Вступ
НазваВступ
Сторінка1/9
Дата конвертації19.06.2013
Розмір1.18 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Економіка > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ЕКОНОМІКА

ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

ВСТУП

Метою викладання дисципліни «Економіка торговельного підприємства» є формування у майбутніх фахівців умінь і навичок у галузі аналізу та економічного мислення і планування господарської діяльності торговельних підприємств, обґрунтування їх економічної стратегії розвитку з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища його функціонування.

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни є теоретична і практична підготовка з таких питань:

  • сутність торгівлі як галузевої економічної системи та основ її функціонування в умовах ринкової економіки;

  • діяльність торговельного підприємства в системі ринкових відносин;стратегія діяльності торговельного підприємства та її обґрунту­вання;

  • управління обсягом й асортиментною структурою обороту підприємства;

  • управління товарними запасами і товарним забезпеченням обороту торговельного підприємства;

  • управління формуванням і розвитком трудових і матеріально-технічних ресурсів торговельного підприємства;

  • управління поточними витратами і доходами торговельного підприємства;

  • управління фінансовим результатом (прибутком) торговельного підприємства;

  • управління механізмом сплати податкових платежів торговельного підприємства;

  • управління активами і капіталом торговельного підприємства; управління грошовими потоками торгівельного підприємства;

  • управління ризиками торговельного підприємства

В ході викладання курсу «Економіка торговельного підприємства» передбачається набуття студентами глибоких теоретичних знань з питань економічного механізму, стратегії та тактики діяльності торговельних підприємств у сучасних умовах господарювання;опанування методичного інструментарію розробки та реалізації завдань управління господарсько-фінансовою діяльністю торговельного підприємства, аналізу та планування окремих показників діяльності підприємства та його діяльності в цілому; оволодіння навичками творчого критичного погляду на діючий економічний механізм торговельного підприємства та розробки обґрунтованих пропозицій щодо його удосконалення;набуття навичок оцінки соціально-економічної ефективності та наслідків управлінських рішень, що приймаються.

^ Навчальна програма дисципліна «Економіка торговельного підприємства»

Змістовий модуль 1

Товарооборот торгівельного підприємства. Основні фонди торгівельного підприємства

Торгівля як сфера прояву інтересів виробника та покупця. Поняття товарообороту як економічної категорії й економічного показника. Значення показника «обсяг товарообороту» на рівні держави та окремого торговельного підприємства. Основні форми та види товарообороту торговельного підприємства. Роздрібний, оптовий, товарооборот ресторанного господарства. Склад товарообороту роздрібної торгівлі та товарообороту ресторанного господарства. Вартісний та фізичний обсяг товарообороту. Асортиментна структура товарообороту. Зовнішні фактори, що впливають на розвиток роздрібного товарообороту підприємства: обсяги та структура споживчого попиту, обсяги та структура пропозиції споживчих товарів, стан конкуренції на регіональному або товарному ринку, державне регулювання торговельної діяльності, загальна макроекономічна ситуація.

Характеристика впливу на обсяги роздрібного товарообороту таких внутрішніх факторів, як загальна стратегія діяльності підприємства на ринку, спеціалізація (товарний профіль) підприємства, місцезнаходження підприємства, цінова та маркетингова політика, забезпеченість товарообороту товарними, трудовими та матеріальними ресурсами. Регульовані та нерегульовані фактори, що обумовлюють обсяг та структуру товарообороту. Використання результатів вивчення впливу окремих факторів у процесі управління товарооборотом підприємства. Методика проведення аналізу обсягу та структури товарообороту. Кількісна оцінка факторів, що обумовлюють зміну обсягу товарообороту, аналіз межі безпеки та фінансової стійкості підприємства. Методи планування загального обсягу та структури товарообороту підприємства. Поняття та методичні підходи до визначення необхідного, можливого та ресурсозабезпеченого обсягу товарообороту підприємства.

Сутність та причини утворення товарних запасів. Склад товарних запасів торговельного підприємства. Основні методи оцінки формування та вибуття товарних запасів. Сутність, сфера застосування та методика розрахунку показників товарних запасів. Фактори, що визначають розмір та швидкість обороту товарних запасів; характеристики їх впливу. Сутність стратегії управління товарними запасами, її місце в загальній стратегії розвитку підприємства. Цілі і завдання управління товарними запасами торговельного підприємства. Структурно-логічна схема процесу управління товарними запасами та характеристика змісту окремих етапів роботи. Методичний інструментарій та порядок проведення аналізу товарних запасів і його інформаційне забезпечення. Аналіз ефективності управління товарними запасами. Сутність, завдання та принципи нормування товарних запасів. Норми та нормативи товарних запасів. Основні методи нормування товарних запасів.

Товарне забезпечення обороту торговельного підприємства в системі управління його діяльністю. Форми та механізм формування товарного забезпечення обороту. Основні джерела формування товарної пропозиції. Товарні баланси як інструмент державного контролю та регулювання пропозиції товарних ресурсів. Стратегія формування товарного забезпечення обороту, її сутність та призначення. Характеристика змісту основних етапів процесу формування товарного забезпечення обороту. Методичний інструментарій та порядок проведення аналізу товарного забезпечення обороту, його інформаційне забезпечення. Обґрунтування необхідного обсягу надходження товарів та визначення планового обсягу закупівлі товарів. Основні методи закупівлі товарів: їх сутність, переваги та недоліки, сфера можливого застосування. Оцінка ефективності комерційних угод щодо закупівлі товарів та фактори, що її визначають. Сутність та методика розрахунку показників оцінки ефективності комерційної угоди.

Основні фонди підприємства, особливості їх у торгівлі. Характеристика складу основних фондів за різними класифікаційними ознаками. Оцінка вартості основних фондів підприємства. Методика визначення первинної, залишкової та відновлювальної вартості основ­них фондів. Фізичний та моральний знос основних фондів: причини їх виникнення, форми усунення. Методика аналізу обсягу та динаміки основних фондів, їх складу, ступеня зносу, інтенсивності відновлення та ефективності використання. Методика обґрунтування потреби в прирості основних фондів підприємства.

Змістовий модуль 2

Доходи та витрати торгівельного підприємства. Управління прибутком.

Сутність понять "витрати", "поточні витрати" підприємства "собівартість продукції, послуг та робіт". Взаємозв'язок ресурсів та витрат підприємства. Класифікація поточних витрат підприємства залежно від напрямів діяльності, функціонального призначення, за елементами витрат. Поняття звичайних та надзвичайних витрат підприємства. Особливості складу поточних витрат в окремих галузях. Абсолютні та відносні показники, що характеризують поточні витрати підприємства, особливості їх розрахунку в торгівлі. Фактори, що обумовлюють обсяг та рівень поточних витрат (витрат обігу) підприємства. Основні напрями економії та раціоналізації поточних витрат на підприємстві. Методика аналізу поточних витрат підприємства. Методи обґрунтування плану поточних витрат підприємства в цілому та за окремими групами витрат.

Сутність доходів підприємства, їх призначення, склад та джерела утворення. Поняття звичайних та надзвичайних доходів. Доходи від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства. Фактори, що впливають на доходи від операційної діяльності. Особливості формування доходів від операційної діяльності в окремих галузях господарювання. Методика аналізу доходів підприємства. Методи обґрунтування планового обсягу доходів підприємства. Поняття можливого та необхідного обсягу доходів, методичні підходи до визначення їх обсягу. Умови прийняття розробленого плану доходів.

Сутність поняття "фінансовий результат" діяльності, його значення для функціонування підприємства. Поняття "фінансовий результат звичайної діяльності до оподаткування", "чистий результат звичайної діяльності", "чистий прибуток (збиток)" та методика їх розрахунку.

Економічна природа та джерела утворення прибутку підприємства. Рентабельність підприємства та показники, що її характеризують. Фактори, що впливають на формування прибутку та рентабельність діяльності підприємства.

Методика аналізу фінансового результату підприємства. Поняття можливого та необхідного обсягу прибутку, методичні підходи до визначення їх обсягу. Умови прийняття розробленого плану прибутку.

Порядок планування розподілу планового чистого прибутку підприємства. Основні напрями використання чистого прибутку: капіталізація та споживання. Обґрунтування оптимальних пропорцій у використанні чистого прибутку підприємства.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Вступ iconЛекція №20 Тема : Вступ. Загальний огляд
Тема: Вступ. Загальний огляд: „українське Відродження” – унікальне культурно-соціальне явище 20-х років ХХ ст.; літературний процес...
Вступ iconЛекція Вступ до вивчення дисципліни «Основи правознавства»
Лекція Вступ до вивчення дисципліни «Основи правознавства». Поняття держави І права, їх загальна характеристика
Вступ iconЗміст вступ розділ Теоретичні засади гуманізму
Вступ розділ Теоретичні засади гуманізму
Вступ iconВступ

Вступ iconЗміст
Вступ
Вступ iconПідготувала
Вступ ст. 3
Вступ iconЗатверджено
Вступ
Вступ iconЗатверджено
Вступ
Вступ iconЗміст
Вступ
Вступ iconМаркетинг послуг
Вступ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка