Методичні рекомендації до виконання
НазваМетодичні рекомендації до виконання
Сторінка1/8
Дата конвертації06.07.2013
Розмір0.99 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Факультет економіки та інформаційних технологій

Кафедра обліку і аудиту


ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ
методичні рекомендації до виконання

індивідуальної роботи з дисципліни

для студентів денної і заочної форм навчання

спеціальності 5.03050901 “Бухгалтерський облік”.

(Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст)Львів – 2012
Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи з дисципліни „Облік і звітність у бюджетних установах” денної і заочної форм навчання спеціальності 5.03050901 “Бухгалтерський облік” (Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст)/ Грицай О.І., Іванишин Л.Р.– Львів, 2012. – 34 с.Укладачі: Грицай О.І., ст. викладач

Іванишин Л.Р., ст. викладач
Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи з дисципліни „Облік і звітність у бюджетних установах” обговорено та схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту.

Протокол №1 від 27 серпня 2012 р.


Зав. кафедри обліку і аудиту, к.е.н, доц. Гавран В.Я.
ЗМІСТ
1. Загальні положення ……………………………………………………………4

2. Методичні вказівки для виконання індивідуальної роботи………………….4

2.1. Зміст індивідуальної роботи…………………………………………………4

2.2. Вихідні дані для виконання індивідуальної роботи………………………..4

2.3. Вихідні дані для вирішення задачі…………………………………………..5

2.4. Перелік теоретичних завдань………………………………………………...7

2.5. Практичні тестові завдання для виконання індивідуальної роботи………9

Додатки……………………………………………………………………………24

Список рекомендованої літератури……………………………………………..33

1. Загальні положення.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах є важливою частиною господарського обліку в Україні. Він виконує конкретні завдання, має специфічні об’єкти, ведеться за окремим планом рахунків на балансі, який відрізняється від балансу госпрозрахункових підприємств.

Специфіка бухгалтерського обліку в бюджетних установах зумовлена статусом об’єктів, які працюють не заради отримання прибутку, а для задоволення соціальних, культурних та інших потреб суспільства. Діяльність цих установ фінансується за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, які надаються їм безповоротно. У бюджетній сфері практично відсутні госпрозрахункові відносини, майже не обчислюється собівартість послуг, які подаються у більшості випадків безкоштовно. Бюджетні установи не мають статутного капіталу, а всі їхні активи є державною власністю.

Зміни, що відбулися в організації бухгалтерського обліку, значно удосконалили процес його ведення, а саме змінено порядок закриття рахунків та складення звітності, удосконалено облікові регістри та форми звітності, впроваджено облік за новим уніфікованим планом рахунків.

^ 2. Методичні вказівки для виконання індивідуальної роботи
2.1. Зміст індивідіальної роботи
Індивідуальна робота для студентів складається з теоретичної та практичної частин. Теоретична частина полягає у відповіду на три теоретичні запитання. Теоретичні запитання для виконання індивідуальної роботи наведені в таблиці 1 відповідно до номера варіанту. Практична чатина полягає у виконання тестового практичного завдання і задачі. Для виконання практичного тестового завдання студент вибирає тестове завдання згідно з таблицею 1 і відповідним варіантом. Виконання тестового завдання полягає в наступному:

-в завданнях 1, 2, 3 необхідно заповнити пусті клітинки таблиці, тобто вказати код функціональної, економічної чи відомчої класифікації видатків в межах таблиці в зростаючому порядку.

- в завданні 4 необхідно заповнити пусті клітинки Плану рахунків і впорядкувати його в межах свого завдання.

- в завданні 5 – заповнити пусті клітинки і впорядкувати в зростаючому порядку перелік і призначення меморіальних ордерів і довідки до балансу бюджетної установи.
2.2^ . Вихідні дані для виконання індивідуальної роботи

Таблиця 1

Таблиця завдань індивідуальної роботи за варіантами

Варіанти

Теоретичні питання

Практичне завдання

1

2

3

1

1, 29, 57

ЗАВДАННЯ 1:

2

2, 30, 583

3, 31, 594

4, 32, 605

5, 33, 616

6, 34, 627

7, 35, 638

8, 36, 649

9, 37, 6510

10, 38, 66

Завдання 2: 2І

11

11, 39, 6712

12, 40, 6813

13, 41, 6914

14, 42, 70

Завдання 3: 3М

15

15, 43, 7116

16, 44, 7217

17, 45, 7318

18, 46, 74

Завдання 4: 4А

19

19, 47, 7520

20, 48, 7621

21, 49, 7722

22, 50, 7823

23, 51, 7924

24, 52, 8025

25, 53, 8126

26, 54, 8227

27, 55, 83

Завдання 5: 5А

28

28, 56, 8429

29, 85, 8730

30, 86, 88
2.3^ . Вихідні дані для вирішення задач.

Для виконання задачі необхідно за довільним переліком статей балансу таблиці 2 (графи 3 і 4) сформувати баланс бюджетної установи станом на початок року (Додаток В ).

Дані з графи 3 таблиці 2 є базовими для всіх варіантів. Тобто ці значення кожен студент перемножує на 1,№ ( де: № - номер варіанту ) і заносить одержані дані в графу 4 таблиці 2, таким чином формує вихідні дані для свого варіанту.

Таблиця 2

Вихідні дані для формування балансу БУз/п

Стаття балансу

Базові дані для варіантів

Вихідні дані варіанту (гр.3*1,№)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

14

Залишкова вартість нематеріальних активів.

Залишкова вартість основних засобів.

Кредиторська заборгованість.

Фонд у необоротних активах.

Знос нематеріальних активів.

Знос основних засобів.

Результат використання кошторису за загальним фондом.

Матеріали і продукти харчування.

Дебіторська заборгованість.

Первісна вартість нематеріальних активів.

Первісна вартість основних засобів.

Первісна вартість інших необоротних матеріальних активів.

Рахунки в банках.

Результат використання кошторису за спеціальним фондом

1150

135228

2267

229938

683

481126

58162

33142

14380

1833

616354
93560

19540
6633Баланс

297000
Виконання задачі ведеться в такій послідовності:

 1. з даних за варіантами (Таблиця 2) формується баланс бюджетної установи на початок звітного періоду (Додаток В);

 2. за даними відповідно до варіантів (Таблиця 3) зробити бухгалтерські проведення господарських операцій, заповнити кореспонденцію рахунків;

 3. підрахувати обороти і визначити сальдо по рахунках на кінець звітного періоду;

 4. на основі отриманих даних скласти баланс бюджетної установи на кінець звітного періоду (Додаток В).

Таблиця 3

Перелік господарських операцій для виконання задачіз\п

Зміст операції

Сума базового варіант, грн.

Варіанти

1

2

....

Сума, грн.

гр. 3*1,01

Сума, грн.

гр.3*1,02

....

1

2

3

4

5

6

1

Нараховано знос на основні засоби установи відповідно до встановлених норм зносу

43424


2

Нараховано знос на необоротні активи (нематеріальні активи)

458


3

Введено в експлуатацію основні засоби

65167


4

Нараховано зарплату працівникам бюджетної установи

21086


5

Нараховано утримання із зарплати податків і платежів до бюджету

5840


6

Нараховано внески соцстрахування

12925


7

Віднесенона рахунок депонентів неотриманих в строк заробітних плат

4031


^ 2.4. Перелік теоретичних завдань

 1. Особливості фінансово-господарської діяльності бюджетних установ.

 2. Основні об’єкти обліку в бюджетних організаціях.

 3. Зміст облікової політики бюджетних установ.

 4. Зміст і побудова Плану рахунків бюджетних установ.

 5. Зміст державного регулювання бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

 6. Взаємозв’язок основних регістрів меморіально-ордерної форми („Журнал-Головна”).

 7. Зміст і структура балансу бюджетних установ.

 8. Організаційні форми бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

 9. Функції, принципи та завдання бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

 10. Основні нормативні документи, якими регулюється порядок ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

 11. Взаємозв’язок балансу і Плану рахунків бюджетних установ.

 12. Система розпорядників коштів.

 13. Класифікація доходів.

 14. Класифікація видатків: суть і види видатків.

 15. Економічна класифікація видатків бюджету.

 16. Порядок складання кошторису доходів і видатків.

 17. План асигнувань і лімітна довідка про бюджетні асигнування.

 18. Порядок отримання асигнувань із загального фонду бюджету.

 19. Склад документів для фондів Державного Казначейства необхідних для відкриття реєстраційних рахунків розпорядниками коштів.

 20. Облік грошових коштів на поточних рахунках БУ.

 21. Облік доходів за загальним фондом і внутрішніх розрахунках.

 22. Облік доходів спеціального фонду БУ.

 23. Облік касових видатків бюджетних установ.

 24. Облік фактичних видатків БУ.

 25. Контроль за формуванням видатків.

 26. Облік зобов’язань.

 27. Принципи та форми грошових розрахунків БУ,

 28. Порядок обліку зобов’язань розпорядників коштів бюджету в органах Державного Казначейства.

 29. Порядок застосування векселів Державного Казначейства.

 30. Облік касових операцій.

 31. Порядок ведення касової книги БУ.

 32. Документальне оформлення надходження і видачі грошових коштів БУ.

 33. Облік операцій з іноземною валютою.

 34. Облік інших коштів.

 35. Облік розрахунків з підзвітними особами.

 36. Облік розрахунків з відшкодування завданих збитків.

 37. Облік розрахунків за платежами й податками до бюджету.

 38. Облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами.

 39. Облік розрахунків в порядку планових платежів.

 40. Облік списання простроченої дебіторської і кредиторської заборгованості.

 41. Завдання бухгалтерського обліку праці і заробітної плати БУ.

 42. Оперативний облік персоналу.

 43. Облік використання робочого часу та виробітку БУ.

 44. Форми та системи оплати праці.

 45. Нарахування заробітної плати за по часовою формою оплати праці.

 46. Нарахування заробітної плати за відрядною формою оплати праці.

 47. Доплати й надбавки до заробітної плати.

 48. Нарахування на підставі середньої заробітної плати.

 49. Утримання із заробітної плати працівників БУ.

 50. Порядок оформлення розрахунків із працівниками та виплата заробітної плати.

 51. Синтетичний і аналітичний облік заробітної плати.

 52. Облік розрахунків із страхування.

 53. облік розрахунків із стипендіатами.

 54. Склад і класифікація необоротних активів БУ.

 55. Оцінка й завдання обліку необоротних активів.

 56. Облік надходження і наявності необоротних активів.

 57. Облік зносу та ремонтів необоротних активів.

 58. Облік вибуття необоротних активів.

 59. Інвентаризація необоротних активів.

 60. Склад і класифікація засобів БУ.

 61. Оцінювання та завдання обліку запасів БУ.

 62. Документація та оперативний облік надходження запасів.

 63. Документація та оперативний облік відпуску й витрачання запасів.

 64. Облік запасів на складах.

 65. Синтетичний облік запасів.

 66. Облік продуктів харчування.

 67. Класифікація лікувальних засобів.

 68. Облік лікувальних засобів в аптеках установи.

 69. Облік лікувальних засобів у відділеннях установи.

 70. Облік лікувальних засобів у бухгалтерії установи.

 71. Облік МШП.

 72. Інвентаризація запасів.

 73. особливості наукового виробництва та завдання обліку витрат на НДР.

 74. Склад і класифікація витрат на НДР.

 75. Облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості НДР.

 76. Облік розрахунків із замовниками і співвиконавцями за виконані НДР.

 77. Облік витрат і продукції виробничих майстерень.

 78. Облік витрат та продукції підсобних сільських господарств.

 79. Основи обліку витрат і калькулювання послуг.

 80. Облік витрат і методика калькулювання освітніх послуг.

 81. Облік витрат і калькулювання медичних послуг.

 82. Власний капітал бюджетних установ і завдання його обліку.

 83. Облік фондів бюджетних установ.

 84. Облік результатів виконання кошторису.

85. Облік витрат на НДР за договорами та розрахунків із замовниками

86. Облік фондів у необоротних активах та в МШП.

87. Облік результатів переоцінювання.

88. Зміст, завдання та періодичність проведення інвентаризації.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання iconМетодичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Науково-дослідна робота з використанням еом"
Методичні рекомендації до виконання iconМетодичні рекомендації до виконання самостійної роботи
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства»...
Методичні рекомендації до виконання iconМетодичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни „
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни „Практика навчальна”. Для студентів спеціальності 05020102 „Обслуговування...
Методичні рекомендації до виконання iconМетодичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Управлінський облік» розробили
Методичні рекомендації до виконання iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення кваліфікаційних бакалаврських
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення кваліфікаційних бакалаврських, дипломних І магістерських для студентів факультету...
Методичні рекомендації до виконання iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент» для студентів галузі знань 0306 “Менеджмент І адміністрування”...
Методичні рекомендації до виконання iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів...
Методичні рекомендації призначені для надання допомоги студентам при плануванні та виконанні наукової роботи. Вони містять перелік...
Методичні рекомендації до виконання iconМетодичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни “Фінансова санація та банкрутство підприємств” для студентів...
Методичні рекомендації до виконання iconТа методичні рекомендації щодо Виконання курсових робіт Дніпропетровськ 2013
України дсту 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки І техніки. Структура І правила оформлення». Вони містять методичні рекомендації...
Методичні рекомендації до виконання iconТ. М. Чиженок методичні рекомендації
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів факультету фізичного виховання / Підготувала доцент, кандидат біологічних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка