План Суть загальнодержавних позабюджетних фондів держави. Характеристика загальнодержавних позабюджетних фондів держави
Скачати 93.45 Kb.
НазваПлан Суть загальнодержавних позабюджетних фондів держави. Характеристика загальнодержавних позабюджетних фондів держави
Дата конвертації28.07.2013
Розмір93.45 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Економіка > Документы
Тема. Загальнодержавні позабюджетні фонди держави.
План


  1. Суть загальнодержавних позабюджетних фондів держави.

  2. Характеристика загальнодержавних позабюджетних фондів держави.1.Суть загальнодержавних позабюджетних фондів держави.

Система централізованих фінансових ресурсів держави в сучасному розвинутому соціально-ринковому світі характеризується створенням, разом із бюджетною системою, значної кількості позабюджетних фондів цільового призначення. Проблематика питань формування та функціонування цільових позабюджетних фондів держави є досить актуальною, що зумовлено пошуком додаткових шляхів та можливостей отримання фінансових ресурсів з метою повноцінного виконання загальносуспільних завдань і функцій. Наявність численного обсягу труднощів, пов'язаних з діяльністю державних цільових фондів та підвищенням їх суспільної ефективності, є тематикою особливого характеру наукових досліджень.

Кожна система державних позабюджетних фондів цільового призначення в будь-якій країні є обов'язковим елементом централізованих фінансових ресурсів держави, характеризуючись специфікою за складом, особливостями формування доходів та фінансування видатків, здійснення іншої потенційно функціональної діяльності, чим визначається її суспільне значення.

На сьогоднішній день в Україні функціонує доволі значна чисельність державних позабюджетних фондів цільового призначення. Як правило, їх загальна сукупність поділяється на фонди соціального та економічного змісту. До складу "соціальних" цільових позабюджетних фондів держави належать: (1) пенсійний фонд; (2) фонд соціального страхування на випадок безробіття; (3) фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; (4) фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань та деякі інші різновиди фондів. До складу "економічних" цільових позабюджетних фондів держави належать: (1) фонд стабілізації підприємств та організацій, внесених до реєстру неплатоспроможних; (2) фонд гарантування вкладів фізичних осіб; (3) державний позабюджетний фонд приватизації тощо.

Очевидно, що загальна кількість державних позабюджетних фондів цільового призначення є вельми значною. Додаючи до них також й бюджетні фонди цільового характеру витрачання централізованих фінансових ресурсів, їх чисельність тоді буде ще більшою.

В сучасних умовах соціально-економічних ринкових трансформацій в Україні у сфері функціонування державних цільових позабюджетних фондів нагромадилась чимала сукупність невирішених проблем - законодавчого, організаційного та управлінського характеру, що проявляється, зокрема, у:

- ¾ взаємодублюванні функцій між окремими фондами;

- ¾ значних розмірах внесків до позабюджетних цільових фондів держави, які недостатньою мірою забезпечують надходження коштів через фактор надмірної "тінізації" економіки;

- ¾ неузгодженості витрат з іншими статтями видатків держави.

Особливо багато проблем виникає в системі державних позабюджетних цільових фондах соціального характеру. Комплексний вимір труднощів набув загальнодержавної ваги[3]. Зокрема, фонд соціального страхування на випадок безробіття має багато проблем, пов'язаних з рухом робочої сили. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань повинен забезпечити фінансування профілактичних заходів, які визначено національною, галузевими та регіональними програмами поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища; при цьому, фонд не бере участі у розробці зазначених програм, однак повинен вишукати фінансові ресурси відповідно до затверджених обсягів, що є дуже проблематичним. Із найбільшим обсягом проблем, зокрема, стикається пенсійний фонд: відсутність системності у проведенні пенсійної реформи, випереджаюче підвищення розмірів пенсій, порівняно із збільшенням фонду оплати праці розбалансовують його бюджет, а управління пенсійними коштами здійснюється неефективно. Значні їх обсяги відволікаються на фінансування невластивих для фонду видатків, основною причиною чого є встановлення за більшістю бюджетних програм з виплати пенсій видатків не на поточне фінансування виплати пенсій, а на відшкодування уже здійснених фондом виплат, що створює сприятливі умови для відстрочення виконання зобов'язань державного бюджету й цільових фондів перед пенсійним фондом. Якщо пенсійний фонд держави неспроможний виконувати свої фінансові обов'язки перед суспільством в силу причин незалежного від нього, об'єктивного характеру, то ряд інших соціальних фондів не виконують свої функції перед суспільством й через суб'єктивні підстави. Більше того, пенсійний фонд, відтак, неспроможний здійснювати інші види діяльності та операції, що практикуються у розвинутому світі.

Аналогічна депресивна ситуація простежується також і в економічних цільових фондах. Як підтверджує вже набутий досвід в умовах кризової ситуації, вони не здатні адекватно забезпечити суспільні фінансові потреби та вимоги. Окремі з них вже еволюційно віджили своє, а інші постали суспільно невідповідними, практично непридатними та неефективними. Тобто, процес перерозподілу суспільних доходів через систему позабюджетних цільових фондів держави набуває властивостей формалізованого адміністративного характеру без відчутної суспільної віддачі. Натомість, реальні сучасні вимоги суспільства диктуються самим ринковим соціально-економічним середовищем, через що держава у своїй сфері повинна також організувати потужний сегмент централізованих фінансових ресурсів у вигляді спеціалізованих цільових фондів коштів, відповідних потребам суспільства. Тільки у випадку визнання доцільності та цілеспрямованості державні позабюджетні цільові фонди матимуть свою практичну суспільну ефективність.

Таким чином, реформування системи та характеру функціонування державних цільових позабюджетних фондів дозволить багато в чому вирішити їх нагальні питання. З метою забезпечення стабільних позицій та цілей діяльності державних позабюджетних фондів цільового призначення необхідно здійснити кардинальні реформи в напрямі вироблення адекватних суспільству програм спрямування коштів.

Виходячи з вищевикладених положень, обґрунтувань та інтерпретацій, система державних позабюджетних фондів цільового призначення в Україні у перспективі повинна бути:

- ¾ реформованою та реорганізованою (особливо для фондів соціального спрямування діяльності): для окремих фондів слід поставити питання щодо їх скасування, для деяких інших - про їх об'єднання тощо;

- ¾ модифікованою та модернізованою: необхідне створення нових, суспільно адекватних фондів як соціального, так і економічного характеру діяльності, зорієнтованих на конкретну мету й досягнення цільового результату;

- ¾ суспільно ефективною: сприйняття державних позабюджетних цільових фондів за результатами їх функціонування - повноцінного виконання обов'язків перед суспільством.

^ Позабюджетні фонди — кошти держави, що мають цільове призначення і не включаються до Державного бюджету, перебувають у розпорядженні центральних і місцевих органів влади та є складовою фінансових ресурсів місцевого рівня. До позабюджетних фондів належать: Пенсійний фонд України, Фонд загальнообов'язкового державного соціального України страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, що спричинили втрату працездатності.
^ 2.Характеристика загальнодержавних позабюджетних фондів держави.
Пенсійний фонд є центральним органом виконавчої влади, що здійснює керівництво й управління солідарною системою загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, здійснює збір, акумуляцію та облік страхових внесків, призначає пенсії та готує документи для її виплати; надає допомоги на поховання; контролює цільове використання коштів.

Пенсійний фонд був створений у січні 1992 p., а з серпня 2003 р. у Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" передбачено перетворення Пенсійного фонду в самоврядну неприбуткову організацію, яка організовує та здійснює діяльність на підставі статуту, затвердженого його правлінням.

Основні завдання Пенсійного фонду України полягають у:

— забезпеченні фінансування витрат на виплату пенсій відповідно до законів України;

— зборі й акумуляції внесків, призначених для пенсійного забезпечення і виплати допомоги;

— розширенні відновлення засобів Пенсійного фонду України на основі принципів самофінансування;

— участі у фінансуванні програм соціальної підтримки пенсіонерів, інвалідів та інших категорій населення й у страхуванні здоров'я пенсіонерів через страхові компанії;

— організації міжнародного співробітництва у сфері пенсійного забезпечення;

— контролі за своєчасним надходженням страхових внесків у цей фонд;

— контролі за правильним використанням засобів фонду;

— участі у підготовці пропозицій до державних програм соціального розвитку;

— участі у підготовці нормативних актів, спрямованих на вдосконалення системи пенсійного забезпечення і порядку підвищення розміру пенсій у зв'язку зі зміною індексу споживчих цін тощо.

Схему формування і використання Пенсійного Фонду подано на рис. 10.2. Управління Фондом здійснює спеціальний орган — Пенсійний фонд України.

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності здійснює управління загальнодержавним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, пов'язаними з народженням і похованням.

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням, що гарантується державою, передбачає:

— матеріальне забезпечення громадян у зв'язку з втратою заробітку внаслідок тимчасової втрати працездатності (включаючи догляд за хворою дитиною, дитиною-інвалідом, хворим членом сім'ї), вагітності та пологів, догляду за малолітньою дитиною;

— часткову компенсацію витрат, пов'язаних із народженням дитини, смертю застрахованої особи або члена її сім'ї;

— надання соціальних послуг за рахунок бюджету Фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, що формується шляхом сплати внесків власником або уповноваженим ним органом, громадянами, а також за рахунок інших джерел, передбачених законодавством.

Рис.2. Джерела надходжень і напрями використання доходів Пенсійного фонду України

Формування і використання коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності здійснюється за такою схемою (рис. 10.3).

Рис.3. Схема функціонування Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності
Управління Фондом здійснюють правління і виконавча дирекція Фонду. Фонд — некомерційна самоврядна організація. Гарантом його діяльності є держава.

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття — важливий атрибут ринкової економіки. Він створюється на державному та регіональному рівнях. Метою створення фонду є сприяння забезпеченню ефективної зайнятості, запобігання безробіттю, створення нових робочих місць та ін. Його формування та використання характеризується такими джерелами доходів та напрямами видатків, схему яких показано на рис. 10.4.

Рис..4. Джерела доходів та напрями використання Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Розміри страхових внесків до Фонду встановлюються на календарний рік.

Управління коштами здійснює Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття як некомерційна самоврядна організація.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань створюється з метою проведення профілактичних заходів з охорони праці, відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків, відшкодування їм завданої матеріальної та моральної шкоди (рис. 10.5).Рис.5. Схема функціонування Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Управління коштами здійснює некомерційна самоврядна організація — Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, який діє під контролем держави, представників застрахованих осіб і роботодавців.

Збори на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, соціальне страхування на випадок безробіття, на соціальне страхування від нещасних випадків сплачуються одночасно з одержанням засобів на оплату праці в установах банків.

У разі недостачі коштів на оплату праці в платника зборів і виплати зборів у повному обсязі видача засобів на оплату праці і плата зборів здійснюється в пропорційних розмірах.

Суми вчасно не сплачених зборів на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, соціальне страхування на випадок безробіття, на соціальне страхування від нещасних випадків вважаються простроченою заборгованістю і стягуються з нарахуванням пені, що накладається на суму заборгованості за кожен прострочений день платежу в розрахунку 120 % річних від облікової ставки Національного банку України, що була в період недоїмки.

Література
1.Кремень О.І., Кремень В.М. Фінанси.Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – с.
2.Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. 4те вид. – К: Центр учбової літератури, 2009. – с.
3. Фінанси: курс для фінансистів: Навч. посіб. /За ред. В.І. Оспіщева. – К.: Знання, 2008. – 207.с.


- -

Схожі:

План Суть загальнодержавних позабюджетних фондів держави. Характеристика загальнодержавних позабюджетних фондів держави iconПлан Суть загальнодержавних фондів цільового призначення. Фонд соціального захисту інвалідів
Темa. Загальнодержавні фонди цільового призначення, їх класифікація та характеристика
План Суть загальнодержавних позабюджетних фондів держави. Характеристика загальнодержавних позабюджетних фондів держави iconПерелік питаннь мк №2
Економічна категорія рентабельності виробництва (виробничих фондів та оборотних фондів)
План Суть загальнодержавних позабюджетних фондів держави. Характеристика загальнодержавних позабюджетних фондів держави iconНеоборотний І оборотний капітал агропромислових формувань
За своїм економічним змістом категорія оборотного капіталу може бути визначена як сукупність оборотних фондів І фондів обігу1
План Суть загальнодержавних позабюджетних фондів держави. Характеристика загальнодержавних позабюджетних фондів держави iconПлан лекційного заняття: Сутність, ознаки та функції держави
Держава – головний інститут політичної системи. Суть, ознаки, функції та форми держави
План Суть загальнодержавних позабюджетних фондів держави. Характеристика загальнодержавних позабюджетних фондів держави icon1. Суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного...
По-друге, амортизації підлягають витрати на проведення ремонту основних фондів, їх реконструкцію І модернізацію та інші витрати для...
План Суть загальнодержавних позабюджетних фондів держави. Характеристика загальнодержавних позабюджетних фондів держави iconТема Предмет фінансової науки. Фінансові категорії
Предметом фінансової науки є діяльність держави, суб’єктів господарювання, організацій та громадян, пов’язана зі створенням та використанням...
План Суть загальнодержавних позабюджетних фондів держави. Характеристика загальнодержавних позабюджетних фондів держави iconТема 1 соціально-економічна суть та призначення бюджету план
Державний бюджет як економічна категорія. Державний бюджет як централізований фонд грошових коштів держави. Державний бюджет як центральна...
План Суть загальнодержавних позабюджетних фондів держави. Характеристика загальнодержавних позабюджетних фондів держави iconПитання, які виносяться на державний екзамен з курсу “Теорія держави І права”
Поняття І предмет теорії держави І права. Загальна характеристика теорії держави І права як науки
План Суть загальнодержавних позабюджетних фондів держави. Характеристика загальнодержавних позабюджетних фондів держави iconПоняття І значення фінансів
Тому вважають, що поняття “фінанси” похо­дить від французького finance – сукупність економічних відносин, що виникають у процесі...
План Суть загальнодержавних позабюджетних фондів держави. Характеристика загальнодержавних позабюджетних фондів держави iconВиникає в середині 19 століття. Суть теорії полягає в ствердженні...
Теорії виникнення держави Вивчення процесу походження держави має не тільки науковий І практичний характер воно дозволяє глибше осягнути...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка