продуктів харчування
232

910,11,12
Зведення накопичуваних відомостей за розрахунками з батьками на утримання дітей
714
Накопичувана відомість витрачання матеріалів
231,233-239

10
439 (бюджет)Зведення накопичуваних відомостей про надходження продуктів харчування

398 (бюджет)

Варіант В.

Заповнити пусті клітини Довідки балансу до рахунка 70 «Доходи загального фонду»:

^ ДОВІДКА ДО РАХУНКА 70 "ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ"


Дебет

Код рядка

Сума за кошторисом видатків

Кредит

Код рядка

Сума за кошторисом видатків


Залишок на початок року

580
Розрахунки за платежами

500
Надійшли асигнування за загальним фондом протягом року

590
Списано безнадійних боргів

510600520
Виплати, здійснені в централізованому порядку вищестоящим розпорядником коштів за рахунок кошторису даної установи

610530
Списано витрат за закінченими і зданими в експлуатацію об'єктами будівництва

540620550630560
Разом

640
Разом

570
Залишок за рахунком на кінець кварталу

650
Варіант Д.

Заповнити пусті клітини Довідки балансу до рахунка 71 «Доходи спеціального фонду»:

^ ДОВІДКА ДО РАХУНКА 71 "ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ"

(в частині інших доходів)


Дебет

Код рядка

Сума за кошторисом видатків

Кредит

Код рядка

Сума за кошторисом видатків

1

2

3

4

5

6

660670

Надійшло асигнувань, безпосередньо на ім'я установи, за іншими доходами спеціального фонду (одержаними без розподілів)

680

Разом

690
700

Додаток А

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА

^ ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра обліку і аудиту

1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання iconМетодичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Науково-дослідна робота з використанням еом"
Методичні рекомендації до виконання iconМетодичні рекомендації до виконання самостійної роботи
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства»...
Методичні рекомендації до виконання iconМетодичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни „
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни „Практика навчальна”. Для студентів спеціальності 05020102 „Обслуговування...
Методичні рекомендації до виконання iconМетодичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Управлінський облік» розробили
Методичні рекомендації до виконання iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення кваліфікаційних бакалаврських
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення кваліфікаційних бакалаврських, дипломних І магістерських для студентів факультету...
Методичні рекомендації до виконання iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент» для студентів галузі знань 0306 “Менеджмент І адміністрування”...
Методичні рекомендації до виконання iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів...
Методичні рекомендації призначені для надання допомоги студентам при плануванні та виконанні наукової роботи. Вони містять перелік...
Методичні рекомендації до виконання iconМетодичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни “Фінансова санація та банкрутство підприємств” для студентів...
Методичні рекомендації до виконання iconТа методичні рекомендації щодо Виконання курсових робіт Дніпропетровськ 2013
України дсту 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки І техніки. Структура І правила оформлення». Вони містять методичні рекомендації...
Методичні рекомендації до виконання iconТ. М. Чиженок методичні рекомендації
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів факультету фізичного виховання / Підготувала доцент, кандидат біологічних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка