Курс лекцій: Економічна теорія вступна лекція (питання до семінару №1)
Скачати 273.06 Kb.
НазваКурс лекцій: Економічна теорія вступна лекція (питання до семінару №1)
Сторінка1/3
Дата конвертації27.06.2013
Розмір273.06 Kb.
ТипКурс лекцій
skaz.com.ua > Економіка > Курс лекцій
  1   2   3
к.е.н., доц. Слепушкіна А.С., ФММ, кафедра теоретичної та прикладної економіки

КУРС ЛЕКЦІЙ: Економічна теорія

ВСТУПНА ЛЕКЦІЯ (питання до семінару №1)

ЛЕКЦІЯ N1

1. Об’єкт і предмет вивчення економічної теорії, її функції .

2. Економічні категорії і закони – основа економічної теорії.

3. Методи пізнання економічних явищ і процесів.

4. Дві сторони економіки. Офіційна та тіньова економіка.

5. Економічні потреби і інтереси. Господарська діяльність як засіб

задоволення економічних потреб і інтересів

6. Закон зростання потреб і соціал.-економічна ефект. виробництва.

7.Взаємозв’язок потреб виробництва і попиту.

8.Процес суспільного виробництва, його фактори, зміст і

результативність.

9. ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА 10.Економічна теорія в сучасному суспільстві

Економічне життя підпорядковане могутнім (хоч і прихованим від людського ока), але глибинним законам економічного розвитку. Саме ці закони і виявляє така наука як економічна теорія. Ця наука, завдяки своєму інструментарію спроможна:

а) проникнути у суть економічних процесів; в) виявити їх рушійні сили.

Тобто вивчення економічної теорії дає можливість розуміти і усвідомлювати:

1.Закони господарювання;

2. мотивацію та дії людей у господарській діяльності.

Так, сьогодні Україна, в силу сформорваних умов, являє собою досить унікальний об’єкт економічного аналізу. Тут можна спостерігати співіснування економічних укладів, які історично належать до різних етапів економічного розвитку.

Наприклад: продукування і використання найсучасніших технологій – це космічна галузь, літакобудування та інші,

і разом з тим

-найпримітивніші форми натурального господарства – це стан агропромислового сектору економіки України

До того ж можна спостерігати різні економічні аномалії, що породжені в процесі ринкової трансформації –т.з. економіка перехідного типу, наприклад:

  • люди з вищою освітою стають „човниками” або стоять на базарах;

  • законодавча і виконавча влада займається бізнесом;

  • у виробничих відносинах розквіт бартерних схем;

  • повний занепад соціальної сфери;

  • безпрецидентний вивіз капіталу з країни в оффшори та інше.

І як результат винекнення економіки на теренах бувшого Радянського Союзу замість планової виникнення кланової економіки посередників.

Ці аномалії допомогають глибже зрозуміти суть явищ в їх нормальному класичному вигляді.

^ Отже, економічна теорія - це наука про систему економічних відносин в суспільстві, яка, зокрема, досдіджує:

1. Економічні відносини.

2. Господарські механізми данних економічних систем.

3. Дії людей, які спрямовані на ефективне господарювання в умовах обмежених економічних і природних ресурсів.

^ Підсумковуючи, можна сказати таке, шо Сучасна економічна теорія – це система економічних наук, які пов’язані спільним предметом, а саме економічними відносинами. При цьому кожна складова частина економічної теорії має свій безпосередній предмет. Основні складові такі:

1.Теорія раціонального (ефективного) використання обмежених ресурсів – аналіз функціонування економічних відносин на мікро- і макро- рівнях.

^ 2.Соціально-економічна теорія – аналіз економіки як соціально-економічної системи, в єдності економічного і соціального змісту, аналіз економічного устрою і конкретних моделей економіки.

^ 3.Інституціональна економічна теорія, яка розглядає в основному організаційно-економічні відносини, взаємозв’язок економічних та інших інститутів та їх вплив на розвиток економічної системи.

^ 4. Історія економічної теорії – дає погляд на розвиток економічної науки.

Якщо володіти інструментами цієї науки, можна виявити і характеризувати:

1.Стан данної економічної системи.

2.Економічний потенціал цієї системи.

3. Перспективи розвитку цієї економічної системи.

Одже, Курс ”Основи економічної теорії ” спрямований на вивчення:

1. Основоположних економічних категорій.

2. Економічних законів.

3. Принципів функціонування ринкової економіки на мікро- і макро- рівнях.

Перераховані напрями і є предметом дисципліни, яку будемо вивчати.

І тут хочу додати щодо предмету економічної теорії, де можуть існувати два підходи до розгляду економіки, кожен з яких має дві сторони. Перший підхід це - Економіка як народне господарство, що має дві сторони вираження: а)як матеріально-натуральне наповнення, що виявляється в продуктивних силах, в виробничих ресурсах суспільства; б) як сукупність виробничих відносин, що пов’язують процес виробництва, розподілу, обміну та споживання суспільного продукту як фази постійного відтворення економіки. Другий підхід це – Економіка як система економічних відносин, які характеризують відповідну економічну діяльність, що мають теж дві сторони. Це – офіційна економіка, де спектр доходів отримано від регла-ментованою державою економічної діяльності, та тіньова економіка (Т.Е.), що має таке визначення – це економічна діяльність, яка не враховується і не контролюється офіційними державними органами та діяльність, яка спрямована на отримання доходу шляхом порушення чинного законо-давства.За рівнєм організованості Т.Е є: індивідуальною, груповою, корпо-ративною, міжкорпоративною, монопольною, державно-патронованою.

Об’єктом економічної теорії є економіка в цілому на трьох рівнях:

1.на мікро- рівні; 2.на макро- рівні; 3.на глобальному рівні.

Перший (мікро- рівень) – бере початок з сім’ї, тобто домашні господарства, а

також фірма, підприємство – є його головною ланкою.

Другий (макро- рівень) – охоплює господарство країни в цілому.

Третій (глобальний) – розглядає міждержавні економічні об’єднання та світове господарство як об’єкт.

В центрі уваги на кожному рівні постають :

1.Економічні виробничі відносини.

2.Проблеми ефективності економічної системи.

3. Особливості різних систем господарювання.

Отже, Головним завданням економчної теорії є характеристика засад економічних систем через аналіз організаційно-економічних та соціально-економічних виробничих відносин, які в сукупності складають Загальну структуру економічних виробничих відносин. Останні безпосередньо пов’язані з продуктивними силами – це робоча сила та засоби виробництва.

До загальних організаційно-економічних відносин належать форми і методи господарювання, характерні для всіх галузей економіки. Серед останніх сьогодні виділяють: 1.Ринкову систему, в центрі якої товарно-грошові відносини; 2.Підприємництво, засноване на ефективному веденні господарства. Отже, до організаційно-економічних відносин належать відносини, що відбуваються з приводу і у сфері грошового обігу, ціноутворення, фінансів, кредиту, маркетингу, менеджменту, біржової справи, трудової діяльності, тощо. До соціально-економічних відносин належать відносини, що відбуваються з приводу закономірностей розвитку різних форм власності, розподілу доходів і багатства в цілому, відтворення суспільного виробництва як економічного кругообігу. Саме ці відносини демонструють, хто реально володіє засобами виробництва та фінансами, привласнює їх, тобто в чиїх інтересах відбувається розподіл вироблених продуктів та послуг. Ці відносини дають можливість визначити ступінь відповідальності економічної діяльності вимогам зростання суспільного багатства і пов’язаним з цим інтереси більшості членів суспільства. Заува-жимо, економічні виробничі відносини відповідають певній формі власності на засоби виробництва. Поняття „власність” – одне з центральних в курсі економічної теорії і ми розглянемо це поняття окремо на наступних лекціях. Але, скажу, що загальним критерієм ефективності тієї чи іншої форми власності виступає міра відчуження виробника від засобів виробництва та його результатів. Так у певному суспільстві одна з форм власності є панівною. І відповідно до неї складаються соціально-економічні відносини.

^ Організаційно-економічні, соціально-економічні виробничі відносини відтво-рюються постійно в найрізноманітнійших формах і поєднаннях. Поняття, які відображають у загальному вигляді умови економічного життя суспільства, наз. економічними категоріями.(це-товар,-вартість,-прибуток,-національний доход тощо). Економічні категорії відбивають сутність економічних явищ і процесів.

^ Економічні закони виявляють об’єктивні, стійкі, причинно-наслідкові зв’язки як у середені виробничих відносин, економічних процесів і явищ, так і між ними, розкривають сутність зв’язків (наприклад: закони вартості, серед-нього або монопольного прибутку, співвідношення між складовими нац.до-ходу та ін.).Розрізняють економічні закони всезагальні, загальні і специфічні.

Всезагальні закони відбивають співвідношення між продуктивними силами і виробничими відносинами, їхню взаємодію. Це закони відповідності вироб-ничих відносин характеру і рівню продуктивних сил, економії часу, підви-щення потреб тощо. Суспільному виробництву завжди притаманні риси виробничого процесу як такого, незалежно від його соціально-економічної структури. Пізнання всезагальних економічних законів допомогає осягнути фундаментальні основи та послідовність розвитку людського суспільства.

Загальні закони відображають взаємозв’язок між продуктивними силами та організаційно-економічними відносинами (напр.: З-ни товарного виробництва).

Специфічні закони розкривають рівень розвитку організаційно- та соціально-економічних відносин (напр. З-ни додаткової вартості, середнього або монопольного прибутку). Так, відносини „товар-товар” на певному етапі трансформуються у „товар-гроші-товар” і згодом – у „гроші-товар-гроші” –це все залежно від ступеня розвитку суспільства. Специфічні економічні закони, з одного боку характеризують певну економічну систему в процесі її розвитку, з іншого – окремі її сфери.

^ Розрізняють сутність економічного закону, механізм його дії та викорис-тання. Щодо економічних законів застосовують такі категорії діалектики, як кількість і якість, зміст і форма, ціле і часткове, суперечність тощо.

^ Загальною основою дії економічних законів є об’єктивна, суперечлива біосоціальна сутність людської істоти. Економічні закони породжуються об’єктивною реальністю, яка створює саму людину. За певних умов людина спроможна використовувати економічні закони в своїх інтересах. Свідоме, узгоджене господарювання неможливе без пізнання економічних законів.

^ Які ж функції економічної теорії в цьому процесі? –дуже коротко.

Теоретико-пізнавальна функція економічної теорії пояснює закономір-ності, процеси і явища економічного життя суспільства. Дія ф-ції спрямована на розробку методологічних підходів і принципів аналізу соціально-орієнтованої ринкової економіки, розгортання фундаментальних досліджень механізмів господарювання, соціоекологоекономічної культури розвитку.

^ Практична функція (на нинішньому етапі розвитку Української держави) націлена на створення національних банків економічної, соціальної та екологічної інформації, організацію центрів досліджень, які забезпечили б складання ефективних програм розвитку окремих регіонів України, обробку інформації, експертизу рішень, які приймаються.

^ Виховна функція економ теорії спрямована на формування економічної психології кожної людини, соціальної або професійної групи. Дія цієї ф-ції є передумовою підвищення соціальної активності різних груп суспільства, свідомого господарювання, опанування сучасним економічним мисленням.

В сучасній загальній економ. теорії визначились два основні напрями: вивчення вартості та додаткової вартості, а також ефективності виробництва. Поєднання цих двох не альтернативних, а взаємодоповнюючих аспектів єдиної економічної науки особливо актуальними є сьогодні, коли потрібно, по-перше, встановити основні джерела кризового стану української еконо-міки і, по-друге, виробити та практично реалізувати стратегію трансформації виробничих відносин. Для пізнання соціально-економічних процесів використовують загальнонаукові та спеціальні для економ. теорії методи.

^ Методи пізнання соціально-економічних процесів (коротко) такі:

Загальнонаукові:1.Пояснення соц.-економ. явищ через внутрішні супереч-ості. 2.Структурно-функціональний метод – передбачає розгляд будь-якого економ. явища як системного з обов’язковим аналізом функцій вза-ємодіючих елементів. Цей підхід визначає системні ознаки, що зберігаються за об’єктом дослідження незалежно від характеру їхньої трансформації. Після структурного аналізу систем слід розробити концепції розвитку – виявити чутливі точки, через використання яких можна управляти системою. 3. Поєднання якісного та кількісного аналізу і визначення на цій основі математичних методів в економічних дослідженнях. Такими мат. методами користувались різні економ.школи–неокейнсіанська,монетариська,неоліберальна,ін.

Спеціальні методи:1. Метод наукової абстракції. 2. Метод пізнання виробничих відносин -аналіз і синтез. 3. Метод поєднання логічного та історичного підходів. 4. Соціально-економічний експеримент. 5.Метод кількісний, зокрема, статистичний – це уміння знаходити кількісне вираження законів і категорій і користуватись точними статистичними методами для управління економікою.

^ Таким чином, економічне життя суспільства

тісно пов’язане з потребами та інтересами людей.

В умовах сучасного ринкового господарств потреба є і вихідним пунктом, і кінцевою метою виробництва.На жаль, маємо структуру економіки України таку, де існує колосальний розрив у достатках між 10% найбільш заможних громадян та середніх доходів всіх інших верст населення (коєф. Джині, який характеризуючи ступінь нерівності розподілу доходів, сьогодні в Україні зашкалює, дохо-дячи до 40, а в Німеччині -2,3; Великобританії -3,2 інші.) Такий стан значною мірою орієнтований на низькі потреби, наслідком чого є відтворення нецивілізова-ного способу споживання (надмірне вживання алкоголю, наркотиків та ін.), що стає великою соціальною проблемою суспільства. Низькі потреби спустошують побуд, зводять до мінімуму добровільну працю в сім’ї, сімейне дозвілля. Наприклад, вже сформувалась потреба в творчій самостійній праці, а існуючий рівень споживання низький. Тим самим деформується і не відтворюється на належному рівній потреба в праці такого змісту.Отже, нерозвинуті потреби є результатом і причиною гальмування суспільного розвитку.

Економічні Потреби – це ключова економічна категорія, що відбиває ставлення людей до економічних умов їх життєдіяльності. Ця категорія має об’єктивно-суб’єктивний характер, класифікується за суб’єктами і об’єктами:

а) індивідуальні,колективні,суспільні; б)потреби домогосподарств, підприємств, держави; в)фізіологічні,соціальні; г)матеріальні, духовні; д)першочергові,непершочергові.

За ступенєм реалізації ПОТРЕБИ класіфікуємо на абсолютні, дійсні та платоспроможні.

Абсолютні – породжені сучасним рівнем розвитку світового господарства.

Дійсні – відповідають рівню розвитку економіки певної країни.

Платоспроможні – потреби, які людина може задовольнити до власних доходів та рівня цін. Ці потреби визначаються співвідношенням цін на предмети споживання і грошових доходів населення. Але, споживати можна лише те, що вироблено і те, що можна оплатити. Залежно від цих двох чинників структура платоспроможності попиту може відповідати чи невідповідати дійсним потребам. Тим самим суперечність між потребами та виробництвом набуває форм незбалансованого попиту і пропозиції на товари і послуги. Ієрархія потреб:–у самови-раженні; -у повазі; -соціальні потреби; -безпека і захист; -фізіологічні потреби.(Маслоу)

Економічні інтереси не тотожні потребам:по-перше, економ.інтереси знаходять своє вираження у поставлених цілях і діях, спрямованих на задоволення потреб; по-друге, економ.інтерес завжди виражає відповідний рівень і динаміку задоволення потреб;по-тре-тє, взаємодія інтересів виступає рушійною пружиною соціально-економічного розвитку.
  1   2   3

Схожі:

Курс лекцій: Економічна теорія вступна лекція (питання до семінару №1) iconКурс лекцій для студентів спеціальності 091700 "Технологія хліба,...
Вступна лекція. Загальні відомості про хлібопекарське виробництво
Курс лекцій: Економічна теорія вступна лекція (питання до семінару №1) iconРедакційно-видавничий відділ
Економічна теорія. Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей денної та заочної форми навчання – Луцьк: лнту, 2011. –...
Курс лекцій: Економічна теорія вступна лекція (питання до семінару №1) iconМолдован В. В. Основи держави І права. Курс лекцій
«Фінанси І кредит», 030509 «Облік І аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління персоналом та
Курс лекцій: Економічна теорія вступна лекція (питання до семінару №1) iconКурс лекцій Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки:...
Лекція Психокорекційна практика як основна форма діяльності практичного психолога
Курс лекцій: Економічна теорія вступна лекція (питання до семінару №1) iconКурс лекцій донецьк 2006 удк 346. 7: 656 (042. 4)
С 50 Смирнов А. М., Клещенков О. В. Транспортне право: Курс лекцій. – Донецьк: дюі, 2006. – 254 с
Курс лекцій: Економічна теорія вступна лекція (питання до семінару №1) iconКонспект лекцій з курсу “Економічна теорія” Київ-2012
Це синтезоване поняття оскільки різні економічні школи дають різне тлумачення предмету економічної теорії, в залежності від цілей...
Курс лекцій: Економічна теорія вступна лекція (питання до семінару №1) iconМо-09. 1д (з загально екон дисциплін) Питання до державного іспиту...
Основний І обіговий капітал. Показники ефективності основного та обігового капіталу
Курс лекцій: Економічна теорія вступна лекція (питання до семінару №1) icon1. Предмет І метод мікроекономіки
Питання економічна теорія поділяється на два головних розділи: макроекономіку І мікроекономіку. Префікс “мікро” у перекладі з грец...
Курс лекцій: Економічна теорія вступна лекція (питання до семінару №1) icon2. теорії міжнародної торгівлі класичні теорії міжнародної торгівлі....
Міжнародна економіка”, “Міжнародні фінанси”, “Міжнародний маркетинг”, а також дисциплін циклу загаль­ноекономічної підготовки (економічна...
Курс лекцій: Економічна теорія вступна лекція (питання до семінару №1) iconРобоча навчальна програма для підготовки слухачів за спеціальністю 060101 «Правознавство»
України. Зміст робочої навчальної програми складають вступна частина, система контролю знань, тематичний план, дисципліни, зміст...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка