1. Державна казначейська служба України повноважний учасник бюджетного процесу Бюджет
Скачати 158.52 Kb.
Назва1. Державна казначейська служба України повноважний учасник бюджетного процесу Бюджет
Дата конвертації28.06.2013
Розмір158.52 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Економіка > Документы
1.Державна казначейська служба України - повноважний учасник бюджетного процесу

Бюджет - це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюють органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування впродовж бюджетного періоду (стаття 2 Бюджетного кодексу України).

У бюджетному процесі на всіх його стадіях задіяні учасники бюджетного процесу, це установи та посадові особи, які наділені бюджетними повноваженнями (правами та обов'язками з управління бюджетними коштами), законодавчі і виконавчі органи державної влади, органи грошово-кредитного регулювання та державного (муніципального) контролю. Кожен учасник бюджетного процесу діє тільки в межах своїх повноважень і несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

^ Стадіями бюджетного процесу визнаються:

складання проектів бюджетів;

розгляд проекту та прийняття закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет);

виконання бюджету, включаючи внесення змін до закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет);

підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього (стаття 19 Бюджетного кодексу України).

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України на всіх стадіях бюджетного процесу здійснюється контроль за дотриманням бюджетного законодавства, аудит та оцінка ефективності управління бюджетними коштами відповідно до законодавства. Бюджетним кодексом України закріплено низку чітких норм регулювання стадій бюджетного процесу – від стадії підготовки і розробки проекту закону про Державний бюджет України до розгляду звіту про його виконання.

За матеріальним змістом бюджет становить централізований грошовий фонд держави, який перебуває у постійному русі: щоденно до нього зараховують надходження і здійснюють витрати. У зв’язку з цим необхідна чітка, налагоджена система управління бюджетним процесом, для забезпечення своєчасного й повного надходження коштів за доходами і раціонального та ефективного їх використання.

^ Виконання бюджету – одна зі стадій бюджетного процесу, яка полягає в отриманні запланованих доходів і здійснення передбачених видатків.

При виконанні державного бюджету і місцевих бюджетів застосовується казначейське обслуговування бюджетних коштів. Державна казначейська служба України, діяльність якої спрямовується і координується через Міністра фінансів України, забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунку, відкритого у Національному банку України.

При казначейському обслуговуванні в органах Казначейства бюджетним установам відкриваються рахунки у встановленому законодавством порядку.

Обслуговування установ України, які функціонують за кордоном, здійснюється у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Оплата послуг з оброблення електронних розрахункових документів та повідомлень у системі електронних переказів Національного банку України і з переказу коштів через валютні рахунки, відкриті в Національному банку України Казначейством України не здійснюється.

Казначейство України за погодженням з Міністерством фінансів України має право залучати на поворотній основі кошти єдиного казначейського рахунку для покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, Пенсійного фонду України та для надання середньострокових позик місцевим бюджетам.

Порядок проведення таких операцій затверджується Кабінетом Міністрів України (стаття 43 Бюджетного кодексу України).

Згідно з Положенням про Державну казначейську службу України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 460/2011, бюджетні повноваження Державної казначейської служби України регулюються Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, іншими актами законодавства України.
^ Основними завданнями, які стоять перед Казначейством України є:

внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів;

реалізація державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.
^ Казначейська система обслуговування бюджетних коштів

При виконанні державного і місцевих бюджетів застосовується казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Казначейство України здійснює свої повноваження безпосередньо та через свої територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення (у разі їх утворення).

Найголовніша характеристика казначейської системи обслуговування бюджетних коштів та її відмінність від банківської системи полягає в тому, що Казначейство України концентрує в єдиній системі два потоки грошових коштів, які виникають у процесі виконання бюджету, – дохідний і витратний – на єдиному казначейському рахунку.

^ Єдиний казначейський рахунок (далі – ЄКР) - це консолідований рахунок, відкритий Казначейству України в Національному банку України для обліку коштів та здійснення розрахунків у системі електронних платежів Національного банку України. ЄКР консолідує кошти державного та місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, інших клієнтів, обслуговування яких здійснюється органами Казначейства та регламентується законодавством. Окрім того, казначейська система передбачає здійснення функцій контролю за цільовим спрямуванням коштів державного та місцевих бюджетів та управління наявними коштами, які консолідуються на ЄКР.

^ Згідно з вимогами Бюджетного кодексу України казначейське обслуговування бюджетних коштів передбачає:

розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, а також інших клієнтів відповідно до законодавства;

контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень бюджету, взятті бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів та здійсненні платежів за цими зобов'язаннями;

ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання бюджетів з дотриманням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

здійснення інших операцій з бюджетними коштами.

З метою обліку всіх надходжень та витрат державного та місцевих бюджетів в органах Казначейства бюджетним установам відкриваються рахунки у встановленому законодавством порядку (стаття 43 Бюджетного кодексу України).

^ Казначейство України відповідно до покладених завдань:

1) здійснює через систему електронних платежів Національного банку України розрахунково-касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з коштами бюджетів, спільних із міжнародними фінансовими організаціями проектів;

2) управляє ліквідністю субрахунків єдиного казначейського рахунка;

3) за погодженням із Мінфіном України залучає на поворотній основі кошти єдиного казначейського рахунка для покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, Пенсійного фонду України та для надання середньострокових позик місцевим бюджетам;

4) здійснює відкриття та закриття рахунків поточного бюджетного періоду, а також відкриття рахунків наступного бюджетного періоду;

5) здійснює безспірне списання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів на підставі рішення суду;

6) здійснює безспірне вилучення коштів із місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України;

7) здійснює повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету;

8) нараховує штрафи за неповне або несвоєчасне повернення коштів надміру сплачених податків відповідно до законодавства;

9) здійснює розподіл коштів між державним бюджетом, бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а також між місцевими бюджетами відповідно до нормативів відрахувань, визначених бюджетним законодавством, і перерахування розподілених коштів за належністю;

10) проводить взаємні розрахунки між державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а також між місцевими бюджетами у порядку, встановленому законодавством;

11) веде базу даних про мережу розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, складає та веде єдиний реєстр розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

12) веде облік бюджетних асигнувань, доводить до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів витяг із розпису державного бюджету та зміни до нього;

13) здійснює реєстрацію та облік бюджетних зобов'язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів і відображає їх у звітності про виконання бюджету;

14) забезпечує організацію та координацію діяльності головних бухгалтерів бюджетних установ та контроль за виконанням ними своїх повноважень шляхом оцінки їх діяльності;

15) погоджує призначення на посади та звільнення з посад головних бухгалтерів бюджетних установ;

16) веде бухгалтерський облік усіх операцій з виконання державного та місцевих бюджетів;

17) зводить та складає звітність про виконання державного, місцевих і зведеного бюджетів та подає звітність органам законодавчої і виконавчої влади в обсязі та строки, визначені бюджетним законодавством. Складає та подає відповідним місцевим фінансовим органам звітність про виконання місцевих бюджетів;

18) здійснює за дорученням Мінфіну України погашення та обслуговування державного боргу в національній та іноземній валютах;

19) розміщує на офіційному сайті Казначейства України квартальну та річну звітність про виконання Державного бюджету України;

20) здійснює у межах повноважень контроль за:

веденням бухгалтерського обліку всіх надходжень і витрат державного бюджету та місцевих бюджетів, складанням та поданням фінансової і бюджетної звітності;

бюджетними повноваженнями при зарахуванні надходжень бюджету;

відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів показникам розпису бюджету;

відповідністю взятих розпорядниками бюджетних коштів бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);

відповідністю платежів узятим бюджетним зобов'язанням та відповідним бюджетним асигнуванням;

дотриманням правил валютного контролю за операціями з бюджетними коштами в іноземній валюті;

дотриманням порядку проведення лотерей з використанням електронних систем прийняття сплати за участь у лотереї в режимі реального часу;

закупівлею товарів, робіт і послуг за державні кошти при здійсненні розрахунково-касового обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, а також інших клієнтів відповідно до законодавства;

21) здійснює попередження учасників бюджетного процесу про неналежне виконання бюджетного законодавства;

22) зупиняє операції з бюджетними коштами та ініціює зупинення бюджетних асигнувань у разі вчинення учасником бюджетного процесу порушення бюджетного законодавства;

23) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру;

24) надає консультаційну допомогу учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до компетенції Казначейства України;

25) забезпечує функціонування багаторівневої інформаційно-обчислювальної системи, внутрішньої платіжної системи, вживає заходів до захисту інформації, яка обробляється органами Казначейства України;

26) здійснює відповідно до законодавства України управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

27) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на Казначейство України Президентом України (пункт 4 Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 460/2011).

У процесі здійснення операцій з бюджетними коштами Казначейство України діє як злагоджений механізм, що концентрує бюджетні кошти в єдиній системі рахунків підпорядкованих структур, створює єдину інформаційну базу та готує фінансову та бюджетну звітність. Інформація, яку надає Казначейство України Уряду, дає змогу оцінити ефективність роботи органів державного управління й отримати інформацію про економічні наслідки бюджетної політики, провадженої Урядом.

Казначейство України здійснює контроль за всіма операціями, пов’язаними з надходженнями та витратами. Володіючи інформацією, коли і які витрати здійснюватимуться бюджетними установами, Казначейство України, оперативно управляючи вільними залишками коштів, може вносити пропозиції щодо зменшення залучення обсягів короткострокових запозичень, погашення внутрішньокасових розривів, що сприятиме економії бюджетних коштів, які спрямовуються на погашення державного боргу та на витрати, пов’язані з його обслуговуванням.

Для реалізації функції ефективного управління державними доходами та витратами система Казначейства України передбачає впровадження та забезпечення функціонування певних принципів, основними з яких є:

1) принцип єдності вимог до ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджету;

2) принцип збалансованості, згідно з яким повноваження на здійснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу надходжень до бюджету;

3) принцип повноти включення в облік і звітність усіх операцій, пов’язаних із надходженнями та здійсненням витрат бюджету;

4) принцип цільового спрямування бюджетних коштів. Бюджетні кошти спрямовуються Казначейством України тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями;

5) принцип відповідальності учасників бюджетного процесу за вчинені ними бюджетні правопорушення.
^ Управління фінансовими ресурсами в системі органів Казначейства

Відповідно до Бюджетного кодексу України Казначейство України є одним з учасників бюджетного процесу і наділене широкими бюджетними повноваженнями. Основне призначення Казначейства України як фінансового інституту – забезпечення обслуговування та оперативне управління бюджетними коштами. Це завдання охоплює широкий спектр функцій органів Казначейства, виконання яких адекватне їх ролі у бюджетно-податковій політиці, що проводиться в державі.

Сьогодні в Україні діє система електронних платежів Національного банку України (СЕП НБУ), тобто платіжна система, яка забезпечує розрахунки в електронній формі між банками і за дорученням клієнтів, і за зобов’язаннями банків.

^ Серед принципів організації СЕП можна виділити наступні:

1) забезпечення розрахунків між банківськими установами в національній валюті України і в найбільш вживаних іноземних валютах.

2) СЕП є закритою системою, тобто:

грошові кошти циркулюють у закритому фінансовому просторі;

грошові кошти перебувають під суворим емісійним контролем Національного банку.

3) СЕП базується на повністю безпаперовій технології. Основним режимом роботи є обмін електронними платіжними документами та службовими повідомленнями.

4) Транзакції відображаються в режимі реального часу на технічних рахунках банківських установ. Унаслідок чого учасники розрахунків володіють необхідною інформацією для прогнозування ліквідності.

Безпосереднє використання Казначейством України можливостей роботи платіжної системи стало необхідною умовою ефективного регулювання та управління бюджетними коштами.

Казначейство України необхідно розглядати як специфічну установу, оскільки поряд з технічними банківськими функціями – здійснення платежів, обслуговування клієнтів тощо – воно залишається відповідальним за обслуговування бюджетних коштів згідно з покладеними на нього основними функціями.

Реалізація функції управління бюджетними потоками держави стала можливою через консолідацію фінансових ресурсів держави на єдиному казначейському рахунку (ЄКР). Запровадження ЄКР, на який зараховуються державні доходи і з якого здійснюються видатки, дозволяє органам Казначейства мати вичерпну інформацію про стан державних фінансів, а отже, володіти фінансовим важелями макроекономічного регулювання.

Від того, яким чином буде організовано роботу Казначейства України, насамперед такі його функції, як управління ресурсами, залежатимуть і виконання бюджету, і макроекономічні процеси в державі.

За наявності своєчасної і достовірної інформації про надходження до бюджету, здійснені видатки та наявні зобов’язання можна оперативно ухвалювати рішення щодо розміщення тимчасово вільних залишків або здійснення запозичень.

Органами Казначейства обслуговуються понад 12 тис. місцевих бюджетів та 72,7 тис. розпорядників бюджетних коштів. Казначейство України як орган оперативного управління бюджетними коштами акумулює надходження доходів та здійснює платежі за видатками державного та місцевих бюджетів через систему рахунків, відкритих в органах Казначейства, шляхом безготівкового перерахування коштів.

Одним з ключових принципів організації казначейського обслуговування бюджетних коштів є принцип роботи єдиного казначейського рахунка.

З метою задоволення технічного процесу безперебійного та безпроблемного обслуговування бюджетів, позабюджетних фондів та інших клієнтів Національним банком за участю Казначейства України була розроблена окрема модель обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку в системі електронних платежів Національного банку України (далі – СЕП) НБУ, яка остаточно сформувалась у 2004 році.

^ Єдиний казначейський рахунок – це консолідований рахунок, відкритий Казначейству України в Національному банку України для обліку коштів та здійснення розрахунків у СЕП НБУ.

ЄКР об’єднує систему рахунків, що діють в єдиному режимі та через які органи Казначейства проводять операції за доходами та видатками бюджетів усіх рівнів відповідно до закону про Державний бюджет України. Це дає можливість Казначейству України в режимі реального часу отримувати інформацію про рух та наявність коштів на ЄКР як результат здійснення операцій на всіх його бюджетних та не бюджетних рахунках.

Діючий у системі Казначейства порядок відкриття та функціонування рахунків для обслуговування бюджетів, а також розпорядників та одержувачів бюджетних коштів дозволяє сконцентрувати бюджетні кошти держави на централізованому єдиному рахунку, проводити електронні міжбанківські розрахунки у децентралізованому режимі та відображати їх в обліковій системі казначейства на обласному рівні.

Казначейство України використовує сьогодні 8-му (“4К”) модель обслуговування кореспондентського рахунку, яка поєднала можливості СЕП і системи термінових переказів (СТП) коштів для управління ЄКР.

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України Казначейство України за погодженням з Міністерством фінансів України має право залучати на поворотній основі кошти єдиного казначейського рахунку для покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, Пенсійного фонду України та для надання середньострокових позик місцевим бюджетам.

Обсяги тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в обов'язковому порядку покриваються Казначейством України в межах поточного бюджетного періоду, а тимчасові касові розриви Пенсійного фонду України, пов'язані з виплатою пенсій, - у межах фактичного дефіциту коштів на цю мету на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду (стаття 43 Бюджетного кодексу України).

Запровадження ЄКР, на який зараховуються усі доходи, і з якого здійснюються всі наступні видатки бюджетів, дає змогу зосередити державні кошти на кореспондентському рахунку Казначейства України. Наявність на центральному рівні інформації про стан та рух бюджетних коштів надає Міністерству фінансів України та головним розпорядникам бюджетних коштів широкі можливості для гнучкого маневрування фінансовими ресурсами держави та оперативного контролю за спрямуванням бюджетних коштів. А відтак, володіти фінансовими важелями регулювання економічної ситуації в державі.

^ 2.ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Разом із здобуттям незалежності перед Україною постало також важливе завдання створення власної фінансової і бюджетної систем, а на сучасному етапі – їх подальше вдосконалення.  В умовах переходу до ринку зростає значення фінансових правовідносин у здійсненні економічної політики, вирішенні соціальних проблем, що також вимагає відповідного теоретичного обґрунтування і практичного вивчення. У зв’язку з цим, на сьогоднішній день посилюються вимоги до фахівців економічного профілю, які повинні володіти необхідними теоретичними та практичними навиками у сфері фінансових правовідносин в державному секторі, бути обізнаними з особливостями їх функціонування в умовах ринкової економки.

Мета дисципліни полягає в розширенні та поглибленні теоретичних та практичних знань студентів з питань управління державними фінансами на макро рівні та забезпечення виконання Державного бюджету України, формування та виконання державного бюджету, складу, структури, джерел формування, призначення та ролі фінансів у забезпеченні виконання функцій державних органів влади.

Завдання курсу полягає у формуванні цілісної системи знань про казначейську систему виконання державного бюджету та особливості функціонування державних фінансів в сучасних умовах.

Предметом навчальної дисципліни є фінансові відносини, що пов'язані з формуванням, розподілом та використанням державних фінансових ресурсів, необхідних органам державного управління для виконання покладених на них завдань та повноважень.
Дисципліна «Казначейська справа» відноситься до числа самостійних вибіркових дисциплін, яка вивчає механізм виконання державного бюджету для досягнення економічного і соціального розвитку держави, функції та принципи функціонування казначейської системи, організацію та управління бюджетами, специфіку бюджетного планування та бюджетного процесу, завдання і функції органів управління фінансами.

Курс «Казначейська справа» безпосередньо пов’язаний з такими дисциплінами, як: «Макроекономіка», «Державне регулювання економіки», «Фінанси», «Бюджетна система», «Податкова система», «Бюджетний менеджмент».

Схожі:

1. Державна казначейська служба України повноважний учасник бюджетного процесу Бюджет iconПрактичне заняття Організація бухгалтерського обліку та порядок складання...
Державна казначейська служба України (Казначейство України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується...
1. Державна казначейська служба України повноважний учасник бюджетного процесу Бюджет iconПлан Сутність І роль бюджету в економній системі країни Бюджетна...
Ключові терміни: бюджет, бюджетна система, бюджетний устрій, принципи бюджетної системи, бюджетна політика, етапи бюджетного процесу,...
1. Державна казначейська служба України повноважний учасник бюджетного процесу Бюджет iconПлан бюджетний процес в Україні, його суть, особливості та етапи...
Бюджетні призначення в разі несвоєчасного прийняття закону про Державний бюджет України
1. Державна казначейська служба України повноважний учасник бюджетного процесу Бюджет iconТема 1 соціально-економічна суть та призначення бюджету план
Державний бюджет як економічна категорія. Державний бюджет як централізований фонд грошових коштів держави. Державний бюджет як центральна...
1. Державна казначейська служба України повноважний учасник бюджетного процесу Бюджет iconДержавна податкова служба україни національний університет державної податкової служби України
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
1. Державна казначейська служба України повноважний учасник бюджетного процесу Бюджет iconДержавна митна служба україни
З метою унiфiкацiї пiдходiв митниць до здiйснення пропуску на митну територiю України транспортних засобiв пiд керуванням резидентiв,...
1. Державна казначейська служба України повноважний учасник бюджетного процесу Бюджет iconЛекція: Правове регулювання бюджетного процесу в Україні
Бюджетний процес — це сукупність дій уповноважених на осно­ві норм бюджетного права органів державної влади та місцевого самоврядування...
1. Державна казначейська служба України повноважний учасник бюджетного процесу Бюджет iconДо державного іспиту
Виконання державного бюджету України як одна з основних стадій бюджетного процесу
1. Державна казначейська служба України повноважний учасник бюджетного процесу Бюджет iconДержавна податкова служба україни національний університет державної податкової служби україни
Методичні вказівки до організації самостійної роботи складені на основі робочої навчальної програми курсу «Банківське право», затвердженої...
1. Державна казначейська служба України повноважний учасник бюджетного процесу Бюджет iconЗакон України «Про зайнятість населення»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка