Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни “
Скачати 472.04 Kb.
НазваМетодичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни “
Сторінка1/3
Дата конвертації07.11.2013
Розмір472.04 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

Кафедра економіки підприємства

Методичні рекомендації

для самостійного вивчення дисципліни

Мікроекономічна теорія виробництва”
для студентів спеціальності „Економіка підприємства”

напрямку підготовки 6.030504 «Економіка і підприємництво»

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

денної та заочної форм навчання 3 курсу
Затверджено на

засіданні навчально-

методичної ради ДонДУУ

протокол №____від______

^ Донецьк, ДонДУУ, 2011
ББК У012.1

М54
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни «Мікроекономічна теорія виробництва» для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» / уклад. О.В.Шкуренко. – Донецьк: ДонДУУ, 2011. – 46 с.

У методичних рекомендаціях для самостійної роботи враховано вимоги Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. В них наведено основні положення кожної теми, перелік питань для самоперевірки. Кожна тема містить питання, тестові завдання для самоконтролю, задачі та ділові ситуації і рекомендовану літературу.

Рецензенти: ^ Р.С. Близький - канд. економ.наук, доц. каф. економіки і менеджменту ДонНУЕТ ім.М.Туган-Барановського;
Т.Л. Іванова – канд.економ.наук, доц.

каф. екон.підприємства ДонДУУ


Зміст

Передмова

4

^ Заліковий модуль І. Методологія мікроекономіки, теорія виробництва і факторний аналіз у короткостроковому та довгостроковому періодах

5
Змістовий модуль 1. Предмет, метод, задачі і функції мікроекономічної теорії виробництва

5
Змістовий модуль 2. Підприємство як система «витрати-випуск»

10
Змістовий модуль 3. Часткова варіація факторів виробництва

16
Змістовий модуль 4. Ізоквантна варіація факторів виробництва

21
Змістовий модуль 5. Пропорційна варіація факторів виробництва

27

^ Заліковий модуль ІІ. Аналіз поведінки підприємства залежно від факторів виробництва в умовах ринкової економіки

33
Змістовий модуль 6. Оптимальний шлях зростання випуску і оптимальний масштаб виробництва. Динамічність і стохастичність процесів, їх відображення у виробничих функціях

33
Змістовий модуль 7. Ринки факторів виробництва: детермінанти цінової еластичності попиту. Мікроекономічна теорія пропозиції факторів виробництва

37
Критерії оцінювання СРС

43

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

45


Передмова

Формування ринкової економіки неможливо без підготовлених спеціалістів, які освоїли фундаментальні принципи організації ринкових відносин. Мікроекономічна теорія виробництва як теоретична базова дисципліна формує у майбутніх фахівців з економіки наукові уявлення і свідомі погляди на механізм функціонування економічних суб’єктів на мікрорівні.

Самостійна робота є однією з форм організації навчального процесу. Вона має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти набувають у процесі навчання.

У методичних рекомендаціях розкрито питання теорії виробництва і факторного аналізу у короткостроковому та довгостроковому періодах; а також аналіз поведінки підприємства залежно від факторів виробництва в умовах ринкової економіки.

Метою курсу є формування системи знань з теорії підприємства та ринкових структур, ринку факторів виробництва.

^ Основні завдання курсу:

 • вивчення базових положень мікроекономічної теорії;

 • набуття навичок використання інструментарію мікроекономічного аналізу.

Методичні рекомендації призначені для раціоналізації організації самостійної роботи студентів, в подальшому їх можливо використовувати для набуття необхідних навичок практичної роботи з мікроекономічними моделями.
^ Заліковий модуль І. Методологія мікроекономіки, теорія виробництва і факторний аналіз у короткостроковому та довгостроковому періодах
Змістовий модуль 1. Предмет, метод, задачі і функції мікроекономічної теорії виробництва.

*для студентів заочної форми навчання Тема 1. Предмет, метод, задачі і функції мікроекономічної теорії виробництва.
Основні поняття.

Мікроекономіка – це розділ економічної теорії, в якому розглядаються процеси, які відбуваються на рівні окремих економічних суб’єктів, а також виявляються закономірності поведінки економічних суб’єктів і форми їх взаємодії.

^ Предметом мікроекономічної теорії виробництва виступає дослідження механізму діяльності суб’єктів господарювання, а саме їх економічна поведінка щодо здійснення вибору в умовах обмежених ресурсів.

Об’єкт дисципліни – система організаційно-економічних відношень, в межах яких суб’єкт господарювання раціоналізує споживання обмежених ресурсів, забезпечує виробництво, збут вироблених благ і послуг, раціоналізує інвестиції та використання прибутку.

Мікросистема – це система економічних відношень між господарюючими суб’єктами.

^ Методи мікроекономічних досліджень – індукція, дедукція, аналіз, синтез, групування, узагальнення, абстрагування, методи статики і динаміки, граничний, функціональний, графічний аналіз,

Тестові завдання для самоконтролю.

З наведених нижче відповідей виберіть правильну:

 1. Економічна модель не є:

а) ідеальним типом економіки або політики, в ім’я яких мі повинні працювати;

б) інструментом для економічних прогнозів;

в) комплексом економічних принципів;

г) поясненням, як функціонує економіка та її окремі сектори.

 1. Мікроекономічна теорія виробництва досліджує:

а) поведінку окремих економічних суб’єктів, котрі приймають рішення в умовах обмеженості ресурсів;

б) поведінку виробників, котрі приймають рішення щодо виробництва в умовах обмеженості ресурсів;

в) поведінку споживачів, котрі приймають рішення щодо покупок в умовах обмеженості доходу;

г) прийняття державою рішень щодо виробництва благ в умовах обмеженості ресурсів.


 1. Предметом мікроекономічної теорії виробництва є:

а) поведінка економіки в цілому;

б) поведінка індивідуальних господарських суб’єктів у різних ринкових структурах;

в) поведінка споживачів на ринку товарів і послуг;

г) поведінка фірм на ринках товарів і ресурсів.


 1. Яка із перерахованих економічних цілей має точний кількісний вимір:

а) економічна гарантія;

б) повна зайнятість;

в) економічна воля;

г) справедливий розподіл доходів.


 1. Яка економічна ціль, якщо суспільство намагається мінімізувати витрати й максимізувати віддачу від обмежених виробничих ресурсів?

а) досягнення повної зайнятості;

б) підтримка економічного росту;

в) економічна безпеку;

г) економічна ефективність.

 1. Позитивна економічна теорія вивчає:

а) ”що є” ;

б) що повинно бути;

в) позитивні тенденції в економічному розвитку;

г) оціночні судження.


 1. Валовий рівень цін і безробіття в економічній системі вивчається в курсі:

а) макроекономіки;

б) макроекономіки;

в) менеджменту;

г) міжнародних фінансів.


 1. Основними суб’єктами мікроекономічного аналізу є:

а) підприємства та банки;

б) наймані робітники та підприємці;

в) споживач і фірма;

г) ринки товарів і ресурсів.


 1. До специфічних методів мікроекономічних досліджень належать:

а) спостереження та статистичний аналіз;

б) граничний аналіз та економічне моделювання;

в) економічне моделювання та експеримент;

г) відбір фактів та наукове абстрагування.


 1. Економічне моделювання передбачає, що дослідники:

а) застосовують припущення, які спрощують ситуацію.

б) намагатимуться врахувати всю наявну інформацію.

в) повинні використовувати математичні методи.

г) будуть дублювати реальний світ.
Питання для самоперевірки.

 1. Назвіть головних суб’єктів мікроекономічної теорії виробництва.

 2. Дайте характеристику об'єктів та суб'єктів мікроекономіки.

 3. Чому поведінка економічних суб’єктів має бути раціональною?

 4. Що являє собою економіко-математична модель? Які моделі Ви знаєте?

 5. Дайте характеристику методів індукції та дедукції, аналізу та синтезу, абстрактного та конкретного. Наведіть приклади їх використання у процесі пізнання мікроекономічних явищ.

 6. Охарактеризуйте мікроекономічні методи аналізу: граничний, функціональний та графічний аналіз.

 7. Виберіть найбільш повне й коректне визначення предмету теоретичної економіки.

а) Економіка вивчає діяльність, яка включає виробництво й обмін товарами.

б) Економіка вивчає зміні величини, поведінка яких впливає на стан народного господарства (ціни, виробництво, зайнятість і т.д.).

в) Економіка вивчає, як суспільство використовує обмежені ресурси, необхідні для виробництва різних товарів з метою задоволення потреб населення.

г) Економіка вивчає гроші, банківську справу, капітал.

Покажіть, якій зв'язок існує між цими визначеннями предмету теоретичної економіки.

 1. Охарактеризуйте поняття статики та динаміки.

 2. Поясніть принцип раціональної поведінки виробника.

 3. Поясніть на прикладах принцип альтернативних витрат.

Рекомендована література.

1. Задорожна Н. В. Мікроекономічна теорія виробництва і витрат: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 219с.

2. Азьмук Л.А., Задорожна Н.В. Мікроекономічна теорія виробництва та витрат: Навч.- метод. Посіб. Для самост. Вивч. Дисц. - К.: КНЕУ, 2005. - 160 с.

3. Фандель Г. Теорія виробництва і витрат: пер. з нім./Під кер. і наук.ред.М.Г.Грищака. – К.: Таксон, 2000. – 520с.

4. Башнянин Г.І., Щедра О.В. та інші. Мікроекономічна теорія: Навч. посібник / За ред. д.е.н., проф. Г.І. Башнянина і к.е.н., доц. О.В. Щедрої. – Львів: Новий Світ – 2000, 2007. – 640 с.

5. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: В 3-х т. / Общая редакция В.М. Гальперина. – СПб.: «Экономическая школа» ГУ ВШЭ, 2007.

6. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. – М.: НОРМА, 2005. – 576 с.

7. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика: Учебник. – М.: Юрайт-Издат, 2006. – 374 с.

Змістовий модуль 2. Підприємство як система «витрати-випуск».

*для студентів заочної форми навчання Тема 2. Підприємство як система «витрати-випуск».
Основні поняття.

Виробництво – будь-яка діяльність з використання різноманітних ресурсів, включаючи й ресурси самої людини, для одержання як матеріальних, так і нематеріальних благ. Ресурси, що вводяться у виробництво, часто називають витратами, а технологічний аспект діяльності підприємства – системою «витрати-випуск» (input-output). Уперше цей термін запропонував американський економіст російського походження В.Леонтьєв.

Виробнича функція – стійкі кількісні співвідношення між «входами» і «виходами» виробничої системи, тобто формалізована залежність максимального обсягу виготовленої продукції від витрат факторів виробництва.

Технологія – сукупність прийомів і способів перетворення вхідних ресурсів на готову продукцію.
Тестові завдання для самоконтролю.

З наведених нижче відповідей виберіть правильну:

 1. Мікроекономіка розглядає процес виробництва як:

а) процес створення благ, які відповідають потребам споживачів;

б) процес перетворення потоку вхідних ресурсів у вихідний потік товарів і послуг;

в) процес створення вартості;

г) процес створення нової вартості.


 1. Виробнича функція показує:

а) витрати, які забезпечують той чи інший обсяг випуску;

б) найбільш вигідний для фірми обсяг випуску за даних цін ресурсів;

в) максимальну кількість продукту, яку можна одержати, використовуючи різні сполучення заданих вхідних ресурсів;

г) мінімальну кількість продукції, яку можна одержати, використовуючи певну кількість ресурсів. 1. У короткостроковому періоді:

а) всі ресурси фіксовані;

б) обсяги принаймні одного з ресурсів неможливо змінити;

в) всі ресурси є змінними;

г) кількість всіх ресурсів неможливо змінити.


 1. Часткова варіація факторів показує:

а) різні варіант комбінування виробничих факторів для визначеного рівня виробничих витрат;

б) динаміку випуску продукції за рахунок зміни витрат одного фактора та незмінних витрат інших факторів;

в) динаміку випуску продукції за рахунок одночасної пропорційної зміни всіх факторів;

г) різні варіанти поєднання виробничих факторів для визначеного рівня випуску продукції.


 1. Технологічно ефективним є спосіб виробництва, який:

а) максимізує прибуток фірми;

б) максимізує обсяг випуску за використання точно визначеного обсягу ресурсів;

в) мінімізує витрати виробництва і одночасно максимізує прибуток фірми;

г) мінімізує збитки фірми.


 1. Економічно ефективним є спосіб виробництва, який:

а) мінімізує альтернативну вартість всіх видів витрат в процесі виробництва заданого обсягу продукції;

б) дозволяє максимізувати економічний прибуток;

в) приваблює нові фірми до входження в галузь;

г) дозволяє досягти найвищої продуктивності праці.


 1. Економічні витрати:

а) дорівнюють сукупному виторгу за мінусом неявних витрат;

б) включають явні витрати, але не включають неявних;

в) дорівнюють сукупному виторгу за мінусом явних і неявних витрат;

г) дорівнюють сумі явних і неявних витрат.


 1. Економічний прибуток фірми менший за бухгалтерський на:

а) суму амортизації;

б) суму альтернативної вартості власних ресурсів фірми;

в) суму постійних витрат фірми;

г) на суму змінних витрат фірми.


 1. Нормальний прибуток - це:

а) прибуток, який отримує фірма, якщо її сукупний виторг перевищує суму явних і неявних витрат;

б) прибуток, який отримує типова фірма галузі;

в) прибуток, який фірма отримує в нормальних умовах її функціонування;

г) мінімальний доход, необхідний для утримання фірми в межах даного виду діяльності. 1. Бухгалтерський прибуток утворюється як різниця:

а) між сукупним виторгом і зовнішніми витратами;

б) між сукупним виторгом і внутрішніми витратами;

в) між сукупним виторгом і економічними витратами;

г) між сукупним виторгом і неявними витратами.
Задачі та ділові ситуації.


 1. Підприємець відкрив взуттєву майстерню. Він вклав 8000 грн. у придбання обладнання, на 2500 грн. придбав сировини і матеріалів, 2000 грн. сплатив за річну оренду приміщення. Якби він поклав ці гроші в банк, то міг би отримати 5% річних. Якби він погодився працювати за наймом у майстерні «Будинок побуту», то міг би отримувати 1200 грн. заробітної плати за місяць.

Необхідно обчислити величини бухгалтерського, економічного та нормального прибутків підприємця, якщо його сукупний річний виторг становить 25750 грн.


 1. Функція загальних економічних витрат фірми дорівнює TC(q)=0,02q*(q-20)2+5*q+125. Знайти обсяг постійних, середніх, середніх змінних та граничних витрат, відобразити їх значення на графіці. Визначити оптимальний обсяг виробництва і прибуток фірми, якщо ринкова ціна продукції складає 20 грн.
 1. Продукція виробляється за технологією, яка відображається функцією Q=L0,25K0,5. Ціни факторів виробництва дорівнюють праці 1, капіталу 3 грн. Визначити мінімум середніх витрат у короткому періоді за умов використання наступних обсягів капіталу: К=10; 15; 20. Побудуйте криві середніх витрат для кожного із вказаних обсягів капіталу.


4. Функція граничних витрат фірми виражена формулою: МС = 10+Q. Ціна одиниці продукції постійна і дорівнює 600 грн./од.

Визначте об'єм випуску, який дозволить фірмі максимізувати прибуток, а також величину прибутку.
Питання для самоперевірки.

 1. Дайте визначення поняття «виробництво», наведіть приклади.

 2. Охарактеризуйте підприємство як ринково-виробничу систему.

 3. Яким чином можна вирішити конфлікт між обмеженнями ресурсами й безмежними потребами?

 4. Яка головна мета діяльності підприємства в ринковій економіці? Наведіть можливі альтернативні цілі.

 5. Які основні принципи діяльності підприємства та в які критерії формування виробництва вони трансформуються?

 6. Що таке «фактор виробництва»? Охарактеризуйте склад факторів виробництва для таких процесів: навчання в університеті, виробництво автомобілів, видобуток вугілля.

 7. Дайте визначення виробничої функції. Наведіть приклади субституційних та лімітаційних виробництв.

 8. Опишіть виробничу функцію миттєвого, короткострокового та довгострокового періодів.

 9. Чим зумовлена потреба поділу затрат виробництва на явні та неявні? Охарактеризуйте ці види витрат, наведіть приклади.

 10. У чому різниця між бухгалтерським, нормальним та економічним прибутком?

 11. Визначте правильне твердження:

а) Бухгалтерські витрати плюс економічні витрати дорівнюють нормальному прибутку.

б) Економічний прибуток мінус бухгалтерський прибуток дорівнює явним витратам.

в) Бухгалтерський прибуток мінус неявні витрати дорівнює економічному прибутку.

г) Економічний прибуток мінус неявні витрати дорівнює бухгалтерському прибутку.
Рекомендована література.

1. Задорожна Н. В. Мікроекономічна теорія виробництва і витрат: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 219с.

2. Азьмук Л.А., Задорожна Н.В. Мікроекономічна теорія виробництва та витрат: Навч.- метод. Посіб. Для самост. Вивч. Дисц. - К.: КНЕУ, 2005. - 160 с.

3. Фандель Г. Теорія виробництва і витрат: пер. з нім./Під кер. і наук.ред.М.Г.Грищака. – К.: Таксон, 2000. – 520с.

4. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: В 3-х т. / Общая редакция В.М. Гальперина. – СПб.: «Экономическая школа» ГУ ВШЭ, 2007.

5. Мікроекономіка: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2007. – 677 с.

6. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. – М.: НОРМА, 2005. – 576 с.

7. Пиндайк Р., Рабинфельд Д. Микроэкономика / Пер. с англ. – СПб: Питер, 2002. – 608 с.
Методичні поради щодо розв’язання завдань містяться у літературних джерелах 1-6, 8, 9-11, 12, 16, 22, які рекомендуються для самостійного вивчення.

Змістовий модуль 3. Часткова варіація факторів виробництва.

*для студентів заочної форми навчання
  1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни “ iconНа методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни „Економічний аналіз”
Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни „Економічний аналіз” розроблений згідно навчальної та робочої програми...
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни “ iconМетодичні рекомендації для вивчення дисципліни „
Методичні рекомендації для вивчення дисципліни „Історія української культури” для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної...
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни “ iconМетодичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни
Будівельне матеріалознавство – наука, завданням якої є встановлення існуючих зв’язків між складом, структурою І властивостями будівельних...
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни “ iconМетодичні рекомендації та завдання для самостійного вивчення І підготовки...
«Економічна кібернетика», 03050801 «Фінанси І кредит» (за спеціалізованими програмами), 03050901 «Облік І аудит»
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни “ iconМетодичні рекомендації що до самостійного опрацювання окремої теми...
Методичні вказівки до вивчення основних тем з дисципліни “Інформаційні технології. Опорний конспект лекцій ” для студентів спеціальності...
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни “ iconМетодичні рекомендації для самостійного вивчення тем з дисципліни...
«Економіка підприємства», 03050901 «Бухгалтерський облік», 03050801 «Фінанси І кредит»
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни “ iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Фінанси»
«Фінанси» подано теоретичний матеріал для самостійного вивчення тем дисципліни, ключові поняття та питання до тем, тестові завдання...
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни “ iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання
Маслова С. О. Обіход С. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів...
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни “ iconМетодичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка»
Мета: формування знань, вмінь І навичок використання засобів сучасних інформаційних технологій; формування навичок роботи в локальних...
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни “ iconМетодичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет
Феннич В. П. Цивільний процес: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів зі спеціальності “Правознавство”. – Ужгород:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка