Конспект лекцій з дисципліни «Статистика»
НазваКонспект лекцій з дисципліни «Статистика»
Сторінка4/8
Дата конвертації19.11.2013
Розмір1.09 Mb.
ТипКонспект
skaz.com.ua > Економіка > Конспект
1   2   3   4   5   6   7   8


Вартісними називаються одиниці виміру, які використовуються для характеристики в грошовому виразі багатьох різноманітних статистичних показників. Наприклад, собівартість і ціна одиниці продукції обліковується в гривнях і копійках, обсяг товарообороту продуктового магазину – в тисячах гривень, а валовий внутрішній продукт держави в мільйонах або мільярдах гривень.

Трудовими називаються одиниці виміру, які використовуються для обліку затрат робочого часу, для визначення рівня продуктивності праці, величини трудових ресурсів і раціонального їх використання та ін. Трудові вимірники виражаються в людино-годинах, людино-роках, людино-днях, верстато-днях.

Існує певна множина абсолютних величин, які обліковуються у формі балансу. Така форма передбачає розрахунок показника за джерелами формування та напрямками використання, а це дає змогу визначити не лише сумарний показник, а й усі його компоненти. Складаються баланси підприємств, матеріальні баланси найважливіших продуктів, палива, трудових ресурсів і т. Ін. Широко використовуються також динамічні баланси за схемою:
Залишок на початок періоду+Надходження-Витрати=

Залишок на кінець періоду
Абсолютні величини є основою для обчислення різних видів відносних і середніх величин, індексів та інших узагальнюючих показників.

4.3 Характеристика відносних величин

Абсолютні статистичні величини мають незаперечне значення в системі управління, проте поглиблений соціально-економічний аналіз фактів потребує різного роду порівнянь. Порівнюються значення статистичних показників у часі (за одним об’єктом), у просторі (між об’єктами), співвідносяться різні ознаки одного й того самого об’єкта. Результатом порівняння є відносні статистичні величини.

Відносними величинами називають статистичні показники, які виражають кількісні співвідношення між соціально-економічними явищами і процесами. Їх отримують шляхом порівняння (ділення) двох однойменних, або різнойменних величин.

Величина, з якою проводять порівняння, називається основою відносної величини, базою порівняння або базисною величиною. Величина, яку порівнюють, називається поточною, порівнюваною чи звітною величиною.

Відносні величини показують, у скільки разів порівнювана величина більша (менша) за базисну, або яку частку перша займає в другій, або скільки одиниць однієї величини припадає на одиницю іншої.

В залежності від бази порівняння відносні величини можуть виражатись у формі:

а) коефіцієнтів – якщо база порівняння приймається за одиницю;

б) процентів (%) – якщо база порівняння береться за 100;

в) проміле (%0) – якщо за базу порівняння взято 1000;

г) продециміле (%00) – якщо база порівняння становить 10 000;

д) просантиміле (%000) – якщо база порівняння прийнята за 100 000.

Різноманітність співвідношень і пропорцій реального життя для свого відображення потребує різних за змістом і статистичною природою відносних величин. В залежності від змісту і пізнавального значення відносні величини, що використовуються в статистиці, поділяються на наступні основні види: відносні величини планового завдання, виконання плану, динаміки, структури, координації, порівняння і інтенсивності.

Відносна величина планового завдання (ВВПЗ) – показує на скільки відсотків передбачається змінити рівень показника у звітному періоді порівняно з базисним. Розраховується у формі коефіцієнта чи відсотка.

(4.3)

де Упл – плановий рівень показника у звітному періоді.

Уо – фактичний рівень показника у базисному періоді.
Відносна величина виконання плану (ВВВП) – показує на скільки відсотків фактично перевиконано або недовиконано планове завдання у звітному періоді. Тобто це процентне відношення фактично досягнутого рівня до запланованого за відповідний період часу (місяць, квартал і т.д.). Розраховується у формі коефіцієнта чи відсотка.
(4.4)
де У1 – фактичний рівень показника у звітному періоді
Відносна величина динаміки (ВВД) – показує на скільки відсотків змінився рівень показника у звітному періоді порівняно з базисним. В залежності від характеру бази порівняння, розрізняють відносні величини динаміки із змінною базою порівняння, або ланцюгові, і відносні е стимуля постійною базою порівняння, або базисні. Розраховується у формі коефіцієнта чи відсотка.
(4.5)
Між відносними величинами планового завдання, виконання плану та динаміки існує взаємозв’язок:
(4.6)
Приклад

Є такі дані по підприємству:
Випуск продукції, тис. у.о с.

2007 рік

2008 рік

План

Факт

У0

УПЛ

У1

280,0

331,8

309,6


Визначити відносні величини планового завдання, виконання плану та динаміки. Зробити висновки.

Розв’язання


  1. Відносна величина планового завдання:Висновок: планом на 2008 р. передбачалось збільшити випуск продукції на 18,5 %.

  1. Відносна величина виконання плану:
Висновок: фактично план випуску продукції у 2008 р. було недовиконано на 6,7 %.

  1. Відносна величина динаміки:Висновок: у 2008 р. порівняно з 2007 р. випуск продукції збільшився на 10,6 %.

Відносні величини структури (ВВС) характеризують питому вагу окремих частин досліджуваної сукупності в загальному її обсязі. Їх обчислюють шляхом відношення частини до цілого. Розраховуються у формі коефіцієнта чи відсотка.

Відносні величини координації (ВВК) характеризують співвідношення частин цілого між собою. За допомогою відносних величин координації визначають, скільки одиниць даної частини цілого припадає на 1, на 100, на 1000, на 10000 одиниць іншої частини, взятої за базу порівняння.

Відносна величина порівняння характеризує співвідношення однойменних величин, що стосуються одного й того ж періоду або моменту часу, але різних об’єктів чи територій. Показує, у скільки разів порівнювана величина перевищує базисну.

Відносні величини інтенсивності (ВВІ) характеризують ступінь поширення або розвитку явища в певному середовищі. Їх отримують шляхом зіставлення різнойменних абсолютних величин, пов’язаних між собою, але які не являються складовими цілого.

У порівняльному аналізі використовуються кратні співвідношення не лише абсолютних величин. Комплексна й всебічна характеристика закономірностей суспільного життя передбачає порівняння середніх і відносних величин.

^ КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Що таке абсолютний статистичний показник? Наведіть приклади.

2. Назвіть види статистичних показників. Наведіть приклади.

3. У яких одиницях вимірювання виражаються абсолютні статистичні

показники? Наведіть приклади.

4. Що називається відносним статистичним показником?

5. Які умови правильного розрахунку відносних показників? Які види

відносних показників ви знаєте? Наведіть приклади.

6. Вкажіть відносні показники інтенсивності:

а) на 1000 жінок припадає 895 чоловіків;

б) кількість новонароджених на 1000 мешканців складає 13,5.

7. Вкажіть відносні величини просторового порівняння:

а) забезпеченість житлом населення у регіоні А складає 19 м 2 на людину, в

регіоні Б – 26 м 2 на людину;

б) вартість 1 м 2 житла у регіоні А у 2 рази вище, ніж у регіоні Б.

8. Вкажіть відносні величини координації:

а) на 1000 зайнятих у народному господарстві регіону припадає 175 з

вищою освітою;

б) у розрахунку на 1000 осіб відповідної статі у шлюбі перебувають 730

чоловіків і 510 жінок.

9. Вкажіть відносні величини динаміки:

а) за минулий рік реальна заробітна плата підвищилась у 1,2 разів;

б) дефіцит бюджету зменшився на 5 %.

10. За 1 півріччя 2008 р. підприємства міста випустили фарби 1159 т, що

склало 90,4 % фактичного випуску за 1 півріччя 2007 р. План на 1 півріччя

2008 р. виконано на 98,2 %. Визначити обсяг фактичного випуску фарби у

1 півріччі 2007 р. і обсяг планового завдання на 1 півріччя 2008 р.

11. Робітник виготовив у 2008 р. 10000 деталей, за норми 8000. У 2007 р.

його виробіток склав 5500 деталей. Визначити відносні величини

виконання плану і планового завдання.

12. Товарооборот магазину в серпні склав 237,5 тис. грн. за плану 250 тис.

грн. У липні товарооборот склав 245,0 тис. грн. Визначити відносні

показники виконання плану і динаміки.

13. Планом передбачалося підвищення продуктивності праці на 2 %, а

фактично вона підвищилась на 6 %. Визначте перевиконання плану зі

зростання продуктивності праці .

14. Планом передбачалося зниження собівартості одиниці продукції на

3%, а фактично вона була знижена на 5 % у порівнянні з базисним

періодом. Визначте виконання плану зі зниження собівартості.

15. Вкажіть види відносних показників: а) у 2007 р. інвестиції у розвиток промисловості було збільшено порівняно з 2006 р. на 10 %; 46

б) капіталовкладення у сільське господарство склали 19 % усіх

капіталовкладень в економіку району.

16. Вкажіть види відносних показників: а) на початок року в області на кожних 1000 чоловік міського населення припадало 594 сільського населення; б) на заводі на кожних 100 робітників припадає 1 службовець.

17. Планове завдання з випуску продукції складає 110%, показник динаміки – 105%. Визначте виконання плану.

18. Показник динаміки собівартості складає 98,3 %, план виконано на 102 %. Визначте планове завдання зі зниження собівартості, поясніть

результат.

19. Планом передбачалося підвищити врожайність на 2 %, а фактично

вона зросла на 3,1 % і склала 35,4 ц/га. Визначте виконання плану з

підвищення врожайності.

20. Вкажіть види відносних показників: а) у Токіо на кожного мешканця

припадає 4 м 2 паркової зони; б) у Парижі цей показник у 3 рази вище.

21. Вантажооборот підприємства склав у 2008 р. 140 млн. ткм. при плані

135 млн. ткм. У 2007 р. вантажооборот склав 128 млн. ткм. Визначте

відносні показники виконання плану, планового завдання і динаміки.

Зробіть висновки.

22. Вкажіть види відносних показників: а) 80 % науково-дослідницьких

робіт у Японії фінансуються приватним сектором; б) у місті на кожних 100

чоловіків з вищою освітою припадає 90 жінок з такою ж освітою.

23. У 2006 р. у регіоні: а) на кожні 100 га посіву зернових культур

припадало 3 га цукрового буряку; б) щоденно вироблялося 102,5 пари

шкіряного взуття. Вкажіть види відносних показників.

24. Електробаланс народного господарства характеризується такими

даними, млрд. кВтч: вироблено електроенергії – 156; спожито –128 (у тому

числі: промисловістю – 72; сільським господарством – 19; транспортом –

14; іншими галузями – 23). Експорт електроенергії – 20.

Визначити: а) втрати електроенергії у мережі загального користування;

б) частку втрат і частку експортованої електроенергії; в) структуру і

співвідношення електроенергії, спожитої галузями народного

господарства.

^ ТЕМА 5 СЕРЕДНІ ВЕЛИЧИНИ ТА ПОКАЗНИКИ ВАРІАЦІЇ (ЛЕКЦІЯ 7-8)
ПЛАН

5.1 Середні величини, умови наукового їх застосування

5.2 Середня арифметична, основні її властивості

5.3 Середня гармонійна, її різновиди і сфера використання

5.4 Характеристика середньої геометричної та середньої квадратичної величини

5.5 Система статистичних показників

5.6 Сутність та показники варіації

5.1 Середні величини, умови наукового їх застосування

Для зведеної кількісної характеристики багатьох явищ і процесів суспільного життя статистика широко використовує такий розповсюджений узагальнюючий показник як середня величина (середня врожайність, середній процент виконання плану, середня частка і т.п.). Вона дає узагальнюючу характеристику однорідних елементів масових явищ, які мають різне кількісне значення (варіацію) в залежності від конкретних умов. В середній погашаються випадкові відхилення індивідуальних значень і відображаються ті загальні умови, під впливом яких формувалась сукупність.

Середня величина – це узагальнюючий показник, який характеризує однорідну сукупність явищ за якою-небудь кількісною варіаційною ознакою в даних умовах місця і часу. Тільки за допомогою середньої можна охарактеризувати сукупність за кількісною варіаційною ознакою.

Середні величини використовують для порівняння показників двох і більше об’єктів (порівняння урожайності окремих культур по господарствах області, порівняння цін на деякі товари на ринках певного регіону і т.п.).

Середніми величинами користуються для характеристики зміни рівнів явищ в часі. До середніх звертаються при вивченні взаємозв’язків між явищами та їх ознаками.

Середні величини застосовують для проведення факторного аналізу явищ, з метою виявлення невикористаних резервів.

Велике значення мають середні величини в плануванні і прогнозуванні

завдань для економіки в цілому і окремих його галузей. Багатогранність суспільних явищ обумовлює виняткову важливість застосування середніх величин в економіко-статистичних дослідженнях. Вони є активним засобом управління, планування і прогнозування економіки держави.


5.2 Середня арифметична, основні її властивості

Оскільки для більшості соціально-економічних явищ характерна адитивність обсягів, то найпоширенішою є арифметична середня, яка розраховується діленням обсягу значень ознаки на обсяг сукупності.

Середня арифметична застосовується у формі простої середньої і зваженої середньої.

Середня арифметична проста застосовується в таких випадках, коли всі варіанти зустрічаються один раз, або мають однакові частоти в досліджуваній сукупності. Її отримують шляхом додаванням окремих варіантів і діленням суми на число доданків.

Формула середньої арифметичної простої має вигляд:
(5.1)
де – середнє значення ознаки;

– окремі варіанти ознаки;

n – кількість варіантів.
У великих за обсягом сукупностях окремі значення ознаки (варіанти) можуть повторюватись. У такому разі їх можна об’єднати в групи, а обсяг значень ознаки визначити як суму добутків варіант на відповідні їм частоти. Такий процес множення у статистиці називають зважуванням, а число елементів сукупності з однаковими варіантами – вагами. Сама назва “ваги” відбиває факт різновагомості окремих варіант. Значення ознаки осереднюються за формулами середньої арифметичної зваженої:


1) якщо відомо значення ознаки (Х) та частоти ознаки (f):
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Конспект лекцій з дисципліни «Статистика» iconКонспект лекцій міністерство освіти І науки України
Методичні вказівки до вивчення основних тем з дисципліни “Інформаційні технології ” „Опорний конспект лекцій” для студентів спеціальності...
Конспект лекцій з дисципліни «Статистика» iconКонспект лекцій з дисципліни "Управлінський облік"
Конспект лекцій з дисципліни "Управлінський облік" / П. Й. Атамас. – Дніпропетровськ: дуеп, 2005. – 168 с
Конспект лекцій з дисципліни «Статистика» iconКонспект лекцій з дисципліни інформатика та комп’ютерна техніка середовище
Стеців Лілія Іванівна. Конспект лекцій з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» до теми «Середовище програмування Visual...
Конспект лекцій з дисципліни «Статистика» iconСтислий конспект лекцій з дисципліни „ інтелектуальна власність”...
Цибульов П. М., Трибунська К. В. Інтелектуальна власність / Стислий конспект лекцій. – Донецьк.: „Донецький державний університет...
Конспект лекцій з дисципліни «Статистика» iconКонспект лекцій з навчальної дисципліни «Мерчандайзинг» для студентів напряму підготовки
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Мерчандайзинг» для студентів напряму підготовки 050201 «Менеджмент». Рівне: рдгу, 2010.–...
Конспект лекцій з дисципліни «Статистика» iconОпорний конспект лекцій для магістрантів економічного факультету
Опорний конспект лекцій з дисципліни «Соціальна політика» для магістрантів економічного факультету з галузі знань 0305 „Економіка...
Конспект лекцій з дисципліни «Статистика» iconКонспект лекцій з дисципліни „Підприємницьке право” для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни „Підприємницьке право” для студентів ІІ курсу денної форми навчання спеціальності „Менеджмент організації”...
Конспект лекцій з дисципліни «Статистика» iconКонспект лекцій з дисципліни „Правове регулювання туристичної діяльності”...
Конспект лекцій з дисципліни „Правове регулювання туристичної діяльності” для студентів IV курсу денної форми навчання спеціальності...
Конспект лекцій з дисципліни «Статистика» iconІ. М. Чістякова, Б. Г. Шевченко, Г. В. Воробйова, С. Й. Лебединський...
Правознавство. Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей. Одеса: Наука І техніка, 2011. 149 с
Конспект лекцій з дисципліни «Статистика» iconКонспект лекцій вступ опорний конспект лекцій з курсу "Гроші та кредит"
Опорний конспект лекцій з курсу "Гроші та кредит" призначений для більш ефективного засвоєння студентами матеріалу цього курсу, а...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка