Програма державного іспиту за фахом «економіка підприємства»
Скачати 407.06 Kb.
НазваПрограма державного іспиту за фахом «економіка підприємства»
Сторінка1/2
Дата конвертації05.07.2013
Розмір407.06 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Економіка > Документы
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПРОГРАМА

ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

ЗА ФАХОМ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ЗА НАПРЯМКОМ

6.030504 „ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”

Дніпропетровськ УДХТУ 2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПРОГРАМА

^ ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

ЗА ФАХОМ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ЗА НАПРЯМКОМ

6.030504 „ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”


Затверджено на засіданні кафедри економіки промисловості та організації виробництва

Протокол № від

Дніпропетровськ УДХТУ 2011


Програма державного іспиту за фахом «Економіка підприємства» підготовки бакалаврів за напрямком 6.030504 „Економіка підприємства”/ Укл. Горбач Н.С., Яворська О.Б. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2011. - с.


Укладачі: Н.С. Горбач, кандидат екон. наук,

О.Б. Яворська

Відповідальний за випуск Н.С. Горбач, канд. екон. наук


Навчальне видання
ПРОГРАМА

^ ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

ЗА ФАХОМ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ЗА НАПРЯМКОМ

6.030504 „ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”

Укладачі: ГОРБАЧ Наталія Сергіївна

ЯВОРСЬКА Олена Борисівна

Редактор Л.М. Тонкошкур

Коректор Л.Я. Гоцуцова
Підписано до друку 00.00.11. Формат 60×84 1/16. Папір ксерокс. Друк ізограф.

Умов.-друк. арк. 000. Облік.-вид. арк. 000. Тираж 100 прим. Зам. № 00.

Свідоцтво ДК № 303 від 27.12.2000.

УДХТУ, 49005, м. Дніпропетровськ, 5, просп. Гагаріна, 8

Видавничо-поліграфічний комплекс Інком центру


ЗМІСТ
Стор.
Вступ

5-6

1.

Організаційні основи державного іспиту за фахом «Економіка підприємства»


6

2.

Зміст складових економіки підприємства:

 • економіка підприємства;

 • проектний аналіз;

 • стратегія підприємства;

 • планування.
6-13

3.

Контрольні питання для підготовки до державного іспиту:

 • економіка підприємства;

 • проектний аналіз;

 • стратегія підприємства;

 • планування.
14-21

4.

Критерії оцінювання

21-22

5.

Список рекомендованої літератури для підготовки до іспиту

22-25ВСТУП
Програма державного іспиту за фахом «Економіка підприємства» підготовлена відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та Варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямком 6.030504 „Економіка підприємства”.

Державний іспит з базової освіти є продовженням навчально-виховного процесу, складовою частиною завершального етапу підготовки бакалавра і являє собою комплекс кваліфікаційних завдань, які дозволяють виявити рівень підготовки студентів, ступінь володіння професійними знаннями та уміннями виконання виробничих функцій, зазначених в освітньо-професійній програмі.

Мета державного іспиту - визначити не тільки рівень засвоєння студентами дисциплін, що входять до програми, а й характеризувати вміння самостійно аналізувати складні явища та процеси суспільно-економічного розвитку, засвідчувати навички активного використання набутих знань у своїй професійній та суспільній діяльності. Особлива увага повинна приділятися виявленню вмінь студента застосовувати здобуті знання з метою аналізу сучасних умов здійснення економічних реформ в Україні на мікро- та макрорівнях, визначати та вирішувати проблеми забезпечення економічного зростання та переходу до сталого економічного розвитку.

Державний іспит за фахом «Економіка підприємства» виконує ще й важливу виховну функцію, яка у конкретному вираженні виявляється у вмінні студента самостійно, логічно й послідовно висловлювати свої економічні переконання, здійснювати самоконтроль та критично оцінювати власні знання і навички.

Державний іспит за фахом «Економіка підприємства», за умов всебічного аналізу його результатів, дозволяє найбільш вичерпно з’ясувати позитивний досвід та недоліки в організації, змісті й методиці викладання фундаментальних економічних дисциплін, а також самостійної роботи студентів.

Державний іспит за фахом «Економіка підприємства» є комплексним і

проводиться за білетами, складеними відповідно до цієї програми. Кожний білет складається з теоретичного питання, завдання до тестової перевірки знань, що формують основні компетенції бакалавра, які зазначені у ГСВО МОН, „Освітньо-кваліфікаційній характеристиці „бакалавра” за напрямком 6.030504 „Економіка підприємства” та розрахунково-аналітичної задачі, письмове розв’язання якої дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок.

На державний іспит за фахом «Економіка підприємства» виносяться наступні дисципліни:

 1. економіка підприємства;

 2. проектний аналіз;

 3. стратегія підприємства;

 4. планування.

Розділи програми державного іспиту підготовлені на основі програм дисциплін, що увійшли до складу державного іспиту.
^ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

ЗА ФАХОМ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»
Організація підготовки до державного іспиту за фахом «Економіка підприємства» проводиться за планом роботи кафедри економіки промисловості та організації виробництва, який базується на «Тимчасовому положенні про державний екзамен за фахом «Економіка підприємства»», затвердженому Вченою радою УДХТУ.

Державна екзаменаційна комісія з економіки підприємства формується щорічно на період проведення іспиту з числа професорсько-викладацького складу кафедри економіки промисловості та організації виробництва у кількості трьох осіб, на чолі з фахівцем в області економіки підприємства, який має науковий ступінь або наукове звання.

Напередодні державного іспиту обов’язково проводяться консультації.
^ 2. ЗМІСТ СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Економіка підприємства

Поняття підприємства, його цілі і роль в ринковій системі господарювання. Напрямки діяльності підприємства. Правові основи функціонування підприємств. Класифікація і структура підприємств. Інтеграційні форми підприємств.

Принципи здійснення підприємницької діяльності, її форми, типи і моделі. Правове забезпечення підприємництва. Виробнича та посередницька діяльність. Підприємницькі договори (контракти, угоди) Міжнародний бізнес: поняття, суб’єкти, типи, види.

Поняття і складові компоненти зовнішнього середовища підприємств. Мікросередовище. Макросередовище. Ринок і поведінка на ньому суб’єктів господарювання.

Сутність, функції і принципи процесу управління суб’єктами господарювання. Методи управління діяльністю підприємства. Організаційні структури управління підприємством. Вищі органи державного управління підприємствами та організаціями.

Державне економічне регулювання діяльності суб’єктів господарювання. Методичні основи планування діяльності підприємства. Стратегія розвитку підприємства і бізнес-планування. Тактичне та оперативне планування.

Поняття, класифікація та структура персоналу. Визначення чисельності персоналу підприємства. Кадрова політика і система управління персоналом підприємства. Продуктивність праці як економічна категорія. Показники і методи розрахунку продуктивності праці на підприємствах. Мотивація трудової діяльності працівників. Оплата праці: сутність, функції, державна політика і загальна організація. Форми і системи оплати праці робітників. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу. Участь працівників у прибутках підприємства.

Матеріальні активи як сукупність виробничих фондів та іншого майна підприємства. Класифікація і структура основного капіталу, його вартісне оцінювання. Спрацювання, амортизація і відтворення основних виробничих фондів (ремонт, модернізація, заміна). Ефективність відтворення і використання основних фондів. Поняття та структура оборотного капіталу підприємства, джерела його формування. Порядок встановлення норм і нормативів оборотних коштів за їх структурою. Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві, способи її підвищення.

Інтелектуальний капітал. Поняття і види нематеріальних ресурсів, їх вплив на конкурентоспроможність продукції на ринку. Поняття та елементний склад нематеріальних активів, їх вартісне оцінювання та строки зношування.

Поняття, склад і структура інвестицій. Визначення необхідного обсягу і джерел фінансування робочих інвестицій. Формування і регулювання фінансових інвестицій (цінних паперів). Залучення іноземних інвестицій для розвитку та підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання. Оцінювання ефективності виробничих і фінансових інвестицій.Чинники підвищення ефективності використання капітальних вкладень і фінансових інвестицій. Інвестиційні проекти підприємств і організацій.

Загальна характеристика інноваційних процесів. Науково-технічний прогрес, його загальні та пріоритетні напрями. Організаційний прогрес. Оцінювання ефективності технічних та організаційних нововведень.

Характеристика техніко-технологічної бази виробництва. Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства. Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва. Формування і використання виробничої потужності підприємства.

Якість і конкурентоспроможість продукції. Стандатизація та сертифікація продукції. Державний нагляд за якістю і внутрішньовиробничий контроль.

Сутнісна характеристика, структура і принципи організації виробничих процесів. Організаційні типи виробництва. Методи організації виробництва. Форми організації виробництва.

Поняття про собівартість продукції. Характеристика кошторису витрат.Обчислення собівартості окремих виробів. Класифікація витрат на виробництво за окремими ознаками. Методи обліку та калькулювання фактичної собівартості. Стратегія і шляхи зниження поточних витрат.

Загальна характеристика фінансової діяльності підприємства. Поняття

прибутку і доходу, джерела їх формування. Загальноприйнята практика використання прибутку (доходу) підприємства. Рентабельність ресурсів і продукції. Оцінювання фінансово-економічного стану підприємства. Сутнісна характеристика і вимірювання ефективності виробництва. Чинники підвищення ефективності виробництва.

Передумови розвитку підприємства. Управління чинниками стійкості підприємства. Управління чинниками трансформації підприємства. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства. Практика здійснення та ефективність реструктуризації суб’єктів господарювання

Поняття економічної безпеки підприємства. Внутрішньовиробничі та позавиробничі складові економічної безпеки. Інтегральна оцінка економічної безпеки підприємства. Кризовий стан підприємства. Можливість, необхідність та зміст антикризового управління. Національна програма антикризового господарювання. Санація (фінансове оздоровлення) підприємств. Банкрутство і ліквідація підприємств.
^ 2.2 Проектний аналіз
Предмет, цілі і завдання дисципліни. Поняття, сутність та мета проектного аналізу. Основні складові проектного аналізу. Інвестиційна діяльність і держава. Правове забезпечення інвестиційної діяльності. Поняття проекту: визначення проекту, ознаки проекту та його концепція в проектному аналізі. Класифікація проектів, оточення та його основні учасники.

Поняття життєвого циклу проекту. Ідентифікація: ідея проекту, визначення цілей, попередній аналіз здійснимості проекту. ТЕО проекту. Розробка. Експертиза. Переговори. Реалізація. Завершальна оцінка. Життєвий цикл по фазам: передінвестиційна, інвестиційна, виробнича.. Етапи управління проектом.

Поняття цінності та вартості проекту. Вигоди і витрати в проектному аналізі. Альтернативна вартість та альтернативні рішення. Інформаційна база проектного аналізу.

Головні причини зміни вартості грошей у часі. Сутність методу дисконтування. Поняття коефіцієнту дисконтування та ставки дисконтування. Визначення теперішньої та майбутньої вартості.

Визначення грошового потоку. Релевантні та додаткові грошові потоки. Розрахунок дисконтованого грошового потоку. Вплив амортизації на величину грошового потоку. Обчислення загального грошового потоку. Проектно-кошторисна документація.

Критерії ефективності проектів. Метод чистої приведеної вартості ( NPV – метод ). Розрахунок періоду окупності інвестицій, РР. Внутрішня норма дохідності інвестицій (ІRR). Визначення індексу прибутковості (рентабельності) РІ. Аналіз альтернативних проектів. Урахування інфляції в проектному аналізі.

Структура витрат проекту: інвестиційні витрати, поточні витрати, непрямі витрати. Управління структурою витрат проекту. Розрахунок точки беззбитковості., маржинальний дохід, запас міцності. Графік точки беззбитковості проекту.

Цілі і завдання аналізу проектних ризиків. Поняття проектних ризиків. Класифікація та способи зниження проектних ризиків. Критерії оцінки ризику при виборі варіанта інвестування. Кількісний підхід до оцінки ризику. Аналіз чутливості проекту. Аналіз сценаріїв. Імітаційний метод Монте-Карло. Врахування ризику при прийнятті інвестиційних рішень. Метод визначення дисконтної ставки з урахуванням ризику. Принципи управління проектними ризиками. Ризик-аналіз інвестиційного проекту в сучасних умовах .

Мета та завдання маркетингового аналізу. Маркетингова стратегія. Аналіз ринкових можливостей. Прогноз обсягу збуту продукції проекту. Розробка комплексу маркетингу.Сучасні підходи в ціноутворенні.

Зміст та напрямки технічного аналізу інвестиційного проекту. Етапи робіт з виконання технічного аналізу: місце розташування проекту; масштаб проекту; обладнання, технології, організація експлуатації та ремонту; інфраструктура проекту; виробничі схеми. Оцінка проектних витрат.

Мета та завдання інституціонального аналізу. Оцінка впливу зовнішніх фаторів на проект. Оцінка впливу внутрішніх факторів на проект: аналіз організаційної структури, аналіз виробничого менеджменту, аналіз персоналу. Аудит в управлінні інвестиційним проектом.

Поняття та зміст екологічного аналізу. Передумови та особливості екологічного аналізу. Склад робіт з екологічного аналізу. Система ОВОС та ОВОП проекту, етапи їх проведення. Методи екологічного аналізу. Проблеми врахування часового діапазону в екологічному аналізі проекту.

Передумови до соціального аналізу. Мета соціального аналізу та його основні складові. Послідовність виконання соціального аналізу. Соціальне середовище інвестиційного проекту та його оцінка. Проектування соціального середовища.

Мета та завдання фінансового аналізу. Схема фінансового аналізу: аналіз фінансового стану підприємства та аналіз фінансової ефективності проекту. Методи розрахунку грошових потоків проекту. Джерела фінансування та розрахунок бюджету проекту. Фінансове планування в проектному аналізі.

Поняття та основні завдання економічного аналізу інвестиційного проекту. Визначення економічної привабливості проекту та підходи до визначення приоритетних напрямків розвитку країни, регіону, галузі. Методика тіньового ціноутворення. Трансфертні платежі. Зв΄язок та основні відмінності в розрахунку грошового потоку в фінансовому та економічному аналізі.
^ 2.3 Стратегія підприємства
Сутність і особливості стратегії підприємства. Еволюція стратегій. Школи стратегій. Стратегія як процес, стратегія як результат, стратегія як засіб. Економічна політика при розробці та реалізації стратегії підприємства, її процедури.

Стратегічний контекст підприємства. Місце підприємства в ринковій економічній системі. Проблема забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Процедури формування стратегії. Стратегічний план, стратегічна вказівка. Принципи формування стратегії підприємства. Підприємство як система в стратегічному контексті.

Місія підприємницької організації. Принципи формулювання місії підприємства. Система цілей підприємства. Стратегічні цілі. Глобальні і локальні цілі. Основні етапи процесу визначення цілей.

Необхідність аналізу стратегічних факторів діяльності підприємства. Діагностика зовнішнього середовища підприємства. Модель п’яти сил конкуренції. Аналіз інтенсивності конкуренції. Концепція стратегічних груп у конкурентному середовищі. Чинники конкурентної переваги країни. Поняття стратегічної зони господарювання (СЗГ) підприємства. Оцінювання можливостей та загроз в рамках методу SWOT. Матриця можливостей. Матриця загроз. Визначення важливості факторів зовнішнього середовища за методом складання профілю середовища.

Складові стратегічного потенціалу. Показники і вимірювачі складових стратегічного потенціалу підприємства. Методика оцінювання стратегічного потенціалу підприємства. Сутність і види конкурентних переваг. Оцінювання конкурентоспроможності підприємства.

Поняття стратегії бізнесу підприємства. Підходи до формування стратегії окремої бізнес-одиниці. Стратегічний господарський підрозділ як рівень розробки стратегії бізнесу. Алгоритм розробки бізнес-стратегії. Конкурентні бізнес-стратегії. Стратегія мінімізації витрат, стратегія диференціації, стратегія фокусування. Стратегії, виділені за рівнем глобалізації (диференціації) бізнесу: вузької спеціалізації, диверсифікації в межах окремих видів бізнесу. Стратегії, виділені за конкурентною позицією в бізнесі: лідера, претендента, наслідування, новачка в галузі. Стратегії, виділені за напрямком розвитку окремого бізнесу підприємства: стабілізації, зростання (позитивного розвитку), скорочення, ліквідації. Типові стратегії бізнесу, їх цільове призначення і типові ситуації застосування. Характеристика конкурентних бізнес-стратегій за Томпсоном-Стріклендом.

Диверсифікація діяльності підприємства. Сценарії диверсифікації. Концентрична диверсифікація. Горизонтальна диверсифікація. Конгломератна диверсифікація. Вертикальна диверсифікація. Типові стратегії диверсифікації, їх цільове призначення і типові ситуації застосування.

Стратегії зовнішнього розвитку підприємства. Сценарії зовнішнього розвитку підприємства. Зворотна і пряма вертикальна інтеграція. Горизонтальна інтеграція. Діагональна інтеграція. Типові стратегії зовнішнього розвитку, їх цільове призначення і типові ситуації застосування.

Корпоративна стратегія підприємства. Стратегічний набір підприємства. Стратегічна прогалина. Загальні конкурентні стратегії.

Матричні методи у формуванні корпоративної стратегії підприємства. Модель накопиченого досвіду. Модель життєвого циклу продукту. Модель життєвого циклу технологій. Модель (матриця) продукт-ринок. Модель

М. Портера («матриця конкурентної переваги»). Побудова і використання матриці МакКінсі, Шелл, ADL, BCG. Метод SPACE.

Поняття стратегічних альтернатив. Стратегічні альтернативи залежно від ролі та місця фірми та її конкурентів на ринку. Оцінка стратегічних альтернатив. Вибір загальної стратегії. Матриця вибору стратегій Томпсона і Стрікленда. Аналіз конкурентних переваг фірми та її стану на ринку за матрицею «продукт - форма існування фірми». Вибір стратегії для середніх фірм за матрицею «темп зростання фірми – темп розширення ніші». Вибір стратегії для великих фірм.

Декомпозиція і синтез корпоративної стратегії. Декомпозиція за підходом виділення провідної ключової стратегії – підсистеми. Декомпозиція корпоративної стратегії з застосуванням «дерева структури та стратегічних альтернатив». Дерево структури і варіантів (альтернативних) рішень щодо технологічної стратегії, фінансово – інвестиційної стратегії, соціальної (кадрової) стратегії. Дерево типів і варіантів управлінської стратегії.

Стратегія розвитку окремої функціональної підсистеми. Маркетингова стратегія. Стратегії НДПКР (наукових досліджень та розробок). Портфель технологій. Вибір ринку know-how. Характеристики процесів виробництва відносно системи «вхід-вихід». Система формування вартості. Ланцюг вартості (цінності) підприємства (за М.Портером). Структура стратегії фінансування. Стратегії управління персоналом.

Стратегії підприємств на зовнішніх ринках. Глобальна стратегія і конкурентна перевага.

Сучасний стан та перспективи розвитку стратегічного управління в Україні.

^ 2.4 Планування і контроль на підприємстві
Планування як наука, її предмет, об’єкт і методи дослідження. Теоретичні підвалини планування мікросистем. Змістова характеристика планування як орієнтованої на майбутнє діяльності з прийняття рішень. Альтернативність вибору та критерії прийняття раціональних рішень. Формальний і системний підходи у плануванні.

Планування як функція управління підприємством. Концепція контролінгу -інтегрованого інструменту планування і контролю.

Методи та інструменти планових розрахунків. Моделювання багатоваріантних планових розрахунків. Сфера доцільного використання описових, пояснювальних та імітаційних моделей. Реінжиніринг бізнес-процесів і розвиток планування.

Функціонування системи планування на підприємстві. Різновиди планів та їхні комплекси. Комплекси (підсистеми) планування: генеральне, цільове, стратегічне, поточне. Зведене планування загальних результатів і фінансове планування у системі контролінгу. Зміст планів і організація їх розробки.

Формування плану збуту з урахуванням досліджень ринку, життєвого циклу продукції і детермінантів попиту. Життєвий цикл виробів, їхній вплив на величину збуту виробів і одержання прибутку від їхньої реалізації.

Аналіз і планування асортиментних портфелів із допомогою різних моделей. Вплив на попит і обсяги збуту продукції різних факторів (детермінантів) попиту.

Планування реклами. Планування збуту продукції.

Виробнича програма підприємства, її зміст і оптимізація. Планування обсягів виробництва продукції у вартісному вираженні. Товарна, валова, реалізована і чиста продукція; їхня характеристика, склад, розрахунки. Визначення залишків незавершеного виробництва при плануванні валової продукції.

Зміст і завдання оперативно-календарного планування і диспетчерського регулювання. Міжцехове і внутрішньоцехове планування. Планово-облікові одиниці та системи оперативного планування.

Ритмічність виробництва.Планування і оцінка рівня ритмічності виробництва на підприємстві.

Особливості оперативно-календарного планування на підприємствах одиничного, серійного і масового типів виробництва.

Зміст планування МТЗ та послідовність його розробки. Запаси й регулювання їхніх розмірів. Нормування виробничих запасів. Методи контролю за величиною нормативного рівня запасу матеріальних ресурсів.

Види виробничої потужності, чинники, що її визначають, послідовність розрахунків. Визначення максимально можливого випуску продукції з наявної потужності. Визначення введення в дію нових (додаткових) потужностей. Складання балансу. Визначення середньорічної потужності для обґрунтування обсягів випуску продукції у плановому році.

Планування персоналу. Розрахунок планового балансу робочого часу. Розрахунок чисельності окремих категорій працюючих. Визначення додаткової потреби у персоналі.

Планування продуктивності праці. Залежність чисельності персоналу від продуктивності праці. Показники продуктивності праці та методи їхнього обчислення.

Планування оплати праці. Розрахунок середньої заробітної плати. Співвідношення росту продуктивності праці та середньої заробітної плати.

Особливості функціонування та планування підрозділів виробничої інфраструктури. Складові елементи виробничої інфраструктури підприємства.

Планування забезпечення підприємства технологічною ос­насткою.

Планування діяльності ремонтного виробництва. Планування енергозабезпечення підприємства. Планування транспортного обслуговування виробництва.

Мета, завдання та послідовність розробки плану собівартості продукції.

Класифікація факторів, що впливають на рівень витрат. Методика розрахунку зміни собівартості внаслідок дії факторів.

Зміст і завдання фінансового плану. Визначення обсягів
фінансових ресурсів і джерел їхнього надходження. Види фінансових планів: довгостроковий, поточний і оперативний. Складання фінансового плану за видами діяльності: оперативної, інвестиційної та фінансової.

Планування потреби у фінансових ресурсах.

Планування прибутковості підприємства. Валовий і чистий прибуток, їхня характеристика і послідовність розрахунку. Пасивна і активна стадії складання плану з прибутку. Методи планування прибутку.

Основні умови прибутковості підприємства. Аналіз «витрати-обсяг-прибуток» в процесі фінансового планування. Показники прибутковості підприємства. Види рентабельності та їхні розрахунки.

Основні фінансові документи, що використовуються в процесі фінансового планування. Оцінка фінансового стану підприємства за допомогою комплексного показника «Z-рахунки».

Формування планів оновлення продукції, їхній склад і завдання.

Планування витрат на підготовку і освоєння виробництва нової продукції. Об’ємно-календарне планування підготовки виробництва нової продукції. Особливості методики розрахунків тривалості робіт за умови паралельного, послідовного, паралельно-послідовного способів їхнього виконання. Порядок виконання робіт і побудова графіків Ганта.

Сітьові методи планування підготовки виробництва та ос­воєння нових виробів. Побудова сітьових моделей виконання комплексів робіт, їхня оптимізація.

Технічний та організаційний розвиток підприємства. Зміст, завдання та послідовність розробки плану організаційно-техніч­ного розвитку підприємства. Оцінка технічного рівня розвитку підприємства. Економічне обґрунтування організаційно-технічних заходів. Види ефектів від реалізації організаційно-технічних заходів. Система показників та методика оцінки загальної економічної ефективності організаційно-технічних заходів.

Сутність бізнес-планування та призначення бізнес-плану. Склад бізнес-плану і технологія його розробки. Оцінка середовища для бізнесу і формування власної ринкової позиції. Стан конкуренції у галузі як основа оцінки середовища для бізнесу. Обґрунтування маркетингової стратегії, цінової та нецінової політики підприємства. Схема формування плану маркетингу. Визначення прогнозу продажу з урахуванням еластичності попиту.

Планування виробництва продукції та його ресурсного забезпечення. Особливості обґрунтування виробництва продукції на новому і вже існуючому підприємстві. Визначення потреби у ресурсах. Розробка організаційної структури управління. Формування рівня запасів.

Фінансове планування. Основні документи фінансового плану, особливості розробки. Аналіз фінансових ресурсів підприємства й оцінка альтернативних схем фінансування проекту.

Якісний і кількісний аналіз ризиків і планування запобігання втрат. Аналіз чутливості проекту.
^ 3. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ
3.1 Економіка підприємства
1. Поняття підприємства, його цілі і роль в ринковій системі господарювання. Напрямки діяльності підприємства

2. Правові основи функціонування підприємств.

Принципи здійснення підприємницької діяльності, її форми, типи і моделі.

3. Правове забезпечення підприємництва. Виробнича та посередницька діяльність.

4.Класифікація і структура підприємств. Інтеграційні форми підприємств.

5.Поняття і складові компоненти зовнішнього середовища підприємств.Мікросередовище. Макросередовище.

6. Ринок і поведінка на ньому суб’єктів господарювання.

7. Об’єктивна необхідність і поняття процесу управління. Функції управління підприємством.

8. Методи управління діяльністю підприємства.

9. Типи організаційних структур і принципи управління підприємством.

10.Класифікація продукції за економічним призначенням. Натуральні та вартісні показники обсягу продукції. Номенклатура та асортимент продукції.

11. Маркетингова діяльність і формування програми випуску продукції.

12. Державне економічне регулювання діяльності суб’єктів господарювання.

13.Методичні основи планування діяльності підприємства. Тактичне та оперативне планування.

14. Стратегія розвитку підприємства і бізнес-планування.

15. Поняття, класифікація та структура персоналу.

16. Визначення чисельності персоналу підприємства.

17. Кадрова політика і система управління персоналом підприємства

18. Показники і методи розрахунку продуктивності праці на підприємствах.

19. Мотивація трудової діяльності працівників

20. Оплата праці: сутність, функції, державна політика і загальна організація.

21. Форми і системи оплати праці робітників.

22. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу.

23. Поняття капіталу, його види. Основні виробничі фонди підприємства: визначення, структура і склад.

24. Вартісна оцінка та облік основних виробничих фондів підприємства.

25. Спрацювання, амортизація і відтворення основних виробничих фондів (ремонт, модернізація, заміна).

26. Ефективність відтворення і використання основних фондів.

27. Обігові кошти підприємства6 поняття, склад і структура.

28. нормування обігових коштів.

29. Показники ефективності використання обігових коштів підприємства.

30. Поняття, склад і струтура нематеріальних ресурсів підприємства, їх вплив на конкурентоспроможність виробництва.

31. Нематеріальні активи підприємства: поняття склад, структура і охорона права власності.

32. Методи вартісної оцінки нематеріальних активів та їх амортизація.

33. Поняття, склад і структура інвестицій.

34. Визначення необхідного обсягу і джерел фінансування робочих інвестицій.

35. Формування і регулювання фінансових інвестицій (цінних паперів).

36. Оцінювання ефективності виробничих і фінансових інвестицій.

37. Оцінювання ефективності технічних та організаційних нововведень.

38. Характеристика техніко-технологічної бази виробництва.

39. Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства.

40. Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва.

41. Формування і використання виробничої потужності підприємства.

42. Сутнісна характеристика, структура і принципи організації виробничих процесів. Організаційні типи виробництва.

43. Методи і форми організації виробництва.

44. Якість і конкурентоспроможість продукції.

45. Стандатизація та сертифікація продукції.

46. Державний нагляд за якістю і внутрішньовиробничй контроль.

47. Поняття про собівартість продукції. Характеристика кошторису витрат. Обчислення собівартості окремих виробів.

48. Класифікація витрат на виробництво за окремими ознаками.

49. Методи обліку та калькулювання фактичної собівартості. Шляхи зниження поточних витрат.

50. Загальна характеристика фінансової діяльності підприємства. Поняття прибутку і доходу, джерела їх формування.

51. Загальноприйнята практика використання прибутку (доходу) підприємства. Рентабельність ресурсів і продукції.

52. Оцінювання фінансово-економічного стану підприємства. Сутнісна характеристика і вимірювання ефективності виробництва. Чинники підвищення ефективності виробництва.

53. Передумови розвитку підприємства. Управління чинниками стійкості підприємства. Управління чинниками трансформації підприємства.

55. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства. Практика здійснення та ефективність реструктуризації суб’єктів господарювання.

56. Поняття економічної безпеки підприємства. Внутрішньовиробничі та позавиробничі складові економічної безпеки.

57. Інтегральна оцінка економічної безпеки підприємства.

58. Можливість, необхідність та зміст антикризового управління. Національна програма антикризового господарювання.

59. Санація (фінансове оздоровлення) підприємств. Банкрутство і ліквідація підприємств.
^ 3.2 Проектний аналіз
1. Предмет, цілі і завдання дисципліни.

2. Поняття, сутність та мета проектного аналізу. Основні складові проектного аналізу.

3. Поняття проекту: визначення проекту, ознаки проекту та його концепція в проектному аналізі.

4. Класифікація проектів, оточення та його основні учасники. Етапи управління проектом

5. Поняття життєвого циклу проекту. Ідентифікація: ідея проекту, визначення цілей, попередній аналіз здійснимості проекту. ТЕО проекту.

6. Розробка. Єкспертиза. Переговори. Реалізація. Завершальна оцінка.

7. Життєвий цикл по фазам: передінвестиційна, інвестиційна, виробнича..

8. Поняття цінності та вартості проекту. Вигоди і витрати в проектному аналізі.

9. Альтернативна вартість та альтернативні рішення.

10. Головні причини зміни вартості грошей у часі. Сутність методу дисконтування. Поняття коефіцієнту дисконтування та ставки дисконтування.

11. Визначення теперішньої та майбутньої вартості.

12. Визначення грошового потоку. Релевантні та додаткові грошові потоки.

13.Розрахунок дисконтованого грошового потоку.

14.Вплив амортизації на величину грошового потоку. Обчислення загального грошового потоку.

15. Критерії ефективності проектів. Метод чистої приведеної вартості ( NPV – метод ).

16. Розрахунки періоду окупності інвестицій, РР.

17. Внутрішня норма дохідності інвестицій (ІRR).

18. Визначення індексу прибутковості (рентабельності) РІ. Аналіз альтернативних проектів.

19. Структура витрат проекту: інвестиційні витрати, поточні витрати, непрямі витрати.

20. Управління структурою витрат проекту. Розрахунок точки беззбитковості., маржинальний дохід, запас міцності.

21. Графік точки беззбитковості проекту.

22. Цілі і завдання аналізу проектних ризиків. Поняття проектних ризиків.

23. Класифікація та способи зниження проектних ризиків. Критерії оцінки ризику при виборі варіанта інвестування.

24. Кількісний підхід до оцінки ризику. Аналіз чутливості проекту.

25. Аналіз сценаріїв. Імітаційний метод Монте-Карло.

26. Врахування ризику при прийнятті інвестиційних рішень. Метод визначенн дисконтної ставки з урахуванням ризику.

27. Принципи управління проектними ризиками.

28. Мета та завдання маркетингового аналізу.

29. Маркетингова стратегія.

30. Аналіз ринкових можливостей.

31. Прогноз обсягу збуту продукції проекту. Розробка комплексу маркетингу.

32. Зміст та напрямки технічного аналізу інвестиційного проекту.

33. Етапи робіт з виконання технічного аналізу: місце розташування проекту; масштаб проекту; обладнання, технології, організація експлуатації та ремонту; інфраструктура проекту; виробничі схеми.

34. Оцінка проектних витрат.

35. Мета та завдання інституціонального аналізу.

36. Оцінка впливу зовнішніх фаторів на проект.

37. Оцінка впливу внутрішніх факторів на проект: аналіз організаційної структури, аналіз виробничого менеджменту, аналіз персоналу.

38. Поняття та зміст екологічного аналізу.

39. Передумови та особливості екологічного аналізу.

40. Склад робіт з екологічного аналізу.

41. Система ОВОС та ОВОП проекту, етапи їх проведення.

42. Методи екологічного аналізу.

43. Проблеми врахування часового диапазону в екологічному аналізі проекту.

44. Передумови до соціального аналізу.

45. Мета соціального аналізу та його основні складові.

46. Послідовність виконання соціального аналізу.

47. Соціальне середовище інвестиційного проекту та його оцінка. Проектування соціального середовища.

48. Мета та завдання фінансового аналізу.

49. Схема фінансового аналізу: аналіз фінансового стану підприємства та аналіз фінансової ефективності проекту.

50. Методи розрахунку грошових потоків проекту.

51. Джерела фінансування та розрахунок бюджету проекту. Фінансове планування в проектному аналізі.

52. Поняття та основні завдання економічного аналізу інвестиційного проекту.

53. Визначення економічної привабливості проекту та підходи до визначення приоритетних напрямків розвитку країни, регіону, галузі.

54. Методика тіньового ціноутворення.

55. Трансфертні платежі.

56. Зв΄язок та основні відмінності в розрахунку грошового потоку в фінансовому та економічному аналізі.
^ 3.3 Стратегія підприємства

 1. Поняття економічної системи, її особливості. Поняття виробничої системи і її ресурсів.

 2. Поняття «стратегії», особливості підходів до визначення стратегії. Групи шкіл стратегій, їх особливості.

 3. Місія і цілі організації.

 4. Середовище діяльності організації . Ієрархічна модель характеристики середовища. Зовнішнє середовище.

 5. Зміст аналізу зовнішнього середовища. Способи збору інформації.

 6. Характеристики макросередовища. Методи аналізу макросередовища. PEST – аналіз, характеристики чотирьох середовищ.

 7. Мікросередовище, його структура і вплив на організацію.

 8. Галузь і методи її стратегічної оцінки. Рушійні сили галузі.

 9. КФУ, типові чинники. Оцінка привабливості і перспектив розвитку галузі по Харрісону і Томпсону.

 10. Конкурентоспроможність підприємства, особливості конкурентних сил. Оцінка конкурентних сил Портером. Національний ромб Портеру.

 11. Характеристики конкурентних стратегій.

 12. Складові внутрішнього середовища організації. Оцінка стратегічних характеристик внутрішніх показників підприємства ( потенціалу підприємства).

 13. Аналіз конкурентоспроможності підприємства з використанням матриці McKinsey. Переваги і вади матриці.

 14. Матричні методи аналізу внутрішнього і зовнішнього оточення організації( SWOT, SPACE, BCG)

 15. Вироблення стратегії. Стратегічний план. Альтернативи.

 16. Підходи до формування стратегії. Загальні принципи формування стратегій.

 17. Класифікація стратегій.

 18. Поняття стратегічного набору підприємства, його структура і відмінність від стратегічного портфеля підприємства.

 19. Фрагментовані галузі. Особливість конкуренції в даних галузях і властиві їм стратегії.

 20. Стратегії для організацій, що розвиваються.

 21. Проблеми слабкого бізнесу. Стратегічні підходи .

 22. Маркетингові стратегії для малих, середніх і крупних організацій.

 23. Поняття процесу реструктуризації при виборі підтримуючих стратегій. Бізнес-процес і його удосконалення, перебудова, реінженірінг.

 24. Класифікація стратегій реструктуризації.

 25. Формування стратегії реструктуризації. Стратегічний набір реструктуризації.

 26. Фактори, що впливають на стратегії на міжнародних ринках.

 27. Варіанти стратегічного підходу для міжнародних стратегій.

 28. Досягнення конкурентної переваги на міжнародних ринках. Розміщення і координація.

 29. Стратегічні союзи, стратегічні наміри, джерела прибутку.^ 3.4 Планування і контроль на підприємстві
Сутність планування як сфери людської діяльності. Планологія.

Альтернативний вибір у плануванні. Економічна раціональність і метараціональність.

Планування як функція управління підприємством.

Методи та інструменти планових розрахунків.

Сутність системи планування на підприємстві та вимоги щодо її формування.

Різновиди планів на підприємстві: класифікаційні ознаки, групи, призначення.

Основні комплекси (підсистеми) планування, їхня сутнісна та змістова характеристика.

Організація розробки планів на підприємстві.

Формування плану збуту продукції з урахуванням маркетингових досліджень.

Життєвий цикл виробів і детермінанти попиту, що впливають на обсяг збуту продукції.

Планування реклами, обґрунтування вибору рекламних засобів, ефективність реклами.

Планування збуту продукції, основні показники плану та їхній розрахунок.

Виробнича програма підприємства, її зміст і структура.

Планування обсягів виробництва продукції у вартісному вираженні. Товарна продукція, характеристика, склад, розрахунки.

Валова продукція, характеристика, планування залишків незавершеного виробництва.

Реалізована і чиста продукція, характеристика і визначення в процесі планування.

Оптимізація виробничої програми підприємства.

Зміст і завдання оперативно-календарного планування.

Ритмічність виробництва. Методи оцінки рівня ритмічності виробництва на підприємстві.

Особливості оперативно-календарного планування в одиничному виробництві.

Оперативно-календарне планування у серійному виробництві: системи, календарно-планові нормативи, випередження, заділи.

Оперативно-календарне планування у масовому виробництві: системи, календарно-планові нормативи, планування роботи потокових ліній.

Завдання, зміст та порядок розробки плану з МТС.

Методи розрахунку потреби в матеріальних ресурсах.

Класифікація запасів матеріальних ресурсів.

Регулювання рівня запасів МТР.

Розрахунок потреби матеріалів для цехів.

Поняття, види виробничої потужності, чинники, що її визначають, і послідовність розрахунків.

Фонди часу, що використовуються при розрахунках потужності, їхнє визначення і галузі, в яких вони застосовуються.

Методика розрахунку потужності в різних типах виробницт­ва і складальних підрозділах.

Обґрунтування виробничої програми потужністю підприємства.

Показники використання виробничої потужності і шляхи їхнього поліпшення.

Методика розрахунків персоналу за різними категоріями.

Методика розрахунків плану підвищення продуктивності праці під дією основних техніко-економічних чинників.

Методика розрахунку планового фонду заробітної плати за елементами.

Планування потреби в інструментах універсального та спеціального призначення.

Планування ремонту устаткування.

Визначення трудомісткості середньорічних обсягів ремонтних робіт.

Визначення потреби в робітниках та обладнанні для ремонту технологічного устаткування.

Визначення потреби основного та допоміжного виробництва в енергії та паливі.

Розрахунок вантажообороту та вантажопотоків.

Зміст, призначення та порядок розробки плану собівартості продукції.

Послідовність розробки плану та його зв’язок із іншими планами в системі внутрішньофірмового планування.

Планування витрат за техніко-економічними факторами.

Планування собівартості реалізованої продукції.

Зміст і розрахунок калькуляційних статей витрат.

Суть кошторису витрат на виробництво, його призначення та структура.

Методика обчислення основних статей кошторису витрат на виробництво.

Обчислення собівартості валової, товарної та реалізованої продукції.

Показники планування зниження собівартості продукції.

Зміст і завдання фінансового плану.

Складання фінансового плану за видами діяльності.

Планування потреби у фінансових ресурсах.

Планування прибутковості підприємства, визначення валового і чистого прибутку як основи прибутковості підприємства.

Стадії та методи планування прибутку від операційної ді-
яльності.

Аналіз «витрати—обсяг—прибуток» у процесі фінансового планування.

Показники прибутковості підприємства.

Баланс та оцінка фінансового стану підприємства.

Формування планів оновлення продукції, їхній склад і завдання.

Оптимізаційні планові розрахунки оновлення продукції.

Планування витрат на підготовку й освоєння виробництва нової продукції.

Об’ємно-календарне планування підготовки виробництва нової продукції.

Сітьові методи планування підготовки та освоєння виробництва нових виробів.

Техніко-економічний рівень виробництва, його основні елементи та структура.

Основні фактори технічного та організаційного рівня розвитку підприємства.

Процедура складання планів технічного та організаційного розвитку підприємства, їхні основні складові.

Методика оцінки ефективності організаційно-технічних заходів на підприємстві.

Розгляд практичної підприємницької ідеї, що спрямована на організацію власного бізнесу у певній галузі виробництва (послуг). Вибір галузі здійснюється заздалегідь за орієнтовним переліком практичних завдань теми.

Презентація декількох варіантів альтернативних бізнес-пла­нів, попередньо складених мікрогрупами студентів.

Підведення підсумків і визначення кращих варіантів бізнес-планів.
  1   2

Схожі:

Програма державного іспиту за фахом «економіка підприємства» iconПрограма комплексного державного іспиту з економічної теорії для...
Програма комплексного державного іспиту з економічної теорії для студентів за напрямом підготовки 030504 «Економіка підприємства»,...
Програма державного іспиту за фахом «економіка підприємства» iconПитання до комплексного державного екзамену за фахом для студентів...
Показники використання та напрями удосконалення виробничої потужності підприємства
Програма державного іспиту за фахом «економіка підприємства» iconПрограма державного екзамена з економічної теорії
Програма державного екзамену з економічної теорії підготовки бакалаврів за напрямками 030502 „Економічна кібернетика”, 030504 „Економіка...
Програма державного іспиту за фахом «економіка підприємства» iconЕкономіка підприємства
«Магістр» напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства» спеціальності 03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної...
Програма державного іспиту за фахом «економіка підприємства» iconЗатверджую
Робоча програма навчальної дисципліни «Глобальна економіка» для студентів за напрямами підготовки 030503 міжнародна економіка, 030504...
Програма державного іспиту за фахом «економіка підприємства» iconРобоча навчальна програма з дисципліни “Мікроекономічна теорія виробництва...
Робоча навчальна програма з дисципліни “Мікроекономічна теорія виробництва” для студентів напряму підготовки 030504 „Економіка підприємства”,...
Програма державного іспиту за фахом «економіка підприємства» iconРобоча програма для підготовки та складання державного іспиту для...
Контрольні питання для підготовки до державного іспиту з «Теорії права та держави»
Програма державного іспиту за фахом «економіка підприємства» iconПрограмові вимоги до державного іспиту за фахом за напрямом 050102 «Комп’ютерна інженерія»
Основні типи даних C++, модифікатори (signed, unsigned, long, short), специфікатори зберігання (extern, static, register, auto)
Програма державного іспиту за фахом «економіка підприємства» iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни 12 гроши...
«Економіка та підприємництво», напрямів підготовки 030504 «Економіка підприємства», 030509 «Облік І аудит», спеціальностей 03050401...
Програма державного іспиту за фахом «економіка підприємства» iconШановні студенти!
«Економіка підприємства». Для участі в Олімпіаді запрошуються студенти 4-5 курсів спеціальності (напряму підготовки) «Економіка підприємства»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка