Конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями та їх спілками стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї
Скачати 124.46 Kb.
НазваКонкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями та їх спілками стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї
Дата конвертації18.02.2014
Розмір124.46 Kb.
ТипКонкурс
skaz.com.ua > Економіка > Конкурс
Порядок проведення

конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями та їх спілками стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї

1. Цей Порядок установлює процедуру організації та проведення конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями та їх спілками стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів, та моніторингу їх виконання (реалізації) (далі – Конкурсу).

2. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, мають таке значення:

захід - сукупність дій, необхідна для виконання громадською організацією, їх спілкою конкретного завдання у рамках програми або проекту чи окремо протягом визначеного періоду часу;

конкурсна документація - комплект документів, які розробляються організатором Конкурсу і містять вимоги до підготовки громадськими організаціями, їх спілками конкурсних пропозицій;

конкурсна пропозиція - комплект документів, які готуються учасником конкурсу та подаються організаторові Конкурсу;

організатор Конкурсу – відділ у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, що є розпорядником бюджетних коштів;

програма - комплекс завдань та заходів, що розроблені і здійснюються громадською організацією, їх спілкою з метою розв'язання найважливіших проблем розвитку держави та суспільства і розраховані на довгостроковий період;

проект - комплекс заходів, що розроблені і здійснюються громадською організацією, творчою спілкою і спрямовуються на досягнення певної мети протягом визначеного періоду часу (як правило, не більше одного місяця);

учасник Конкурсу - громадська організація, їх спілка.

3. Оголошення про проведення Конкурсу та вимоги до конкурсної пропозиції оприлюднюються організатором Конкурсу за 30 днів до закінчення приймання документів на офіційному веб-сайті Полтавської обласної державної адміністрації та в друкованих засобах масової інформації.

4. У конкурсній документації зазначаються:

цілі та пріоритетні завдання, які відповідають загальнодержавним программам та/або обласній Програмі з реалізації молодіжної політики, підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2012-2014 роки, затвердженої рішенням Полтавської обласної ради десятої сесії п’ятого скликання від 29.02.2012, і на реалізацію яких повинні спрямовуватися програми (проекти, заходи), що подаються для участі у Конкурсі;

перелік видів діяльності, що можуть бути підтримані організатором конкурсу, їх цільова аудиторія;

граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів програм (проектів, заходів);

вимоги до конкурсної пропозиції;

адреса, за якою приймаються конкурсні пропозиції;

умови та строки подання конкурсних пропозицій;

строки проведення Конкурсу.

Конкурсна документація також повинна містити зразки форм документів, затверджених організатором Конкурсу.

5. Конкурсні пропозиції можуть подаватися громадськими організаціями, їх спілками, які є юридичними особами, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення Конкурсу.

Громадська організація, їх спілка може подавати на Конкурс кілька конкурсних пропозицій.

6. Конкурсні пропозиції подаються організаторові Конкурсу у друкованій формі за адресою та у строк, визначені в оголошенні про проведення Конкурсу.

Організатор Конкурсу реєструє конкурсну пропозицію в Журналі обліку вхідної кореспонденції в установленому порядку.

Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові Конкурсу.

7. Конкурсна пропозиція містить:

заяву про участь у Конкурсі, складену за формою, що затверджена організатором Конкурсу, з зазначенням найменування громадської організації, їх спілки та назви програми (проекту, заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи громадської організації, їх спілки, скріпленим її печаткою (додається);

виписку з ЄДРПОУ, копію статуту (положення) громадської організації, їх спілки, завірені в установленому порядку;

копію рішення органу державної податкової служби про включення громадської організації, їх спілки до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

копію податкового звіту громадської організації, їх спілки за попередні два роки;

лист про готовність громадської організації відкрити рахунок в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Полтавській області;

опис та кошторис витрат, необхідних для виконання програми (реалізації проекту, заходу), за формою, що затверджена організатором Конкурсу. Опис програми (проекту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання з зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання програми (реалізації проекту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання програми (реалізації проекту, заходу) інші громадські організації, їх спілки, способи інформування громадськості про хід виконання програми (реалізації проекту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

листи-підтвердження від інших громадських організацій, творчих спілок, залучених до виконання програми (реалізації проекту, заходу);

інформацію про діяльність громадської організації, творчої спілки, зокрема про досвід виконання програм (реалізації проектів, заходів) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадської організації, творчої спілки, її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника Конкурсу.

8. Громадські організації, їх спілки не допускаються до участі в Конкурсі у разі, коли:

документи, що входять до складу конкурсної пропозиції, містять недостовірну інформацію про громадську організацію, їх спілку;

громадська організація, їх спілка не відповідає вимогам пункту 5 цього Порядку;

громадська організація, їх спілка відмовилася від участі у Конкурсі шляхом надсилання організаторові Конкурсу офіційного листа;

громадська організація, їх спілка перебуває у стадії припинення;

конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку, не в повному обсязі або з порушенням вимог пункту 7 цього Порядку;

програма (проект, захід), зазначені у конкурсній пропозиції, не відповідають відповідному адміністративно-територіальному рівню виконання (реалізації);

передбачена конкурсною пропозицією діяльність спрямовується на підтримку політичних партій;

установлено факт порушення громадською організацією, їх спілкою вимог бюджетного законодавства у попередньому бюджетному періоді;

громадська організація чи їх спілка не готова відкрити рахунок в Головному управління Державної казначейської служби України в Полтавській області.

9. Для розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу виконання програм (реалізації проектів, заходів) організатор Конкурсу утворює конкурсну комісію у складі не менш як семи осіб та затверджує її персональний склад. Головою конкурсної комісії призначається заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Конкурсна комісія затверджує на першому засіданні регламент своєї роботи.

10. До складу конкурсної комісії включаються представники організатора Конкурсу, голова обласної молодіжної ради, представники громадських організацій, їх спілок, наукових установ і фахівці відповідно до тематики конкурсу.

Чисельність представників організатора Конкурсу не повинна перевищувати половини від кількості членів конкурсної комісії (далі - члени комісії).

Члени комісії виконують свої повноваження на громадських засадах.

Не може бути членом комісії особа, що є керівником, членом керівних органів або працівником громадської організації, їх спілки, яка подала конкурсну пропозицію для участі в Конкурсі.

Члени комісії зобов'язані не допускати конфлікту інтересів під час розгляду конкурсних пропозицій.

Перед початком розгляду конкурсних пропозицій член комісії зобов'язаний повідомити про наявність конфлікту інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об'єктивному виконанню ним обов'язків.

Член комісії, у якого виявлено конфлікт інтересів, виводиться з її складу.

Якщо конфлікт інтересів виявлено після ухвалення комісією рішення про визначення переможців, таке рішення підлягає перегляду.

11. Засідання конкурсної комісії проводяться у міру потреби, про що повідомляється учасникам засідання не пізніше ніж за п'ять днів до його початку.

Засідання конкурсної комісії вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин складу конкурсної комісії.

12. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, та оформляється протоколом.

За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Протоколи засідань конкурсної комісії підписуються присутніми на їїзасіданні членами.

13. Рішення конкурсної комісії доводиться до відома учасників Конкурсу та розміщується у триденний строк на офіційному веб-сайті Полтавської обласної державної адміністрації.

Учасникові Конкурсу на його вимогу може бути видана копія протоколу засідання конкурсної комісії.

14. Конкурс проводиться у два етапи. На першому етапі конкурсна комісія розглядає конкурсні пропозиції щодо їх відповідності вимогам пунктів 5, 7 і 8 цього Порядку.

Конкурсна комісія, у разі потреби, може прийняти рішення про проведення перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції. Перевірка проводиться у порядку, визначеному організатором Конкурсу.

За результатами розгляду конкурсних пропозицій та перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції, конкурсна комісія визначає конкурсні пропозиції, які допускаються для участі у другому етапі конкурсу.

У разі, коли громадська організація, їх спілка не виконала програми (не реалізувала проекту, заходу), для виконання яких надавалася фінансова підтримка, за два попередніх бюджетних періоди, про що було прийняте рішення відповідно до пункту 22 цього Порядку, питання стосовно доцільності участі її конкурсної пропозиції у другому етапі Конкурсу розглядається конкурсною комісією.

Якщо до участі у Конкурсі допущено лише одну конкурсну пропозицію чи не допущено жодної, конкурсна комісія може прийняти рішення про продовження строку подання конкурсних пропозицій. Зазначений строк не повинен перевищувати 30 календарних днів з дати ухвалення такого рішення.

На другому етапі Конкурсу конкурсна комісія проводить відкритий захист конкурсних пропозицій, на який запрошуються учасники Конкурсу, конкурсні пропозиції яких допущені до участі у другому етапі.

Захист конкурсної пропозиції здійснює керівник громадської організації, їх спілки, яка є учасником Конкурсу, або його уповноважений представник.

У разі коли учасник Конкурсу письмово відмовився від відкритого захисту конкурсної пропозиції, конкурсна комісія приймає рішення про припинення його подальшої участі в Конкурсі, про що надсилає письмове повідомлення.

15. Конкурсна комісія оцінює конкурсні пропозиції за такими критеріями:

відповідність зазначеним у конкурсній документації цілям та пріоритетним завданням;

очікувана результативність програми (проекту, заходу);

ефективність використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування програми (проекту, заходу);

повнота охоплення цільової аудиторії;

інноваційність;

рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання програми (реалізації проекту, заходу), досвід діяльності у відповідній сфері;

спроможність громадської організації, творчої спілки продовжувати виконання програми (реалізацію проекту, заходу) або здійснювати подібні заходи після припинення фінансової підтримки.

Члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції за кожним з передбачених цим Порядком критеріїв за шкалою від нуля до 10 балів. Результати оцінки конкурсних пропозицій додаються до протоколу засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія на засіданні підсумовує оцінки конкурсних пропозицій і приймає рішення про визначення переможців Конкурсу з урахуванням передбаченого організатором Конкурсу обсягу бюджетних коштів, що виділяються для виконання відповідних програм (реалізації проектів, заходів).

У разі набрання конкурсними пропозиціями однакової кількості балів рішення про визначення переможця Конкурсу приймається членами комісії шляхом відкритого голосування. Член комісії може висловити свою думку щодо прийнятого ним рішення. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Пріоритетність фінансування програм (проектів, заходів) визначається згідно з кількістю балів, набраних конкурсними пропозиціями за результатами оцінювання.

16. Рішення конкурсної комісії про визначення переможців Конкурсу доводиться у триденний строк з дати його прийняття до відома громадських організацій, їх спілок, які брали участь у другому етапі конкурсу шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті Полтавської обласної державної адміністрації.

17. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене у тижневий строк організаторові Конкурсу, а у разі незгоди з рішенням організатора Конкурсу - в установленому порядку.

18. Організатор Конкурсу на підставі рішення конкурсної комісії про визначення переможців Конкурсу приймає рішення щодо укладення договорів про виконання програми (реалізацію проекту, заходу) (далі - договір).

Договір повинен містити опис та план виконання програми (реалізації проекту, заходу) з зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі; обов'язки організатора конкурсу щодо фінансування програми (проекту, заходу) з зазначенням строків такого фінансування; обов'язки громадської організації, їх спілки щодо оприлюднення та подання організаторові конкурсу інформації про час і місце проведення заходів, матеріалів, підготовлених в рамках виконання програми (реалізації проекту, заходу), щоквартальних та підсумкових звітів; права, обов'язки і відповідальність сторін у разі дострокового припинення виконання програми (реалізації проекту, заходу) чи їх фінансування; умови, передбачені законодавством, та умови щодо яких досягнуто взаємної згоди.

Договір повинен містити зобов'язання громадської організації, їх спілки повернути бюджетні кошти у разі, коли не виконано програму (не реалізовано проект, захід).

Громадська організація, їх спілка, визнана переможцем Конкурсу, бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі, встановленому організатором Конкурсу (але не менш як 25 відсотків необхідного обсягу фінансування).

Внесок для виконання програми (реалізації проекту, заходу) може здійснюватися переможцем Конкурсу у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання.

У разі, коли переможець Конкурсу письмово відмовляється від виконання програми (реалізації проекту, заходу), конкурсна комісія приймає рішення щодо визнання переможцем конкурсу громадської організації, їх спілки, конкурсна пропозиція якої набрала більшу кількість балів серед учасників Конкурсу, які не були визнані переможцями.

19. Організатор Конкурсу проводить щокварталу моніторинг виконання програми (реалізації проекту, заходу) за такими показниками:

обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання програми (реалізацію проекту, заходу);

досягнення в результаті виконання програми (реалізації проекту, заходу) цілей і завдань, визначених для кожного етапу виконання (реалізації);

відповідність результативних показників виконання програми (реалізації проекту, заходу) запланованим результативним показникам;

повнота охоплення цільової аудиторії в рамках виконання програми;

рівень заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться в рамках виконання програми.

22. Громадська організація, їх спілка подає у місячний строк після виконання програми (реалізації проекту, заходу) організаторові Конкурсу підсумковий звіт про виконання договору та обсяг використаних бюджетних коштів за формою, визначеною організатором Конкурсу.

Підсумковий звіт повинен містити опис та перелік завдань, виконаних у рамках програми (проекту, заходу); результативні показники виконання програми (реалізації проекту, заходу); причини невиконання умов договору в повному обсязі або частково (у разі потреби); оцінку рівня заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії, на яку спрямовувалася програма (проект, захід). Організатор Конкурсу має право встановлювати додаткові вимоги щодо змісту звіту.

22. Організатор Конкурсу готує у місячний строк після надходження підсумкового звіту громадської організації, їх спілки підсумковий висновок за результатами моніторингу виконання програми (реалізації проекту, заходу), у якому наводиться інформація про виконання показників, зазначених у пункті 21 цього Порядку, та умов договору. Організатор конкурсу оприлюднює підсумковий висновок за результатами моніторингу разом з підсумковим звітом громадської організації, їх спілки на офіційному веб-сайті Полтавської обласної державної адміінстрації та подає їх конкурсній комісії.

Конкурсна комісія на підставі підсумкового висновку за результатами моніторингу і підсумкового звіту громадської організації, їх спілки може прийняти рішення про те, що програму (проект, захід) не виконано (не реалізовано), яке у триденний строк оприлюднюється на офіційному веб-сайті Полтавської обласної державної адміністрації. Організатор Конкурсу на основі відповідного рішення конкурсної комісії може прийняти рішення про повернення бюджетних коштів, яке у триденний строк надсилається громадській організації, їх спілці.

Після надходження рішення організатора Конкурсу про повернення бюджетних коштів громадська організація, їх спілка повертає у тижневий строк на рахунок організатора Конкурсу, відкритий у в Головному управління Державної казначейської служби України в Полтавській області бюджетні кошти, які перераховуються протягом двох робочих днів до обласного бюджету.

Схожі:

Конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями та їх спілками стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї iconКонкурс проводиться з метою залучення студентів до безпосередньої...
«Про затвердження проведення конкурсу проектів «Студентська ідея», розроблених студентськими організаціями І студентськими радами...
Конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями та їх спілками стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї iconПро затвердження Порядку здійснення центрами соціальних служб для...
Відповідно до статті 11 Закону України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Загального положення про центр соціальних...
Конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями та їх спілками стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї iconПрес-реліз Запрошуємо взяти участь у конкурсі «топ-20 Молоді лідери Рівненщини»!
«топ-20 Молоді лідери Рівненщини». Конкурс відбувається серед активної, освіченої, талановитої молоді, яка вже встигла продемонструвати...
Конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями та їх спілками стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї iconНаказ
Затвердити Порядок здійснення центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді соціального інспектування сімей, дітей та молоді,...
Конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями та їх спілками стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї iconКомітет з питань освіти, науки, культури та дозвілля молоді
Сприяння становленню інституту сім'ї, допомоги сім'ям з дітьми, захисту безпритульних дітей
Конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями та їх спілками стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї iconПро міжнародний конкурс-фестиваль мистецтв молодих виконавців
Метою конкурсу-фестивалю є виявлення талановитих, обдарованих дітей та молоді у різних видах мистецтв, сприяння подальшому розвитку...
Конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями та їх спілками стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї iconЩо ж таке дитячий будинок сімейного типу?
Сім'я, що вирішила присвятити себе цій нелегкій справі, бере на виховання не менше п'яти дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківської...
Конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями та їх спілками стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення перевірок з...
Кафедра представництва інтересів громадян І держави в суді та нагляду за додержанням І застосуванням законів
Конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями та їх спілками стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї iconГромадська орган І зац І я зелена мр І я
Мрія» разом з громадськими організаціями міста мго «Чорноморський округ Козацтво Запорозьке», го «Молодіжна Паланка», бф «Добрий...
Конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями та їх спілками стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї iconПерелік тем з усного та письмового мовлення для самостійного опрацювання
Сім’я: родинні зв’язки, відносини та ролі у сучасній сім’ї, виховання дітей, проблеми сучасної сім’ї, весілля, шлюб, розлучення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка