6 Лекція 11-12 Облік зобов’язань. 55
Назва6 Лекція 11-12 Облік зобов’язань. 55
Сторінка1/9
Дата конвертації02.07.2013
Розмір1.21 Mb.
ТипЛекція
skaz.com.ua > Економіка > Лекція
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ


Кафедра «Облік і аудит»

ОБЛІК В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для студентів з напряму підготовки

6.030509“Облік і аудит”

ОКР “Бакалавр”

денної форми навчання

2011

Конспект лекцій розроблено для вивчення дисципліни «Облік в бюджетних установах» студентами напряму підготовки 6.030509“Облік і аудит”

ОКР “Бакалавр”(технікум)

«Облік і аудит» денної форми навчання

Укладач: асистент Демчук О.М.
Рецензент: к.е.н.,доц.Яцух О.О.

Розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Облік і аудит”

(протокол № ______ від ___________________ 20__р.)


Затверджено методичною комісією факультету Економіки та бізнесу

(протокол № ______ від ___________________ 20__р.)


Зміст

Вступ 4

Тема1.Лекція 1-2 Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах 5

Тема 2 Лекція 3-4 Облік необоротних активів. 17

Тема 3 Лекція 5-6 Облік запасів. 27

Тема 4 Лекція 7-8 Облік коштів, розрахунків та інших активів 39

Тема 5.Лекція 9-10Облік фондів і результатів діяльності бюджетних установ 48

Тема 6 Лекція 11-12 Облік зобов’язань. 55

Тема 7.Лекція 13-14 Облік доходів. 66

Тема 8.Лекція 15-16 Облік видатків. 77

Тема 9.Лекція 17-18 Звітність бюджетних установ. 84

Список літератури. 92


Вступ

Метою викладення дисципліни «Облік в бюджетних установах» в вищих навчальних закладах є формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах. та на основі цих знань підготовка фахівця з бухгалтерського обліку для роботи в органах, установах та організаціях створених органами державної влади.

Предмет курсу: методологія і методика ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах

Завдання курсу: вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах на підставі нормативних документів прийнятих Державним казначейством України; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.

Конспект лекцій розроблений у відповідності до робочої програми курсу для студентів спеціальності 6.030109“Облік і аудит”ОКР “Бакалавр”

“Облік і аудит”.

Складається даний конспект з дев’яти тем. Теми розглянуто з урахуванням всіх аспектів діяльності бухгалтера бюджетних установ і містять необхідну теоретичну інформацію для застосування її на практиці.

^ Тема 1. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах

Мета: Ррозкрити основні питання, пов’язані з сутністю бюджетних установ, а також визначити особливості ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

План

1.1 Поняття бюджетних установ і правові засади їх діяльності.

1.2 Правове регулювання бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

1.3 Кошторис бюджетних установ:

а) поняття;

б) структура кошторису;

в) порядок складання та затвердження.

Література : [1][2][7с. 67-87][15][16]
^ 1.1 Поняття бюджетних установ і правові засади їх діяльності.

До бюджетних установ належать органи, установи чи організації, створені органами державної влади України або органами місцевого самоврядування, діяльність яких повністю або частково фінансується за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів.

Критеріями віднесення установ до бюджетних є:

 • створення установи органом державної влади (міністерством, відомством тощо) або органом місцевого самоврядування (територіальними громадами міст, сіл, виконавчими органами);

 • утримання установи за рахунок бюджетних коштів.

Бюджетні установи відносяться до одного з різновидів установ некомерційного характеру, для яких отримання прибутку не є метою діяльності. Основною для них є діяльність з надання просвітницьких, культурних, наукових, освітніх та інших подібних послуг для суспільного споживання, послуг зі створення системи соціального самозабезпечення громадян та виконання інших завдань, передбачених установчими документами.

Всі бюджетні установи включаються до Реєстру неприбуткових організацій, що створюється та ведеться Державною податковою адміністрацією України, Реєструються в органах податкової служби, Пенсійного фонду, фондах соціального страхування.

Нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність бюджетних установ України, є:

 • Конституція України;

 • Бюджетний кодекс України;

 • Закон України “Про Державний бюджет України”;

 • інші закони та нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні правовідносини;

 • нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України;

 • нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади;

 • рішення органів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.


^ 1.2 Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах.

Бухгалтерський облік у бюджетних установах має певні особливості, адже ці структури створюються з метою забезпечення виконання функцій держави. Їх утримання повністю або частково здійснюється за рахунок державного або місцевого бюджету. Визначальним для бухгалтерського обліку бюджетних установ є їх статус неприбуткових.

^ Предметом бухгалтерського обліку в бюджетних установах є діяльність бюджетної установи, спрямована на виконання функцій держави.

Об’єкти бухгалтерського обліку в бюджетних установах не відрізняються від об’єктів бухгалтерського обліку інших суб’єктів господарювання, але особлива увага приділяється таким об’єктам як доходи та видатки державного та місцевого бюджету.

Суб’єктами нормативного регулювання бюджетного обліку є Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України, Державне казначейство України, Державна податкова служби України, Національний банк України, Контрольне-ревізійне України, Фонд державного майна України, Міністерство економіки України, Державний комітет статистики України та інші державні органи.

Система нормативного регулювання бухгалтерського обліку бюджетних установ в Україні представлена п’ятьма рівнями, які передбачені Бюджетним кодексом України.

^ Рівні нормативного регулювання бухгалтерського обліку у бюджетних установах.

Перший рівень – Бюджетний кодекс України, Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Закон України “Про Державний бюджет України” та інші закони, які регулюють бюджетні правовідносини тобто нормативно-правові акти вищої юридичної сили.

^ Другий рівень – нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, прийняті на підставі та виконання Бюджетного кодексу України.

Третій рівень – нормативно-правові акти Державного казначейства України та інших органів виконавчої влади, прийняті на підставі та на виконання Бюджетного кодексу та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України.

^ Четвертий рівень – рішення органів Автономної республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органи місцевого самоврядування.

П’ятий рівень – рішення (накази, розпорядження) щодо організацій бухгалтерського обліку, що приймаються керівництвом підприємства на підставі попередніх чотирьох пакетів документів нормативно-правового забезпечення.

Норми національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку не поширюються на бухгалтерський облік і складання фінансової звітності бюджетними установами. Нормативні документи з регулювання порядку ведення обліку в бюджетних установах приймаються Державним казначейством України. Саме Державним казначейством встановлюються порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності про виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ.

^ Завдання організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

 • своєчасне, повне, достовірне, безперервне відображення всіх операцій, які було здійснено бюджетною установою;

 • обробка даних за допомогою встановлених процедур, прийомів і способів;

 • складання на основі масиву оброблених даних фінансової звітності та подання її зацікавленим користувачам;

 • забезпечення виконання завдань бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

Інформація про стан і зміни майна бюджетної установи, яка необхідна для контролю за її діяльністю, ступенем виконання кошторису, узагальнюється за допомогою системи рахунків бухгалтерського обліку. На рахунках бухгалтерського обліку. На рахунках бухгалтерського обліку накопичується інформація про стан і зміни у складі майна установи, про наявність і зміни джерел його утворення, а також про результати виконання кошторису доходів і видатків.

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ складається з 8 класів балансових рахунків і 1 класу позабалансових рахунків.

Клас 1 “Необоротні активи” – об’єднує рахунки, призначені для обліку матеріальних і нематеріальних активів, що призначені для тривалого використання або витрачання протягом одного року.

Клас 2 “Запаси” – об’єднує рахунки для обліку матеріальних активів, що належать установі або організації, реалізація або використання яких планується здійснити протягом року.

Клас 3 “Кошти, розрахунки та інші активи” – включає рахунки, призначені для відображення поточних фінансових активів: гроші в касі, на рахунках в установах банків або в органах Держ. Казначейства України, у розрахунках з дебіторами.

Клас 4 “Власний капітал” – рахунки, що застосовуються для обліку фондів і визначення результатів виконання кошторисів установи, а також сільських селищних, міських (міст районного підпорядкування) бюджетів за поточний рік.

Клас 5 “Довгострокові зобов’язання” – рахунки, призначені для обліку зобов’язань, установи, які не виникають у процесі звичайної діяльності, не є характерними для діяльності установи і погашення яких відбудеться після завершення поточного бюджетного року.

Клас 6 “Поточні зобов’язання” – включає рахунки, призначені для обліку зобов’язань установи, що виникають протягом звичайної діяльності, тобто при виконання кошторису доходів та видатків, і погашення яких очікується протягом поточного бюджетного року.

Клас 7 “Доходи” – рахунки, призначені для обліку доходів, які одержуються установою за рахунок загального і спеціального фонду та сільських, селищних, міських (міст районого призначення) бюджетів.

Клас 8 “Витрати” – об’єднує рахунки, призначені для обліку фактичних видатків і витрат бюджетних установ та касових видатків сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування ) бюджетів.

Клас 0 “Позабалансові рахунки” – включає рахунки, призначені для обліку матеріальних цінностей, інших активів та зобов’язань, що належать установі або перебувають у тимчасовому розпорядженні.

Особливістю Плану рахунків бюджетної установи є те, що він враховує відсутність комерційної діяльності у таких установах, у зв’язку з чим облік видатків ведеться на рахунках класу 8 “Витрати”.

У бюджетних установах ведення бухгалтерського обліку здійснюється за меморіально-ордерною формою обліку.

Аналітичний облік ведеться в книгах і картках аналітичного обліку, що регулюється Порядком складання карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ.

В кінці місяця підраховуються підсумки в книгах і картках аналітичного обліку та складаються оборотна або сальдова відомості аналітичних рахунків.
Таблиця 1.1 ^ Склад регістрів меморіально-ордерної форми ведення обліку

Регістри обліку

Назва

Типова форма


1

2

3

Меморіальний ордер 1

Накопичувальна відомість за касови-


ми операціями.

Ф. 380


Меморіальний ордер 2

Накопичувальна відомість руху коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків).

Ф.381


Меморіальний ордер 3
1

Накопичувальна відомість руху гро-


шових коштів спеціального фонду в

2

Ф. 382
3органах Державного казначейства (установі банків).


Меморіальний ордер 4

Накопичувальна відомість щодо розрахунків з іншими дебіторами.

Ф. 408


Меморіальний ордер 5

Зведення розрахункових відомостей щодо заробітної плати, стипендій.

Ф. 405


Меморіальний ордер 6

Накопичувальна відомість щодо розрахунків з іншими кредиторами.

Ф.409


Меморіальний ордер 7

Накопичувальна відомість щодо розрахунків у порядку планових платежів

Ф. 410


Меморіальний ордер 8

Накопичувальна відомість щодо розрахунків з підзвітними особами.

Ф.386


Меморіальний ордер 9

Накопичувальна відомість щодо переміщення і вибуття необоротних активів.

Ф. 438


Меморіальний ордер 10

Накопичувальна відомість щодо переміщення і вибуття МШП

Ф.439


Меморіальний ордер 11

Зведення накопичувальних відомостей щодо надходження продуктів харчування.

Ф. 398


Меморіальний ордер 12

Зведення накопичувальних відомостей щодо витрачання продуктів харчування.

Ф.411


Меморіальний ордер 13

Накопичувальна відомість витрачання матеріалів.

Ф.396


Меморіальний ордер 14

Накопичувальна відомість нарахуван-


ня доходів спеціального фонду бюджетних установ.

Ф.409


Меморіальний ордер 15

1

Зведення відомостей нарахування до-


2


3ходів спеціального фонду бюджетних установ.

Ф.406


Меморіальний ордер 16

Накопичувальна відомість позаба-


лансового обліку.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

6 Лекція 11-12 Облік зобов’язань. 55 icon8: Погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та цільовими фондами
Порядок узгодження сум податкових зобов'язань, оскарження рішень контролюючих органів та визначення податкового боргу
6 Лекція 11-12 Облік зобов’язань. 55 iconТести з дисципліни "Фінансовий облік" Варіант 1
Частина в активах підприємства, що залишається після вирахування зобов’язань, називається
6 Лекція 11-12 Облік зобов’язань. 55 iconКурсова робота
Серед зобов'язань, що складають особливу частину зобов'язального права, основне місце належить договірним зобов'язанням. Цивільне...
6 Лекція 11-12 Облік зобов’язань. 55 iconПлан вступ Розділ І. Контролюючі органи, визначення податкового зобов’язання...
Порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами
6 Лекція 11-12 Облік зобов’язань. 55 iconПрактикум до курсу “Цивільне право. Особлива частина”. Зміст
За цим практикумом передбачено вивчення другої (особливої) частини курсу “Цивільне право”. Практикум включає в себе такі розділи:...
6 Лекція 11-12 Облік зобов’язань. 55 icon3. Аналіз зобов’язань банку
Зобов 'язання — це вимоги до активів банку на фіксовану суму коштів, яку він повинен сплатити у визначений час у майбутньому
6 Лекція 11-12 Облік зобов’язань. 55 iconІнвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" для підтвердження правильності та достовірності даних бухгалтерського...
6 Лекція 11-12 Облік зобов’язань. 55 iconПлан Вступ І. Поняття І значення договору поставки. Порядок І способи...
Серед зобов'язань, що складають особливу частину зобов'язального права, основне місце належить договірним зобов'язанням. Цивільне...
6 Лекція 11-12 Облік зобов’язань. 55 iconТема Особливість господарсько-правового механізму регулювання зобов’язань та договорів

6 Лекція 11-12 Облік зобов’язань. 55 iconСамостійна робота
Система показників для проведення комплексного аналізу активів та зобов’язань банку
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка