Курс лекцій для студентів денної форми навчання
НазваКурс лекцій для студентів денної форми навчання
Сторінка5/12
Дата конвертації19.06.2013
Розмір1.91 Mb.
ТипКурс лекцій
skaz.com.ua > Економіка > Курс лекцій
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Якщо зміна всіх показників у більшу сторону розглядається як позитивне явище, то для оцінки конкурентоспроможності можна використовувати значення векторів. Таким чином, одержуємо узагальнені характеристики всіх векторів, і кожний з них можна порівняти з нормативним. Найбільш конкурентноздатним є підприємство, значення вектора якого є максимальним.

Але значення вектора не завжди може служити достатньою і всеосяжною характеристикою. Серед показників конкурентоспроможності варто також виділити рівень спрямованості кожного з векторів А і вектора-еталона Аij. Такою оцінкою може служити кут між векторами, знаходиться за формулою:
Cos α = Ao× Ai / (Ao × Ai), (4.2)
де Ao × Ai – скалярний добуток векторів.

Чим менше , тим ближче значення функції cos до 1. Таким чином, якщо вектори спрямовані однаково, то cos дорівнює 1. За допомогою цього показника можна судити про міру задоволення роботи підприємства вимогам еталона.

Якщо зміна деяких показників в більший бік не може бути розглянута, як позитивне явище, то необхідно поступити наступним чином.

Для визначення рівня конкурентоспроможності підприємства задаються нижні (pнj) або верхні (pвj ) межі допустимих змін кожного з m показників. На основі матриці А й розглянутих меж допустимих змін m показників розраховується матриця R, елементами якої є показники rij.

Вони розраховуються таким чином:

  • якщо зміни Aij відбуваються в більший бік і розглядаються як позитивне явище, тоді


rij = pj - kij ; (4.3)  • якщо зміни Aij відбуваються в менший бік і розглядаються як позитивне явище, тоді

rij = kij - pj . (4.4)
Чим менше значення показника rij, тим краще характеризує підприємство і показник j. В результаті проведених розрахунків матриця R = rij, і=1, n, j=1, m зміниться.

Далі на основі матриці визначаємо показники конкурентоспроможності підприємства за формулою:
Bi = rij / Lj , I = 1,n , j = 1,m, (4.5)
де Lij – оптимальний показник j по підприємству-лідеру.

В результаті одержимо матрицю B = bij, i = 1,n , j = 1,m. Величина ∑(bi) по підприємству й дає показник конкурентоспроможності цього підприємства (Si). Чим він менший за своїм значенням, тим рівень конкурентоспроможності вищий. Рейтинг підприємств за рівнем конкурентоспроможності розраховується таким чином:
Fi = 1 / Si. (4.6)

4.3 Теорія ефективної конкуренції

Відповідно до теорії ефективної конкуренції найбільш конкурентноздатними є ті підприємства, де щонайкраще організовано роботу всіх підрозділів і служб. На ефективність діяльності кожної служби впливає багато факторів - ресурсів фірми. Оцінка ефективності роботи кожного підрозділу передбачає оцінку ефективності використання цих ресурсів. В основі методу полягає оцінка чотирьох групових показників чи критеріїв конкурентноздатності.

У першу групу об'єднано показники, що характеризують ефективність управління виробничим процесом: економічність виробничих витрат, раціональність експлуатації основних фондів, досконалість технології виготовлення товару, організація роботи на виробництві.

В другу групу об'єднано показники, що відображають ефективність управління обіговими коштами: незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування, здатність підприємства сплачувати свої борги, можливість стабільного розвитку організації в майбутньому.

До третьої групи належать показники, що дозволяють одержати уявлення про ефективність управління збутом і просуванням товару на ринку за допомогою реклами й стимулювання.

У четверту групу входять показники конкурентоздатності товару і його ціна.

У зв'язку з тим, що кожний з цих показників має різну ступінь важливості для розрахунку коефіцієнта конкурентоздатності організації (ККО), експертним шляхом було розраховано коефіцієнти вагомості кожного критерію й показника.

Необхідні для розрахунку показники приведено в таблиці 4.2.
^ Таблиця 4.2

Критерії і показники конкурентоздатності організації

Критерії і показники конкурентоздатності

Роль показника в оцінці

Правило розрахунку

показника

1

2

3

1. Показник ефективності виробничої

діяльності підприємства (ЕП)

1.1. Відносний показник витрат на одиницю продукції (В)

Відображає ефективність витрат під час випуску продукції

В = Валові витрати / Обсяг випуску продукції

1.2. Відносний показник фондовіддачі (Ф)

Характеризує ефективність використання основних виробничих фондів

Ф = Обсяг випуску продукції / Середньорічна вартість основних виробничих фондів

1.3. Відносний показник рентабельності товару (РТ)

Характеризує ступінь прибутковості товару

РТ = Прибуток від реалізації х 100 % / Повна собівартість продукції

1.4. Відносний показник продуктивності праці (ПП)

Відображає ступінь організації виробництва й використання робочої сили

ППТ = Обсяг випуску продукції / Середньоспискова кількість робітників

2. Фінансовий стан підприємства (ФС)

2.1. Коефіцієнт автономії (КА)

Характеризує незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування

КА = Власні засоби підприємства / Загальна сума джерел фінансування


Продовження таблиці 4.2

1

2

3

2.2.Коефіцієнт платоспроможності (КП)

Відображає здатність підприємства виконувати свої фінансові зобов'язання й визначає ймовірність банкрутства

КП = Власний капітал / Загальні зобов'язання

2.3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (КЛ)

Показує якісний склад засобів, що є джерелами покриття поточних зобов'язань

КЛ = Кошти та високоліквідні цінні папери / Короткострокові зобов'язання

2.4. Коефіцієнт обігу обігових коштів (КО)

Аналізує ефективність використання обігових коштів. Дорівнює часу, протягом якого обігові кошти проходять усі стадії виробництва й обігу

КО = Виручка від реалізації / Середньорічний залишок обігових коштів

3. Ефективність організації збуту та просування товару (ЕЗ)

3.1. Рентабельність продажів (РП)

Характеризує ступінь прибутковості роботи підприємства на ринку, правильність установлення ціни

РП = Прибуток від реалізації х 100 % / Обсяг продажів

3.2. Коефіцієнт затовареності готовою продукцією (КЗ)

Відображає ступінь затовареності готовою продукцією. Зростання показника свідчить про падіння попиту

КЗ = Обсяг нереалізованої продукції / Обсяг продажу

3.3. Коефіцієнт завантаження виробничих потужностей (КП)

Показує ділову активність підприємства, ефективність роботи служби збуту

КП = Обсяг випуску продукції / Виробнича потужність

3.4. Коефіцієнт ефективності реклами й засобів стимулювання збуту (КР)

Показує економічну ефективність реклами й засобів стимулювання збуту

КР = Витрати на рекламу й стимулювання збуту / Приріст прибутку від реалізації

4. Конкурентоздатність товару (КТ)

4.1. Якість товару

Характеризує здатність товару задовольняти потреби відповідно до його призначення

Комплексний метод оцінки


Тоді конкурентоздатність організації може бути визначено методом середньозваженої арифметичної:
ККО = 0,15ЕП + 0,29ФП + 0,23ЕЗС + 0,33 КТ, (4.7)
де ККО – коефіцієнт конкурентноздатності організації;

^ ЕП – значення критерію ефективності виробничої діяльності організації;

ФС – значення критерію фінансового стану організації;

ЕЗ – значення критерію ефективності організації збуту й просування товару;

КТ – значення критерію конкурентноздатності товару.

Усі зазначені критерії відповідно можуть бути розраховані таким чином:
ЕП = 0,31В + 0,19Ф + 0,4РТ + 0,1ПП, (4.8)
де В – відносний показник витрат виробництва на одиницю продукції;

^ Ф – відносний показник фондовіддачі;

РТ – відносний показник рентабельності товару;

ПП – відносний показник продуктивності праці.
ФС = 0,29КА + 0,2КП + 0,36КЛ + 0,15КО, (4.9)
де КА – відносний показник автономії організації;

^ КП – відносний показник платоспроможності організації;

КЛ – відносний показник ліквідності організації;

КО – відносний показник обіговості обігових коштів.
ЭС = 0,37РП + 0,29КЗ + 0,21КП + 0,14КР, (4.10)
де РП – відносний показник рентабельності продаж;

^ КЗ – відносний показник затовареності готовою продукцією;

КП – відносний показник завантаження виробничих потужностей;

КР – відносний показник ефективності реклами й засобів стимулювання збуту.
Взагалі алгоритм розрахунку коефіцієнта конкурентоздатності організації передбачає три поступових етапи.

Етап 1. Розрахунок одиничних показників конкурентноздатності організації (таблиця 4.3) і переведення показників у відносні величини (бали).

Для переведення цих показників у відносні величини здійснюється їхнє порівняння з базовими показниками. Як базові показники можуть виступати:

- середньогалузеві показники;

- показники будь-якої конкуруючої організації чи організації-лідера на ринку;

- показники підприємства, що оцінюється, за минулі відрізки часу.

З метою переведення показників у відносні величини використовується 15-бальна шкала. При цьому значення «5 балів» надається показнику, який нижче від базового; «10 балів» – на рівні базового; «15 балів» – значення показника більше від базового.

Етап 2. Розрахунок критеріїв конкурентоздатності підприємства за формулами, що приведено вище.

Етап 3. Розрахунок коефіцієнта конкурентоздатності підприємства.

Таке оцінювання конкурентоздатності охоплює всі найбільш важливі оцінки господарської діяльності підприємства, виключає дублювання окремих показників, дозволяє швидко й ефективно одержати картину становища підприємства на галузевому ринку.

Розглянутий метод має явні переваги. Він є зручним для використання під час дослідження конкурентоздатності виробничого підприємства, охоплює основні напрямки діяльності такої організації. Разом з тим у його основу закладено експертну оцінку показників вагомості кожного коефіцієнта, а таку оцінку не можна вважати абсолютно достовірною.

^ ТЕМА 5 ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ

ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
5.1 Конкурентоздатність продукції: сутність і особливості оцінювання
Тільки вихід на ринок з конкурентоздатним товаром дає можливість підприємству вижити в умовах ринку. Підприємства, що вкладають сили в неконкурентоспроможний товар приречені до загибелі. Про конкуренцію та конкурентоздатність товарів, як це було показано в попередніх параграфах, написано й опубліковано досить багато наукових праць, у кожній з яких даються ті чи інші визначення. “Точний зміст поняття “конкуренція”, мабуть, полягає в тім, що одна людина змагається з іншою, особливо під час продажі чи покупці чого-небудь”. А. Маршалл, що написав ці рядки, під «людиною», як вважається, розумів суб'єкт ринку.

Конкурентоздатність означає високу якість товарів за підтримкою високої заробітної плати і життєвих стандартів. Найважливішим фактором, що забезпечує конкурентоздатність, є підвищення темпів продуктивності праці.

Поняття конкурентоздатності тісно зв'язано з поняттям „якість”. Розрізняються ці поняття в наступних аспектах. Якщо під якістю розуміємо просто сукупність властивостей, то конкурентноздатність характеризується їхньою відповідністю конкретної суспільної потреби. У цьому випадку при оцінці рівня конкурентоздатності можливі зіставлення і неоднорідні товари, але задовольняючих ту саму потребу.

Параметри якості, як правило, визначаються виходячи з інтересів виробника, а параметри конкурентноздатності - насамперед з інтересів споживача. Рівень якості і технічний рівень продукції задаються технічним рівнем сучасного виробництва, а для оцінки конкурентноздатності необхідно зіставити його з рівнем розвитку потреб. При цьому перевищення рівня конкурентноздатності над рівнем розвитку потреб по окремих параметрах може бути не оцінено споживачем і не дасть ніякого економічного ефекту.

На рівень конкурентноздатності товару значний вплив роблять такі фактори ринку, як ступінь задоволення попиту на товар, ємність окремих сегментів ринку, наявність конкурентів, соціально-демографічні характеристики товарів, розвиток постачальницько-збутової мережі і післяпродажного (сервісного) обслуговування. Для кожного товару необхідно оцінити його рівень конкурентноздатності для того, щоб надалі провести аналіз і виробити успішну товарну політику.

Дослідження поводження покупців показують, що для них у процесі добору виграє той товар, у якого відношення корисного ефекту до витрат на його придбання і споживання максимально в порівнянні з іншими аналогічними товарами. Оцінка можлива тільки в порівнянні, тому оцінка конкурентноздатності містить у собі наступні етапи:

а) дослідження ринку і вибір найбільш конкурентноздатного товару-зразка як бази аналізу;

б) визначення порівняльних параметрів обох зразків;

в) розрахунок інтегрального показника конкурентноздатності оцінюваного товару.


Рис. 5.1. Оцінка конкурентноздатності товару
Тому що оцінка конкурентноздатності є ключовою у задачі вибору правильної конкурентної стратегії, варто зупинитися більш докладно на відповідних методиках.

Конкурентноздатність окремого товару (послуги) визначається як його перевага в порівнянні з яким-небудь іншим товаром (аналогічним по призначенню чи його замінником). Тобто це ступінь відповідності товару на визначений момент вимогам цільових груп чи споживачів обраного ринку по найважливіших характеристиках: технічним, економічним, екологічним і ін.

Кожен продукт чи послуга коштовні настільки, наскільки вони можуть задовольняти потреби споживача, тому у всіх показниках, що характеризують той чи інший продукт чи послугу, будуть використовуватися об'єктивні і суб'єктивні, кількісні і якісні параметри і показники, що більшою чи меншою мірою відбивають рівень задоволення потреб. Чим вищий цей рівень, тим більш конкурентноздатний продукт випускає підприємство.

Потрібно розрізняти параметри і показники конкурентноздатності (рис. 5.1).

Параметри конкурентноздатності – це найчастіше кількісні характеристики властивостей товару, що враховують галузеві особливості оцінки його конкурентноздатності. Розрізняють окремі групи параметрів конкурентноздатності: технічні, економічні, нормативні.

Технічні параметри є характеристикою технічних і фізичних властивостей товару, що визначають особливості галузі і способи його використання, а також функції, що виконує товар у процесі його використання. Технічні параметри поділяються на параметри призначення, ергономічні і естетичні параметри.

Параметри призначення характеризують сфери використання продукції і функції, що вона покликана виконувати. По них можна судити про корисний ефект, що досягається за допомогою використання даної продукції в конкретних умовах споживання.

Параметри призначення можна розділити на:

  • класифікаційні параметри, що характеризують належність продукції до визначеного класу і використовуються для оцінки лише на етапі вибору області застосування продукції і товарів-конкурентів; вони служать базою для подальшого аналізу й у подальших розрахунках участі не приймають (наприклад, пасажироємність, швидкість звертання);

  • параметри технічної ефективності, що характеризують прогресивність технічних рішень і використовуються при розробці і виготовленні продукції (продуктивність верстата, точність і швидкість роботи вимірювальних приладів);

  • конструктивні параметри, що характеризують основні проектно-конструкторські рішення (склад виробу, його структура, розміри, вага).

Ергономічні параметри зображують продукцію з погляду її відповідності властивостям людського організму при виконанні трудових операцій чи споживанні (гігієнічні, антропометричні, фізіологічні властивості людини, що виявляються у виробничих і життєвих процесах).

Естетичні параметри характеризують інформаційну виразність (раціональність форми, цілісність композиції, досконалість виробничого виконання продукції і стабільність товарного виду).

Економічні параметри визначають рівень витрат на виробництво і ціну споживання через витрати на покупку, обслуговування, споживання, утилізацію товару. Економічні параметри поділяються на одноразові і поточні:

  • одноразові витрати являють собою витрати на придбання продукції (ціна продукції), транспортування, митні тарифи і витрати, витрати на налагодження, спробний запуск, якщо вони не включені в ціну продукції;

  • поточні витрати включають витрати на оплату праці обслуговуючого персоналу, витрати на пальне й електроенергію, додаткові витрати, зв'язані з доставкою, навантаженням і розвантаженням пального, витрати на сировину, основні і допоміжні матеріали, що необхідні для використання продукції, витрати на ремонт, запасні частини та інші витрати.

Нормативні параметри визначають відповідність товару встановленим нормам, стандартам і вимогам, що обумовлені законодавством і іншими нормативними документами (параметри патентної чистоти, екологічні параметри, параметри безпеки, по яких для даного ринку встановлені обов'язкові діючі вимоги міжнародних, національних стандартів, технічних регламентів, норм, законодавства).

Показники конкурентноздатності - це сукупність системних критеріїв кількісної оцінки рівня конкурентноздатності товару, що базуються на параметрах конкурентноздатності.

Перелік показників конкурентноздатності залежить від об'єкта досліджень, а також від обраної методики визначення конкурентноздатності.

Структура оцінки конкурентноздатності товару подана на рисунку 5.2.

Для оцінки конкурентноздатності товару використовуються:

- диференціальний метод;

- комплексний метод;

- змішаний метод.

Конкурентноздатність товару в загальному випадку визначається, як це було показано вище, трьома необхідними елементами:

- властивостями даного товару,

- властивостями конкуруючих товарів,

- особливостями споживачів.

Слід зазначити, що в переважній більшості робіт, присвячених конкуренції і конкурентноздатності, розглядаються тільки властивості даного товару і властивості конкуруючих товарів. Численні розрахункові способи визначення конкурентноздатності товару оперують саме цими групами показників - параметрів якості (технічних) і економічних параметрів.

Оцінка конкурентноздатності товарів і послуг необхідна для обґрунтування прийнятих рішень:

1) при комплексному вивченні ринку;

2) оцінці перспектив продажу конкретних товарів, вироблюваних вітчизняними підприємствами для внутрішнього і зовнішнього ринків;

3) оцінці перспектив закупівлі конкретних імпортних і вітчизняних зразків товарів;

4) встановленні і коректуванні цін на закуповувані нові товари вітчизняного виробництва;

5) встановленні і коректуванні цін на експортні й імпортні товари;

6) коректуванню цін при одержанні нової партії відомого товару;

7) контролі якості експортних товарів;

8) знятті товарів з чи експорту їхньої модернізації;

9) припиненні закупівлі імпортних товарів;

10) підготовці інформації для реклами нових товарів вітчизняного виробництва;

11) підготовці інформації для реклами закуповуваних імпортних товарів;

12) підготовці інформації для реклами товарів для експорту;

13) оптимізації торгового асортименту;

14) формуванні товаровиробниками політики в області якості і конкурентноздатності.

В одержанні інформації про результати оцінки конкурентноздатності зацікавлені не тільки товаровиробники і торгові організації. Вона потрібна споживачам багатьох країнах світу, у тому числі й в Україні, у руки споживача попадають періодичні видання, у яких мається інформація про порівняльну якість товарів-аналогів, що надходять на ринок країни.


Рис. 5.2. Загальна схема оцінки конкурентноздатності товару
Публікації результатів порівняльного тесту конкуруючих товарів полегшують споживачам вибір товарів, а виробників стимулюють до випуску конкурентної продукції.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Курс лекцій для студентів денної форми навчання iconКурс лекцій для студентів денної І заочної форми навчання спеціальності...
Організація роботи страхової компанії, пов’язаної із здійсненням страхування життя та пенсій. Поря­док укладення І обслуговування...
Курс лекцій для студентів денної форми навчання iconКурс лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 020107 «Туризм»
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Курс лекцій для студентів денної форми навчання iconКонспект лекцій для студентів усіх напрямів денної та заочної форм...
Правознавство. Конспект лекцій для студентів усіх напрямів денної та заочної форм навчання, Земко Алла Михайлівна. Луцьк: лнту, 2008....
Курс лекцій для студентів денної форми навчання iconРедакційно-видавничий відділ
Економічна теорія. Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей денної та заочної форми навчання – Луцьк: лнту, 2011. –...
Курс лекцій для студентів денної форми навчання iconКонспект лекцій з курсу «політологія» для студентів усіх спеціальностей...
Конспект лекцій з курсу «Політологія» (Модуль 2) для студентів всіх спеціальностей денної І заочної форм навчання / Уклад.: А. О....
Курс лекцій для студентів денної форми навчання iconВідповідно до начального плану переддипломна практика студентів за...
Відповідно до начального плану переддипломна практика студентів за напрямом 051301 «Хімічна технологія» проводиться на iv(для студентів...
Курс лекцій для студентів денної форми навчання iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 140101 «Готельно-ресторанна справа»
Доценко В. Ф. Харчова хімія: Конспект лекцій для студентів спеціальності 140101 «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання....
Курс лекцій для студентів денної форми навчання iconКонспект лекцій з курсу «політологія» для студентів усіх спеціальностей...
Конспект лекцій з курсу «Політологія» (Модуль 1) для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл.: Л. Г....
Курс лекцій для студентів денної форми навчання iconПрограма лабораторного практикуму з дисципліни «Загальні технології...
«Загальні технології харчової промисловості» для студентів денної форми навчання
Курс лекцій для студентів денної форми навчання iconИ” для студентів денної форми навчання Рекомендовано Методичною радою...
Д методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни “Історія України” для студентів денної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка