Державний вищий навчальний заклад
Скачати 205.03 Kb.
НазваДержавний вищий навчальний заклад
Дата конвертації02.07.2013
Розмір205.03 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Економіка > Документы


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра міжнародної економіки

ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ (ІНДИВІДУАЛЬНИХ) РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ

«МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ»

студентами IV курсу

спеціальності 6.103 «Міжнародна економіка»

заочної форми навчання


^

Кривий Ріг – 2008


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

^ КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра міжнародної економіки

ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ (ІНДИВІДУАЛЬНИХ) РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ

^ «МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ»

студентами IV курсу

спеціальності 6.103 «Міжнародна економіка»

заочної форми навчання


Затверджено

на засіданні кафедри

міжнародної економіки

Протокол № 9

від 17.03.2008р.


^

Кривий Ріг – 2008Завдання та методичні рекомендації для виконання контрольних (індивідуальних) робіт з дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність» студентами IV курсу спеціальності 6.103 «Міжнародна економіка» заочної форми навчання / Укл. І.Г.Єгорова. – Кривий Ріг: КЕІ ДВНЗ „КНЕУ ім. В. Гетьмана”, 2008. – 17 с.

Укладач: І.Г. Єгорова, канд. екон. наук, доцент

Рецензент: В.Я. Нусінов, доктор економічних наук, професор,

завідувач кафедри обліку, аудиту та фінансового аналізу

Криворізького технічного університету
Відповідальний за випуск: Б.М.Одягайло, доктор економічних наук,

завідувач кафедри міжнародної економіки
Метою виконання контрольної (індивідуальної) роботи під час вивчення дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність» студентами спеціальності 6.103 на заочній формі навчання є узагальнення вивченого теоретичного матеріалу і набуття практичних навичок розв’язання розрахункових задач.

Номер варіанту відповідає номеру прізвища студента у списку журналу академічної групи.

Контрольна (індивідуальна) робота складається з 4-х завдань:

1) розкриття сутності економічного терміну або пояснення різниці між двома поняттями;

2) проблемно-ситуаційне питання або розгорнута (порівняльна) характеристика методів чи видів міжнародної інвестиційної діяльності;

3) проблемно-ситуаційне питання;

4) розв’язання розрахункової задачі.

За виконання кожного із запропонованих контрольних (індивідуальних) завдань студент може отримати 10 балів (повна, обґрунтована відповідь), 5 балів (надані відповіді не супроводжуються логічними, чіткими поясненнями, наявність окремих помилок у розрахунках), 0 балів (відсутня відповідь, невірна відповідь).

Максимальна оцінка за результатами виконання контрольної (індивідуальної) роботи становить 40 балів, мінімальна – 0 балів.

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється на ПМК (заліку), який проводиться у письмовій формі на V курсі заочної форми навчання. Модульний контроль на заліку містить 4 завдання, за виконання кожного з яких можна отримати 15 балів (повна, обґрунтована відповідь), 10 балів (наявність окремих несуттєвих помилок або неповна відповідь), 5 балів (надані відповіді не супроводжувалися логічними, чіткими поясненнями, наявність суттєвих помилок у розрахунках), 0 балів (відсутня відповідь, невірна відповідь).

Максимальна оцінка за результатами модульного контролю на заліку становить 60 балів, мінімальна – 0 балів.

Максимальна підсумкова сума балів, яку студент може одержати на ПМК (заліку), дорівнює 100 балів. Вона знаходиться як підсумок оцінок, одержаних за результатами виконання контрольної (індивідуальної) роботи (0-40 балів) і за результатами виконання модульних завдань на заліку (0-60 балів). Набрана сума балів зі 100-бальної шкали оцінювання переводиться у 4-бальну та у шкалу за системою ECTS наступним чином:

Оцінка за 100-бальною шкалою

Оцінка за національною 4-х бальною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

85 – 100

5 (відмінно)

A

80

4 (добре)

B

65 – 75

C

60

3 (задовільно)

D

50 – 55

E

0 – 45

2 (незадовільно)

FX; F

^ ВАРІАНТ № 1


 1. Що означає поняття «опціон»?
 1. Визначте, які чинники зумовлюють вибір конкретного значення норми дисконту для оцінки міжнародного інвестиційного проекту. Поясніть, чи доцільно здійснювати розрахунки економічної ефективності проекту за різними дисконтними ставками, порівнюючи одержані результати. Аргументуйте відповідь.
 1. Аргументовано поясніть, чим відрізняються та яким чином взаємодоповнюють одна одну теорії граничної ефективності інвестування та інвестиційна теорія Тобіна.
 1. Завдяки іноземному інвестуванню підприємство з іноземними інвестиціями сподівається в наступні 5 років одержати такі чисті прибутки:

1-й рік – 16 тис. євро;

2-й рік – 26 тис. євро;

3-й рік – 27 тис. євро;

4-й рік – 19 тис. євро;

5-й рік – 20 тис. євро.

Визначте середню норму (ставку) прибутковості проекту, якщо початкові

інвестиції дорівнюють 130 тис. євро.
^ ВАРІАНТ № 2


 1. Дайте визначення поняття «хеджування».
 1. Обґрунтуйте, чи обов’язковим є одночасне застосування фінансово-економічних, нормативних і ресурсних критеріїв ефективності вкладення капіталу у розвиток транснаціонального бізнесу.
 1. Аргументовано поясніть, у чому полягають спільні риси та відмінності міжнародної підприємницької інвестиційної діяльності та міжнародних операцій з цінними паперами.
 1. Знайдіть внутрішню норму доходності та чисту теперішню вартість міжнародного інвестиційного проекту при дисконтній ставці 40%, якщо інвестиційний проект реалізується протягом двох років. Обсяг інвестованих коштів 25 млн. грн. У 1-й рік інвестор не одержить доходів, у 2-й рік доход становить 40 млн. грн. Якому з критеріїв ефективності слід надати перевагу і який можна зробити висновок про ефективність проекту?^ ВАРІАНТ № 3


 1. Поясніть термін «капіталізація ринку акцій та облігацій».
 1. Обґрунтуйте, чи можливо обмежитись лише динамічною або лише статичною групою методів оцінки ефективності міжнародних інвестиційних проектів. Якщо так, то у чому полягають переваги обраної групи? Якщо ні, то що дає багатокритеріальна оцінка?
 1. Обґрунтуйте, у чому виражається вплив прямих іноземних інвестицій на платіжний баланс приймаючої країни. Який вплив прямих іноземних інвестицій на платіжний баланс є найкращим для країни-імпортера капіталу?
 1. Обґрунтуйте доцільність іноземного інвестування за допомогою індексу рентабельності інвестицій, якщо загальний обсяг інвестованих коштів 5000 тис. євро, з яких у 1-й рік вкладено 3000 тис. євро, у 2-й рік – 2000 тис. євро. Сума грошового потоку доходів від інвестицій 7000 тис. євро, у т.ч. в 1-й рік одержано 1000 тис. євро, у 2-й рік – 3000 тис. євро, в 3-й – 3000 тис. євро. Безризикова ставка за депозитними вкладами в євро 10%, середньорічний темп інфляції 8%, інвестиційний ризик 5%.


^ ВАРІАНТ № 4


 1. Що розуміють під множинним котируванням акцій?
 1. Доведіть, коли доцільно і доречно визначати економічну ефективність, коли бюджетну, а у яких випадках комерційну (фінансову) ефективність міжнародних проектів.
 1. Охарактеризуйте зовнішні закордонні джерела фінансування міжнародних проектів, зазначивши їх склад, позитивні риси і недоліки.
 1. Визначте за допомогою показника „період окупності”, який з проектів є більш ефективним, якщо обсяг інвестованих коштів у проект А дорівнює 19000 дол., у проект Б – 16700 дол. Період реалізації міжнародного інвестиційного проекту А – 4 роки, Б – 5 років. Чиста теперішня вартість за проектом А – 18758 дол., за проектом Б – 28221 дол.


^ ВАРІАНТ № 5


 1. Що означає термін «двохвалютна облігація»?
 1. Поясніть, як буде змінюватись структура міжнародних інвестицій при зменшенні темпу очікуваної інфляції.
 1. Доведіть, яким чином пов’язані між собою (у якому співвідношенні знаходяться) кошторисна вартість будівництва, ціна будівельної продукції і обсяг міжнародних інвестицій.
 1. Знайдіть норми дисконту для розрахунків у доларовому еквіваленті в поточних та постійних цінах. Середньорічні темпи інфляції у доларовому виразі 7%, внутрішня норма доходності інвестиційного проекту 49%, ризик міжнародних інвестицій 5%, без ризикова ставка за депозитними доларовими вкладами 10%.


^ ВАРІАНТ № 6


 1. У чому полягає сутність податкового інвестиційного кредиту?
 1. Аргументовано поясніть, у чому полягає відмінність між кошторисною вартістю будівництва та кошторисною вартістю будівельно-монтажних робіт. Наведіть формули розрахунку кожної з них.
 1. Чи є взаємозв’язок між обсягами, динамікою і структурою іноземного та зарубіжного інвестування? Якщо так, то в чому він полягає? Якщо ні, то чому?
 1. За допомогою внутрішньої норми доходності визначте, який з альтернативних міжнародних інвестиційних проектів слід прийняти до реалізації на підставі наведених в таблиці даних:Показники

Інвестиційні проекти

А

Б

1. Обсяг інвестицій, тис. євро

1400

1700

2. Період експлуатації проекту, років

1

1

3. Сума грошового потоку доходів, тис. євро

2600

3200

у т.ч. 1-й рік

2600

3200

4. Дисконтна ставка, %

25

25

5. Рівень інфляції, %

12

12

6. Ризик міжнародних інвестицій, %

4

6


^ ВАРІАНТ № 7


 1. Що розуміють під «неттингом», або «неттуванням»?
 1. Поясніть, із яких складових формуються сукупні витрати на здійснення міжнародного інвестиційного проекту.
 1. Які іноземні інвестиції (прямі чи портфельні) є більш привабливими для економіки України? У чому проявляється ця привабливість?
 1. Обґрунтуйте ефективність міжнародних інвестицій за критерієм індексу рентабельності інвестицій у поточних доларових цінах, якщо обсяг інвестованих коштів становить 18800 тис. грн. Сума грошового потоку доходів складає 29000 тис. грн., в т.ч. у 1-й рік інвестор отримає 10000 тис. грн., у 2-й рік – 10000 тис. грн., у 3-й рік – 9000 тис. грн. Безризикова депозитна ставка за гривневими вкладами 35%, середньорічний темп інфляції у гривневому виразі 20%, рівень ризику 7%, темп падіння курсу гривні до долару США 19%, обмінний курс 5,4 грн./ дол.


^ ВАРІАНТ № 8


 1. Чим представлена «міжнародна інвестиційна інфраструктура?
 1. Визначте, які вихідні дані використовуються для складання будівельного кошторису.
 1. Які галузі національної економіки потребують пільгового режиму іноземного інвестування, а які обмежувального? Чому?
 1. Визначити кошторисну вартість будівельно-монтажних робіт, загальний обсяг інвестиційних витрат на реалізацію міжнародного проекту та розподіл інвестицій по роках, якщо середньомісячна заробітна плата будівельних робітників складає 350 дол. на місяць, кількість зайнятих на будівництві 60 чол., відрахування на соціальні потреби 37% від заробітної плати. Вартість будівельних матеріалів становить 16200 тис. грн., витрати, пов’язані з експлуатацією будівельних машин і механізмів, 6300 тис. грн. Норма накладних витрат з будівельних робіт 12%, а з монтажних робіт – 4%. Планові нагромадження дорівнюють 35% від будівельно-монтажних витрат. Витрати на придбання та монтаж обладнання, інструменту та реманенту для оснащення будівельного об’єкту 5300 тис. дол., на проектування об’єкту інвестицій – 1200 тис. дол., на утримання дирекції промислового об’єкту, що будується, 32 тис. грн. на рік. Резерв на не передбачувані роботи – 9% від кошторисної вартості будівництва. Обмінний курс – 5,0 грн./дол. Об’єкт буде збудований за 3 роки, причому на 1-й рік припадає 50% інвестиційних витрат, на 2-й – 30%, на 3-й – 20%.


^ ВАРІАНТ № 9


 1. Чим відрізняється інжиніринг від консалтингу?
 1. Назвіть, які критерії ефективності міжнародних інвестицій входять до складу фінансово-економічних, які належать до нормативних та які є ресурсними.
 1. Які засоби регулювання можуть застосовуватись на міжнародному ринку облігацій? Обґрунтуйте відповідь.
 1. Визначте кошторисну вартість будівельно-монтажних робіт, якщо середньомісячна заробітна плата будівельних робітників складає 150 дол., кількість зайнятих на будівництві 70 чол., відрахування на соціальні потреби 37% від заробітної плати. Об’єкт будується 3 роки. Вартість будівельних матеріалів становить 25300 тис. грн., витрати, пов’язані з експлуатацією будівельних машин і механізмів 6400 тис. грн. Норма накладних витрат з будівельних робіт 7%, а з монтажних – 5%. Планові нагромадження дорівнюють 25% від будівельно-монтажних витрат. Обмінний курс 5,4 грн./дол.


^ ВАРІАНТ № 10


 1. Що являють собою ескроу-рахунки?
 1. Охарактеризуйте норму дисконту та перелічте способи її визначення.
 1. Порівняно з багатьма іншими ринковими економіками Україна залучила значно менші за обсягами прямі іноземні інвестиціями. Пояснити, чому склалася така ситуація?
 1. Визначте прямі та накладні витрати у кошторисі будівельно-монтажних робіт, якщо середньомісячна заробітна плата будівельних робітників складає 3000 дол., кількість зайнятих на будівництві 70 чол., відрахування на соціальні потреби 24% від заробітної плати. Об’єкт будується 3 роки. Вартість будівельних матеріалів становить 15300 тис. грн., витрати, пов’язані з експлуатацією будівельних машин і механізмів 9400 тис. грн. Норма накладних витрат з будівельних робіт 4%, а з монтажних – 9%. Планові нагромадження дорівнюють 20% від будівельно-монтажних витрат. Обмінний курс 5,05 грн./дол.


^ ВАРІАНТ № 11


 1. Що розуміють під терміном «регрес» при фінансуванні міжнародних проектів?
 1. Покажіть, яким чином співвідносяться між собою норми прибутковості в доларовому та гривневому еквіваленті, в поточних і постійних цінах.
 1. Чи можливо за допомогою монетарної та фіскальної політики держави активізувати або обмежити приплив іноземного капіталу в Україну? Якщо так, то які це заходи і наскільки вони є ефективними? Якщо ні, то чому?
 1. Ринкова вартість міжнародного портфеля акцій на початок року склала 440 млн. дол. США, на кінець року – 410 млн. дол. США. Через 4 місяці (120 днів) частина акцій була продана за 200 млн. дол. США. Розрахувати норму доходності, зважену по інвестованому капіталу, а також оцінити приблизне значення цього параметру.


^ ВАРІАНТ № 12


 1. Чим відрізняються зарубіжні інвестиції від іноземних?
 1. Поясніть, які з методів оцінки ефективності міжнародних інвестицій належать до статичних, а які – до динамічних (дисконтованих).
 1. Які пропорції між обсягами внутрішнього та зовнішнього інвестування є раціональними для економічно розвинутих країн? Пояснити, чому.
 1. За підсумками торгів на ММВБ 15 березня 2004 р. ціна ф’ючерсного контракту за 3000 доларів США з поставкою у червні того ж року склала 5,42 грн. за долар. За підсумками торгів 20 березня ф’ючерсна ціна склала 5,46 грн. за долар. Який прибуток за період між торгами одержав покупець контракту? Який збиток мав продавець за цей період?


^ ВАРІАНТ № 13


 1. Що означає термін «теоретична, або істинна ціна акції»?
 1. Охарактеризуйте пакети комп’ютерних програм, які створені та використовуються за методикою ЮНІДО.
 1. Чи може міжнародна інвестиція одночасно принести ефект країні, що інвестує, та приймаючій країні? Дайте обґрунтовану відповідь.
 1. Розрахуйте величину впливу підприємства з іноземними інвестиціями, створеного на території США, на національний доход приймаючої країни, який становить у поточному році 7800 млрд. дол. США. Підприємство з іноземними інвестиціями виробило продукції на 150 млн. дол. США. Видатки приймаючої країни на залучення прямих іноземних інвестицій склали 63 млн. дол. Витрати підприємства на оплату праці становили 18 млн. дол., амортизація 10 млн. дол., земельна рента 2 млн. дол., орендні платежі 5 млн. дол., інші платежі 8 млн. дол. Обсяг коштів, інвестованих у придбання матеріалів у місцевих і закордонних фірм складає 37 млн. дол. Чистий зовнішній ефект від економічної діяльності дорівнює 10 млн. дол., платежі за використання місцевих факторів виробництва поза межами підприємства з іноземними інвестиціями становить 47 млн. дол. Прибуток в США оподатковується за ставкою 30%.


^ ВАРІАНТ № 14


 1. Чи є тотожними поняття «прямі» та «реальні (капітальні)» інвестиції? Якщо між ними є відмінності, то в чому вони полягають?
 1. Дайте порівняльну характеристику методів чистої теперішньої вартості (^ NPV) та індексу рентабельності міжнародних інвестицій (PI).
 1. Які фактори збільшують, а які знижують стимулюючий ефект інвестиційного мультиплікатора у відкритій економіці з державними діями? Поясніть, чому.
 1. Опціон колл на процентну ставку за піврічними доларовими депозитами з поставкою у травні та ціною виконання 92,6% був придбаний за ціною 0,4%. Обсяг опціонного контракту 400 тис. дол. США. Знайдіть поточне значення ціни виконання опціону на кінець травня і доход покупця опціону при його виконанні, якщо до кінця травня відсоткова ставка знизилась до 3,2%.


^ ВАРІАНТ № 15


 1. Чи є тотожними поняття «фінансові» та «портфельні» інвестиції? Якщо між ними є відмінності, то в чому вони полягають? 1. Обґрунтуйте, у чому полягає відмінність між статичним (спрощеним) та динамічним (дисконтованим) строками окупності міжнародних інвестицій.
 1. Які ключові протиріччя можуть виникнути у розвитку міжнародної підприємницької інвестиційної діяльності на макро- і макрорівнях? Наведіть належну аргументацію.
 1. Курс довгострокової облігації номіналом 10000 японських ієн з щорічними виплатами відсотків за постійною ставкою 50%, до погашення якої залишилося 4 роки, дорівнює 95,5%. Чому дорівнює ринкова ціна облігації і щорічний відсотковий доход?


^ ВАРІАНТ № 16


 1. Дайте визначення поняття «іпотека».
 1. Перелічте, що включає зведений кошторисний розрахунок.
 1. Як позначиться на обсязі прямих і портфельних іноземних інвестицій зростання в приймаючій країні доходів населення та зростання ставки позичкового відсотку. Відповідь аргументуйте графічно.
 1. Інвестор хоче придбати акції американських промислових компаній, оскільки вважає, що їхній курс повинен зрости більше, чим індекс американського фондового ринку. Разом з тим він побоюється можливого загального падіння курсу акцій американського ринку і для хеджування такого ризику вирішує продати ф’ючерсні контракти на біржовий індекс S&P500 з ф’ючерсним множником 500 у доларах США. Поточне значення ф’ючерсної ціни індексу дорівнює 840 дол., передбачуваний розмір інвестицій в придбання акцій – 600 тис. дол. США. При виборі коефіцієнта хеджування вартості акцій інвестор вирішив орієнтуватися на їхній коефіцієнт „бета” („β”), що дорівнює 1,39. Яка кількість ф’ючерсних контрактів потрібна для хеджування?


^ ВАРІАНТ № 17


 1. Дайте визначення поняття «міжнародний інвестиційний лізинг».
 1. Поясніть, що таке ефективність і охарактеризуйте кожен з її видів.
 1. Обґрунтуйте, наскільки інфраструктура і регулювання ринку цінних паперів України відповідає завданням інтеграції у міжнародні ринки фінансових інвестицій.
 1. Довгострокові облігації номіналом 400 доларів США і річною купонною ставкою 35% повинні бути погашені 1.04.2005 р. Через 15 днів курс таких облігацій склав 93,7%. Розрахуйте нарахований купонний доход по одній облігації при способі розрахунку „30 / 365” і поточну ціну одної облігації.^ ВАРІАНТ № 18


 1. Що розуміють під політикою стерилізації припливу капіталу?
 1. Назвіть переваги та недоліки кожного із статичних методів обґрунтування ефективності міжнародних інвестиційних проектів.
 1. Чи здатна забезпечити міжнародне інвестиційне співробітництво масштабна діяльність на території України зарубіжних ТНК? Обґрунтуйте відповідь.
 1. Опціон колл на індекс TOPIX з ціновим множником у 10000 японських ієн і ціною виконання 320 тис. ієн був куплений за ціною 21 тис. ієн. Який доход одержить покупець опціону, якщо значення індексу на дату виконання становитиме 450 тис. ієн та опціон буде виконаний? Які збитки будуть у покупця опціону, якщо значення індексу на дату виконання буде дорівнювати 300 тис. ієн і покупець відмовиться від виконання опціону?


^ ВАРІАНТ № 19


 1. Дайте визначення поняття «міжнародний інвестиційний селенг».
 1. Покажіть взаємозв’язок між темпами інфляції, вираженої в гривневому і доларовому еквіваленті.
 1. Наскільки відчутним є вплив міжнародних фінансових організацій на міжнародну інвестиційну діяльність та економічний розвиток України? Обґрунтуйте відповідь.
 1. Інвестор придбав червневий опціон колл на єврооблігації з ціною виконання 147% і вартістю 0,98% з метою одержання доходу від різниці цін. Опціонний контракт дає право на купівлю-продаж єврооблігацій загальною номінальною вартістю 500 тис. євро. Чому буде дорівнювати доход від виконання опціону, якщо у червні на дату виконання ціна єврооблігацій зросте до 153%?


^ ВАРІАНТ № 20


 1. Що означає термін «грант» в міжнародному інвестуванні?
 1. Дайте порівняльну характеристику середньої норми прибутковості (ARR) та внутрішньої норми прибутковості міжнародних інвестицій (IRR).
 1. Яка група ризиків переважає в іноземному інвестуванні на території України? Обґрунтуйте відповідь.
 1. Розрахуйте величину впливу підприємства з іноземними інвестиціями, створеного на території України, на національний доход приймаючої країни, який становить у поточному році 13,9 млрд. грн. Підприємство з іноземними інвестиціями виробило продукції на 110 млн. грн. Видатки приймаючої країни на залучення прямих іноземних інвестицій склали 89 млн. грн. Витрати підприємства на оплату праці становили 22 млн. грн., амортизація 8 млн. грн., земельна рента 3 млн. грн., орендні платежі 4 млн. грн., інші платежі 4 млн. грн. Обсяг коштів, інвестованих у придбання матеріалів у місцевих і закордонних фірм складає 24 млн. грн. Чистий зовнішній ефект від економічної діяльності дорівнює 4 млн. грн., платежі за використання місцевих факторів виробництва поза межами підприємства з іноземними інвестиціями становить 28 млн. грн. Прибуток оподатковується за ставкою 30%.

^ Перелік питань на ПМК (залік)

з дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність»

для студентів IV курсу спеціальності 6.103


 1. Міжнародні інвестиції і реінвестиції: сутність і поділ за регіональними ознаками. Причини «втечі капіталу» за кордон.

 2. Валові і чисті міжнародні інвестиції. Чинники, що визначають їх рівень. Ефект мультиплікатора інвестицій.

 3. Класифікація інвестицій в міжнародному середовищі. Характеристика їх видів.

 4. Характерні риси сучасного стану міжнародного інвестування. Структура міжнародного руху капіталу.

 5. Переваги і складності здійснення міжнародних інвестицій порівняно з внутрішніми.

 6. Міжнародна інвестиційна діяльність, її типи, напрямки і особливості.

 7. Інвестиційний цикл. Інвестиційний процес та його стадії.

 8. Теорія граничної ефективності інвестування (неокласична модель інвестицій) та її призначення у міжнародній інвестиційній діяльності.

 9. Інвестиційна теорія Тобіна та її використання при прийнятті міжнародних інвестиційних рішень.

 10. Оцінка впливу прямих іноземних інвестицій на національний дохід приймаючої країни.

 11. Аналіз впливу прямих іноземних інвестицій на платіжний баланс приймаючої країни.

 12. Суб’єкти і об’єкти міжнародної інвестиційної діяльності.

 13. Мотивація міжнародного інвестування. Схеми оцінок (рейтинги) інвестиційної привабливості країн.

 14. Джерела інвестиційних ресурсів у міжнародному середовищі.

 15. Типи фінансування міжнародних інвестиційних проектів та їхня характеристика.

 16. Фактори міжнародного інвестування та міжнародна інвестиційна інфраструктура.

 17. Ефективність міжнародних інвестиційних проектів, її види і критерії оцінки.

 18. Норма дисконту і способи її визначення.

 19. Вибір ставки дисконтування для обґрунтування міжнародного інвестиційного проекту в постійних і поточних цінах у доларовому і гривневому еквівалентах.

 20. Методи оцінки ефективності міжнародних інвестицій та їхня характеристика.

 21. Кошторисна вартість будівництва та сфера її використання. Вихідні дані для складання будівельного кошторису.

 22. Кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт. Види кошторисів будівельних об’єктів. Зведений кошторисний розрахунок.

 23. Склад сукупних витрат міжнародного інвестиційного проекту.

 24. Міжнародний ринок акцій і множинне котирування акцій. Показники та індекси, що характеризують діяльність міжнародних фондових ринків.

 25. Види акцій, що котируються на міжнародному ринку, та їх характеристика.

 26. Пасивний та активний підходи до формування інвестором міжнародного портфеля акцій.

 27. Міжнародний ринок облігацій та види облігацій, що котируються на ньому.

 28. Біржові індекси облігацій та класи їхнього рейтингу. Особливості єврооблігацій.

 29. Пасивний та активний підходи до формування інвестором міжнародного портфеля облігацій.

 30. Ф’ючерсні контракти на міжнародних інвестиційних ринках та їхні види.

 31. Напрями використання ф’ючерсних контрактів при міжнародних інвестиціях та їх відмінність від форвардних угод.

 32. Опціонні контракти на міжнародних інвестиційних ринках. Опціони колл і пут та їхні комбінації.

 33. Види опціонних контрактів та напрями їх використання при міжнародних інвестиціях.

 34. Доходність портфеля міжнародних інвестицій.

 35. Ризик портфеля міжнародних інвестицій. Інтегровані показники врахування доходності та ризику інвестиційного портфеля. Параметри оцінки портфеля інвестиційного фонду.

 36. Бюджетування капіталу. Особливості бюджетування міжнародних інвестиційних коштів. Визначення необхідного та оптимального запасу готівки.

 37. Особливості та призначення багатостороннього неттування (неттингу) через централізований депозитарій ТНК. Форми фінансового забезпечення міжнародних інвестиційних проектів.

 38. Переваги і недоліки фінансування міжнародних інвестиційних проектів через євроакції та єврооблігації.

 39. Міжнародне внутрішньофірмове фінансування і кредитування інвестиційних проектів та його різновиди.

 40. Банківське кредитне фінансування міжнародних проектів та його різновиди.

 41. Визначення оптимальної структури джерел міжнародних інвестицій. Ефективна вартість валютного кредиту. Міжнародний ефект Фішера.

 42. Методи і форми регулювання міжнародної інвестиційної діяльності. Режими регулювання іноземних інвестицій.

 43. Механізми і форми стимулювання іноземних інвестицій.

 44. Система звичайних та спеціальних інвестиційних пільг.

 45. Податкове стимулювання міжнародних інвестицій.

 46. Політика обмеження (стерилізації) припливу капіталу та контролю над капіталом.

 47. Стратегія залучення іноземних інвестицій в Україну.

 48. Географічна, галузева та територіальна структури іноземних інвестицій в економіку України.

 49. Концепція «інвестиційних полів» і активізація прямого іноземного інвестування в українську економіку.

 50. Результативність і проблеми міжнародної інвестиційної діяльності в Україні.


Список рекомендованої літератури


 1. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – К.: МП «ИТЕМ» ЛТД, 1995. – 447с.

 2. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності: Статистичний збірник. – К.: Держкомстат України, 2004. – 146с.

 3. Лук’яненко Д.Г., Мозговий О.М., Губський Б.В. Основи міжнародного інвестування. – К.: КНЕУ, 1998. – 124с.

 4. Мельник В.В., Козюк В.В. Міжнародна інвестиційна діяльність: Навч. посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 249с.

 5. Міжнародна інвестиційна діяльність: Підручник / Д.Г. Лук’яненко, Б.В. Губський, О.М. Мозговий та ін. За ред. д-ра екон. наук, проф. Д.Г. Лук’яненко. – К.: КНЕУ, 2003. – 387с.

 6. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. – К.: Лібра, 1998. – 389с.

 7. Реверчук С.К. Інвестологія: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2001. – 264с.

 8. Сазонець І.Л., Джусов О.А., Сазонець О.М. Міжнародна інвестиційна діяльність: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 156с.

 9. Татаренко Н.О., Поручник А.М. Теорії інвестицій: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 160с.

 10. Федоренко В.Г., Гойко А.Ф. Інвестознавство. – К.: МАУП, 2000. – 408с.

 11. Федоренко В.Г. Іноземне інвестування економіки України: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2004. – 272с.

 12. Черкасов В.Е. Международные инвестиции: Учебно-практическое пособие. – М.: Дело, 1999. – 160с.

Навчальне видання

Завдання та методичні рекомендації для виконання контрольних (індивідуальних) робіт з дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність» студентами IV курсу спеціальності 6.103 «Міжнародна економіка» заочної форми навчання

Укладач: Єгорова І.Г.

Рецензент: В.Я. Нусінов, доктор економічних наук, професор,

завідувач кафедри обліку, аудиту та фінансового аналізу

Криворізького технічного університету


_____________________________________________________________

Підписано до друку 17.03.2008 р. Формат 60х90/16

Ум. друк. арк. 0,6 Замовлення № ______

Тир. 50 примірників

_____________________________________________________________

50000 м. Кривий Ріг, вул. Карла Маркса, 64

Криворізький економічний інститут ДВНЗ „КНЕУ ім. В. Гетьмана”


Схожі:

Державний вищий навчальний заклад iconДержавний вищий навчальний заклад
Текст] : навчальний посібник / [І. І. Д’яконова, М. І. Макаренко, Ф. О. Журавка та ін.]; за ред
Державний вищий навчальний заклад iconДержавний вищий навчальний заклад

Державний вищий навчальний заклад iconДержавний вищий навчальний заклад

Державний вищий навчальний заклад icon«Комітет дослідження історії та сучасності»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Державний вищий навчальний заклад icon«Комітет дослідження історії та сучасності»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Державний вищий навчальний заклад icon«Комітет дослідження історії та сучасності»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Державний вищий навчальний заклад icon«Комітет дослідження історії та сучасності»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад

Державний вищий навчальний заклад iconДержавний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний...
Дослідження процесу розділення газової суміші в абсорбційній колоні барботажного типу
Державний вищий навчальний заклад iconЗагальна інформація
Олександрійський державний аграрний технікум бнау вищий навчальний заклад І рівня акредитації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка