1 Сутність та організація проведення внутрішнього аудиту Тема Предмет, методи І види внутрішнього аудиту Тема Методика проведення внутрішнього аудиту Тема Виявлення помилок, шахрайства та їх запобігання за
Скачати 245.23 Kb.
Назва1 Сутність та організація проведення внутрішнього аудиту Тема Предмет, методи І види внутрішнього аудиту Тема Методика проведення внутрішнього аудиту Тема Виявлення помилок, шахрайства та їх запобігання за
Дата конвертації25.06.2013
Розмір245.23 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Економіка > Документы
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Факультет економіки


Кафедра обліку та економічного аналізу

Т.А.Бурова, О.А.Сібілєва, О.М.Бурова
Внутрішній аудит
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи та

завдань підсумкового контролю знать студентів денної та

заочної форми навчання напряму підготовки 7.03050901

галузі знань 0305 ”Економіка і підприємництво”


Миколаїв - 2013


Укладачі: д.е.н. Т.А. Бурова, викладач О.А, Сібілєва, викладач О.М. Бурова

Рецензент: к.е.н. доцент Ужва А.М.

Затверджено на засіданнях кафедри обліку та економічного аналізу

Протокол № 1 від 21.08.2012

Схвалено методичною комісією факультету економіки

Протокол № 4 від 30.08.2012

Тематичний план дисципліни: Аудит ,, Внутрішній ”

Програма навчальної дисципліни

Структура навчальної дисципліни

Тема 1.1. Сутність та організація проведення внутрішнього аудиту

Тема 1.2. Предмет, методи і види внутрішнього аудиту

Тема 2.1. Методика проведення внутрішнього аудиту

Тема 2.2. Виявлення помилок, шахрайства та їх запобігання за

допомогою внутрішнього аудиту

Тема 2.3. Методика проведення внутрішньої аудиторської перевірки ефективності системи внутрішнього контролю бізнес – процесів

Тема 2.4. Методика проведення внутрішнього аудиту окремих систем управління на підприємстві

Завдання для самостійної роботи студентів

Завдання для індивідуальної роботи студентів

Розподіл балів, які отримують студенти

Завдання для виконання модульних контрольних робіт

Теоретичні завдання для модульних контрольних робіт

по дисципліні: Аудит ( внутрішній )

студентів очної та заочної форми навчання

спеціальності 7.03050901 1. Сутність внутрішнього аудиту, його організація і необхідність

 2. Функції та завдання внутрішнього аудиту

 3. Об’єкти внутрішнього аудиту

 4. Особливості аудиту обліку в банківській діяльності

 5. Аудит обліку страхових компаній

 6. Методика і організація аудиту розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами

 7. Методика і організація внутрішнього аудиту

 8. Використання комп’ютерної техніки при аудиторських послугах

 9. Сутність і зміст інформаційного забезпечення внутрішнього аудиту

 10. Оцінка системи внутрішнього контролю аудитора

 11. Характеристика систем внутрішнього контролю

 12. Вплив оцінки ризику внутрішнього контролю на характер аудиторських процедур

 13. Роль Міжнародних стандартів в становленні і розвитку аудиту

 14. Аудиторська діяльність та Міжнародні стандарти аудиту

 15. Ціль і основні принципи Міжнародних стандартів аудиту і аудиту бухгалтерської ( фінансової ) звітності

 16. Стандарти аудиторської діяльності в регламентації внутрішнього аудиту

 17. Вимоги і задачі розробки внутріфірмених аудиторських стандартів

 18. Права, обов’язки та відповідальність сторін при аудиті

 19. Предмет, об’єкт і суб’єкти аудиту

 20. Аналітичні процедури в аудиті

 21. Аудиторські робочі документи

 22. Сутність, структура і види аудиторських висновків

 23. Звіт аудитора керівництву господарюючого суб’єкта

 24. Мета та завдання аудиту фінансового стану підприємства

 25. Порядок, методи та процедури аудиту фінансового стану

 26. Нормативно – методичне регулювання аудиторської перевірки

 27. Необхідність та методи вибіркового дослідження в аудиті

 28. Аудит розрахунків з бюджетом за податком з доходів фізичних осіб

 29. Мета та завдання аудиту фінансової звітності

 30. Порядок проведення аудиту фінансової звітності

 31. Методичні прийоми внутрішнього аудиту

 32. Взаємозв’язок внутрішнього та зовнішнього аудиту

 33. Організація внутрішнього аудиту

 34. Внутрішній контроль: суть, класифікація, об’єкти і суб’єкти

 35. Внутрішній аудит: суть, об’єкти та суб’єкти

 36. Мета й завдання аудиту установчих документів і власного капіталу

 37. Аудит установчих документів і власного капіталу

 38. Внутрішній та зовнішній контроль за дотриманням порядку ведення операцій із готівкою

 39. Внутрішній аудит операцій з необоротними активами

 40. Внутрішній аудит операцій із запасами

 41. Аудит доходів основної та інших видів діяльності підприємства

 42. Аудит фінансових результатів підприємства за видами діяльності

 43. Аудиторська документація

 44. Аудит основної діяльності підприємства

 45. Аудит зобов’язань з різними кредиторами ( рах.63 )

 46. Аудит доходів, витрат і фінансових результатів підприємства

 47. Особливості проведення аудиту фінансової звітності підприємств – суб’єктів малого підприємництва

 48. Процедури виявлення помилок і шахрайства

 49. Кодекс етики професійних бухгалтерів

 50. Внутрішній аудит розрахункових операцій ( рах.372 )


Модульна контрольна робота ( МКР ) включає два теоретичних питання і задача.

I теоретичні питання


Варіант !

 1. Сутність внутрішнього аудиту, його організація і необхідність

 2. Внутрішній аудит розрахункових операцій ( рах.372 )

 3. Задача

Варіант 14

 1. 1) Аудиторська діяльність та Міжнародні стандарти аудиту

2) Внутрішній аудит доходів, витрат і фінансових результатів підприємства

3) Задача

Варіант 2

 1. Функції та завдання внутрішнього аудиту

 2. Аудит доходів, витрат і фінансових результатів підприємства

 3. Задача

Варіант 15

 1. 1) Ціль і основні принципи Міжнародних стандартів аудиту і аудиту бухгалтерської ( фінансової ) звітності

2) Внутрішній аудит операцій з необоротними активами

3) Задача

Варіант 3

 1. Об’єкти внутрішнього аудиту

 2. Аудит основної діяльності підприємства

 3. Задача
Варіант 16

 1. Стандарти аудиторської діяльності в регламентації внутрішнього аудиту

 2. Особливості проведення аудиту фінансової звітності підприємств – суб’єктів малого підприємництва

 3. Задача

Варіант 4

 1. Особливості аудиту обліку в банківській діяльності

 2. Аудит фінансових результатів підприємства за видами діяльності

 3. Задача
Варіант 17

 1. 1) Вимоги і задачі розробки внутріфірмених аудиторських стандартів

 2. 2) Порядок, методи та процедури аудиту фінансового стану

3) Задача

Варіант 5

1) Внутрішній аудит обліку розрахунків з оплати праці

2) Внутрішній та зовнішній контроль за дотриманням порядку ведення операцій із готівкою

3) Задача


Варіант 18

 1. Права, обов’язки та відповідальність сторін при аудиті

 2. Мета й завдання аудиту установчих документів і власного капіталу

 3. Задача

Варіант 6

 1. 1) Методика і організація внутрішнього аудиту розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами

2) Процедури виявлення помилок і шахрайства

3) Задача

Варіант 19

 1. 1) Предмет, об’єкт і суб’єкти внутрішнього аудиту

 2. 2) Аналітичні процедури в аудиті

3) Задача

Варіант 7

 1. Методика і організація внутрішнього аудиту

 2. Аудит зобов’язань з різними кредиторами ( рах.63 )

 3. Задача
Варіант 20

 1. 1) Аудиторські робочі документи

 2. 2) Необхідність та методи вибіркового дослідження в аудиті

 3. 3) Задача


Варіант 8

 1. 1) Використання комп’ютерної техніки при аудиторських послугах

 2. 2) Внутрішній аудит розрахунків з бюджетом та податком з доходів фізичних осіб

3) Задача

Варіант 21

 1. 1) Сутність, структура і види аудиторських висновків

 2. 2) Внутрішній аудит: суть, об’єкти та суб’єкти

 3. 3) Задача
Варіант 9

 1. Сутність і зміст інформаційного забезпечення внутрішнього аудиту

 2. Внутрішній аудит доходів основної та інших видів діяльності підприємства

 3. Задача

Варіант 22

 1. 1) Звіт аудитора керівництву господарюючого суб’єкта

 2. 2) Організація внутрішнього аудиту

 3. 3) Задача
Варіант 10

 1. 1) Оцінка системи внутрішнього контролю аудитора

 2. 2) Порядок проведення внутрішнього аудиту фінансової звітності

3) Задача

Варіант 23

 1. 1) Мета та завдання аудиту фінансового стану підприємства

 2. 2) Внутрішній аудит операцій із запасами

 3. 3) Задача
Варіант 11

 1. 1) Характеристика систем внутрішнього контролю

 2. 2) Внутрішній аудит установчих документів і власного капіталу

3) Задача

Варіант 24

 1. 1) Мета та завдання аудиту фінансової звітності

 2. 2) Кодекс етики професійних бухгалтерів

 3. 3) Задача


Варіант 12

 1. !) Вплив оцінки ризику внутрішнього контролю на характер аудиторських процедур

 2. 2) Методичні прийоми внутрішнього аудиту

3) Задача

Варіант 25

 1. 1) Внутрішній контроль: суть, класифікація, об’єкти і суб’єкти

 2. 2) Внутрішній та зовнішній контроль за дотриманням порядку ведення операцій із готівкою

 3. 3) Задача


Варіант 13

 1. 1) Роль Міжнародних стандартів в становленні і розвитку аудиту

 2. 2) Нормативно – методичне регулювання аудиторської перевірки

3) Задача

Варіант 1

Задача

( тести )
1) Організаційне та методологічне керівництво аудиторською діяльністю в Україні здійснює:

1) Уряд України;

2) Аудиторська палата України;

3 )Федерація бухгалтерів та аудиторів.
2) Якими документами в даний час визначені правові основи аудиторської діяльності?

1) Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність";

2) Закон України "Про аудиторську діяльність";

3) Міжнародні стандарти.

3) В якому МСА розглянуті види аудиторських висновків?

 1. МСА 700;

 2. МСА 300;

 3. МСА 520.

4) Загальні принципи аудиту визначає:

1) Закон України "Про аудиторську діяльність";

2) МСА ;

3) П(С)БО.

5) Аудит нарахування допомоги з тимчасової втрати працездатності включає розрахунок:

1) суму заробітної плати за шість місяців поділено на 6 і помножено на кількість днів непрацездатності;

2) суму заробітної плати за дванадцять місяців поділено на 12 і помножено на відсоток допомоги;

3) суму заробітної плати за шість місяців поділено на 6, помножено на кількість днів непрацездатності і помножено на відсоток допомоги з тимчасової втрати працездатності.

6) Які виправдальні документи перевірить аудитор при нарахуванні допомоги з тимчасової втрати працездатності?

1) Табель обліку робочого часу;

2) Довідки бухгалтерії;

3) Лист непрацездатності.

7) Які первинні документи, облікові регістри журнальної форми аналізує аудитор при перевірці нарахованої заробітної плати адміністративному персоналу?

1) Табель обліку робочого часу і Журнал 5;

2) Довідки бухгалтерії, розроблені таблиці і Журнал 3;

3)Відомість виплати заробітної плати і Журнал 5.

8) Перевірте правильність нарахування заробітної плати працівнику за відпустку, якщо сума заробітної плати за дванадцять місяців склала 24 500 грн, за шість місяців 12 500 грн, в т.ч. премія до дати ювілею – 1 500 грн, кількість робочих днів за дванадцять місяців 250, а за шість – 120.

1)1610,88 грн;

2)2200,08 грн;

3)1554,96 грн.
Варіант 2

Задача

1. Перевірити правильність нарахування заробітної плати за даними відомості на виплату заробітної плати за травень 200_р. (таблиця 13).

2. Які нарахування органам соціального страхування повинен проаналізувати аудитор, їх розмір, якщо підприємство має статус оподаткування (нарахована заробітна плата складає 50000 тис. грн):

 1. за звичайною системою;

 2. за спрощеною системою, якщо сума єдиного податку – 5 000 грн.

3. Які бухгалтерські проводки повинен проаналізувати аудитор з обліку праці та її оплати органам соціального страхування?

4. Вкажіть нормативні та інформаційні джерела перевірки.

5. Скласти проміжний акт перевірки розрахунків з оплати праці та із органами соціального страхування.

Таблиця 13

Дані для перевірки

Умова

Пільги

Нарахована з/п, грн.

Сума до видачі, грн.

1

2

3

4

Варіант 1.

Робітник А

ВВВ

2000,00

1880,00

Робітник Б

-

1500,00

1467,00

Робітник В

2 дитини

1900,00

1750,00

Робітник Г

сумісник

1600,00

1553,00

Продовження таблиці

1

2

3

4

Варіант 2.

Робітник А

-

3000,00

2498,00

Робітник Б

ВВВ

1400,00

1310,00

Робітник В

сумісник

1900,00

1725,00

Робітник Г

договір підряду

1800,00

1514,00Варіант 3

Задача
Перевірте правильність нарахування допомоги з тимчасової втрати працездатності, кореспонденцію рахунків, вкажіть виправдальні документи.

Начальник відділу постачання хворів 8 робочих днів. Заробітна плата за два попередні місяця склала 4100 грн, за шість місяців – 19000 грн. Кількість робочих днів відповідно – 44, 122, календарних – 60, 180. Безперервний стаж роботи 3 роки, загальний – 7 років, а страховий – 6 місяців. Складена бухгалтерська проводка: Дт 652 Кт 662 – 2200 грн.


Варіант 4

Задача

Підприємство оприбуткувало мікроавтобус для перевезення робітників як спонсорську допомогу вартістю 28000 грн, сума зносу – 12000 грн. Вартість доставки до підприємства склала 500 грн; вартість поточного ремонту – 2200 грн. При проведенні експертної оцінки установлена справедлива вартість об’єкта – 21000 грн. Які бухгалтерські проводки, документи, склад валових доходів, валових витрат, зносу основних засобів повинен перевірити аудитор в бухгалтерському та податковому обліку

Варіант 5

Задача

ПП "Голд" 18.08 здійснило передоплату на адресу постачальника за цемент у розмірі 22800 грн (в т.ч. ПДВ). Поставка цементу виконана 22.08.20_ р. При прийманні товару виявлена нестача з вини постачальника на суму 1200 грн (в т.ч. ПДВ).

Провести операції на рахунках у 2 варіантах:

Варіант 1: претензія задоволена 26.08 грошима на суму 1200 грн;

Варіант 2: претензія задоволена 26.08 частково грошима на суму 600 грн, частково матеріалами на суму 600 грн.

Як треба враховувати ці операції?
Варіант 6

Задача
ВАТ "Техсервіс" закуповує тару у меблевої фабрики – 200 одиниць по 16 грн кожна (в т.ч. ПДВ); порядок розрахунків – наступна оплата. 10.06 комірник при отриманні тари від фабрики виявляє нестачу 10 одиниць, про що складає акт. Постачальнику виставлена претензія 26.06. Претензія задоволена 28.06. (тара доставлена). Рахунок постачальника сплачений 29.06. Податкові накладні надійшли у липні. Перевірити правильність відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку підприємства.
Варіант 7

Задача

10.04.20__р. в установленому порядку зареєстроване ТОВ "Торговий дім – Південний Буг" зі статутним капіталом 500000 грн, який розподілено між засновниками: Притулко С.П. – 200000 грн, Мініна С.І. – 180000 грн, ТОВ "Мотор" 120000 грн. 09.04.20__р. надійшло на тимчасовий поточний рахунок в банку 40% внесків в статутний капітал. 15.04.20__р. засновники внесли в рахунок погашення заборгованості по внескам в статутний капітал матеріальні цінності за справедливою вартістю: Притулко С.П. – прості іменні акції ТОВ "Темп" на суму 120000 грн; Мініна С.І. – автотранспорт на суму 108000 грн; ТОВ "Мотор" – будівельні матеріали – 72000 грн. Які первинні документи, облікові регістри, бухгалтерські записи перевірить аудитор за кожною господарською операцією?

Таблиця 25

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Первинний документ

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1. Сформований статутний капітал ТОВ "Торговий дім – Південний Буг"

2. Зараховані на тимчасовий поточний рахунок ТОВ "Торговий дім – Південний Буг" кошти, що надійшли від засновників як внесок у статутний капітал

3. Отриманий від засновників внесок в статутний капітал за справедливою узгодженою вартістю:

 • будівельні матеріали

 • прості іменні акції ТОВ "Темп"

 • автотранспорт


Варіант 8
Задача

Вкажіть, які інформаційні джерела (первинні документи, облікові регістри, звітність, юридичні документи), бухгалтерські записи перевірить аудитор за наступними господарськими операціями?
Таблиця 26

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Первинний документ

Дебет

Кредит

1

2

3

4

 1. Зараховані на поточний рахунок кошти, що надійшли від акціонерів як внесок в статутний капітал

 2. Оприбутковано безоплатно отримані основні засоби

 3. Згідно із вимірами в засновницьких документах зменшився статутний капітал

 4. Відображено різницю між емісійною та номінальною вартістю акцій

 5. Використання прибутку:

  • на дивіденди

  • відрахування в резервний капітал

  • приєднання до статутного капіталу

 6. Перераховані з поточного рахунку кошти АТ "Літо" в оплату за отримані акції власної емісії

 7. Реалізовані згідно із договором раніше викуплені акції власної емісії

 8. Зараховані на поточний рахунок кошти, що надійшли від акціонерів в рахунок оплати придбаних ними акцій

 9. Частина резервного капіталу використана на покриття збитків від пожежі.
Варіант 9

Задача
Знайдіть вірне визначення відповідному терміну.

Таблиця 24

Термін

Визначення

1

2

  1. Нерозподілений прибуток

  2. Статутний капітал

  3. Неоплачений капітал
  1. Резервний капітал

  2. Інший додатко-вий капітал

  3. Додатковий вкладений капітал

  4. Вилучений капітал

  5. Пайовий капітал

А. Сума дооцінки необоротних активів, вартість безоплатно отриманих активів та інше.

Б. Сума заборгованості власників за внесками в капітал.
В. Сума резервів, що створені в відповідності до діючого законодавства, або статутними документами за рахунок чистого прибутку.

Г. Сума прибутку, яка реінвестована у підприємство.
Д. Сума перевищення ціни розміщення акцій над їх номіналом.

Е. Фактична вартість акцій власної емісії або часток, що викуплені товариством у його учасників.

Ж. Зафіксована в статутних документах вартість активів, які являються внеском власників у капітал підприємства.

З. Сума внесків членів союзу, що передбачена засновницькими документами.Варіант 10

Задача
Визначити у Звіті про використання коштів на відрядження суму та склад валових витрат, вказати бухгалтерські записи, які повинен проаналізувати аудитор.

Головний бухгалтер ТОВ "Темп" виїхав до м. Києва для здачі звітності. Термін відрядження, згідно із наказом, 6 днів – до 16.02. Надано документи: посвідчення про відрядження з 10.02 по 17.02, квиток до Києва (дата 11.02) вартістю 120 грн і квитанція вартості постільної білизни – 10 грн, квиток до м. Миколаєва (дата 16.02) – 150 грн, рахунок готелю з чеком РРО – 600 грн, чеки РРО на переговори – 36 грн, на покупку калькулятора 1200 грн. В усіх документах виділений ПДВ, податкові накладні відсутні. Видано з каси 2400 грн під звіт.
Варіант 11

Задача
ТОВ "Вітас" уклало договір з підприємством "Експо-запчастини" (Росія) на придбання запчастин для столярних станків. 10.03 перерахована передоплата підприємству "Експо-запчастини " за запчастини – 22 000 доларів. Курс за 1 долар – 8 грн. 12.03 сплачено: митний збір – 5000 грн, в т.ч. НДС. Крім того, сплачено посереднику за проведення митних процедур 1600 грн, в т.ч. ПДВ. Курс на дату розмитнення – 8,5 доларів. 11.03 сплачено залізничний тариф за доставку запчастин – 20 000 грн, оплата розвантажувальних робіт господарчими силами – 340 грн. 12.03 оприбутковані запчастини.

Перевірити первісну вартість запасів, що відображені в бухгалтерському обліку ТОВ «Вітас».
Варіант 12

Задача
Які документи, бухгалтерські проводки перевіряє аудитор, якщо 07.05 АТ АТП-146 здійснило передоплату за паливо в розмірі 25000 грн. 20.05 відбулася поставка. При прийомі виявлена нестача з вини постачальника на суму 1200 грн, в т.ч. ПДВ. 26.05 претензія щодо нестачі була задоволена: а) грошима; б) матеріалами. Відобразити операції на рахунках

Варіант 13

Задача

При перевірці обліку транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ) аудитор використовує дані:

Таблиця 9


Показники

Вартість запасів, грн.

ТЗВ, грн.

Сальдо на початок звітного періоду

Надійшло

Вибуло

Сальдо на кінець звітного періоду


22 000

58 000

50 000
?


2 300

3 560

?
?
Які первинні документи, регістри та суми ТЗВ повинні мають бути використані при аудиті?

Варіант 14

Задача
АТ "Нектар" 18.01.20_р. придбало токарні верстати для власних цілей у постачальника на суму 36000 грн в т.ч. ПДВ (податкова накладна надійшла в лютому). Витрати на доставку верстатів – 600 грн. без ПДВ; нарахована заробітна плата працівникам за розвантаження та монтаж верстатів – 500 грн. В бухгалтерському обліку операції в січні відображені таким чином:


Дт


Кт


Сума, грн.

112

641

94

94

63

63

66

63

30 000

6 000

500

600

Завдання:

 1. На основі наведених даних підтвердити відповідність правилам бухгалтерського обліку.

 2. У випадку виявлення помилок і викривлень проаналізувати їх вплив на показники звітності.

 3. Написати фрагмент аудиторського висновку.Варіант 15

Задача

Скласти розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі
Варіант 16

Задача
На підприємстві внаслідок пожежі (блискавка) згорів легковий автомобіль. Його первісна вартість складала 120 тис. грн, знос в бухгалтерському обліку – 38 тис. грн, в податковому – 32 тис. грн. Відшкодовано страховою організацією 29 тис. грн, та оприбутковано металобрухт на суму 950 грн. Які бухгалтерські проводки та податкові розрахунки проаналізує аудитор?


Варіант 17

Задача

Вкажіть, які інформаційні джерела (первинні документи, облікові регістри, звітність, юридичні документи), бухгалтерські записи перевірить аудитор за наступними господарськими операціями?
Таблиця 26

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Первин ний документ

Дебет

Кредит

1

2

3

4

 1. Відображена дооцінка транспортних засобів

 2. Відображена дооцінка зносу машин

 3. Оприбуткований безоплатно одержаний автомобіль

 4. Нарахована місячна сума амортизації

 5. Визнаний дохід від безоплатно одержаних активів

 6. Частина резервного капіталу направлена на збільшення статутного капіталу

 7. Згідно рішення зборів акціонерів нараховані дивіденди акціонерам

 8. Утворений резервний капітал

 9. Згідно рішення зборів акціонерів частина резервного фонду направлена на покриття збитків 20_р

 10. Зареєстрована в установленому порядку нова величина статутного капіталу ВАТ "Мир"Таблиця 3

Зміст операції

Первинний документ

 1. Списано знос проданого об’єкта основних засобів

 2. Списано залишкову вартість проданого об’єкта основних засобів

 3. Передано об’єкт основних засобів в оперативну оренду

 4. Ліквідовано столярний верстат, що морально застарів:

  • списано залишкову вартість

  • списано знос

 5. Надійшло обладнання на склад

 6. Здійснено переміщення комп’ютера з цеху 1 в цех 2

 7. Нараховано амортизацію меблів в офісі

 8. Здійснено дооцінку будівлі котельні

Варіант 18

Задача
В ході аудиторської перевірки ТОВ "Калинка" було виявлено, що власними силами відбувається ліквідація фізично зношеного легкового автомобіля, що обліковується в складі основних засобів. В результаті ліквідації оприбутковані запасні частини ринковою вартістю 2600 грн і металолом на суму 750 грн Первинна вартість автомобіля складає 122000 грн, сума нарахованого зносу – 88220 грн нарахована заробітна плата робітникам за розбір автомобіля 680 грн. Складені бухгалтерські записи:

Дебет

Кредит

Сума, грн.

13

10

122000,00

20

10

3360,00

92

661

680,00

Завдання:

Перевірте правильність складання бухгалтерських записів, проведених розрахунків, оцініть дотримання підприємством облікової політики. Якщо в ході перевірки будуть виявлені помилки та порушення, вкажіть їх з посиланнями на нормативні документи
Варіант 19

Задача
В ході аудиторської перевірки виявлено наступне: 24.05 ПП "Магніт" відвантажило паливо ТОВ "Ліра" на суму 12600 грн (собівартість запасів – 6000 грн.). ТОВ "Ліра" передало ПП "Магніт" вексель в оплату заборгованості за запаси. Номінальна вартість векселя 12900 грн, строком на 2 місяці з умовою 50% річних. 24.07 ТОВ "Ліра" оплатила заборгованість за векселем з урахуванням нарахованих відсотків. Які бухгалтерські записи аудитор визнає вірними?
Варіант 20

Задача
При перевірці складу виробничої собівартості продукції аудитором проаналізовані: витрати на виробництво двигунів – 230 тис. грн, в т.ч. зарплата робітників – 120 тис. грн, витрати на виробництво спецдвигуна – 270 тис. грн, в т.ч. зарплата робітників – 140 тис. грн, витрати на виробництво запчастин – 180 тис. грн, в т.ч. зарплата робітників – 80 тис. грн, перемінна сума загальновиробничих витрат – 80 тис. грн, постійна – 25 тис. грн. Вказати які суми витрат на виробництво кожного замовлення аудитор визнає правильними?
Варіант 21

Задача
Вказати які первинні документи, бухгалтерські записи перевірить аудитор по наступним господарським операціям.

Таблиця 21

Зміст господарської операції

Первинний документ

Дебет

Кредит

1

2

3

4

 1. Нарахована оплата праці продавцям

 2. Відображений дохід від реалізації продукції і заборгованість покупця

 3. Списана собівартість реалізованого товару

 4. Отриманий вексель від покупця продукції

 5. Списана собівартість реалізованої готової продукції

 6. Надійшли кошти від покупця за продукцію, що була раніше відвантажена

 7. Нараховані зобов’язання з ПДВ від реалізації продукції

 8. Списані адміністративні витрати

 9. Списана на фінансовий результат собівартість реалізованої продукції

 10. Визнаний дохід від реалізації продукції

 11. Списані витрати на збут

 12. Отриманий аванс від покупця, в т.ч. ПДВ

 13. Отримані кошти на покриття збитків від стихійного лиха з бюджету

 14. Визнаний надзвичайний дохід – цільове фінансування отримане як відшкодування раніше понесених витрат

 15. Отримані від страхової організації кошти при настанні страхового випадку

 16. Списаний дохід на фінансовий результатВаріант 22

Задача
ПП "Еталон" у вересні 20_р. отримало від замовника аванс в сумі 20000 грн за швейну продукцію. В жовтні цього ж року підприємство відвантажило замовнику 500 одиниць виробів за ціною 50 грн. за одиницю. Залишок суми заборгованості був перерахований підприємству "Омега" в грудні.

Визначити момент визнання доходу в бухгалтерському та податковому обліку, якщо підприємство платник ПДВ і знаходиться на:

 1. загальній системі оподаткування;

 2. єдиному податку 5%;

 3. єдиному податку 10%.


Варіант 23

Задача

Перевірити нарахування заробітної плати за відпустку, кореспонденцію рахунків, якщо механіку заводу нарахована заробітна плата за шість попередніх місяців 12400 грн, за дванадцять місяців – 25000 грн, в т.ч. матеріальна допомога 300 грн. Кількість робочих днів за шість місяців складає 125 днів, за дванадцять – 250. Складена бухгалтерська проводка Дт 92 Кт 651 – 3520 грн. Вказати нормативні і бухгалтерські документи, якими повинен керуватися аудитор

Варіант 24

Задача
В результаті інвентаризації на складі ПП "Берізка" 15.06 виявлена нестача холодильників в кількості 8 шт., первісною вартістю 16 000 грн (ціна без ПДВ). Винна особа установлена – завідуючий складом. 22.06 в касу підприємства ним внесена готівку – половину суми збитку. Залишок покриття збитку утримувався із заробітної плати протягом трьох місяців. Яким нормативним документом повинен керуватися аудитор при визначенні суми збитку та бухгалтерських проводок?

Варіант 25

Задача
Вказати, які типові форми первинних документів та облікових регістрів повинен проаналізувати аудитор при перевірці:

а) зарахування до складу основних засобів окремих об'єктів;

б) списання комп'ютера внаслідок морального зносу;

в) списання вантажного автомобіля внаслідок фізичного зносу;

г) прийняття основних засобів після капітального ремонту;

д) передача основних засобів іншій матеріальній особі підприємства;

е) реалізація об'єкта іншому підприємству;

ж) прийому основних засобів після модернізації, реконструкції.

Схожі:

1 Сутність та організація проведення внутрішнього аудиту Тема Предмет, методи І види внутрішнього аудиту Тема Методика проведення внутрішнього аудиту Тема Виявлення помилок, шахрайства та їх запобігання за icon5. організація внутрішнього аудиту
...
1 Сутність та організація проведення внутрішнього аудиту Тема Предмет, методи І види внутрішнього аудиту Тема Методика проведення внутрішнього аудиту Тема Виявлення помилок, шахрайства та їх запобігання за icon1. мета, предмет, обєкт аудиту необхідність, місце І роль аудиту в ринкової економіки
На початковому етапі розвитку аудиту на аудитора покладалися функції контролю за діяльністю посадових осіб з метою викриття фактів...
1 Сутність та організація проведення внутрішнього аудиту Тема Предмет, методи І види внутрішнього аудиту Тема Методика проведення внутрішнього аудиту Тема Виявлення помилок, шахрайства та їх запобігання за iconДжерелами даних для аудиту операцій по рахунках в банку є: виписки...
Перед початком аудиту банківських операцій необхідно оцінити стан внутрішнього контролю І системи обліку банківських операцій, визначити...
1 Сутність та організація проведення внутрішнього аудиту Тема Предмет, методи І види внутрішнього аудиту Тема Методика проведення внутрішнього аудиту Тема Виявлення помилок, шахрайства та їх запобігання за icon1. Сутність І предмет аудиту
Зростання пропиту на такого роду послуги призвело до ство-рення спеціалізованих фірм, основним напрямом діяльності яких стала перевірка...
1 Сутність та організація проведення внутрішнього аудиту Тема Предмет, методи І види внутрішнього аудиту Тема Методика проведення внутрішнього аудиту Тема Виявлення помилок, шахрайства та їх запобігання за iconГоловач Володимир Володимирович кандидат юридичних наук Постулати аудиту
Анотація. В статті проведено аналіз постулатів аудиту та визначено нові постулати аудиту
1 Сутність та організація проведення внутрішнього аудиту Тема Предмет, методи І види внутрішнього аудиту Тема Методика проведення внутрішнього аудиту Тема Виявлення помилок, шахрайства та їх запобігання за icon1 Методологічні підходи до техніки проведення аудиту
Одна з найважливіших функцій аудиту полягає в тому, щоб своєчасновиявити негативні явища в господарсько-фінансової діяльностіперевіряється...
1 Сутність та організація проведення внутрішнього аудиту Тема Предмет, методи І види внутрішнього аудиту Тема Методика проведення внутрішнього аудиту Тема Виявлення помилок, шахрайства та їх запобігання за icon1. Загальна будова І основні параметри двигуна 4 Тема Робочі цикли...
«Обслуговування та ремонт автомобілів І двигунів» І 07010102 «Організація перевезень І управління на автотранспорті»
1 Сутність та організація проведення внутрішнього аудиту Тема Предмет, методи І види внутрішнього аудиту Тема Методика проведення внутрішнього аудиту Тема Виявлення помилок, шахрайства та їх запобігання за iconМіністерство освіти І науки україни київська державна академія водного...
Студенти заочної форми навчання спеціальності “ Облік І аудит ” виконують роботу з дисципліни “ Стандартизація обліку І аудиту ”
1 Сутність та організація проведення внутрішнього аудиту Тема Предмет, методи І види внутрішнього аудиту Тема Методика проведення внутрішнього аудиту Тема Виявлення помилок, шахрайства та їх запобігання за iconМетодика й організація аудиту фінансової звітності
Законом Укра­їни "Про бухгалтерський облік І фінансову звітність" та національними П(с)бо при перевірці звітності
1 Сутність та організація проведення внутрішнього аудиту Тема Предмет, методи І види внутрішнього аудиту Тема Методика проведення внутрішнього аудиту Тема Виявлення помилок, шахрайства та їх запобігання за iconПрактична робота №7
Мета роботи: закріплення лекційного матеріалу та більш глибоке вивчення систем електроспоживання, проведення енергетичного аудиту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка