Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання
НазваМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання
Сторінка1/12
Дата конвертації25.09.2013
Розмір1.82 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Міністерство освіти і науки України


Житомирський державний технологічний університет

Кафедра управління персоналом і економіки праці


Маслова С.О., Обіход С.В.

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни

для студентів денної та заочної форм навчання

напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво”, 0502 „Менеджмент”

Затверджено на засіданні кафедри

управління персоналом і економіки праці

Протокол №2 від19 вересня 2008р.


Житомир, 2008

Маслова С.О. Обіход С.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво”, 0502 „Менеджмент”. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 159 с.
^


Рецензенти:

к.е.н., доц. Мельничук Д.П.,

к.е.н., доц. Валінкевич Н.В.

ЗМІСТ

Вступ...........................................................................................

.......3

Тематичний план вивчення дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини».............................................


.......8

Зміст тем курсу «Економіка праці та соціально-трудові відносини»..................................................................................


.......9

Плани семінарсько-практичних занять та методичні вказівки для самостійної роботи..............................................


.....21

Завдання до контрольної роботи для студентів заочної форми навчання.........................................................................


...142

Перелік питань до підсумкового контролю знань (іспиту, заліку).........................................................................................


...153

Список рекомендованої літератури.........................................

...156

Вступ
Трансформування економіки України та перехід до ринкових відносин супроводжується суттєвими перетвореннями в соціально-трудовій сфері, які зачіпають інтереси багатьох людей – суб’єктів цих відносин. Це висуває певні вимоги до спеціалістів економічного профілю, яким належить вирішувати надзвичайно складні й важливі завдання, пов’язані з використанням праці, підвищенням її ефективності у суспільному виробництві, розв’язанням конфліктів, що виникають на різних рівнях.

З цього приводу в навчальних планах вузів важливе місце відводиться курсу “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, мета якого – ознайомити студентів з основами економіки праці, формуванням, розвитком та регулюванням соціально-трудових відносин, доходів населення і оплати праці, стимулюванням оптимального використання людських ресурсів і підвищенням продуктивності праці у ринкових умовах господарювання в Україні та міжнародному співтоваристві. Завдання дисципліни полягають у:

 • висвітленні теоретико-методологічних та соціально-економічних аспектів сучасних проблем економіки праці й соціально-трудових відносин;

 • формуванні у студентів практичних навичок і вмінь щодо дослідження трудової сфери, управління працею та регулювання відносин у соціально-трудовій сфері;

 • розвитку здібностей до науково-дослідної роботи, самостійності і відповідальності у роботі;

 • формуванні професійних здібностей у майбутніх фахівців щодо вирішення проблем економіки праці й соціально-трудових відносин.

Після опанування дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини” студент повинен знати:

 • сутність категорії “праця” та її характеристики;

 • зміст і характер праці;

 • сутність та структуру людських ресурсів;

 • поняття економічно активного населення;

 • основи формування, використання та розвитку людського капіталу;

 • сучасне розуміння сутності, сторін, суб’єктів і органів соціально-трудових відносин на виробничому, територіальному, галузевому і національному рівнях;

 • види, типи та рівні соціально-трудових відносин;

 • методи регулювання соціально-трудових відносин;

 • моделі соціально-трудових відносин у світовій практиці;

 • критерії оцінювання рівня розвитку соціально-трудових відносин;

 • основні функції та роль держави у становленні досконалих соціально-трудових відносин;

 • державні соціальні стандарти і їх роль у формуванні та оптимізації соціально-трудових відносин;

 • нормативно-правове забезпечення функціонування соціально-трудових відносин, роль трудового законодавства;

 • зарубіжний досвід участі держави у регулюванні соціально-трудових відносин, методичні засади оцінки доцільності і необхідності його використання в Україні;

 • роль та функції найманих працівників в системі соціально-трудових відносин;

 • еволюцію, сучасний стан та проблеми профспілкового руху в Україні;

 • роль роботодавців у формуванні і розвитку соціально-трудових відносин;

 • нормативно-правову базу діяльності роботодавців та їхніх об’єднань;

 • сутність соціального партнерства та його роль у функціонуванні ринкової економіки;

 • форми та принципи соціального партнерства;

 • нормативно-правову базу соціального партнерства в Україні;

 • механізм договірного регулювання соціально-трудових відносин;

 • призначення та функції колективного договору;

 • зарубіжний досвід соціального партнерства на підприємстві (організації) та шляхи вдосконалення соціального партнерства на виробничому рівні;

 • механізм функціонування та регулювання ринку праці;

 • засади державної політики зайнятості;

 • сучасні тенденції у сфері зайнятості;

 • сутність безробіття та його вплив на стан соціально-трудових відносин;

 • сутність поділу і кооперації праці;

 • трудові показники, їх взаємозв’язок і вплив на ефективність діяльності суб’єктів господарювання;

 • сутність, зміст, принципи та складові організації праці;

 • структуру доходів населення; сутність номінальних і реальних доходів; поняття і чинники рівня життя;

 • сутність заробітної плати як соціально-економічної категорії ринкової економіки і основні форми трудових доходів найманих працівників;

 • чинники, що впливають на рівень і динаміку заробітної плати;

 • сутність, напрями, показники моніторингу соціально-трудової сфери;

 • міжнародні акти про економічні, соціальні й культурні права людини;

 • цілі, завдання, структуру Міжнародної організації праці (МОП) в сучасному світі;

 • зміст нормотворчої діяльності МОП;

 • сучасні світові тенденції розвитку соціально-трудових відносин;

 • зарубіжний досвід регулювання відносин у сфері зайнятості;

 • актуальні проблеми розвитку соціально-трудових відносин в Україні у контексті світового досвіду.

Після вивчення дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини” студент повинен вміти:

 • визначати та аналізувати структуру людських ресурсів, чисельність економічно активного населення;

 • аналізувати сучасну демографічну ситуацію в Україні та оцінювати її вплив на стан і розвиток людських ресурсів;

 • проводити оцінку сучасного трудового потенціалу України, визначати перспективи його розвитку і ефективність його використання;

 • аналізувати систему соціально-трудових відносин на різних рівнях, які представляють сторону роботодавців та сторону найманих працівників;

 • застосовувати різні методи регулювання соціально-трудових відносин в умовах становлення ринкової економіки;

 • оцінювати сучасний стан та визначати напрямки вдосконалення соціально-трудових відносин в Україні;

 • запроваджувати державні соціальні стандарти з метою оптимізації соціально-трудових відносин;

 • розробляти та впроваджувати заходи щодо посилення ролі профспілок у регулюванні соціально-трудових відносин;

 • проводити оцінку стану соціального партнерства в Україні та визначати напрями його розвитку, шляхи удосконалення на виробничому рівні;

 • вести колективні переговори та укладати колективний договір на підприємстві, в організації, установі різних форм власності і господарювання;

 • працювати з джерелами статистичної інформації, вибирати статистичні дані для аналізу ринку праці, зайнятості і безробіття населення, оплати праці, формування доходів і витрат;

 • оцінювати кон’юнктуру сучасного ринку праці, робити прогнози щодо попиту і пропозиції робочої сили, визначати сучасні тенденції у сфері зайнятості;

 • визначати потребу підприємства в кадрах, планувати чисельність працівників підприємства в розрізі окремих спеціальностей;

 • вибирати найбільш ефективну форму і системи організації оплати праці на підприємстві;

 • аналізувати використання фонду заробітної плати, обґрунтовувати необхідність та ефективність преміювання працівників підприємства;

 • визначати чинники, що впливають на рівень і динаміку заробітної плати;

 • вибирати оптимальні режими праці і відпочинку на виробництві;

 • аналізувати ефективність використання робочої сили на підприємстві, розраховувати показники продуктивності праці; виявляти резерви підвищення продуктивності праці, визначати заходи, спрямовані на використання цих резервів;

 • володіти методами вивчення робочого часу, аналізувати раціональність його використання, пропонувати заходи оптимізації використання робочого часу;

 • проводити моніторинг соціально-трудової сфери;

 • застосовувати міжнародні трудові норми в Україні.

Метою пропонованих методичних рекомендацій є допомога студентам в організації самостійної роботи з вивчення курсу “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, якнайкращому оволодінні теоретичним матеріалом та набуття ними практичних навичок з дослідження ринку праці, організації і планування праці, аналізу її ефективності на підприємстві, розвитку соціально-трудових відносин.

^ Тематичний план вивчення дисципліни

«Економіка праці та соціально-трудові відносини»


Тема

Форма навчання

Денна

Заочна

Лекції

Практичні і семінарські заняття

Лекції

Практичні і семінарські заняття

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади вивчення дисципліни

1. Економіка праці й соціально-трудові відносини як напрям наукових досліджень та навчальна дисципліна

1

-

-

-

2. Праця як сфера життєдіяльності та основний фактор виробництва

1

2

1

-

Розділ 2. Економічні і соціальні компоненти трудового потенціалу. Ринок праці як сфера трудової реалізації людини

3. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства

2

2

-

-

4. Соціально-трудові відносини як система

2

2

1

-

5. Соціальне партнерство

-

2

-

-

6. Ринок праці та його регулювання

1

2

-

-

7. Соціально-трудові відносини зайнятості

1

2

-

-

Розділ 3. Організаційні, економічні й соціальні компоненти процесу праці

8. Організація і нормування праці

2

4

1

-

9. Продуктивність і ефективність праці

2

4

1

-

10. Політика доходів і оплата праці

-

4

-

1

11. Планування праці

1

2

-

1

12. Аналіз, звітність, аудит у сфері праці

1

2

-

-

13. Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й удосконалення соціально-трудових відносин

1

2

-

-

Розділ 4. Міжнародні аспекти розвитку соціально-трудових відносин

14. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

1

2

-

-

Всього

16

32

4

2
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні рекомендації для вивчення дисципліни „
Методичні рекомендації для вивчення дисципліни „Історія української культури” для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні рекомендації до виконання розділу «Охорона праці та безпека...
Для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»; «магістр» денної та заочної форм навчання
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання iconЗатверджую
...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для практичних занять...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів з дисципліни "Нарисна геометрія...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни...
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів усіх спеціальностей,...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної...
Державне та регіональне управління: Метод рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Транспортні...
Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Транспортні засоби» для студентів денної та заочної форм навчання з напрямку...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні рекомендації до виконання
Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи з дисципліни „Облік І звітність у бюджетних установах” денної І заочної...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни “Інформаційні...
Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни “Інформаційні системи І технології” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка