Конспект лекцій з дисципліни «Статистика»
НазваКонспект лекцій з дисципліни «Статистика»
Сторінка1/8
Дата конвертації19.11.2013
Розмір1.09 Mb.
ТипКонспект
skaz.com.ua > Економіка > Конспект
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ

ЗАТВЕРДЖУЮ:_______________

Зам. директора з НР Т.Ю.Демченко

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни

« Статистика »

м.Горлівка,2012

Конспект лекцій з дисципліни «Статистика ». Розробив викладач: Н.В.Горбатовська – Горлівка: ГМК, 2012. – 99 с.

Викладені теоретичні основи навчального матеріалу з курсу «Статистика » у вигляді тематичних лекцій за темами курсу відповідно робочій навчальній програмі дисципліни за денною та заочною формою навчання. Зміст конспекта лекцій містить теоретичний матеріал для лекційних занять .

Призначений для використання при організації аудиторного навчального процесу та самостійному опрацюванні програмного матеріалу студентами галуззі знань 0305 « Економіка і підприємництво» денної та заочної форм навчання.

Рецензенти:

Рецензенти: О.В. Овчаренко – викладач економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

О.О.Удалих -. доц. кафедри «Економіка підприємства» МЕГІ, к.е.н.

А.Ю.Савенко –доц.кафедри «Економіка та фінанси» Автомобільно-дорожного інституту державного вищого навчального закладу «Дон НТУ»

Ухвалено до використання на засіданні комісії фахової підготовки за галуззю знань «Економіка та підприємництво»
Протокол № _6_ від 2012. 02. 08
Методист О.О.Тарновська

ПЕРЕДМОВА

«Статистики» є однією з основних дисциплін у системі економічної освіти. Вона є методологічною основою всіх галузевих статистик, яка формує професійний рівень сучасного економіста.

Без знання загальних методів статистичної роботи неможливо здійснювати збирання, наукове оброблення і узагальнення інформації, що характеризує розвиток об’єкта.

А без грамотно проведеного аналізу інформаційних характеристик неможливо реалізувати кінцеву мету статистичного дослідження, тобто отримати достовірні параметри щодо загальних тенденцій розвитку суспільних явищ і процесів, які є основою для ухвалення ефективних управлінських рішень.

Запропонований курс лекцій розраховано на студентів і спеціалістів, які володіють базовими знаннями в обсязі програм економічних вузів з вищої математики, макро- і мікроекономіки, а також мають досвід прикладної роботи з пакетами елементарного комп’ютерного оброблення даних.

Практикум покликаний допомогти студентам - майбутнім економістам краще осмислити категорії статистичної науки, навчитися застосовувати наукові методи статистичного аналізу і бачити за статистичними показниками їхній конкретний зміст, а також оволодіти практичними навичками розв’язання конкретних задач різного типу в галузі соціально-економічної статистики на рівні підвищених вимог.

Навчальний посібник складається з сьоми тем. Кожна тема містить питання, контрольні запитання. Завершується переліком рекомендованої літератури.


ЗМІСТ С.

ПЕРЕДМОВА…………………………………………………………………….3

^ ТЕМА 1 ПРЕДМЕТ ТА МЕТОДОЛОГІЧНА БАЗА СТАТИСТИКИ

1.1 Предмет статистики ………………………………………………………….5

1.2 Основні категорії статистики………………………………………………..8

1.3 Методи статистичного дослідження……………………………………….11

^ ТЕМА 2 СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

2.1 Суть, джерела та організаційні форми статистичного спостереження….14

2.2 План статистичного спостереження……………………………………….16

2.3 Види статистичного спостереження……………………………………….19

^ ТЕМА 3 ЗВЕДЕННЯ І ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ

3.1 Суть статистичного зведення………………………………………………23

3.2 Класифікації та групування………………………………………………...25

3.3 Принципи формування інтервалів груп…………………………………...27

3.4 Статистичні таблиці, їх види та правила побудови………………………28

3.5 Ряд розподілу – основа аналізу закономірностей розподілу……………..30

^ ТЕМА 4. АБСОЛЮТНІ ТА ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ

4.1Суть і види статистичних показників………………………………………31

4.2 Абсолютні статистичні величини, одиниці їх вимірювання……………..33

4.3 Характеристика відносних величин…………………………………….....35

^ ТЕМА 5 СЕРЕДНІ ВЕЛИЧИНИ ТА ПОКАЗНИКИ ВАРІАЦІЇ

5.1 Середні величини, умови наукового їх застосування…………………….40

5.2 Середня арифметична, основні її властивості…………………………….41

5.3 Середня гармонійна, її різновиди і сфера використання…………………45

5.4 Характеристика середньої геометричної та середньої квадратичної величини…………………………………………………………………………46

5.5 Характеристики центру розподілу: середня, мода, медіана……………...47

5.6 Сутність та показники варіації……………………………………………..48

^ ТЕМА 6 РЯДИ ДИНАМІКИ

6.1 Суть та складові елементи ряду динаміки. Види динамічних рядів…….51

6.2 Основні характеристики рядів динаміки………………………………….53

6.3 Середні показники динаміки……………………………………………….56

6.4 Виявлення тенденцій розвитку явищ………………………………………57

6.5 Характеристика сезонних коливань, методи їх вимірювання……………58

^ ТЕМА 7 ІНДЕКСИ

7.1 Суть та функції індексів у статистичному дослідженні. Види індексів…60

7.2 Методологічні принципи побудови агрегатних індексів…………………62

7.3 Середньозважені індекси, приведення їх до агрегатної форми………….64

7.4 Індекси середніх величин: змінного складу; фіксованого складу і структурних зрушень; їх взаємозв’язок………………………………………..65

7.5 Характеристика територіальних індексів………………………………….67
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………..70


^ ТЕМА 1 ПРЕДМЕТ І МЕТОД СТАТИСТИКИ (ЛЕКЦІЯ 1)

ПЛАН

1.1 Предмет статистики

1.2 Основні категорії статистики

1.3 Методи статистичного дослідження

1.1 Предмет статистики

Інтерес до статистики постійно зростає в усьому світі. Праця економіста любої спеціалізації неминуче зв’язана із збиранням, обробкою і аналізом статистичних матеріалів. Тому вивчення і оволодіння статистичною наукою при підготовці економістів високої кваліфікації має велике значення в системі вищої економічної освіти.

В нашій країні увага до статистичної науки надзвичайно загострена у зв’язку з проведенням економічних реформ, які зачіпають інтерес всіх людей.

Для підняття статистики до сучасного наукового рівня, задоволення потреб систем управління та інших соціально-економічних суб’єктів в якісній, повній, різноманітній і своєчасній інформації, вкрай необхідна докорінна її перебудова.

Важливою умовою правильного сприйняття і практичного використання статистичної інформації, кваліфікованих висновків і обґрунтованих прогнозів є знання статистичної методології кількісної сторони соціально-економічних явищ, природи масових статистичних сукупностей, пізнавальних властивостей статистичних показників, умов їх застосування в економічному дослідженні.

Термін «статистика» походить від латинського слова «статус» (status), що означає суму знань про державу.

Історично розвиток статистики пов’язаний з утворенням держав. Уже в країнах Стародавнього світу склалися системи державного та адміністративного обліку. Про цс свідчить зокрема, і Біблія, де у Четвертій книзі Мойсея «Числа» розповідається про облік чоловічого населення, здатного носити зброю. Середньовіччя залишило унікальну пам'ятку – «Книгу страшного суду», в якій зведено дані перепису населення Англії та його майна. Поступово збирання даних про масові суспільні явища ставало регулярним.

Розвиток бухгалтерського обліку та первинної реєстрації фактів, нагромадження масових даних і необхідність їх узагальнення, підвищення попиту на інформацію — ось ті чинники, що сприяли формуванню статистики як науки. З розвитком математики, передусім теорії ймовірностей, удосконалювалися методи статистичного аналізу і розширювалась сфера їх використання. У XX ст. статистичні методи почали застосовуватися майже в усіх галузях знань. Сьогодні статистику використовують, вивчаючи життєвий рівень населення та громадську думку, оцінюючи підприємницькі та фінансові ризики, у маркетингових дослідженнях, страхуванні тощо.

Отже, об'єктами статистичного аналізу можуть бути найрізноманітніші явища й процеси суспільного життя. Предметом статистики є розміри і кількісні співвідношення між масовими суспільними явищами, закономірності їх формування, розвитку, взаємозв'язку.

У наведеному визначенні предмета статистики підкреслюються дві принципові його особливості. По-перше, статистика вивчає кількісний бік суспільних явищ, а по-друге, вона вивчає не поодинокі, а масові явища.

Кількісний бік суспільних явищ – це насамперед їх розміри. Не менш важливою кількісною характеристикою явищ є співвідношення їх розмірів. Вивчаючи кількісний бік явищ, статистика відбиває його у числах-показниках, характеризуючи цим конкретну міру явищ. Водночас вона встановлює загальні властивості, виявляє схожість і різницю окремих властивостей досліджуваних об’єктів, групує їх, виявляючи певні типи процесів і явищ, які вивчаються.

Необхідно зауважити, що вивчення кількісних аспектів суспільних явищ нерозривно пов'язане з їх якісними характеристиками. Адже кількісні співвідношення не існують без якісної їх визначеності. Так, групуючи населення за віком, статистика виокремлює якісно відмінні сукупності: осіб дошкільного та шкільного віку, працездатного та пенсійного. Проте перш ніж виконувати розрахунки, потрібно визначити якісні властивості та межі кожної такої сукупності.

Явища суспільного житія динамічні, вони безперервно змінюються й розвиваються, що неодмінно почначасться на їх розмірах, співвідношеннях і пропорціях. Значення розглядуваних кількісних характеристик залежать від конкретних умов простору і часу.

Інша особливість предмета статистики зумовлюється масовістю суспільних явищ, їх повторюваністю у просторі або з плином часу.

Для масового явища характерна участь у ньому багатьох елементів, істотні властивості яких однакові або схожі між собою. Так, акціонерів певної фірми об'єднує спільна власність, менеджерів – управлінські функції, а робітників – відповідні виробничі завдання. Наявність будь-яких властивостей у окремого, поодинокого елемента – випадковість. Проте тільки-но численні елементи об'єднуються в одне ціле, сукупна дія випадковостей дає результат, практично незалежний від випадку. Загальновідомо, що ринок цінних паперів пов'язаний з ризиком. Схильність до ризику серед населення як потенційного інвестора різна. Одні готові ризикувати, інші не уявляють ризику без гарантій або уникають його за будь-яких умов. Загалом же, схильність до ризику серед молоді значно вища, ніж з-поміж людей літніх, а надто похилого віку. Ризикований інвестор – молодий.

Розглядаючи суспільні явища як масові й спираючись на облік усієї сукупності фактів, що їх стосуються, статистика мовою чисел характеризує ступінь розвитку таких явищ, напрям і швидкість їх змін, щільність взаємозв'язків і взаємозалсжносісіі. Усе це дає підстави стверджувати, що статистика – могутній засіб пізнання складного суспільного життя.

Статистика – багатогалузева наука. Вона складається з окремих самостійних розділж, які водночас тісно пов'язані між собою. Виокремлюють чотири складові цієї науки:

1. Теорія статистики розглядає категорії статистичної науки, а також спільні для будь-яких масових явищ методи й засоби аналізу.

2. Економічна статистика вивчає явища і процеси, що відбуваються в економіці, розробляє систему економічних показників та методи вивчення економіки країни чи регіону як єдиного цілого.

3. Галузеві статистики (промислова, фінансова, соціальної інфраструктури і т. ін.) розробляють зміст і методи обчислення показників, які відбивають особливості кожної окремої галузі.

4. Соціальна статистика вивчає соціальні умони та характер праці, рівень житгя, прибутків, споживання матеріальннх благ і послуг населенням.

Як суспільна наука статистика не може розвиватися окремо від теоретичних наук про суспільство, зокрема економічної теорії та соціології. Спираючись на суть, якісну природу явищ, через узагальнення масових даних статистика вивчає характер і дію основних законів у реальному житті. Припускаючи, що комплекс умов і чинників, які формують відповідні закономірності, надалі лишатиметься незмінним, статистика робить прогнозні розрахунки, конче потрібні для обґрунтування напрямів економічної політики.

В даний час головним обліково-статистичним центром в країні є Державний комітет статистики України (Держкомстат України). Він здійснює керівництво статистикою України у відповідності із статтею 92 п.12 Конституції України «Виключно законами України визначаються: організація і діяльність органів виконавчої влади, основи державної служби, організації державної статистики та інформатики». В його завдання входить подання офіційної статистичної інформації Президенту, Уряду, Парламенту, громадським і міжнародним організаціям, розробка науково обґрунтованої статистичної методології, координація статистичної діяльності регіональних органів виконавчої влади, аналіз економіко-статистичної інформації, складання національних рахунків і балансових розрахунків.

Система органів державної статистики утворена у відповідності з адміністративно-територіальним розподілом України. В Автономній Республіці Крим діє Державний комітет по статистиці, в областях – обласні управління статистики, а в районах і містах – відділи статистики.

Поряд із загальнодержавною статистикою існує відомча статистика, яка обслуговує підприємства, об’єднання, відомства і міністерства. Статистичні дані використовують усі науки для обґрунтування, перевірки, ілюстрації своїх висновків в конкретних умовах місця і часу.

Виходячи з цього, можна визначити такі основні завдання статистики:

1) систематичне спостереження і економічний аналіз матеріалів які характеризують хід виконання виробничих програм і подання їх у відповідні керівні структури для прийняття конкретних рішень;

2) вивчення і розробка цільових комплексних програм з соціально-економічних проблем конкретних регіонів і держави в цілому;

3) удосконалення системи статистичних показників, які характеризують розвиток і результати соціально-економічних явищ і процесів;

4) економічний аналіз стану і розвитку галузей економіки;

5) вивчення чинників підвищення ефективності суспільного виробництва;

6) створення загальнодержавної автоматизованої системи збирання, обробки і передачі інформації;

7) аналіз демографічних процесів.

Управляти складними соціальними і економічними системами можна лише володіючи оперативною, вірогідною і повною статистичною інформацією.

1.2 Основні категорії статистики

З питанням про предмет статистики пов'язані поняття статистичної закономірності та статистичної сукупності.

Закономірність – це повторюваність, послідовність і порядок у масових процесах. Виявити і виміряти статистичну закономірність можна лише з урахуванням дії закону великих чисел, основними принципами якого є масовість і причинна зумовленість явищ. Згідно з цими принципами закони суспільного розвитку виразно виявляються лише в досить численній сукупності подій. Об'єктивною основою існування статистичних закономірностей є складне переплетіння причин, які формують масовий процес, – основних, спільних для всіх подій масового процесу, та індивідуальних для кожної з них окремо, але випадкових для маси. У разі великої кількості подій вплив випадкових причин взаємно врівноважується, завдяки чому закон стає видимим.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Конспект лекцій з дисципліни «Статистика» iconКонспект лекцій міністерство освіти І науки України
Методичні вказівки до вивчення основних тем з дисципліни “Інформаційні технології ” „Опорний конспект лекцій” для студентів спеціальності...
Конспект лекцій з дисципліни «Статистика» iconКонспект лекцій з дисципліни "Управлінський облік"
Конспект лекцій з дисципліни "Управлінський облік" / П. Й. Атамас. – Дніпропетровськ: дуеп, 2005. – 168 с
Конспект лекцій з дисципліни «Статистика» iconКонспект лекцій з дисципліни інформатика та комп’ютерна техніка середовище
Стеців Лілія Іванівна. Конспект лекцій з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» до теми «Середовище програмування Visual...
Конспект лекцій з дисципліни «Статистика» iconСтислий конспект лекцій з дисципліни „ інтелектуальна власність”...
Цибульов П. М., Трибунська К. В. Інтелектуальна власність / Стислий конспект лекцій. – Донецьк.: „Донецький державний університет...
Конспект лекцій з дисципліни «Статистика» iconКонспект лекцій з навчальної дисципліни «Мерчандайзинг» для студентів напряму підготовки
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Мерчандайзинг» для студентів напряму підготовки 050201 «Менеджмент». Рівне: рдгу, 2010.–...
Конспект лекцій з дисципліни «Статистика» iconОпорний конспект лекцій для магістрантів економічного факультету
Опорний конспект лекцій з дисципліни «Соціальна політика» для магістрантів економічного факультету з галузі знань 0305 „Економіка...
Конспект лекцій з дисципліни «Статистика» iconКонспект лекцій з дисципліни „Підприємницьке право” для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни „Підприємницьке право” для студентів ІІ курсу денної форми навчання спеціальності „Менеджмент організації”...
Конспект лекцій з дисципліни «Статистика» iconКонспект лекцій з дисципліни „Правове регулювання туристичної діяльності”...
Конспект лекцій з дисципліни „Правове регулювання туристичної діяльності” для студентів IV курсу денної форми навчання спеціальності...
Конспект лекцій з дисципліни «Статистика» iconІ. М. Чістякова, Б. Г. Шевченко, Г. В. Воробйова, С. Й. Лебединський...
Правознавство. Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей. Одеса: Наука І техніка, 2011. 149 с
Конспект лекцій з дисципліни «Статистика» iconКонспект лекцій вступ опорний конспект лекцій з курсу "Гроші та кредит"
Опорний конспект лекцій з курсу "Гроші та кредит" призначений для більш ефективного засвоєння студентами матеріалу цього курсу, а...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка