Конспект лекцій з дисципліни «Статистика»
НазваКонспект лекцій з дисципліни «Статистика»
Сторінка8/8
Дата конвертації19.11.2013
Розмір1.09 Mb.
ТипКонспект
skaz.com.ua > Економіка > Конспект
1   2   3   4   5   6   7   8
(7.12)
(7.13)
Замінивши в формулі агрегатного індекса фізичного обсягу продукції індексовану величину “” на “”, отримаємо формулу середнього арифметичного індекса фізичного обсягу продукції:
(7.14)
Перетворимо агрегатний індекс цін у середній гармонічний.
(7.15)

(7.16)

(7.18)

Середні арифметичні і гармонічні індекси повинні співпадати за своєю величиною з відповідними агрегатними індексами.

Вибір форми індекса залежить від поставленого завдання дослідження і від наявності даних, необхідних для обчислення того чи іншого індекса.

7.4 Індекси середніх величин: змінного складу; фіксованого складу і структурних зрушень; їх взаємозв’язок

Для якісних показників, таких як середня ціна, собівартість, урожайність та інших по однойменній продукції, але віднесеної до різних об'єктів, обчислюють загальні індекси змінного, постійного (фіксованого) складу і структурних зрушень.

Індекс, який характеризує спільний вплив обох чинників, називається індексом змінного складу і визначається за формулою:
(7.19)
На величину індекса собівартості змінного складу впливають зміни рівнів собівартості і зміни в структурі (її складі). Щоб виявити роль кожного чинника в загальній динаміці середньої, потрібно індекс змінного складу розкласти на два індекси-співмножники, кожний з яких відображає вплив тільки одного чинника.

Перший індекс, який характеризує вплив тільки індексованої величини (в якому змінюється лише собівартість), називається індексом постійного (фіксованого) складу. Він обчислюється за формулою:
(7.20)
Другий індекс показує, як змінюється середній рівень (середня собіварттість) тільки за рахунок зміни структури явища (структури продукції). Він називається індексом структурних зрушень і визначається за формулою:
(7.21)
Ці індекси взаємозв'язані:

(7.22)
На основі індексів середніх величин виконують факторний аналіз середньої величини складного явища.

Абсолютна зміна середньої собівартості:

а) загальна:
(7.23)
б) за рахунок зміни собівартості окремих видів продукції:
(7.24)
в) за рахунок структурних змін у кількості продукції:
(7.25)
Перевірка:
(7.26)
Абсолютна зміна складного явища (грошових витрат на виробництво продукції):

а) загальна:
(7.27)
б) за рахунок зміни собівартості окремих видів продукції:
(7.28)
в) за рахунок структурних змін у кількості продукції:
(7.29)
г) за рахунок зміни кількості виробленої продукції:
(7.30)
Перевірка:
(7.31)

7.5 Характеристика територіальних індексів

В практиці статистичних досліджень часто виникає потреба зіставлення рівнів економічних явищ в просторі, для чого використовують територіальні індекси.

Територіальні індекси – це узагальнюючі відносні величини, що дають порівняльну характеристику в розрізі територій або об’єктів.

При побудові територіальних індексів якісних показників вагами можуть виступати:

а) кількісний (екстенсивний) показник тієї території, на якій якісний (інтенсивний) показник найбільш економічно кращий;

б) кількісний показник однієї з двох порівнюваних територій (об'єктів);

в) середній кількісний показник з багатьох порівнюваних територій

(об'єктів);

г) об'ємний кількісний показник (сума екстенсивних показників декількох територій або об'єктів);

д) кількісний показник, прийнятий за стандарт.

Особливістю цих індексів є рівноправність порівнюваних об’єктів А і В. Жоден з них не може претендувати на роль бази порівняння, а отже рівноправними слід вважати індекси як з базою порівняння А, так і з базою порівняння В:
(7.32)
де Х – індексована величина;

f – вага (сумірник) індексованої величини.
При фіксованих значеннях ваг (сумірників) індекси IА і IВ обернено пропорційні.

Значно складнішими є вибір варіанта зважування. Якщо товарна структура експорту за об’єктами різниться, то результати порівняння будуть неоднозначні, про що свідчать індекси, розраховані за умовними даними табл. 7.1.

Таблиця 7.1- Товарна маса і ціни експорту

Товар

Об’єкт А

Об’єкт В

Ціна, дол. США

Кількість,

тис. т.

Ціна, дол. США

Кількість,

тис. т.

1

10

100

12

300

2

7

400

5

200
Індекс цін з вагами на рівні об’єкта А становить 1,187. Аналогічно розрахований індекс цін з вагами на рівні об’єкта В – 1,045. тобто, якщо ваги зафіксувати на рівні того об’єкта ,що порівнюється, то ціни кожного з порівнюваних об’єктів виявляються вищими за ціни бази порівняння.

Щоб забезпечити однозначність висновку, застосовують спільні для двох об’єктів ваги. У нашому прикладі такою спільною вагою може бути сумарний обсяг продажу (fA+fB)/ За цим варіантом зважування індекс цін становить:Тобто, ціни об’єкта А вищі за ціни об’єкта В у середньому на 5,1 %. Відповідно, ціни об’єкта В нижчі за ціни об’єкта А на 4,9 %.

Спільною для обох об’єктів може бути середня або стандартна структура.

^ КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Дайте визначення індексу в статистиці.

2. Які задачі розв’язують за допомогою індексів?

3. Що характеризують індивідуальні індекси? Наведіть приклади.

4. У чому полягає сутність загальних індексів?

5. Для чого необхідно ділення на індекси кількісних і якісних показників і

яка система зважування прийнята в теорії індексів?

6. Як обчислюється агрегатний індекс вартості продукції (товарообороту)?

Напишіть формулу.

7. Коли виникає потреба перетворення індексу фізичного обсягу в середній

арифметичний і середній гармонічний індекс? Яким чином відбуваються

такі перетворення?

8. Як обчислюють агрегатні індекси цін і собівартості (Пааше і

Ласпейреса)? Напишіть їхні формули.

9. Коли виникає необхідність перетворення агрегатного індексу цін в

середній арифметичний і середній гармонічний індекс? Покажіть на

прикладі.

10. Який варіант агрегатних індексів якісних показників використовують

при розрахунку індексу споживчих цін і чому?

11. Який індекс називається індексом змінного складу, як він

обчислюється і що характеризує?

12. Який індекс називається індексом постійного (фіксованого) складу, як

він обчислюється і що характеризує?

13. Що характеризує індекс структурних зрушень і як він обчислюється?

14. Який взаємозв’язок існує між індексами змінного, постійного складу і

структурних зрушень?

15. Як будуються базисні і ланцюгові індекси і який зв'язок існує між

ними?

^ ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  1. Головач А.В., А.М. Єріна, О.В. Козирєв. Статистика. К. Вища школа,

1993 с.

  1. 2. Головач А.В., А.М. Єріна, О.В. Козирєв. Статистика. Збірник задач. К. Вища школа, 1994 с.

3. Герасименко С.С., Головач А.В., Статистика. - К.: КНЕУ, 2000 р.

4. Уманець Т.В. загальна теорія статистики. – К.:Знання, 2006р.

5.Шмойлова Т.В. Статистика. М.Высшая школа, 2000г.

6. Овчаренко О.В. Опорний конспект лекцій з дисципліни „Економічна статистика ”, Горлівка: ГМК, 2010 р.

7. Федорченко В.С. Экономическая статистика, Стереотип.-К.: МАУП, 1999 – 88 с.

8.Статистика:Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни/Кушнір Н.Б., Кузнєцова Т.В., Красовська Ю.В. та інші/ -К.: Центр учбової літератури,2009.-208с.

9. Практикум з теорії статистики.-К.:Ельга,Ніка-Ценр,2003.-344 с.

10.КовтунН.В.,Столяров Г.С. Загальна теорія статистики: Курс лекцій.-К.: Четверта хвиля,1996.-144 с.: іл..

11.Стеценко С.Г. Демографічна статистика: Підручник. - К.: Вища шк..,2005.-415 с.


1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Конспект лекцій з дисципліни «Статистика» iconКонспект лекцій міністерство освіти І науки України
Методичні вказівки до вивчення основних тем з дисципліни “Інформаційні технології ” „Опорний конспект лекцій” для студентів спеціальності...
Конспект лекцій з дисципліни «Статистика» iconКонспект лекцій з дисципліни "Управлінський облік"
Конспект лекцій з дисципліни "Управлінський облік" / П. Й. Атамас. – Дніпропетровськ: дуеп, 2005. – 168 с
Конспект лекцій з дисципліни «Статистика» iconКонспект лекцій з дисципліни інформатика та комп’ютерна техніка середовище
Стеців Лілія Іванівна. Конспект лекцій з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» до теми «Середовище програмування Visual...
Конспект лекцій з дисципліни «Статистика» iconСтислий конспект лекцій з дисципліни „ інтелектуальна власність”...
Цибульов П. М., Трибунська К. В. Інтелектуальна власність / Стислий конспект лекцій. – Донецьк.: „Донецький державний університет...
Конспект лекцій з дисципліни «Статистика» iconКонспект лекцій з навчальної дисципліни «Мерчандайзинг» для студентів напряму підготовки
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Мерчандайзинг» для студентів напряму підготовки 050201 «Менеджмент». Рівне: рдгу, 2010.–...
Конспект лекцій з дисципліни «Статистика» iconОпорний конспект лекцій для магістрантів економічного факультету
Опорний конспект лекцій з дисципліни «Соціальна політика» для магістрантів економічного факультету з галузі знань 0305 „Економіка...
Конспект лекцій з дисципліни «Статистика» iconКонспект лекцій з дисципліни „Підприємницьке право” для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни „Підприємницьке право” для студентів ІІ курсу денної форми навчання спеціальності „Менеджмент організації”...
Конспект лекцій з дисципліни «Статистика» iconКонспект лекцій з дисципліни „Правове регулювання туристичної діяльності”...
Конспект лекцій з дисципліни „Правове регулювання туристичної діяльності” для студентів IV курсу денної форми навчання спеціальності...
Конспект лекцій з дисципліни «Статистика» iconІ. М. Чістякова, Б. Г. Шевченко, Г. В. Воробйова, С. Й. Лебединський...
Правознавство. Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей. Одеса: Наука І техніка, 2011. 149 с
Конспект лекцій з дисципліни «Статистика» iconКонспект лекцій вступ опорний конспект лекцій з курсу "Гроші та кредит"
Опорний конспект лекцій з курсу "Гроші та кредит" призначений для більш ефективного засвоєння студентами матеріалу цього курсу, а...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка