Методичні рекомендації для проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи студентами всіх форм навчання спеціальності 0500107 “Економіка підприємства”
Скачати 159.28 Kb.
НазваМетодичні рекомендації для проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи студентами всіх форм навчання спеціальності 0500107 “Економіка підприємства”
Дата конвертації26.06.2013
Розмір159.28 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


для проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи студентами всіх форм навчання

спеціальності 8.0500107 “Економіка підприємства”

Затверджено

на засіданні кафедри

економіки підприємства

та інвестицій

Протокол №10 від 05.05.2011р.

Львів - 2011

Методичні рекомендації для проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи студентами всіх форм навчання спеціальності 8.050107 “Економіка підприємства” / Укл.: М.І.Клімковський, А.С.Гавриляк, О.Б.Іванова, А.В.Кравець, Т.О.Петрушка. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2011. – 13 с.


Укладачі Клімковський М.І., канд. екон. наук, доц..,

Гавриляк А.С., канд. техн. наук, доц..,

Іванова О.Б., канд. екон. наук, доцент

Кравець А.В., канд. екон. наук, асист.

Петрушка Т.О., асист.
Відповідальний за випуск Козик В.В., канд. екон. наук, проф.

^

Рецензенти Скворцов І.Б., д-р екон. наук, проф.ЗМІСТ


 1. Загальні положення

 2. Мета і завдання практики

 3. Організація і керівництво практикою

 4. Бюджет робочого часу

 5. Підсумки практики

 6. Структура звіту про практику

 7. Вимоги до звіту про практику

  1. Зміст

  2. Вступ

  3. Загальні відомості про суб’єкти господарювання

  4. Аналіз ефективності діяльності суб’єкту господарювання

  5. Діюча система управління та перспективи її удосконалення

  6. Діюча система маркетингу та перспективи її розвитку

  7. Планування діяльності суб’єкту господарювання

  8. Інноваційна та інвестиційна суб’єкту господарювання

  9. Нормативно-методичні матеріали за темою магістерської кваліфікаційної роботи

  10. Аналіз за темою магістерської кваліфікаційної роботи

  11. Охорона праці та довкілля

  12. Висновки і пропозиції

 8. Екскурсії та виробничі наради

 9. Вимоги до оформлення звіту про проходження практику

Додаток

1. Загальні положення
Методичні рекомендації з практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи для студентів всіх форм навчання спеціальності 8.050107 «Економіка підприємства» розроблені у відповідності до діючих нормативних документів: «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» (наказ Міністерства освіти України №161 від 2 червня 1993 р.), «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» (наказ Міністерства освіти України № 93 від 8 квітня 1993 р.), «Методичні рекомендації по складанню програми практики студентів вищих навчальних закладів України» (Київ, 1996 р.) і «Положення про організацію проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка»» (Львів, 2010 р.)

Дані методичні рекомендації відповідають навчальному плану Національного університету «Львівська політехніка», освітньо-кваліфікаційній програмі підготовки магістрів, відповідним кваліфікаційним характеристикам.

Методичними рекомендаціями визначаються необхідні умови стосовно знань та умінь, якими повинні оволодіти студенти під час проходження практики як невід’ємної складової частини підготовки магістрів у Національному університеті «Львівська політехніка».

Тривалість і терміни практики визначаються навчальним планом. З базами практики укладаються угоди на проведення практики.

Під час проходження практики студенти ведуть щоденники. За результатами практики оформляються звіти.
^ 2. Мета і завдання практики

Практика за метою магістерської кваліфікаційної роботи – завершальний етап у програмі підготовки студентів з економіки підприємства.

Мета практики – поглибити та закріпити теоретичну підготовку студентів, безпосереднього отримання ними практичних навиків роботи в економічних підрозділах суб’єкту господарювання (організації, установи).

Виходячи із мети практики, головними її завданнями є закріплення теоретичних знань на місцях практики; здобуття навиків у сфері економічної діяльності відповідних структурних підрозділів; вивчення механізмів та форм господарювання; набуття практичних навиків у вирішенні організаційно-економічних завдань; практичне освоєння методів розробки перспективних та поточних планів роботи суб’єкту господарювання; збирання і систематизація необхідних матеріалів для виконання магістерської кваліфікаційної роботи.

Внаслідок проходження практики студенти повинні знати: функції працівників економічних служб суб’єктів господарювання, основні сфери діяльності цих служб та напрямки удосконалення механізму господарювання; студенти повинні уміти: знаходити організаційно-економічні резерви підвищення ефективності господарювання, основні сфери діяльності цих служб та напрямки удосконалення механізму господарювання; студенти повинні уміти: знаходити організаційно-економічні резерви підвищення ефективності господарювання, зростання рівня рентабельності, розробляти та аналізувати бізнес-план, швидко адаптуватись до ринкових умов господарювання, ефективно реалізувати свої знання і можливості; набути навики економічної, організаційної, управлінської, аналітичної та дослідницької роботи.
^ 3. Організація і керівництво практикою

Суб’єкти господарювання (організації, установи), у які скеровуються студенти для проходження практики, створюють необхідні умови для отримання практичних знань та умінь, уточнюють і контролюють виконання календарного графіку практики; дають можливість користуватися спеціальною та нормативною літературою, технічною та фінансово-економічною документацією; сприяють збиранню даних для написання звіту про проходження практики та виконанню магістерської кваліфікаційної роботи; проводять інструктаж з техніки безпеки, охорони праці та охорони довкілля; контролюють виконання студентами правил внутрішнього розпорядку; проводять виробничі екскурсії; дають можливість студентам брати участь у виробничих нарадах.

Керівництво практикою за темою магістерської кваліфікаційної роботи здійснюють викладачі кафедри та провідні спеціалісти на місцях практики. Керівники практики від кафедри забезпечують студентів відповідними методичними матеріалами та щоденниками проходження практики; проводять загальний інструктаж щодо проходження практики; дають характеристику баз практики; інформують про обов’язки та права магістрів на місцях проходження практики та термін захисту звіту про проходження практики; надають консультації та контролюють їх роботу під час практики; приймають у складі комісії звіт про проходження практики.

Від суб’єктів господарювання (організацій, установ), де проходять практику магістри, керівництво здійснюється спеціалістами, які призначаються адміністрацією. До їх обов’язків належить керівництво та контроль за проходженням практики, а також створення належних умов проходження практики та виконання її у повному обсязі.
^ 4. Бюджет робочого часу

Тривалість практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи у відповідності із навчальними планом становить 4 тижні. Бюджет робочого часу, що наведений у табл. 1, практики передбачає ефективне використання робочого часу.

Таблиця 1
^

Бюджет робочого часу практики


з/п

Вид виконуваної роботи

Кількість робочих днів

1.

Прибуття на базу практики, ознайомлення з підприємством, отримання інструктажу з техніки безпеки

1

2.

Вивчення організаційної структури підприємства

2

3.

Робота у функціональних підрозділах підприємства

9

4.

Участь у екскурсіях та виробничих нарадах

2

5.

Виконання завдання за темою магістерської кваліфікаційної роботи


3

6.

Оформлення та затвердження звіту про проходження практики

3
Р а з о м

20^ 5. Підсумки практики

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуальних завдань у встановлені кафедрою терміни.

Загальною формою звітності студента про проходження практики є оформлення звіту, підписаного керівником від бази практики, оформленого у відповідності до вимог.

Звіт про проходження практики разом із щоденником, індивідуальним завданням та оформленими іншими документами, встановленими кафедрою, подаються на рецензування керівнику практики від кафедри. Звіт захищається студентом перед комісією, призначеною завідувачем кафедри.

Комісія приймає залік у студента протягом перших десяти днів після закінчення термінів практики.
^ 6. Структура звіту про практику

Структура звіту про практику за темою магістерської кваліфікаційною роботою є наступною:

 1. Титульна сторінка (додаток).

 2. Зміст.

 3. Вступ.

 4. Загальні відомості про суб’єкт господарювання.

 5. Аналіз ефективності діяльності суб’єкту господарювання.

 6. Діюча система управління та шляхи її удосконалення.

 7. Діюча система маркетингу та перспективи її розвитку.

 8. Планування діяльності суб’єкту господарювання.

 9. Інноваційна та інвестиційна діяльність суб’єкту господарювання.

 10. Нормативно-методичні матеріали за темою магістерської кваліфікаційної роботи.

 11. Аналіз за темою магістерської кваліфікаційної роботи.

 12. Охорона праці та довкілля.

 13. Висновки і пропозиції.

 14. Використана література.


^ 7. Вимоги до звіту про практику

Звіт студента про проходження практики - основний документ, на основі якого оцінюється обсяг і якість отриманих студентом прикладних знань. Кожний розділ звіту має містити відповідну інформацію, яка розкриває процедуру, шляхи, форми і методи вирішення завдань, що стояли перед студентом на час практики та відповідна результати.
7.1. Зміст

У змісті містяться назви та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок). Зміст має містити усі заголовки, які є у звіті, прочинаючи зі вступу і закінчуючи списком використаної літератури та додатками (якщо такі будуть).

7.2. Вступ

У вступі вказується назва організації, її адреса, а також ті підрозділи і їх керівники, де безпосередньо студент проходив практику. Перераховуються основні завдання, які стояли перед магістром на час проходження практик. Завдання мають бути пов’язані із завданнями магістерської кваліфікаційної роботи.

^ 7.3. Загальні відомості про суб’єкт господарювання

У цьому розділі дається характеристика суб’єкта господарювання (рік заснування, основні етапи розвитку, розвиток організаційно-правової форми, форма власності). Приводяться основні напрямки діяльності суб’єкту господарювання, характеристика його специфічних особливостей, а також місце і значення суб’єкту господарювання на ринку, господарські та фінансові зв’язки.

^ 7.4. Аналіз ефективності діяльності суб’єкту господарювання

Техніко-економічна характеристика суб’єкту господарювання. Види продукції, послуг, робіт, прогресивні форми і методи виробництва. Виробнича структура, характеристика структурних підрозділів суб’єкта економічної діяльності.

Динаміка показників виробничо-господарської діяльності за останні роки, їх аналіз та резерви зростання цих показників.

Аналіз структури продукції, впливу структурних зрушень на темпи зростання обсягів випуску та реалізації продукції (робіт, послуг).

Аналіз ефективності використання засобів праці, матеріальних та трудових ресурсів.

Аналіз собівартості товарної продукції та фінансових результатів. Виконання бізнес-плану з прибутків від реалізації продукції (робіт, послуг) та її рентабельності. Факторний аналіз прибутку від реалізації товарної продукції (робіт, послуг). Розподіл балансового прибутку в умовах становлення ринкових відносин.

Загальна оцінка фінансового стану суб’єкту господарювання.

^ 7.5. Діюча система управління та шляхи її удосконалення

Характеристика системи управління суб’єкта господарювання із висвітленням її структури; спеціалізація і кооперування структурних підрозділів, оцінка змін апарату управління за останні роки. Аналіз дотримання норм керованості функціональних та лінійних керівників. Аналіз кадрового потенціалу керівного складу суб’єкта господарювання. Аналіз витрат на управління. Аналіз показників ефективності управління через співвідношення витрат на управління та кінцевих результатів діяльності суб’єкта господарювання.

^ 7.6. Діюча система маркетингу та перспективи її розвитку

Аналіз системи управління маркетингом суб’єкта господарювання (мета, завдання, напрямки маркетингових досліджень; методи проведення та результати маркетингових досліджень; форми реалізації комплексу маркетингу; організаційна структура служби маркетингу).

Недоліки в системі управління маркетингом, шляхи підвищення ефективності її функціонування. За відсутності маркетингової служби – обґрунтування необхідності її створення, розробка організаційної структури управління маркетингом.

^ 7.7. Планування діяльності суб’єкта господарювання

Оцінка стану і організації планування діяльності суб’єкту господарювання (наявність і ступінь обґрунтування та деталізації стратегічних і поточних планів виробничо-господарської діяльності у цілому та у розрізі окремих напрямків; бізнес-планування).

Аналіз планування внутрішніх підрозділів діяльності суб’єкта господарювання (продукція і послуги; збут; ресурсопостачання; фінансове забезпечення; інвестиції).

Обґрунтування виробничої програми; планування собівартості продукції (послуг); кошторис витрат на виробничу діяльність; кошторис накладних видатків.

Оцінка системи управління витратами, зокрема контролю за ними на всіх рівнях управління; заходи щодо зменшення витрат.

Оцінка діючих методів ціноутворення та обґрунтованості вибору конкретних цінових стратегій.

Схема утворення і розподілу прибутку. Формування і використання власних коштів.

Оцінка стану і організації податкового обліку.

Характеристика стану оцінки та послаблення (уникнення) негативного впливу на діяльність суб’єкту господарювання різних видів ризику.

^ 7.8. Інноваційна та інвестиційна діяльність суб’єкту господарювання

Характеристика системи управління інноваціями.

Фінансування інноваційних проектів.

Шляхи удосконалення та перспективи розвитку інноваційної політики суб’єкта господарювання.

Аналіз розробки інвестиційних проектів.

Обґрунтування економічної ефективності інвестицій. Фінансове забезпечення інвестиційних проектів.

^ 7.9. Нормативно-методичні матеріали за темою магістерської кваліфікаційної роботи

У цьому розділі наводиться огляд нормативно-методичних розробок, що стосуються теми магістерської кваліфікаційної роботи і використовуються в організації. Висвітлюються підходи і оцінки різних авторів щодо розглядуваної теми, розкриваються різні їх позиції, а також обґрунтовуються власні висновки.

^ 7.10. Аналіз за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Студент-практикант, використовуючи різноманітні методи аналізу, досліджує сутність. Особливості, динаміку та перспективи того економічного явища, яке є предметом виконання магістерської кваліфікаційної роботи. Саме у цьому розділі виконується індивідуальне завдання і відображається економічний зміст показників.

^ 7.11. Охорона праці та довкілля

Висвітлюються питання з охорони праці, техніки безпеки, пожежної профілактики, а також охорони довкілля. Приводяться пропозиції щодо поліпшення стану охорони праці та довкілля.

^ 7.12. Висновки і пропозиції

Тут подаються узагальнені висновки та пропозиції щодо оцінки та удосконалення підходів до вирішення питань, які вивченні у процесі практики. У висновках і пропозиціях аргументуються можливі шляхи щодо удосконалення виробничої діяльності суб’єкту господарювання чи необхідності організації такої діяльності, поліпшення умов праці тощо.

^ 7.13. Використана література

Наводиться перелік спеціальної та допоміжної літератури, документи, які були використані студентом при вирішенні завдань практики.
^ 8. Екскурсії та виробничі наради

У період проходження практики для студентів організовуються екскурсії, проведення яких контролює керівник практики від підприємства. Крім того, студентів залучають до участі у виробничих нарадах.

Метою екскурсій є отримання студентами найбільш повного уявлення про суб’єкт господарювання, його структуру, взаємодію окремих підрозділів та діючу систему управління.

Участь студентів у виробничих нарадах суб’єкту господарювання дає можливість їм отримати важливий практичний досвід.
^ 9. Вимоги до оформлення звіту про проходження практики

Зміст звіту про проходження практики повинен відповідати робочій програмі і містити всі належні матеріали.

Під час оформлення звіту необхідним є дотримання таких вимог:

 • послідовність розділів повинна відповідати змістові (планові) звіту, що міститься на початку звіту;

 • всі розділи звіту повинні бути озаглавлені згідно зі змістом;

 • розділ матеріалів для виконання магістерської кваліфікаційної роботи має містити перелік зібраних даних, а саму інформацію підшивають окремо;

 • форми звітності розміщуються наприкінці звіту як додатки, а в тексті звіту вказується на їх наявність;

 • до звіту додається перелік використаної літератури, нормативних документів, інструкцій, методичних рекомендацій, звітних документів суб’єктів господарювання;

 • титульна сторінка оформляється згідно з додатком.

На титульній сторінці звіту повинні бути відмітки про допуск до захисту звіту студента керівником практики від кафедри і підпис керівника магістерської кваліфікаційної роботи, який підтверджує наявність зібраних матеріалів для виконання магістерської кваліфікаційної роботи.

Додаток

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»


Інститут економіки і менеджменту

Кафедра економіки підприємства та інвестицій

З В І Т
про проходження практики за темою

магістерської кваліфікаційної роботи

студента____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

курс __________ група __________________
Термін проходження практики: Початок________________

Закінчення______________

Місце практики: ______________________________________

(повна юридична назва суб’єкту господарювання чи установи)
Керівник практики:

від кафедри ____________ _______________________

(підпис) (посада, прізвище, ініціали)

від суб’єкту господарювання ____________ _______________________

(підпис) (посада, прізвище, ініціали)

Керівник магістерської

кваліфікаційної роботи ___________ _______________________

(підпис) (посада, прізвище, ініціали)

Звіт здано на кафедру «___» _____________ 20 ___р.
Звіт захищено з оцінкою __________________ Дата ________________
Печатка суб’єкту господарювання

чи установи
Львів ________
НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи студентами всіх форм навчання

спеціальності 8.0500107 “Економіка підприємства”


Укладачі Клімковський Мар‘ян Іванович

Гавриляк Анатолій Степанович

Іванова Олександра Борисівна

Кравець Анна Володимирівна

Петрушка Тетяна Олексіївна

Редактор

Комп’ютерне складанняСхожі:

Методичні рекомендації для проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи студентами всіх форм навчання спеціальності 0500107 “Економіка підприємства” iconМетодичні рекомендації Для підвищення якості підготовки молодих спеціалістів...
Про проходження виробничої практики студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 030509 «облік І аудит»
Методичні рекомендації для проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи студентами всіх форм навчання спеціальності 0500107 “Економіка підприємства” iconТа методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики
Програма та методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики студентами ІV курсу спеціальності 030508 “Фінанси І кредит”/...
Методичні рекомендації для проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи студентами всіх форм навчання спеціальності 0500107 “Економіка підприємства” iconЕкономіка підприємства денної та заочної форм навчання редакційно-видавничий...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності «Економіка підприємства»
Методичні рекомендації для проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи студентами всіх форм навчання спеціальності 0500107 “Економіка підприємства” iconКонспект лекцій з дисципліни “Організація виробництва для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни “Організація виробництва” для студентів 4 курсу всіх форм навчання спеціальності “Економіка підприємства”...
Методичні рекомендації для проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи студентами всіх форм навчання спеціальності 0500107 “Економіка підприємства” iconМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації до виконання дипломних та магістерських робіт студентами спеціальності 03050501 та 03050501 «Управління персоналом...
Методичні рекомендації для проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи студентами всіх форм навчання спеціальності 0500107 “Економіка підприємства” iconМетодичні рекомендації для проходження практики з функціональної спеціалізації
Методичні рекомендації по проходженню студентами всіх спеціальностей Академії муніципального управління практики з функціональної...
Методичні рекомендації для проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи студентами всіх форм навчання спеціальності 0500107 “Економіка підприємства” iconМетодичні рекомендації для проходження практики з функціональної спеціалізації
Методичні рекомендації по проходженню студентами всіх спеціальностей Академії муніципального управління практики з функціональної...
Методичні рекомендації для проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи студентами всіх форм навчання спеціальності 0500107 “Економіка підприємства” iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів...
В процесі виробничої практики студенти також набувають досвіду суспільної, організаторської та виховної роботи в колективі. Поставлена...
Методичні рекомендації для проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи студентами всіх форм навчання спеціальності 0500107 “Економіка підприємства” iconЗавдання для самостійної та індивідуальної роботи всіх форм навчання
...
Методичні рекомендації для проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи студентами всіх форм навчання спеціальності 0500107 “Економіка підприємства” iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни 12 гроши...
«Економіка та підприємництво», напрямів підготовки 030504 «Економіка підприємства», 030509 «Облік І аудит», спеціальностей 03050401...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка