Курс лекцій Київ 2006 міністерство освіти І науки україни
НазваКурс лекцій Київ 2006 міністерство освіти І науки україни
Сторінка3/6
Дата конвертації07.08.2014
Розмір0.89 Mb.
ТипКурс лекцій
skaz.com.ua > Економіка > Курс лекцій
1   2   3   4   5   6
Тема 3. ОБОРОТНІ ЗАСОБИ


  1. Економічна сутність оборотних засобів. Склад і структура оборотних засобів підприємств.

  2. Нормування оборотних засобів.

  3. Показники використання оборотних засобів.

  4. Способи прискорення оборотності оборотних засобів.


3.1. Економічна сутність оборотних засобів.

Склад і структура оборотних засобів підприємств

Оборотними називаються засоби виробництва, що беруть участь в одному виробничому циклі та переносять свою вартість на вартість готової продукції одразу і повністю, змінюючи при цьому свою речову форму.

Оборотні засоби підприємства становлять сукупність оборотних фондів і фондів обігу, виражених у вартісній формі (рис.3.1). Інакше кажучи, вартість оборотних засобів набуває форми оборотних фондів і фондів обігу.

Оборотні засоби (обігові кошти)Оборотні фонди
Фонди обігу


Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Напівфабрикати власного виготовлення
Витрати майбутніх періодів
Готова продукція на складах підприє-мства
Готова продукція, яка відвантажена і перебуває в дорозі
Грошові кошти на розрахунковому та інших рахунках
Грошові кошти у незавершених розра-хунках
Готівка в касі

Рис. 3.1. Склад оборотних засобів підприємства
^ Оборотні фонди – це предмети праці, що функціонують один цикл виробництва і за цей час цілком переносять свою вартість на зроблену продукцію та змінюють свою натуральну форму (сировина, основні матеріали, напівфабрикати, допоміжні матеріали, тара, паливо, запчастини).

^ Фонди обігу – це засоби підприємства, вкладені в готову продукцію, товари відвантажені, але не відправлені, а також кошти в касі та на рахунках. Вони не беруть участі в утворенні вартості, а є її носіями. Інакше кажучи, фонди обігу — це всі засоби, що в грошовій або речовій формі перебувають на підприємстві і юридично, в будь-який момент, можуть стати вільними коштами підприємства.

Кругообіг оборотних засобів — це безперервний процес обороту коштів у процесі виробництва.

Кругообіг оборотних засобів проходить три стадії.

На першій стадії кругообігу під час придбання предметів праці (сировини, матеріалів, палива тощо) оборотні засоби з грошової форми переходять у товарну.

На другій стадії предмети праці за участю засобів праці та робочої сили перетворюються у незавершену виробництвом продукцію, тобто відбувається їх виробниче споживання. Виробнича стадія кругообігу завершується випуском готової продукції, й оборотні засоби знову набувають товарної форми.

На третій стадії кругообігу підприємство реалізує готову продукцію й оборотні засоби знову змінюють товарну форму на грошову. Кругообіг вважається закінченим, коли грошові кошти за реалізовану продукцію надійдуть на розрахунковий рахунок підприємства. Грошова форма, якої набувають оборотні засоби на третій стадії їх кругообігу, одночасно є їх початковою стадією обороту.

Перша і третя стадії кругообігу оборотних засобів виробничого підприємства відбуваються у сфері обігу, друга – у сфері виробництва .

Співвідношення між оборотними фондами та фондами обігу виражене у відсотках називають структурою оборотних засобів. Структура прогресивна, якщо велику частину складають оборотні фонди. Усі оборотні засоби підприємства класифікують за трьома основними принципами (рис. 3.2).
Ознаки класифікації оборотних засобів підприємства
За місцем та роллю у виробничому процесіЗа принципами організації
За джерелами утворення

Оборотні фонди
Фонди обігу
Нормовані
Ненормовані
Власні та прирівняні до власних
Залучені

Рис. 3.2. Класифікація оборотних засобів
Оборотні засоби можуть існувати у вигляді:

^ Виробничі запаси: запаси сировини, основних і допоміжних матеріалів, покупних напівфабрикатів, палива та пального, тари, ремонтних деталей та вузлів, малоцінних інструментів господарського інвентарю та інших предметів, а також аналогічних предметів, що швидко зношуються.

^ Незавершене виробництво: предмети праці, обробку яких не завершено підприємством. Вони перебувають безпосередньо на робочих місцях або в процесі транспортування від одного робочого місця до іншого.

^ Напівфабрикати власного виготовлення: ті предмети праці, що їх повністю оброблено у даному виробничому підрозділі підприємства, але які потребують дальшої обробки в інших підрозділах (наприклад, продукція заготівельного виробництва).

^ Витрати майбутніх періодів: грошові витрати, які зроблено в певний період, але які буде відшкодовано за рахунок собівартості продукції (роботи, послуг) у наступні періоди. До них належать витрати на підготовку виробництва, освоєння випуску нових виробів, раціоналізацію та винахідництво, придбання науково-технічної та економічної інформації, передплату періодичних видань тощо.
^ 3.2. Нормування оборотних засобів

Нормування оборотних засобів — установлення науково-обґрунтованих норм визначення мінімальних розмірів оборотних засобів, необхідних для забезпечення безупинного нормального функціонування виробництва. Найбільш поширені методи встановлення норм такі.

^ Аналітичний метод – норма, установлена через фактичне значення оборотних засобів за визначений період.

Коефіцієнтний метод – установлення нового нормативу оборотних засобів шляхом внесення змін у колишній норматив з урахуванням росту обсягів виробництва і прискорення оборотності оборотних засобів.

^ Метод прямого розрахунку – передбачає визначення норм оборотних засобів за допомогою розрахункових формул.

Економіко-математичний метод – визначення норм за допомогою комп'ютерних програм, математичних методів.

Нормування витрат матеріальних ресурсів – це встановлення граничнодопустимої величини їх витрат, потрібної для виготовлення продукції (виконання робіт, надання послуг) в умовах конкретного виробництва з урахуванням застосування прогресивних технологій та вдосконалення виробничого процесу. Нормування витрат матеріальних ресурсів спрямоване на виявлення та мобілізацію внутрішніх резервів для їх раціонального використання. Скорочення питомих матеріальних витрат, що припадають на одиницю продукції, тобто зниження її матеріаломісткості, дає змогу підприємству підвищити ефективність використання матеріальних ресурсів.

Нормування за допомогою методу прямого розрахунку:

^ 1. У виробничих запасах:де Д – денна потреба у певному виді матеріальних ресурсів; Здн – період поставки певного матеріалу на підприємстві (норма запасу в днях);де Мзаг – загальна річна потреба в певному виді ресурсів (у натуральних одиницях);де Зтех – поточний запас, визначений частотою постачань, являє собою резервний час між двома суміжними поставками і за умови рівномірних поставок; Згар – гарантійний чи страховий запас (на випадок перебоїв чи непередбачених ситуацій); Зтр – транспортний запас – кількість днів, необхідних для поставки (час між надходженням платіжних документів і самих матеріалів); Зсез – сезонний запас – складається для організацій та підприємств в місцях, де поставки протягом року неможливі (доставки матеріалів водним шляхом або по льодовому покриттю); Зпідг – підготовчий запас – це час, необхідний для комплектації, лабораторного аналізу, прийому та доставки матеріалів зі складів і баз.

^ 2. У незавершеному виробництві. Оборотні засоби в незавершеному виробництві нормуються в тих галузях народного господарства, де період одного виробничого циклу більший за один день:де^ Sдоб – собівартість денна випуску всієї продукції, грн (добуток собівартості одиниці продукції на кількість продукції в добу); ц – тривалість циклу виготовлення продукції (днів); Кнз – коефіцієнт наростання затрат;

,

де Sо – одноразові витрати на початку циклу виготовлення продукції; Sпот – поточні витрати на виготовлення продукції.

3. У витратах майбутніх періодів:де Сп – залишки коштів на початок періоду; Спл – сума витрат, які слід буде зробити в плановому році; Спог – сума для майбутнього погашення витрат за рахунок собівартості продукції.

^ 4. У запасах готової продукції:де Сдоб – виробнича собівартість одноденного випуску продукції; Здн – норма запасу готової продукції на складі в днях, необхідної для підготовки продукції до реалізації (комплектація, пакування, фасування, відвантаження споживачам, а також виписка і здача в банк необхідної платіжної документації).
^ 3.3. Показники використання оборотних засобів

Ступінь використання оборотних засобів характеризується такою системою показників.

1. Коефіцієнт оборотності оборотних засобів визначає, скільки оборотів можуть зробити оборотні засоби за певний розрахунковий період часу і показує кількість продукції, що припадає на 1 грн вартості оборотних засобів:

,

де Q – річний обсяг продукції; Соб.з – середньорічна вартість
оборотних засобів:

.

деС1 , C2,…,Сn – залишки оборотних засобів за місяць, квартал; n – кількість місяців, кварталів.

2. Коефіцієнт закріплення (завантаження) характеризує, яка

вартість оборотних засобів припадає на 1 грн вартості випущеної продукції:

.

3. Період обороту оборотних засобів визначає кількість днів, на які припадає один оборот оборотних засобів:

,

Тпер – тривалість періоду, що розглядається.

4. Рентабельність оборотних засобів:

,

де П – прибуток підприємства.

^ 3.4. Шляхи прискорення оборотності оборотних засобів

Підприємства можуть підвищити ефективність використання оборотних засобів за рахунок таких заходів: зменшення строків виготовлення продукції в результаті механізації робіт, удосконалення технологічних процесів, ширшого застосування конструкцій, агрегатів та напівфабрикатів; зменшення виробничих запасів у результаті покращення організації матеріально-технічного постачання, зменшення дальності їх транспортування; економії матеріальних ресурсів, кращого їх зберігання та обліку, суворого дотримання норм витрат матеріалів на одиницю продукції; удосконалення розрахунків замовниками та інших заходів щодо поліпшення фінансової та платіжної дисципліни; упорядкування ціноутворення, застосування дійової системи економічного стимулювання.

Прискорення оборотності оборотних засобів, з одного боку, зумовлює збільшення обсягу виробленої продукції на кожну грошову одиницю поточних витрат підприємства, а з другого – дає можливість вивільнити частину цих коштів і за їх рахунок створити додаткові резерви для розширення виробництва.

Порівнюючи показники обороту оборотних засобів за два суміжні періоди або фактичного з плановим, можна визначити зміну оборотних засобів, спричинених прискоренням або уповільненням їх оборотності.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Курс лекцій Київ 2006 міністерство освіти І науки україни iconКурс лекцій донецьк 2006 удк 346. 7: 656 (042. 4)
С 50 Смирнов А. М., Клещенков О. В. Транспортне право: Курс лекцій. – Донецьк: дюі, 2006. – 254 с
Курс лекцій Київ 2006 міністерство освіти І науки україни iconАкадемічний курс Підручник Міністерство освіти І науки України транспортне
Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів
Курс лекцій Київ 2006 міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки, Київської, Севастопольської...
Курс лекцій Київ 2006 міністерство освіти І науки україни iconКонспект лекцій міністерство освіти І науки України
Методичні вказівки до вивчення основних тем з дисципліни “Інформаційні технології ” „Опорний конспект лекцій” для студентів спеціальності...
Курс лекцій Київ 2006 міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти І науки обласних, Київської...
Курс лекцій Київ 2006 міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49
Курс лекцій Київ 2006 міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки, м олоді та спорту україни
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49
Курс лекцій Київ 2006 міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044)486 24 42, факс (044) 2361049
Курс лекцій Київ 2006 міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49
Курс лекцій Київ 2006 міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка