Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни 12 гроши та кредит освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр Напрями підготовки: 030504 «Економіка підприємства»
НазваМетодичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни 12 гроши та кредит освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр Напрями підготовки: 030504 «Економіка підприємства»
Сторінка1/4
Дата конвертації03.07.2013
Розмір0.69 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
  1   2   3   4
Державний вищий навчальний заклад

«Київський університет управління та підприємництва»

Донецький інститут міського господарства

Кафедра економіки підприємства


мЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
до самостійної роботи з дисципліни
2.12 ГРОШИ ТА КРЕДИТ
Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

Напрями підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства»

6.030509 «Облік і аудит»
Освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст

Спеціальності: 7.03050401 «Економіка підприємства»

7.03050901 «Облік і аудит»

Донецьк – 2012

ББК 65.261

УДК 657.1


М 54


Методичні рекомендації до самостійній роботі з дисципліни 2.12 «Гроши та кредит» для студентів галузі знань 0306 «Економіка та підприємництво», напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит», спеціальностей 7.03050401 «Економіка підприємства», 7.03050901 «Облік і аудит» денної, заочної форм навчання та перепідготовки спеціалістів – Донецьк: ДІМГ, 2012. – 30 с.


Укладач: Кавун Л. К.


Рецензент: к. е. н., доцент Перевозчикова Н.О.


Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економіки підприємства

02.10.2012 р., протокол № 2


Рекомендовано до друку науково-методичною радою ДІМГ ДВНЗ КУУП

16.10.2012 р., протокол № 1


Відповідальний за випуск: Мішина І.Г.

© Кавун Л.К.,2012

© ДІМГ ДВНЗ КУУП, 2012

ЗМІСТ
ВСТУП

1 Програма самостійної роботи з дисципліни

2 Рекомендації щодо виконання завдань самостійної роботи

3 Графік самостійної роботи студентів

4 Система поточного і підсумкового контролю

ЛИТЕРАТУРА
ВСТУП
В умовах ринкової економіки актуальними є питання про роль грошей, кредиту та банківської системи в цілому, на чому ґрунтуються економічні знання фахівців економічного профілю.

Ерудиція будь-якого спеціаліста вимірюється не тільки тим, якою сумою конкретних знань він володіє зі своєї спеціальності. Найважливішим є те, чи володіє економіст самостійним економічним мисленням, чи здатний він використовувати цю суму знань в умовах мінливих соціально-економічних відносин.

Самостійна робота студента є однією із важливих складових навчального процесу, яка безпосередньо впливає на глибину, неформальність та стійкість набутих знань і умінь, основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під час поза аудиторної навчальної роботи і його творчого застосування в майбутній професійній діяльності.

Метою самостійної роботи студента є забезпечення засвоєння в повному обсязі навчальної програми шляхом свідомого закріплення, поглиблення і систематизації набутих теоретичних знань, а також опанування навичок роботи з навчальною і науково-методичною літературою, вміння вільно орієнтуватися в інформаційному просторі.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Гроші та кредит» є з'ясування:

- сутності, функцій та ролі грошей і кредиту;

- механізму функціонування грошової системи в ринковій економіці;

- закономірностей функціонування валютного ринку і валютної системи, грошового ринку;

- засвоєння ролі, специфіки та практики використання грошово-кредитної політики центрального банку, напрямів діяльності банків та небанківських фінансових інститутів щодо грошово-кредитного обслуговування суб'єктів господарювання та населення в Україні.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

- теорію і практику функціонування грошово-кредитної сфери;

- теоретичні основи функціонування грошово-кредитних систем;

- сучасний стан грошово-кредитної системи України і основні напрямки її розвитку.

Вміти використовувати теоретичні знання при аналізі грошово-кредитної сфери і аналізувати стан грошово-кредитної системи.


^ 1 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1 Теорії грошей і грошові ринки
Тема 1 Сутність та функції грошей

План

 1. Походження, суть та вартість грошей

 2. Форми грошей, їх еволюція

 3. Функції грошей

4 .Роль грошей у ринковій економіці

Ключові терміни: раціоналістична концепція, еволюційна концепція, сеньйораж, демонетизація золота, повноцінні гроші, неповноцінні гроші, чек, вексель, вартість, форми вартості, знак вартості, споживча вартість грошей, форми грошей, функції грошей, міра вартості, засіб обігу, засіб платежу, засіб нагромадження, світові гроші, електронні гроші, депозитні гроші, пластикова картка, білонна монета, банкнота, паперові гроші, масштаб цін, кредитні гроші.

^ В темі розглядається. Походження грошей. Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей. Суть грошей. Гроші як загальний еквівалент і абсолютно ліквідний актив. Портфельний підхід до визначення суті грошей. Гроші як особливий товар, мінова й споживча вартість грошей як товару. Гроші як гроші і гроші як капітал. Зв'язок грошей з іншими економічними категоріями. Форми грошей та їх еволюція. Натурально-речові форми грошей, причини та механізм їх еволюції від звичайних товарів першої необхідності до благородних металів. Різновиди сучасних кредитних грошей. Роль держави в утвердженні кредитних зобов'язань як грошей. Електронні гроші. Вартість грошей. Специфічний характер вартості грошей. Купівельна спроможність як вираз вартості грошей при різних їх формах. Ціна грошей як капіталу: альтернативна вартість, зберігання грошей та процент. Функції грошей. Поняття функції та її еволюція. Функція міри вартості, її суть, сфера використання. Функція засобу обігу, її суть, сфера використання; реальність і кількісна визначеність грошей у цій функції. Функція засобу платежу, її суть, відмінність від функції засобу обігу, сфера використання, еволюція. Функція засобу нагромадження, її суть, сфера використання. Світові гроші. Еволюція золота як світових грошей. Вплив на функції грошей зміни їх вартості. Роль грошей у системі суспільного відтворення. Якісний і кількісний аспекти впливу грошей на економічні й соціальні процеси. Вплив зміни кількості грошей на макро- та мікроекономічні процеси. Гроші як інструмент регулювання економіки. Еволюція ролі грошей в економіці України.

^ Самостійно вивчається. Поява грошей як об'єктивний наслідок розвитку товарного виробництва та обміну. Роль держави у створенні грошей. Гроші як форма прояву суспільних відносин. Специфіка прояву суті грошей у різних економічних системах. Причини та механізм демонетизації золота, ідеальні форми грошей та їх кредитна природа. Еволюція кредитних грошей від урядових (казначейських) зобов'язань до зобов'язань центрального банку. Вартість грошей і час. Вплив зміни вартості грошей на економічні процеси. Масштаб цін. Ідеальний характер міри вартості. Ціна як грошовий вираз вартості товарів. Вплив часу на функцію засобу нагромадження. Передумови використання як світових грошей національних та колективних валют. Взаємозв'язок функцій грошей. Грошове середовище як фактор впливу на матеріальні інтереси та виробничу активність економічних суб'єктів. Зміна впливу кількісних параметрів грошей на економіку на коротко - та довгострокових інтервалах. Роль грошей у розвитку міжнародних інтеграційних процесів.

Питання для самоконтролю:

 1. Як Ви розумієте суть грошей?

 2. Якими рисами можна охарактеризувати специфічний товар — гроші?

 3. Охарактеризуйте портфельний підхід до визначення суті грошей.

 4. Які форми грошей ви знаєте?

 5. Яка сфера використання функції грошей як засобу обігу.

 6. В чому відмінність функції засобу платежу від функції засобу обігу?

 7. В чому суть функції засобу нагромадження?

 8. Що ви розумієте під функцією грошей - світові гроші?

 9. Проаналізуйте основні відмінності двох понять — "гроші як гроші" та "гроші як капітал".

 10. Через які функції, реалізують себе "гроші як гроші" та "гроші як капітал"?

 11. У чому полягають основні відмінності грошового обміну товарів і бартеру?

 12. Що таке "вексель", "банкнота", "чек"?

 13. Дайте визначення поняттю "електронні гроші"? Які їх переваги та недоліки?

 14. У чому відмінність між паперовими та кредитними грошима?

 15. Яка відмінність між золотими і паперовими грошима?

Завдання для самостійної роботи:

 1. Скласти структурно-логічну схему процесу виникнення грошей.

 2. Скласти глосарій к темі з термінів.

 3. Запропонувати тестове завдання до кожного питання теми.

 4. Задачі:

1 Заробітна плата працівника за місяць становить у середньому 800 грн. її витрачають щодня (трансакційні витрати) впродовж місяця рівними частинами так, що на останній день місяця залишки повністю вичерпуються (дорівнюють 0). Знайти середній залишок упродовж місяця та відношення між грошовим залишком і номінальним доходом. Розрахувати також названі показники, якщо заробітну плату отримують двічі на місяць по 400 грн. На скільки прискориться обіг грошей?

2 Макроекономічна структура споживання та накопичення становить 67 % і 33 % НД відповідно. Приріст інвестицій становить 675 млн. грн. Визначити обсяг приросту НД.

Література: 1,6,8-10,12,20

Тема 2 Грошовий оборот і грошові потоки

План

1. Суть і структура грошового обігу

2. Грошова маса

3. Закон кількості грошей, необхідних для обороту

4.Сучасні засоби платежу

Ключові терміни: грошовий оборот, грошова база, грошовий обіг, грошові потоки, безготівковий оборот, готівковий оборот, маса грошей, грошові агрегати, грошова база, швидкість обігу грошей, первинна емісія центрального банку, вторинна емісія комерційних банків, грошовий мультиплікатор, безготівкові розрахунки, платіжне доручення, платіжна вимога, платіжна вимога-доручення, розрахункові чеки, акредитив, вексель, готівкові розрахунки, оборотна каса, ліміт залишку готівки у касі, готівкова виручка.

^ В темі розглядається. Поняття грошового обороту як процесу руху грошей. Сукупний грошовий оборот і оборот грошей у межах індивідуального капіталу. Основні суб'єкти грошового обороту: фірми, сімейні господарства, державні структури, фінансові посередники. Основні ринки, що зв’язуються грошовим оборотом. Структура сукупного грошового обороту. Грошовий обіг. Фіскально-бюджетний оборот. Кредитний оборот. Фінансовий оборот. Основні сфери грошового обороту. Безготівковий грошовий оборот. Готівковий грошовий оборот. Співвідношення між безготівковим і готівковим грошовим оборотом та подальша його тенденція. Модель сукупного грошового обороту. Грошові потоки та критерії їх класифікації. Характеристика основних видів грошових потоків. Структура грошових потоків. Грошова маса та основні форми її існування. Агрегатний метод класифікації функціональних форм грошей. Характеристика грошових агрегатів. Грошова база. Закони грошового обігу. Швидкість обігу грошей та фактори, що її визначають. Порядок розрахунку швидкості обігу грошей. Механізм поповнення маси грошей в обороті. Первинна емісія центрального банку. Вторинна емісія депозитних грошей комерційних банків. Грошовий мультиплікатор. Сучасні засоби платежу, які обслуговують грошовий оборот: банкноти, розмінна монета, депозитні гроші, векселі, чеки, їх суть та характеристика.

^ Вивчається самостійно. Грошові платежі як елементарні складові грошового обороту. Національний дохід і національний продукт як визначальні параметри грошового обороту. Економічна основа та загальна схема сукупного грошового обороту. Канали надходження грошей та їх вилучення з грошового обороту. Взаємозв'язок між окремими видами грошових потоків. Грошові потоки припливу та грошові потоки відпливу. Механізм балансування грошових потоків. Особливості побудови показників грошової маси в Україні. Основні шляхи та показники інтенсифікації руху грошей у сфері обігу та платежів. Проблема монетизації валового внутрішнього продукту.

Питання для самоконтролю:

 1. Що таке "грошовий обіг"? Які особливості грошового обігу на мікро- і макрорівнях?

 2. Назвіть суб'єкти грошового обігу.

 3. Які є основні сфери грошового обороту?

 4. Що таке "грошовий потік"? Чим відрізняються поняття грошового потоку і грошового обігу?

 5. В чому полягає механізм балансування грошових потоків?

 6. Які переваги та недоліки безготівкового обігу?

 7. Охарактеризуйте поняття "грошова маса".

 8. Які особливості побудови показників грошової маси в Україні?

 9. Що таке "грошові агрегати"? На яких принципах вони формуються?

 10. Які грошові агрегати визначає НБУ?

 11. Що таке "грошова база" і з яких компонентів вона складається?

 12. У чому суть закону кількості грошей, необхідних для обігу? Які наслідки його порушення?

 13. Хто є емітентом грошей?

 14. Що таке "обов'язкові резерви", яка межа їх встановлення?

 15. Що таке "грошовий мультиплікатор"? Як через нього примножується емісія грошей?

Завдання для самостійної роботи:

 1. Скласти глосарій к темі з 5 термінів.

 2. Задачі:

1 Визначити величину агрегату М2, якщо готівка 405 тис. грн., ощадні депозити 200 тис. грн., безготівковий оборот 180 тис. грн., готівковий оборот 70 тис. грн., кошти по трастовим операціям 80 тис. грн., готівка в касах банків 370 тис. грн.

2 Визначити величину окремих грошових агрегатів, якщо при готівка населення 250 млрд. грн., ощадні депозити 175 млрд. грн., безготівковий оборот 50 млрд. грн., залишки на поточних рахунках 130 млрд. грн., готівковий оборот 60 млрд. грн., кошти по трастовим операціям 55 млрд. грн., готівка в оборотних касах банків 138 млрд. грн. Розрахувати питому вагу функціональних форм грошей в агрегаті М3.

3 Визначити величину агрегатів по таким даним: готівка населення 140 млрд. грн.; кошти на поточних рахунках 160 млрд. грн.; ощадні депозити 180 млрд. грн.; безготівковий оборот 80 млрд. грн.; кошти по трастовим операціям 40 млрд. грн.; готівка в касах банків 112 млрд. грн.; готівковий оборот 100 млрд. грн.

4 Визначити величину грошової маси, якщо: ощадні депозити 120 млрд. грн.; агрегат М0 90 млрд. грн.; кошти на розрахункових рахунках 70% от агрегату М0; кошти на спеціальних карточних рахунках клієнтів 70 млрд. грн.; кошти по трастовим операціям 14 млрд. грн.

5 Визначити величину агрегату М1, суму ощадних депозитів и величину агрегату М3, якщо: готівка 780 млн. грн., депозити до запитання 120 млн. грн., агрегат М2 985 млн. грн., кошти клієнтів по трастовим операціям 145 млн. грн.

6 Визначити суму готівки у населення, величину агрегату М2 и суму коштів клієнтів по трастовим операціям, якщо: депозити до запитання 96 млн. грн., агрегат М1 236 млн. грн., сума ощадних депозитів 138 млн. грн., агрегат М3 594 млн. грн.

7 Визначити суму депозитів до запитання, величину агрегатів М2 та М3, якщо: готівка 368 млн. грн., агрегат М1 494 млн. грн., ощадні депозити 245 млн. грн., кошти клієнтів по трастовим операціям 143 млн. грн.

8 Якщо маса грошей, що необхідні для обігу 900 млн. грн., кількість проданих товарів 100 тис. од., середня ціна одиниці товару 12 грн., визначити середню швидкість бігу грошової одиниці.

9 Яким буде загальний грошовий оборот, якщо середній залишок грошей в обігу за рік 18600 тис. грн., кількість оборотів грошової одиниці 8.

10 Кількість проданих товарів упродовж року становить 180 тис. шт., ціна одиниці товару 5 грн. Визначити середню оборотність грошової одиниці та розмір грошової маси, якщо відомо, що за підвищення оборотності грошової одиниці на 2 обігу необхідність у грошовій масі, яка обслуговує грошовий обіг, скоротилась на 40 %, а за підвищення оборотності грошової одиниці на 3 обороту — на 50 %.

11 Визначити, як змініться номінальний ВВП, якщо швидкість обігу грошей 6 оборотів и залишається постійною, а грошова пропозиція збільшиться з 250 до 400 млн. грн.

12 Кількість проданих товарів протягом року складає 260 тис. шт., ціна одиниці товару 8 грн. Визначити середню оборотність грошової одиниці, якщо необхідна величина грошової маси зменшилась на 30 % відносно попереднього року, коли вона 560 тис. грн.

13 Визначити кількість грошей як засобу обігу впродовж року, якщо відомо, що сума цін за реалізовані товари (послуги, роботи) становить 3500 млрд. грн. Сума цін товарів (послуг, робіт), проданих упродовж року з відтермінуванням платежу, термін оплати яких не настав, 30 млрд. грн. Сума платежів за довгостроковими зобов'язаннями, терміни яких настали, 182 млрд. грн. Сума взаємозаліків упродовж звітного періоду 400 млрд. грн. Середня кількість оборотів грошей за рік — 10.

14 Скільки оборотів зробить грошова одиниця за рік, якщо обсяг ВВП за два році був однаковим та в цілому складав 20780 тис. грн., а середній остаток грошей в обігу за рік складав 6400 тис. грн.

Література: 6-8,12,17,20

Тема 3 Грошовий ринок

План

 1. Суть і структура грошового ринку

 2. Попит та пропозиція грошей

 3. Модель грошового ринку

 4. Фінансові посередники грошового ринку

Ключові терміни: грошовий ринок, ринок грошей, ринок капіталів, валютний ринок, ринок цінних паперів, ринок позичкових капіталів, міжбанківський ринок, відкритий ринок, попит на гроші, пропозиція грошей, фінансові посередники, грошова база, банківські резерви, грошовий мультиплікатор, емісія, рівноважна процентна ставка, капітальне фінансування, фінансування шляхом отримання позик.

^ В темі розглядається. Суть грошового ринку. Особливості прояву на грошовому ринку основних ринкових ознак - попиту, пропозиції, ціни. Економічна структура грошового ринку. Ринок грошей (монетарний ринок). Ринок капіталів. Суб'єкти грошового ринку. Банки і небанківські фінансово-кредитні структури як суб'єкти грошового ринку. Попит на гроші. Теоретичні моделі попиту на гроші. Основні мотиви (джерела) сукупного попиту на гроші: попит на гроші для трансакцій і попит на гроші як на активи. Пропозиція грошей. Загальні теоретичні положення пропозиції грошей. Механізм формування пропозиції грошей. Грошова база. Банківські резерви. Грошовий мультиплікатор Рівновага на грошовому ринку та процент.

^ Вивчається самостійно. Гроші як об'єкт купівлі-продажу. Інституційна модель грошового ринку. Канали прямого і опосередкованого фінансування. Чинники, що визначають параметри попиту на гроші. Номінальний та реальний попит на гроші. Роль кредитної системи у формуванні пропозиції грошей. Банкнотна та депозитна емісія. Графічна модель грошового ринку. Фактори, що визначають рівновагу грошового ринку. Рівноважна процентна ставка.

^ Питання для самоконтролю:

 1. Поясніть, що таке "ринок грошей". Назвіть основні сегменти грошового ринку.

 2. Які функції виконують банки і небанківські фінансово-кредитні структури як суб'єкти грошового ринку?

 3. Які існують моделі попиту на гроші?

 4. Які є положення пропозиції грошей?

 5. Механізм формування пропозиції грошей.

 6. Які фактори визначають рівновагу грошового ринку?

 7. Що таке рівноважна процентна ставка?

 8. Який механізм зв'язку між рівнем процентної ставки й обсягом маси грошей та обігу?

 9. Назвіть фактори, що спричиняють зміни в попиті на гроші.

 10. Якою є залежність між зміною ставки процента і темпами інфляції?

 11. Яка залежність між альтернативною вартістю зберігання грошей і процентною ставкою? Поясніть механізм цього зв'язку.

 12. Який механізм зв'язку між рівнем процентної ставки й обсягом маси грошей в обігу?

 13. Як повинна змінитись пропозиція грошей, щоб при незмінному попиті процентна ставка знизилась?

 14. Поясніть процес грошово-кредитної мультиплікації.

 15. Обґрунтуйте мотиви та чинники, що визначають параметри попиту на гроші.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Скласти глосарій к темі з 5 термінів.

 2. Задачі:

1 Визначити середньозважений рівень цін, якщо відомо, що необхідний обсяг грошової маси для обслуговування грошового обігу становить 350 млрд. грн., швидкість обігу грошей становить 5 оборотів, сума коштів на чекових рахунках — 56 млрд. грн., а швидкість обігу таких коштів вдвічі вища. Товарна маса в країні становить 9,24 млрд. умовних одиниць.

2 Обсяг продукту, вироблений впродовж минулого року в країні, становить 750 тис. одиниць, ціна одиниці продукту становить 150 грн., фізичні та юридичні особи постійно зберігають у формі грошових залишків 40 % свого номінального доходу. Визначити обсяг додаткового попиту на грошову масу.

3 Кожен долар призначений для угод купівлі-продажу, обертається в середньому 5 разів упродовж базового року і направляється на купівлю кінцевих товарів і послуг за ринковими цінами на загальну суму 3500 млрд. дол.

Визначити величину трансакційного попиту на гроші:

— у базовому році;

— у поточному році за умови сповільнення швидкості обігу грошової одиниці на 25 % і збільшення обсягу номінального ВВП на 20 %.

4 Допустимо, що величина попиту на гроші (^ Md, млрд. грн.) залежить від розміру ВВП (млрд. грн.) і рівня процентної ставки (i, %). так: Мd = 0,4, ВВП = 2*i. Визначити величину попиту на гроші та з'ясувати, чи збереглася рівновага на грошовому ринку, якщо грошова пропозиція М, становить 30 млрд. грн., а ВВП 115 млрд. грн., рівень процентної ставки і 7 %. Визначити швидкість обігу грошової одиниці.

5 Скільки Ви заплатите за облігацію, яку випущено на чотири роки з номінальною вартістю 8000 грн., купонною ставкою 9 % і сплатою процентів що півроку? Припустіть, що на цей період схожі облігації дисконтуються під 12 %.

6 Знайдіть коефіцієнт забезпеченості привілейованих акцій, коли відомо, що акціонерне товариство емітувало 16480 привілейованих акцій, а його чисті активи 4120 грн.

7 Визначте коефіцієнт "пропозиції — попиту" корпорації, якщо відомо, що ціна пропозиції акцій дорівнює 1,13 грн. за акцію, а ціна попиту на акції — 0,7 грн. за акцію.

8 Визначте дивідендну віддачу акції, якщо коефіцієнт "ціна — дохід" дорівнює 0,8, розмір нарахованого дивіденду становить 608 грн., а прибуток на одну акцію 10 грн.

9 Компанія випустила шестирічну облігацію з номінальною вартістю 500 грн. і з купонною ставкою 5 %. Інтереси сплачуються щорічно, дисконтна ставка для подібних облігацій на ринку 8 %. Визначте вартість облігації.

10 Визначте віддачу акціонерного капіталу, якщо відомо, що підприємством було випущено 500000 акцій, ринкова вартість однієї акції становить 0,01 грн. Чистий прибуток підприємства дорівнює 50000 грн., а проценти, сплачені за користуванням позичковими коштами, 4000 грн.

11 Компанія сплачує річний дивіденд 60 грн. на акцію, приросту майбутніх дивідендів не сподівається, а необхідна ставка доходу від акцій 36 %. Яка має бути ціна звичайних акцій?

12 Визначте співвідношення ринкової і балансової вартості акцій підприємства, якщо балансова вартість акціонерного капіталу дорівнює 159000 грн., капіталізована вартість акцій — 692000 грн., а резервний фонд становить 31 000 грн.

13 Знайдіть конверсійну премію при конвертації облігацій в акції, коли ринкова вартість акції на момент випуску конвертованої облігації дорівнює 1400 грн., номінальна вартість конвертованої облігації 1000 грн., коефіцієнт конверсії — 0,78.

14 Визначте номінальну вартість облігації, якщо ринкова вартість облігації дорівнює 500 грн., норма процента — 10 %, а прямий дохід на облігацію — 0,05 грн.

Література: 2,6,8,10,12,16,20

Тема 4 Грошові системи

План

 1. Поняття грошової системи та її елементи

 2. Основні типи грошових систем, їх еволюція

 3. Становлення грошової системи України

 4. Державне регулювання грошової сфери

Ключові терміни: грошова система, система металевого обігу, біметалізм, монометалізм, золотомонетний стандарт, золотозливковий стандарт, золотодевізний стандарт, система паралельної валюти, система "кульгаючої" валюти, система подвійної валюти, система паперово-кредитного обігу, відкрита грошова система, грошова одиниця, масштаб цін, валютний курс, грошове регулювання, безготівковий грошовий обіг, готівковий грошовий обіг.

^ В темі розглядається. Поняття грошової системи. Основні принципи організації та моделі побудови грошових систем. Елементи грошової системи та їх характеристика. Склад грошової системи. Система безготівкових розрахунків. Система готівкового обігу. Валютна система. Основні типи грошових систем. їх еволюція. Саморегульовані грошові системи та їх історичні форми. Біметалізм (система паралельних валют, система подвійної валюти, система «кульгаючої» валюти). Монометалізм (золотомонетний стандарт, золото злитковий стандарт, золото девізний стандарт). Регульовані грошові системи. Система паперово-грошового обігу. Система природного (кредитного) обігу. Неринкові та ринкові грошові системи. Відкриті і закриті грошові системи. Державне регулювання грошової сфери як головне призначення грошової системи. Центральний банк як орган державного регулювання грошової сфери. Методи та інструменти регулювання грошової системи. Становлення й розвиток грошової системи України. Особливості процесу запровадження національної валюти в Україні: запровадження тимчасової валюти, паралельний обіг купоно-карбованця та рубля, процес стабілізації тимчасової валюти. Випуск постійної валюти - гривні.

^ Вивчається самостійно. Призначення та місце грошової системи в економічній системі країни. Вплив національних та історичних традицій на зміст елементів грошової системи. Національно-державна обумовленість і призначення грошової системи. Необхідність створення грошової системи України. Загальна характеристика грошових систем зарубіжних країн. Грошова система ЄС.

Питання для самоконтролю:

 1. У чому суть грошової системи, її призначення та місце в економічній системі?

 2. Які існують основні принципи організації грошових систем?

 3. Які існують основні моделі побудови грошових систем?

 4. Як впливають національні та історичні традиції на зміст елементів грошової системи?

 5. Який орган державного регулювання грошової сфери є основним?

 6. Розкажіть про місце і роль центрального банку в державному регулюванні грошової сфери.

 7. У чому суть грошово-кредитної політики?

 8. Розкрийте зміст стратегічних, проміжних і тактичних цілей грошово-кредитної політики.

 9. У чому полягає зміст операцій на відкритому ринку?

 10. Як здійснюється регулювання грошової сфери за допомогою зміни обов'язкових резервів?

 11. Як впливає облікова політика на грошову сферу?

 12. Назвіть основні джерела покриття дефіциту державного бюджету.

 13. Охарактеризуйте сеньйораж і монетизацію дефіциту державного бюджету.

 14. В чому полягає становлення й розвиток грошової системи України?

 15. В чому необхідність створення грошової системи України?

Завдання для самостійної роботи:

 1. Скласти глосарій к темі з 5 термінів.

 2. Запропонувати тестове завдання до кожного питання теми.

 3. Задачі:

1 Якщо номінальний рівень процентної ставки за кредит упродовж другого року був 16 % (для позичальників між першим і другим роками), а в третьому 20 % (для позичальників між другим і третім роками), то яким був реальний рівень процентної ставки впродовж цих років?

2 Фактичні резерви складають 16000 грн., норма обов’язкових резервів 10 %. Найти величину вільних резервів при загальній сумі вкладів 100000 грн.

3 Загальна сума вкладів складає 50000 грн., величина фактичних резервів 20000 грн. Найти величину вільних резервів та величину кредитів, що може видати банківська система за умови норми обов’язкових резервів 12,5 %.

4 Визначити величину фактичних резервів за умови, що загальна сума вкладів складає 120000 грн., норма обов’язкових резервів 20 %, банківська система може видати кредитів на 80000 грн.

5 Визначити величину фактичних резервів і величину кредитів, що може видати банківська система за умови норми обов’язкових резервів 17 %, загальної суми вкладів 150000 грн. и суми вільних резервів 28000 грн.

6 Загальна сума вкладів 98000 грн., величина вільних резервів 35000 грн. Визначити норму обов’язкових резервів, величину фактичних резервів і кількість кредитів, що може видати банківська система, якщо банківський мультиплікатор дорівнює 5.

7 Кількість кредитів, що може видати банківська система 414000 грн., норма обов’язкових резервів 11 %. Визначити величину вільних і фактичних резервів та значення банківського мультиплікатора при загальній сумі вкладів 164000 грн.

8 Визначити величину вільних резервів, кількість кредитів банківської системи та значення банківського мультиплікатора, якщо загальна сума вкладів 86500 грн., норма обов’язкових резервів 22 %, а величина фактичних резервів 45430 грн.

9 Знайти значення грошового мультиплікатора М1, якщо розмір грошової бази становить 600 млн. грн., а величина грошового агрегату М1 — 1500 млн. грн.

Література: 2,3,8,10,12,13,16,17,20

Тема 5 Інфляція та грошові реформи

План

 1. Інфляція: сутність, форми прояву, причини і наслідки

 2. Вплив інфляції на виробництво, зайнятість і життєвий рівень

 3. Інфляція в системі державного регулювання грошової сфери

 4. Особливості інфляційного процесу в Україні

Ключові терміни: інфляція, відкрита інфляція, галопуюча інфляція, гіперінфляція, інфляція попиту, інфляція витрат, прихована інфляція, повзуча інфляція, очікувана інфляція, неочікувана інфляція, дефляція, грошова реформа, формальні реформи, конфіскаційні реформи, реформи паралельного типу, нуліфікація, девальвація, ревальвація деномінація, монетизація дефіциту бюджету.

^ В темі розглядається. Суть інфляції. Вплив інфляції на виробництво, зайнятість і життєвий рівень. Теоретичні концепції інфляції: теорія «інфляції попиту», теорія «інфляції пропозиції», монетаристська теорія, теорія інфляції як багатофакторного процесу. Інфляція та дефляція. Основні форми інфляції: повзуча, галопуюча, гіперінфляція, відкрита та закрита інфляція. Дефляційна політика (регулювання попиту). Політика доходів. Соціально-економічні наслідки інфляції. Інфляція в системі державного регулювання грошової сфери. Особливості інфляційного процесу в Україні. Грошові реформи: поняття та цілі. Класифікація грошових реформ. Основні методи стабілізації валют: дефляція, деномінація, нуліфікація, девальвація, ревальвація. Основні моделі грошових реформ. Грошові реформи формального типу. Грошові реформи конфіскаційного типу. Реформи паралельного (консервативного) типу.

^ Вивчається самостійно. Класичні, монетарні та загальноекономічні чинники інфляції. Інфляція попиту. Фіскальна інфляція. Інфляція витрат. Імпортна інфляція. Основні показники вимірювання інфляції. Методи регулювання інфляції. Стабілізація грошей як основна ціль реформи. Грошові реформи як радикальні заходи негативних соціально-економічних наслідків інфляції. Становлення нової грошової системи. Часткова зміна грошової системи. Проведення спеціальних стабілізаційних заходів. Особливості здійснення грошових реформ в окремих країнах. Характеристика основних грошових реформ, здійснених в Україні.

Питання для самоконтролю:

 1. Поясніть суть інфляції та проаналізуйте форми її вияву й основні причини виникнення.

 2. Назвіть основні типи інфляції.

 3. Як впливає інфляція на виробництво, зайнятість і життєвий рівень?

 4. Чи завжди інфляція негативно впливає на розвиток економіки?

 5. Які виникають соціальні та політичні наслідки інфляції?

 6. Які є основні показники вимірювання інфляції?

 7. Які є методи регулювання інфляції?

 8. Які особливості інфляційного процесу в Україні?

 9. Яке місце інфляції в системі державного регулювання грошової сфери?

 10. Що таке грошові реформи?

 11. Яка основна мета грошових реформ?

 12. У чому полягає зміст і функції грошових реформ?

 13. Які особливості грошових реформ у вузькому і широкому розумінні цього поняття?

 14. Які особливості здійснення грошових реформ в Німеччині чи інших країнах?

 15. Чим характеризуються основні грошові реформи здійснені в Україні?

Завдання для самостійної роботи:

  1. Скласти структурно-логічну схему типів інфляції.

  2. Скласти глосарій к темі з 5 термінів.

  3. Задачі:

1 Розрахувати індекс цін поточного року та величину реального ВВП, якщо величина номінального ВВП дорівнює 450 млрд. грн., а споживчий кошик становить: продукти — 10 найменувань, промтовари — 15 найменувань, книжки — 3 шт., ліки — 4 найменування. Ціни за умовну одиницю складових споживчого кошика поточного та базового років відповідно становлять: продукти — 23 і 25 грн., промтовари — 13 і 14 грн., книжки — 5 і 6 грн., ліки —- 10 та 9 грн. Зробити висновок про зміну купівельної спроможності грошей.

2 Визначити процентний рівень та індекси інфляції, за умови, що: вартість споживчого кошика станом на 01.01. за звітний період становила 220 грн., станом на 01.04. 320 грн., станом на 01.07. 280 грн.

3 Визначити темп інфляції, якщо обсяг грошової маси порівняно з минулим роком зріс на 75 %, швидкість обігу грошей зросла на 15 %, а приріст товарної маси становив 20 %.

4 Визначити очікуваний річний індекс і темп інфляції при темпі інфляції за місяць у 8 % та 12 %.

5 ВВП в умовах повної зайнятості становить 30 млрд. дол., а фактичний обсяг ВВП 25 млрд. дол. Сума податків становить 25 % від величини ВВП, державні витрати і послуги 6,5 млрд. дол. Визначити, балансується державний бюджет з дефіцитом чи з профіцитом. Встановити його розміри. Як зміниться сальдо державного бюджету при досягненні повної зайнятості? За яких умов дефіцит державного бюджету не є небезпечним для економіки загалом?

6 Індекси цін за роками:

Рік

Індекс цін

Рівень інфляції, %

1

100,002

115,00
3

131,00
4

135,00  1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни 12 гроши та кредит освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр Напрями підготовки: 030504 «Економіка підприємства» iconМетодичні рекомендації з організації семінарських та індивідуальних занять
Методичні рекомендації з організації семінарських та індивідуальних занять з дисципліни „Економіка підприємства” для студентів напряму...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни 12 гроши та кредит освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр Напрями підготовки: 030504 «Економіка підприємства» iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів
Робоча програма навчальної дисципліни «Професійна етика юриста» для студентів за галуззю знань 0304 «Право», напрямом підготовки...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни 12 гроши та кредит освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр Напрями підготовки: 030504 «Економіка підприємства» iconМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації до написання та захисту дипломних робіт (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр») напрям підготовки „Правознавство”...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни 12 гроши та кредит освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр Напрями підготовки: 030504 «Економіка підприємства» iconРобочанавчальнапрограм а
Робоча навчальна програма дисципліни "Соціальне страхування" призначена для студентів 4-ого курсу заочної форми навчання галузі знань...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни 12 гроши та кредит освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр Напрями підготовки: 030504 «Економіка підприємства» iconРобоча навчальна програма з дисципліни “Мікроекономічна теорія виробництва...
Робоча навчальна програма з дисципліни “Мікроекономічна теорія виробництва” для студентів напряму підготовки 030504 „Економіка підприємства”,...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни 12 гроши та кредит освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр Напрями підготовки: 030504 «Економіка підприємства» iconЗакономірність процесів відновлення
Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр; напрям підготовки – 6010202 «Спорт»; Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр; напрям підготовки...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни 12 гроши та кредит освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр Напрями підготовки: 030504 «Економіка підприємства» iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи освітньо-кваліфікаційний...
Розглянуто І схвалено на засіданнях кафедри обліку І аудиту 04. 05. 2011 р., протокол №16, навчально-методичної ради обліково-економічного...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни 12 гроши та кредит освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр Напрями підготовки: 030504 «Економіка підприємства» iconРозробили: проф., к е. н. В. Д. Жидченко асистент О. О. Кондрашова...
«Макроекономіка» денної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка І підприємництво» напрями підготовки : 030508„Фінанси І кредит”...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни 12 гроши та кредит освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр Напрями підготовки: 030504 «Економіка підприємства» iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни 12 гроши та кредит освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр Напрями підготовки: 030504 «Економіка підприємства» iconПитання до комплексного державного екзамену за фахом для студентів...
Показники використання та напрями удосконалення виробничої потужності підприємства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка