Розділ І. Сприяння розвитку вітчизняного виробництва. Забезпечення продуктивної зайнятості




НазваРозділ І. Сприяння розвитку вітчизняного виробництва. Забезпечення продуктивної зайнятості
Сторінка1/4
Дата конвертації26.09.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Економіка > Документы
  1   2   3   4



РЕГІОНАЛЬНА УГОДА

між

Донецькою облдержадміністрацією, профспілковими об’єднаннями Донецької області та Донецькою обласною організацією роботодавців

на 2007-2008 роки

Загальні положення

Регіональна угода укладена на тристоронній основі між Донецькою облдержадміністрацією, профспілковими об’єднаннями Донецької області і Донецькою обласною організацією роботодавців (далі – Сторони) з метою створення кращих умов для збереження, відтворення і розвитку трудового та людського потенціалу регіону, цілеспрямованого удосконалення на договірній основі економічних, виробничих, соціально-трудових відносин, регіональної соціально-економічної політики на партнерських засадах.

Сторони визнають угоду як нормативно-правовий акт соціального діалогу, який визначає узгоджені норми діяльності Сторін щодо соціально-економічного розвитку регіону, удосконалення соціально-трудових відносин для забезпечення продуктивної зайнятості, справедливої оцінки і оплати праці, охорони праці, соціального захисту та реалізації соціальних прав і гарантій працюючих та всього населення регіону.

Положення Угоди розповсюджуються на суб’єкти діяльності, управління та господарювання. Її норми та зобов’язання є обов’язковими для виконання на території Донецької області та діють безпосередньо або шляхом внесення в колективні договори.

Регіональна угода враховує норми й положення Генеральної угоди як мінімальні та включає положення, що перевищують ці норми з урахуванням особливостей регіону, необхідності міжгалузевої координації основних соціальних гарантій.

Зафіксовані в Угоді суми бюджетних коштів, що направляються на реалізацію намічених заходів, включаються в проекти відповідно обласного, міських і районних бюджетів на 2007, 2008 роки і вносяться на затвердження сесіями відповідних рад.

Угода набирає чинності з дати її підписання і діє до укладення нової. У період дії Угоди сторони можуть за взаємною домовленістю вносити до неї зміни і доповнення.

При здійсненні структурної перебудови економіки регіону, реорганізації Сторін, що підписали Угоду, повноваження та обов’язки щодо виконання норм Угоди переходять до правонаступника.

Сторони інформують населення регіону через газети «Позиция», «Жизнь» та інші засоби масової інформації про виконання норм, положень і зобов’язань Угоди.
^ РОЗДІЛ І.
СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ.


1. У сфері вітчизняного виробництва
Сторони домовилися:
1.1. Пріоритетними напрямками регіональної промислової політики вважати: збереження, підтримку та розвиток вітчизняного виробництва і пріоритетних галузей економіки, а в соціальній сфері – на підвищення рівня та якості життя населення.

1.2 Сприяти стабільному зростанню обсягів виробництва, продуктивності праці, поліпшенню фінансових показників роботи підприємств регіону. Забезпечити у 2007 році підвищення обсягів виробництва продукції промисловості на 1,3 відс., валової продукції сільського господарства на 3,3 відс, і на цій основі збільшення надходжень коштів до бюджетів усіх рівнів та спрямування їх на вирішення нагальних соціальних потреб.

1.3. З метою створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, поліпшення інвестиційного клімату, боротьби з корупцією проводити спільні заходи щодо реалізації законів України «Про засади державної регуляторної політики» та «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

1.4. Відстоювати інтереси вітчизняних товаровиробників на етапі ведення переговорів щодо вступу України до СОТ.

1.5. Приймати участь в удосконаленні законодавчої та нормативно-правової бази щодо соціально-економічного розвитку регіонів.

1.6. З метою запобігання виникненню трудових спорів, додержання прав працівників вносити пропозиції відповідним органам щодо недоцільності призначення арбітражними керуючими осіб, які проживають в інших областях України.

1.7. Сприяти залученню представників найманих робітників до участі в процесах приватизації і реструктуризації підприємств, у тому числі до роботи:

– комісій з приватизації, реорганізації, санації та ліквідації суб’єктів господарювання;

– комісій щодо списання та відчуження майна державних підприємств та акціонерних товариств з часткою державного майна 50 і більше відсотків;

– комісій з передачі об’єктів права державної власності у комунальну.
^ Зобов’язання обласної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування:
1.8. Проводити політику, яка спрямована на:

– підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств шляхом створення високотехнологічних робочих місць та умов для продуктивної праці трудящих;

– застосування сприятливого інвестиційного та податкового режиму для підприємств, що створюють сучасні робочі місця;

– проведення роботи щодо ліквідації збитковості підприємств з метою відновлення їх платоспроможності, запобігання банкрутству.

Вимагати від керівників державних, комунальних, а також підприємств з державною часткою власності розробки програм виходу з економічної кризи, які повинні бути складовою частиною контрактів з керівниками цих підприємств.

1.9. Забезпечити в повному обсязі реалізацію заходів програм економічного і соціального розвитку Донецької області на 2007 - 2008 роки.

Забезпечити реальну можливість участі соціальних партнерів в розробці та організації виконання в області програм соціального та економічного розвитку.

В програмах обласного значення по направленням розвитку регіону враховувати вимоги Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків».

1.10. З метою запобігання ліквідації та підтримки підприємств Спілки організацій інвалідів України, УТОГ, УТОС, забезпечення зайнятості працівників цієї категорії надавати перевагу вказаним підприємствам при формуванні державного замовлення на продукцію та проведенні тендерних торгів по закупівлі товарів, робіт та послуг; разом з роботодавцями надавати благодійну допомогу цим підприємствам.

Сприяти розвитку шефських взаємовідносин між промисловими підприємствами та підприємствами УТОГ (УТОС), у тому числі відносин на взаємовигідних договірних економічних засадах.

1.11. З метою популяризації вітчизняних товарів, збільшення обсягів їх реалізації на споживчому ринку області сприяти встановленню пільг місцевому товаровиробнику з реклами продукції.

1.12. Інформувати профспілки про можливі соціальні наслідки приєднання до СОТ в розрізі галузей промисловості кожні півроку та про здійснення заходів щодо запобігання негативним соціально-економічним наслідкам.

1.13. З метою створення сприятливих умов для розвитку малого підприємництва рекомендувати органам місцевого самоврядування:

– розглянути можливості фінансового забезпечення заходів місцевих програм розвитку малого підприємництва, здійснення фінансової допомоги під бізнес-плани за умови відповідних гарантій його ефективного використання;

– звільнити від сплати місцевих податків і зборів новостворені малі підприємства та фізичні (юридичні) особи з числа колишніх безробітних на перші 1-2 роки діяльності або запровадити для них на цей період пільгові ставки з вказаних платежів;

– сприяти розвитку інфраструктури підтримки підприємництва (бізнес-центри, бізнес-інкубатори).

1.14. Внести до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства про малий та середній бізнес в Україні, передбачивши чіткі гарантії створення та діяльності підприємств, механізми захисту економічних, правових, соціальних і трудових прав підприємців і найманих працівників в усьому правовому полі.

1.15. Для покращення якості обслуговування пасажирів, у тому числі пільгової категорії, а також забезпечення зайнятості робітників базових автотранспортних підприємств рекомендувати органам виконавчої влади (місцевого самоврядування) провести разом з представниками Донецької обласної організації профспілки працівників автомобільного транспорту у першому півріччі 2007 року обстеження маршрутної мережі міста (району) та визначити необхідну кількість транспорту для перевезення пасажирів.

1.16. Не допускати реорганізації базових галузей економіки регіону та закриття підприємств без узгодження з галузевими профспілками всіх питань, пов’язаних з соціальним захистом працівників підприємств і населення.

1.17. З метою своєчасного захисту соціальних прав та інтересів робітників:

– Донецькому обласному управлінню з питань банкрутства по окремих запитах інформувати Донецьку облпрофраду та обласну організацію роботодавців про підприємства, які знаходяться на різних стадіях банкрутства;

– регіональному відділенню Фонду держмайна України щокварталу надавати Донецькій обласній раді профспілок інформацію про об’єкти соціальної інфраструктури підприємств області, які включаються в плани приватизації або передачі у комунальну власність.

1.18. Забезпечити в межах повноважень здійснення контролю за діяльністю керуючих санацією щодо виконання умов колективних договорів, трудового законодавства, положень Генеральної, галузевих, Регіональної угод, а також вжиття заходів щодо підвищення тарифних ставок та посадових окладів працівників у відповідності з нормами законодавства.

1.19. Приватизацію державних цілісних майнових комплексів і передачу їх в оренду здійснювати за участю профспілок згідно діючого законодавства.

1.20. Передачу до комунальної власності об’єктів соціальної інфраструктури, споруджених за рахунок власних коштів підприємств, погоджувати з трудовими колективами цих підприємств.

При їх приватизації або відчуженні не допускати перепрофілювання або скорочення штату працівників.

1.21. З метою підвищення якості суспільної експертизи ознайомлювати обласну раду профспілок та обласну організацію роботодавців з проектами регуляторних актів, які розроблюються облдержадміністрацією.

1.22. Сприяти оптимізації та розвитку в області мережі медичних закладів, оздоровчих центрів, шкіл, дошкільних, позашкільних закладів, закладів культури та мистецтва, виходячи із загальнодержавних соціальних нормативів (стандартів) забезпеченості потреб населення в послугах. Не допускати їх ліквідації, приєднання, приватизації, якщо це призводить до зниження рівня та якості послуг, а також скорочення працівників.

Не здійснювати переводу дитячих шкіл естетичного виховання на повний госпрозрахунок.

В разі виникнення таких питань розглядати їх за участю обкомів профспілок працівників культури, освіти і науки, охорони здоров’я.

1.23. Звернутися до Міністерства освіти і науки з пропозицією щодо збільшення обсягу та поліпшення якості викладання трудового права, у тому числі з питань оплати та охорони праці, основ взаємовідносин роботодавця та найманих працівників.

1.24. Рекомендувати органам місцевого самоврядування передбачати у місцевих бюджетах щорічне виділення коштів на будівництво (придбання) муніципального житла.
Зобов’язання обласної організації роботодавців:
1.25. Брати участь у розробці і реалізації програм соціально-економічного і технічного розвитку регіону шляхом:

– технічного переоснащення, модернізації, впровадження нових технологій;

– активізації інноваційних процесів;

– залучення інвестицій шляхом використання всіх джерел інвестиційних ресурсів;

– дотримання державних стандартів, технічних вимог у процесі виробництва продукції;

– підвищення ефективності виробництва та продуктивності праці;

– освоєння виробництва конкурентоспроможної продукції або зміни профілю виробництва;

– забезпечення соціального розвитку трудових колективів.

1.26. Розробляти програми стабілізації і розвитку на підприємствах, передбачати в них заходи щодо зниження збитковості та підвищення конкурентноздатності, а також соціального розвитку, забезпечити їх реалізацію.
1.27. Забезпечити на підприємствах усіх форм власності:

– дотримання норм діючого законодавства, що стосуються господарської діяльності, виконання зобов’язань перед бюджетом і державними позабюджетними фондами;

– виконання законодавства про права працівників та їх представників в особі профспілок на участь в управлінні підприємствами. Рекомендувати визначити в установчих документах та колективних договорах конкретні форми участі представників працівників в прийнятті рішень, що безпосередньо стосуються соціально-економічних прав та інтересів працівників;

– розвиток колективно-договірних та трудових відносин, укладання і реалізацію колективних договорів на підприємствах усіх форм власності;

– проведення разом із профспілками навчання трудящих з підвищення рівня правових, економічних знань та соціальних гарантій;

– розвиток науково-технічного процесу, відновлення на підприємствах раціоналізаторського та винахідницького руху, надання всебічної підтримки працівникам, які схильні до технічної творчості, раціоналізаторства і винахідництва.

1.28. Обов’язково і вчасно інформувати профспілки, колективи підприємств про намічену приватизацію або проведення реорганізації підприємств.

1.29. При проведенні реорганізації основних галузей економіки, закритті підприємств забезпечити виконання заходів соціального захисту працівників підприємств, а також норм і положень діючих на них галузевих угод і колективних договорів.

1.30. Вживати заходи щодо фінансового оздоровлення підприємств-боржників. Інформувати профкоми, як представників трудових колективів, про вжиті заходи, зміст і виконання затверджених господарським судом планів санації і мирових угод, перспективах відновлення платоспроможності підприємств.

Для своєчасного захисту інтересів працівників підприємств-боржників надавати представникам профспілкової сторони необхідні матеріали, що стосуються питань банкрутства.

1.31. У випадках ліквідації, реорганізації, банкрутства чи перепрофілювання підприємств, що стали причиною скорочення чисельності профспілкових організацій і звільнень у зв’язку з цим профспілкових працівників, передбачити в колективних договорах можливість виплати їм вихідної допомоги за рахунок коштів підприємств.

1.32. У випадках поновлення виробничої діяльності підприємств чи їх структурних підрозділів проводити консультації з відповідною галузевою радою профспілок відносно умов прийняття на роботу, оплати, охорони праці, гарантій діяльності профспілкової організації, які будуть застосовуватися на цих підприємствах.
^ Зобов’язання профспілкових об’єднань:
1.33. Брати участь у розробці проектів програм, основних напрямків регіонального розвитку, вносити пропозиції щодо посилення їх соціальної спрямованості, сприяти їх реалізації.

1.34. Включити в програму навчання профспілкових кадрів і активу тематику основ ринкових відносин, форм і методів зайнятості, разом з роботодавцями організовувати навчання по цій тематиці членів профспілок на підприємствах і в організаціях.

1.35. Сприяти розвитку активності працівників, спрямованої на підвищення виробничої дисципліни, продуктивності праці, зниженню матеріало- та енергомісткості, раціональному використанню всіх ресурсів.

1.36. Проводити роботу по залученню працівників до управління виробництвом, вирішенню проблем підвищення його ефективності, продуктивності праці, якості продукції, зниження її собівартості.

З цією метою активно використовувати міри морального заохочення, суспільного визнання працівників, порушувати клопотання перед роботодавцями про їх матеріальне заохочення.

1.37. Надавати допомогу роботодавцям в організації трудового суперництва, оглядів-конкурсів кращих працівників по професіях, економії й ощадливості, розвитку раціоналізаторського і винахідницького руху.

1.38. Забезпечити ініціювання укладання колективних договорів на підприємствах усіх форм власності. Враховувати в ході переговорів і укладанні колективних договорів:

– умови підвищення конкурентноздатності підприємств;

– забезпечення дотримання прав та інтересів всіх працівників, в тому числі працівників-акціонерів, посилення захисту їх інтересів, переважного права працівників на отримання акцій підприємств;

– реалізацію прав найманих працівників і профспілкових органів як їх представників на участь в управлінні виробництвом шляхом участі в роботі зборів акціонерів, зборів засновників, спостережних рад, інших органів управління.

1.39. Здійснювати контроль за дотриманням роботодавцями діючого законодавства в сфері соціально-економічних відносин відповідно до повноважень, передбачених Законом України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності», а також за своєчасною розробкою та виконанням заходів щодо соціального захисту працівників у випадках намічуваної ліквідації підприємств, установ, організацій.

1.40. Брати участь у розробці і проведенні заходів, спрямованих на вихід підприємств із кризової ситуації, попередження банкрутства, здійснювати контроль за їх виконанням.

1.41. Надавати практичну допомогу підприємствам у формуванні, організації виконання розділу колективного договору про права та гарантії працівників у випадках ліквідації, реорганізації, банкрутства підприємств.

1.42. Заздалегідь інформувати роботодавців про заходи профспілок, що можуть вплинути на виробництво.

^ 2. У сфері зайнятості

Сторони домовилися:

1.43. Використовувати всі можливості щодо збалансування попиту й пропозицій робочої сили на підприємствах та організаціях регіону, її професійної направленості та рівня кваліфікації, забезпечення зайнятості всього працездатного населення, розглядаючи це як основний фактор життєдіяльності людей.

1.44. Забезпечити в 2007 році зниження в області рівня безробіття з 6,0 відс. до 5,8 відс. (за методологією МОП) та середньої тривалості незайнятості на повному ринку праці.

1.45. З метою задоволення потреби підприємств у висококваліфікованих кадрах вживати дійові заходи відносно подолання існуючого дисбалансу між попитом та пропозицією робочої сили.

1.46. Посилити контроль та відповідальність усіх сторін Угоди за дотриманням діючого законодавства відносно заборони при прийнятті на роботу та дискримінації за ознаками віку, статі, соціального положення.

1.47. Сприяти ефективному використанню коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, які направляються на реалізацію основних напрямків програми зайнятості.

Зобов’язання обласної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування:
1.48. Не допускати зниження сумарної чисельності зайнятих в усіх сферах економічної діяльності.

1.49. Забезпечити виконання обласної, міських, районних програм зайнятості населення на 2006-2007 роки та заходів щодо соціального захисту різних верств населення від безробіття.

Забезпечити виконання заходів щодо сприяння зайнятості осіб, у родині яких два і більш членів не працюють.

1.50. Підвищувати конкурентоспроможність незайнятого населення на ринку праці, у першу чергу молоді, шляхом вдосконалення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації з професій, які користуються попитом на ринку праці, по наступним направленням:

– розвиток матеріально-технічного та методичного забезпечення системи професійного навчання;

– створення умов по представленню виробничої бази для проходження учнями ПТУ та студентами ВУЗів виробничої практики;

– впровадження прогресивних технологій навчання, в тому числі модульних технологій, індивідуальних програм, навчання під заявку роботодавця.

1.51. Вивчати стан ринку праці в регіоні та забезпечити виконання рішень обласного координаційного комітету сприяння зайнятості населення щодо покращення ситуації у сфері зайнятості.

1.52. Визначити райони пріоритетного розвитку зайнятості населення в області, розробити заходи щодо стимулювання зростання зайнятості й створення робочих місць через систему пільгового оподаткування й кредитування у таких районах.

1.53. З метою підвищення престижу робітничих професій та орієнтації молоді на отримання професій, які користуються попитом на ринку праці, продовжити позитивну практику проведення ярмарків вакансій, ярмарків професій, Днів центрів зайнятості, презентацій робітничих професій у кожному місті та районі.

1.54. Вважати однією з обов’язкових умов при затвердженні інвестиційних проектів реконструкції промислових та господарських об’єктів, створення та збереження робочих місць.

1.55. Визначати, як одну із обов’язкових умов укладання договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації, збереження та створення робочих місць.

1.56. Продовжити роботу щодо створення в містах та районах цільових Фондів фінансування громадських робіт для безробітних, молоді, що працює у вільний від навчання час та в період канікул, із залученням коштів місцевих бюджетів, роботодавців, спонсорів.

1.57. Забезпечити організацію громадських робіт в 2007 році не менш ніж для 44,7 тис. безробітних громадян за направленнями служби зайнятості з урахуванням фінансових можливостей Фонду загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття.

1.58. Здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних під наявні та новостворені робочі місця на підприємствах, установах і організаціях відповідно до вимог ринку праці, в тому числі з залученням системи професіонально-технічної освіти.

1.59. З метою соціально-трудової і професійної реабілітації, на отримання професії, перекваліфікації інвалідів та інші роботи за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів профінансувати 120,0 тис. грн., для отримання вищої освіти – 850,0 тис. грн.

1.60. Донецькому обласному центру зайнятості, Головному управлінню праці та соціального захисту населення інформувати профспілкову сторону і сторону роботодавців:

– щодо стану ринку праці в цілому по області (щомісячно);

– про виконання обласної програми зайнятості, в тому числі щодо рівня безробіття (щоквартально);

– щодо створення та ліквідації робочих місць(щоквартально).
^ Зобов'язання обласної організації роботодавців:
1.61. Забезпечити модернізацію застарілих і створення нових високопродуктивних робочих місць на підприємствах області, враховуючи фінансові можливості підприємства.

1.62. Розширити сферу застосування праці шляхом збереження діючих продуктивних робочих місць і створення в регіоні в 2007 році не менш ніж 109 тисяч нових робочих місць за рахунок усіх джерел фінансування.

1.63. Здійснювати заходи щодо забезпечення переважного права на працевлаштування працівників містоутворюючих підприємств, що припинили діяльність, на робочі місця нових підприємств, створюваних на базі (майні) старих.

1.64. Створювати на підприємствах, відповідно до норм колективних договорів, резерви коштів для вирішення проблем зайнятості працівників у випадку намічуваного вивільнення в зв'язку із скороченням чисельності.

1.65. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, які можуть призвести до скорочення чисельності працівників, приймаються після попередніх консультацій з профспілковими органами не пізніше ніж за три місяці до намічених дій з їх економічним обґрунтуванням, а також з наміченими заходами щодо забезпечення зайнятості вивільнюваних працівників.

1.66. Через колективні договори забезпечити:

– надання працівникам, які отримали повідомлення про вивільнення, робочого часу конкретної тривалості зі збереженням середнього заробітку для пошуку нової роботи;

– збереження права працівника на отримання вихідної допомоги у разі, коли він знайшов роботу самостійно до закінчення 2-х місячного терміну попередження про звільнення;

– виділення коштів (не менш 3 відсотків фонду оплати праці звітного періоду) на професійну підготовку або перепідготовку робочих кадрів відповідно до абз. 3 п.5.4.2. Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»;

– не допускати вивільнення працівників, в родині яких немає інших працівників з самостійним заробітком при скороченні чисельності (штату) працівників.

1.67. У випадках планового вивільнення на підприємствах більш 5 відс. працівників погоджувати це питання з обласним галузевим комітетом (радою, теркомом) профспілок.
Зобов’язання профспілкових об’єднань:
1.68. Брати участь у розробці і реалізації обласних, міських і районних програм зайнятості населення і контролювати їх виконання.

1.69. Активно використовувати можливості системи інформування, профспілкового друку для розміщення інформації про стан ринку праці і безробіття, про можливості працевлаштування і професійного навчання.

1.70. Ініціювати включення в колективні договори заходів щодо створення нових робочих місць, обсягів професійного навчання працівників і загальних витрат коштів на ці цілі відповідно до потреб виробництва.

1.71. Забезпечити безкоштовну юридичну і консультативну допомогу з питань гарантій зайнятості; проводити в трудових колективах підприємств, установ і організацій навчання членів профспілок по використанню діючого законодавства відносно їх прав і гарантій. Вчасно доводити до відома профкомів нормативно-правові документи з питань зайнятості, а також інформацію про стан ринку праці.
^ РОЗДІЛ II.

У СФЕРІ ОПЛАТИ ПРАЦІ І ПІДВИЩЕННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ.
Сторони домовилися:
2.1. Спільними зусиллями здійснювати необхідні заходи щодо своєчасної і в повному обсязі виплати поточної заробітної плати та недопущенню виникнення заборгованості з неї.

2.2. Вжити реальні заходи щодо ліквідації заборгованості із заробітної плати, яка виникла на підприємствах і організаціях області, в тому числі на підприємствах, що знаходяться у процедурі банкрутства та економічно неактивних підприємствах.

2.3. Продовжити роботу по відновленню тарифної системи, як основи формування міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті різних кваліфікаційних груп робітників. При цьому:

– забезпечити встановлення місячних тарифних ставок (окладів) некваліфікованих робітників не нижче розміру мінімальної заробітної плати, яка встановлюється законодавством України;

– забезпечити виконання Генеральної угоди в частині встановлення тарифної ставки кваліфікованих робітників першого розряду не нижче 120 відс. затвердженої законодавством мінімальної заробітної плати (окрім установ, організацій і закладів окремих галузей бюджетної сфери, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298);

– застосовувати при використанні вище вказаних норм регіональний коефіцієнт в розмірі 1,08, враховуючий перевищення прожиткового мінімуму в Донецькій області над середнім прожитковим мінімумом по Україні.

Не допускати в області виплати заробітної плати нижче ніж 550 грн.

2.4. Вживати заходів щодо підвищення середньої заробітної плати в 2007 році не менш, ніж на 25 відс.

2.5. Рекомендувати підприємствам та організаціям вводити в колективні договори норми, що стосуються :

– порядку та умов формування фондів оплати праці;

– поетапного зростання тарифної частини заробітку (основної заробітної плати) в загальному розмірі нарахованої заробітної плати до 65-75 відс.;

– поступового зростання частини затрат на оплату праці в витратах на виробництво продукції (надання послуг, виконання робіт) з доведенням її рівня не менш, ніж до 30-40 відс.

2.6. У кожному випадку виявлення порушень законодавства, у тому числі про забезпечення рівної оплати за однакову працю жінок та чоловіків, приймати вичерпні заходи щодо їх усунення згідно вимог Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків».

2.7. Висвітлювати в засобах масової інформації органів виконавчої влади (місцевого самоврядування), організацій роботодавців та профспілок факти порушень законодавства про оплату праці, у тому числі які виявлені за результатами спільних перевірок Територіальної державної інспекції праці в Донецькій області і правової інспекції профспілок.

2.8. Щоквартально здійснювати обмін інформацією між сторонами Регіональної угоди:

– про кількість переданих до судів матеріалів щодо притягнення до відповідальності керівників за недотримання гарантій з оплати праці, а також про результати їх розгляду;

– про кількість приписів Територіальної державної інспекції праці в Донецькій області стосовно порушень законодавства про працю, у т.ч. виконаних, і заходах впливу на керівників, які не виконали приписів.
^ Зобов’язання обласної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування:
2.9. Заслуховувати звіти керівників підприємств усіх форм власності про причини виникнення заборгованості з заробітної плати та прийнятих заходах з її ліквідації, формувати пропозиції відносно притягнення до відповідальності керівників, які порушують право працівників на своєчасне отримання заробітної плати

2.10. Рекомендувати міським радам міст обласного значення та районним радам передбачити у відповідних місцевих бюджетах на 2007 рік кошти:

– для погашення заборгованості минулих років із заробітної плати працівникам підприємств житлово-комунального господарства, в тому числі тим, які прийняті від підприємств вугільної промисловості до комунальної власності з боргами по заробітній платі, а також підприємств вказаної галузі, які не здійснюють господарську діяльність; в подальшому: приймати до комунальної власності від міністерств та відомств об’єкти житлово-комунального господарства без боргів із заробітної плати;

– на фінансову підтримку підприємствам міського транспорту у зв’язку з недостатністю коштів субвенції з державного бюджету на надання компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

2.11. Внести пропозиції обласній раді щодо виділення коштів з обласного бюджету на погашення заборгованості із заробітної плати минулих років працівникам підприємств житлово-комунального господарства обласної комунальної власності.

2.12. Підвищення рівня оплаті праці здійснювати з урахуванням міжпосадових та міжкваліфікаційних співвідношень, у тому числі для керівників, які працюють за контрактом.

2.13. Вважати однією з обов’язкових умов затвердження інвестиційних проектів реконструкції промислових та господарських об’єктів встановлення на таких виробництвах рівня заробітної плати не нижче прогнозного середньообласного по промисловості при використанні внутрішніх інвестицій та 70-75 відс. рівня середньої заробітної плати на аналогічному закордонному виробництві при іноземних інвестиціях.

2.14. Рекомендувати органам місцевого самоврядування при формуванні фонду оплати праці лікувально-профілактичних закладів передбачати щорічні виплати у розмірі не більше одного посадового окладу працівникам охорони здоров’я на їх оздоровлення відповідно до п.5.11 спільного наказу Міністерства охорони здоров’я і Міністерства праці та соціальної політики України від 05.10.2005р. №308/519.

2.15. Відповідно до Бюджетного Кодексу і Закону України „Про Державний бюджет України на 2007 рік” передбачити у відповідних бюджетах кошти:

– на встановлення працівникам музеїв, творчим працівникам театрів державної та комунальної власності доплат за вислугу років, грошової винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання трудових обов’язків, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, передбачених ст. 28 Закону України «Про музеї та музейну справу», ст. 21 Закону України «Про театри і театральну справу»;

– на виплату надбавок за стаж наукової роботи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 № 494 працівникам, які пройшли атестацію згідно Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

– на встановлення працівникам бібліотек доплат за вислугу років відповідно до ст. 30 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу».

2.16. Рекомендувати поетапно встановити для працівників організацій та установ бюджетної сфери, які входять в обласну комунальну власність, регіональну надбавку до посадового окладу у розмірі до 30 відс.

Рекомендувати органам місцевого самоврядування передбачити в бюджетах міст та районів кошти на впровадження аналогічної надбавки до посадового окладу для працівників організацій та установ бюджетної сфери, які входять в місцеву комунальну власність.
^ Зобов’язання обласної організації роботодавців:
2.17. Забезпечити через колективні договори на підприємствах усіх форм власності виконання вимог:

– ст.97 КЗпП України про першочерговість виплати заробітної плати;

– ст.115 КЗпП України, ст.24 Закону України «Про оплату праці» відносно виплати заробітної плати не менше двох разів на місяць з встановленням конкретних термінів виплати у колективних договорах;

– ст. ст. 33, 34 Закону України «Про оплату праці» щодо здійснення індексації заробітної плати у зв’язку з інфляцією та її компенсації за затримку виплат.

2.18. Привести розміри діючих тарифних ставок, окладів у відповідність з вимогами законодавства про працю України, нормами Генеральної, галузевих та Регіональної угоди, в тому числі тих, що стосуються встановлення та дотримання міжкваліфікаційних і міжпосадових співвідношень в оплаті праці різних кваліфікаційних груп працівників. Підприємства, які не знаходяться у сфері дії галузевої угоди, при формуванні тарифної системи оплати праці (тарифних ставок, тарифних сіток, окладів та схем посадових окладів) керуються додатками № 1, № 2 до цієї Угоди.

2.19. У випадках відмінності між нормами в оплаті праці, що встановлені Регіональною і галузевими угодами, застосовувати більш високі норми.

2.20. Встановити перелік видів і мінімальних розмірів доплат і надбавок до тарифних ставок, посадових окладів працівників, які мають міжгалузевий характер, для включення до колективних договорів, у відповідності з додатком № 3.

2.21. Забезпечити умови для здійснення на підприємствах області профспілками громадського контролю за дотриманням законодавства про працю (відповідно до Законів України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності» і «Про організації роботодавців»).
^ Зобов’язання профспілкових об'єднань:
2.22. Забезпечити контроль за своєчасною та у повному обсязі виплатою заробітної плати і соціальних виплат на підприємствах області, ініціювати притягнення до відповідальності роботодавців, які допустили порушення норм щодо виплати заробітної плати працівникам, відповідно до умов, передбачених законодавством, Генеральною, Регіональною, галузевими угодами і колективними договорами.

2.23. Ініціювати включення у колективні договори норми щодо встановлення мінімальної заробітної плати на рівні фактичного прожиткового мінімуму в регіоні на одну працездатну особу.

2.24. Делегувати своїх представників та приймати активну участь у роботі обласної, міських та районних комісій з питань погашення заборгованості по заробітній платі, пенсіям, стипендіям та іншим соціальним виплатам.

2.25. Надавати безкоштовну правову допомогу членам профспілок, у тому числі зі складання позовів щодо захисту їх прав і інтересів в сфері оплати праці.

2.26. Ініціювати звернення до органів виконавчої влади (місцевого самоврядування), органів прокуратури та суду на захист заробітної плати працівників – членів профспілок, здійснювати представництво інтересів працівників у цих органах.
^ РОЗДІЛ ІІІ.

ОХОРОНА ПРАЦІ І ЗДОРОВЯ, УМОВИ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ.
Сторони домовились:
3.1. Основними напрямами діяльності з охорони праці та здоров’я є:

– формування та реалізація регіональної політики охорони праці та здоров’я;

– створення належних умов праці на підприємствах області всіх форм власності;

– забезпечення прав працівників у відповідності до вимог законодавства в галузі охорони праці.

3.2. Сторони вважають за необхідне політику в сфері відносин, що регулюють робочий час, його режими та облік, час відпочинку, проводити з забезпеченням права працівників на розумну тривалість робочого часу, конституційного права на відпочинок відповідно до норм законодавства України та міжнародних стандартів. Основними напрямками діяльності Сторін є:

– встановлення для працівників підприємств, установ та організацій, що зайняті на роботах із звичайними умовами праці в одну зміну, нормальної тривалості робочого часу, що не перевищує 40 годин на тиждень. У разі встановлення меншої норми тривалості робочого часу в колективних договорах відповідно до частини другої ст.50 КЗпП України забезпечити збереження рівня заробітної плати;

– недопущення зниження тривалості робочого тижня, окрім виключних випадків у зв’язку з тимчасовими фінансово-економічними труднощами з дотриманням вимог ст.32 КЗпП України. При цьому тривалість робочого тижня повинна встановлюватися не менш, ніж 32 години і на строк, що не перевищує трьох місяців протягом року, з оплатою за невідпрацьований час у відповідності з законодавством та колективним договором;

– сприяння встановленню в колективних договорах скороченого на одну годину робочого дня чи 4-денного робочого тижня зі збереженням заробітку для жінок, що мають дітей віком до 14 років та дітей-інвалідів;

– з метою збереження балансу робочого часу та часу відпочинку керуватися нормами робочого часу, які щорічно обчислюються Міністерством праці та соціальної політики України, а також рішеннями Уряду з цих питань. Встановлювати в колективних договорах норми тривалості робочого часу на кожний календарний рік з розподілом на місяці (з використанням місячних норм для розрахунку часових тарифних ставок робітників);

– забезпечення відповідності локальних Правил внутрішнього трудового розпорядку діючому законодавству та особливостям діяльності підприємства, установи, організації. Не допускати зменшення видів часу відпочинку та їх тривалості, введення необумовлених тривалих перерв в роботі, необґрунтованого залучення до надурочних робіт та робіт у вихідні та святкові дні. Перерва для відпочинку та харчування не може бути меншою за 30 хвилин;

– з метою забезпечення своєчасного початку робочого дня та зменшення навантаження на міський транспорт в ранковий час рекомендувати підприємствам встановлювати гнучкий початок роботи працівників зі збереженням встановленої тривалості робочого дня.

3.3. Вжити заходів щодо забезпечення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників підприємств, особливо у вугільній галузі.

3.4. Забезпечити контроль за організацією навчання та перевіркою знань з охорони праці посадових осіб підприємств, організацій та установ (незалежно від форм власності).
Зобов’язання обласної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування:
3.5. Розробити заходи поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища у Донецькій області на період до 2011 року.

3.6. Розробити заходи з охорони праці у складі програм соціально-економічного і культурного розвитку міст та районів.

Передбачити в місцевих бюджетах кошти на охорону праці працівників бюджетної галузі в розмірах не менш 0,2 відс. від фонду оплати праці.

3.7. Спільно з профспілками та роботодавцями провести на підприємствах, в установах та організаціях області у 2007 – 2008 роках обласний огляд-конкурс з охорони праці.

3.8. Вживати невідкладних заходів щодо профілактики суїцидів серед населення.

3.9. Розглядати на засіданнях обласної ради з питань безпечної життєдіяльності населення стан умов, охорони праці в окремих галузях промисловості, підприємствах області, де допущений ріст виробничого травматизму, професійної захворюваності. Приймати заходи щодо підвищення відповідальності посадових осіб за допущені випадки виробничого травматизму і високий рівень професійної захворюваності, з увагою думки профспілок щодо розгляду проблемних питань в сфері промислової безпеки та охорони праці.

3.10. Внести пропозиції Кабінету Міністрів України щодо збільшення нормативів відрахувань збору за забруднення навколишнього природного середовища до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища.

3.11. Проводити за участю профспілок визначення технічної готовності оздоровчих установ.

3.12. Забезпечити гласність, в тому числі через засоби масової інформації, стану умов, охорони праці, навколишнього середовища на підприємствах регіону, при цьому враховувати громадську думку.
  1   2   3   4

Схожі:

Розділ І. Сприяння розвитку вітчизняного виробництва. Забезпечення продуктивної зайнятості iconНаціональна програма сприяння розвитку підприємства в Україні. Формуваня...
Оцінка результатів національного виробництва. Безробіття та інфляція як наслідок порушення макроекономічної рівноваги. Податки та...
Розділ І. Сприяння розвитку вітчизняного виробництва. Забезпечення продуктивної зайнятості iconВ умовах формування ринку продовольчих товарів експертиза має велике...
Внутрішній ринок товарів України має негативні явища І занепад вітчизняного виробництва, стихійне наповнення внутрішнього ринку закордонними...
Розділ І. Сприяння розвитку вітчизняного виробництва. Забезпечення продуктивної зайнятості iconТема 2 «Методи та форми організації виробництва»
Спеціалізація, кооперування й конверсія виробничих підприємств, їх об’єктивна необхідність, сутність, показники рівня розвитку та...
Розділ І. Сприяння розвитку вітчизняного виробництва. Забезпечення продуктивної зайнятості iconПлан лекції. Економічний, соціальний І правовий зміст зайнятості....
Необхідність І зміст регулювання зайнятості населення на державному, регіональному І виробничому рівнях
Розділ І. Сприяння розвитку вітчизняного виробництва. Забезпечення продуктивної зайнятості icon1. Місцеві фінанси, їх сутність, функції та значення
Серед них забезпечення суспільних інтересів І потреб на місцевому рівні, сприяння соціально-економічному розвитку територій. Наявність...
Розділ І. Сприяння розвитку вітчизняного виробництва. Забезпечення продуктивної зайнятості iconМета, завдання, структура І принципи товарознавчої експертизи
Внутрішній ринок товарів України має негативні явища: занепад вітчизняного виробництва, стихійне наповнення внутрішнього ринку закордонними...
Розділ І. Сприяння розвитку вітчизняного виробництва. Забезпечення продуктивної зайнятості iconРеферат на тему: правове регулювання зайнятості населення на україні
В україні трудові відносини як контекст політики зайнятості мають специфіку, яка визначається низкою факторів
Розділ І. Сприяння розвитку вітчизняного виробництва. Забезпечення продуктивної зайнятості iconЗатверджую” „затверджую”
Змагання проводяться з метою подальшого розвитку спортивного туризму в Полтавській області, як ефективного засобу підвищення ролі...
Розділ І. Сприяння розвитку вітчизняного виробництва. Забезпечення продуктивної зайнятості iconЗатверджую
Змагання зі скелелазіння проводяться з метою розвитку скелелазіння та спортивного туризму серед студенів університету як ефективного...
Розділ І. Сприяння розвитку вітчизняного виробництва. Забезпечення продуктивної зайнятості icon1. Організація комплектного забезпечення будівництва конструкціями І матеріалами
Р. М. Макаренко, Л. П. Гомон. Технологія та організація будівельного виробництва: Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка