Програма співбесіди при вступі на навчання за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня
Скачати 110.52 Kb.
НазваПрограма співбесіди при вступі на навчання за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня
Дата конвертації10.07.2013
Розмір110.52 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Культура > Документы


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВПРОГРАМА

співбесідипри вступі на навчання
за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня
"БАКАЛАВР"

на базі ОКР «Молодший спеціаліст»

за напрямом підготовки 

6.050101 «Комп’ютерні науки»

Укладачі:

Чайковська О.А., канд. пед. наук, доцент, зав. кафедри комп’ютерних наук;

Матвієнко О.В., доктор пед. наук, професор кафедри комп’ютерних наук;

Прокудін Г.С., доктор тех. наук, професор кафедри комп’ютерних наук;

Стадник О.І., канд. фіз-.мат.наук, доцент кафедри комп’ютерних наук.

^

Пояснювальна записка


Київський національний університет культури і мистецтв приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки.

Перелік показників конкурсного відбору, строки та порядок проведення фахових випробувань визначаються правилами прийому до Київського національного університету культури і мистецтв.

При прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра конкурсний відбір здійснюється за результатами фахового випробування (усно), яке оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів

Відповідно Додатку 3 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2013 році, для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж» фаховим випробуванням для вступу на напрям підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» для здобуття ОКР «Бакалавр» визначено співбесіду з фаху.

Мета співбесіди з фаху з напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» на освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр” — виявлення знань за напрямками професійної діяльності молодшого спеціаліста та формування контингенту студентів, найбільш здібних до успішного опанування дисциплін відповідних бакалаврських програм.

^ Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми бакалавра напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» абітурієнти повинні мати повну середню освіту та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навиками в галузі професійних наук.

Характеристика змісту програми. Програма співбесіди з фаху має синтетичний характер та інтегрує знання відповідно до таких розділів професійних знань:

 1. Інформаційні технології

 2. Вища математика

 3. Алгоритмізація та програмування

 4. Об’єктно-орієнтоване програмування

Програма охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимоги до знань і вмінь особи, що бажає навчатись у КНУКіМ з метою здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” за напрямом «Комп’ютерні науки”. Програму складено на основі дисциплін циклу професійної підготовки молодшого спеціаліста, передбачених Освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста напряму 0501 „Комп’ютерні науки”.
^

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Інформаційні технології


Поняття „інформація”. Інформаційні технології в аспекті еволюційного розвитку. Трактування поняття „інформаційна технологія”. Основні види технологічних операцій (процедур) з обробки даних. Способи обробки даних

Програмне забезпечення з відкритим кодом. Комп’ютерні технології у бібліотечно-інформаційній діяльності. Життєвий цикл інформаційної системи як методологія проектування ІС.
^

Вища математика


Функція однієї змінної та числові послідовності. Змінна і область її зміни. Поняття функціональної залежності між змінними. Поняття функції. Способи задання функції. Аналітичний спосіб задання функції. Область визначення та область значень функції. Властивості функцій: обмеженість і необмеженість, зростання і спадання, парність і непарність, періодичність.

Геометричне зображення функцій. Побудова і аналіз графіків функцій. Основні елементарні функції та їх графіки (ціла і дробова раціональні функції, степеневі, показникові, логарифмічні, тригонометричні функції).

Означення числової послідовності. Обмежені та монотонні послідовності. Границя послідовності. Властивості збіжних послідовностей. Число е. Нескінченно малі та нескінченно великі величини. Основні теореми про границі послідовностей. Ознаки існування границі.

Границя функції та неперервність. Означення границі функції. Односторонні границі. Основні теореми про границі. Розкриття невизначеностей. Чудові границі.

Неперервність функції в точці та на проміжку. Точки розриву функцій та їх класифікація.

Диференційовані функції.Правила диференціювання. Похідні основних елементарних функцій. Похідна складних, обернених та неявних функцій. Похідні вищих порядків.

Розкриття невизначеностей при пошуку границь. Правило Лопіталя. Формула Тейлора.

Дослідження функцій та побудова графіків. Зростання та спадання функцій. Екстремуми функцій. Опуклість та угнутість функцій. Точки перегину. Асимптоти графіка функції. Загальна схема дослідження функцій та побудови їх графіків.

Невизначений інтеграл. Первісна функція і невизначений інтеграл. Властивості невизначеного інтеграла. Інтеграли від основних елементарних функцій. Таблиця невизначених інтегралів.

Метод безпосереднього інтегрування. Метод інтегрування заміною змінної інтегрування та частинами.

Інтегрування раціональних дробів. Поняття раціонального дробу. Найпростіші раціональні дроби. Інтегрування виразів, які містять квадратний тричлен. Розклад правильного дробу на суму найпростіших. Інтегрування раціонального дробу.

Інтегрування тригонометричних виразів. Інтегрування тригонометричних функцій за допомогою універсальної тригонометричної підстановки. Особливі тригонометричні підстановки.

Інтегрування ірраціональних виразів. Інтегрування найпростіших ірраціональних функцій. Інтегрування деяких ірраціональних функцій за допомогою тригонометричних підстановок.

Визначений інтеграл. Визначений інтеграл зі змінною верхньою межею та його похідна. Теорема Ньютона-Лейбніца. Заміна змінної та формули інтегрування частинами у визначеному інтегралі.

Геометричні застосування визначеного інтеграла. Наближені обчислення визначених інтегралів: методи прямокутників, трапецій, метод Сімпсона.

Числові і степеневі ряди. Числові ряди. Збіжність рядів. Необхідна ознака збіжності. Гармонічний ряд. Ряди з додатними членами. Достатні умови збіжності знакододатних рядів: ознака порівняння, ознака Д?Аламбера, ознаки Коші.Знакозмінні ряди. Абсолютна та умовна збіжність.
^

Алгоритмізація та програмування


Поняття алгоритму й основні алгоритмічні структури. Властивості та способи опису алгоритму. Алгоритмічна структура розгалуження. Алгоритмічна структура повторення. Визначення алгоритмічної мови програмування. Структура програми на мові Паскаль. Прості типи даних. Константи мови Паскаль. Характеристики змінної у мовах програмування. Локальні і глобальні змінні в мовах програмування.

Змінні мови Паскаль. Вирази мови Паскаль. Оператор присвоєння мови Паскаль. Процедура введення даних мови Паскаль. Процедура виведення даних мови Паскаль. Команда вибору із двох альтернатив мови Паскаль. Вкладеність конструкцій вибору мови Паскаль. Операторній блок мови Паскаль. Команда поліваріантного вибору мови Паскаль.

Цикл із передумовою мови Паскаль. Цикл із постумовою мови Паскаль. Цикл із лічильником мови Паскаль. Переривання циклу мови Паскаль. Процедури користувача мови Паскаль. Функції користувача мови Паскаль.

Поняття одновимірного масиву та його властивості мови Паскаль. Базові операції обробки одновимірного масиву мови Паскаль. Сортування одновимірного масиву мови Паскаль. Поняття двовимірного масиву та його властивості мови Паскаль. Базові операції обробки двовимірного масиву мови Паскаль. Сортування двовимірного масиву мови Паскаль. Поняття рядка та оголошення змінних рядкового типу мови Паскаль. Операції над рядками та рядкові вирази мови Паскаль. Запис та його оголошення мови Паскаль. Доступ до компонентів та операції над записами мови Паскаль. Масиви записів мови Паскаль.

Поняття множин та множинного типу даних мови Паскаль. Оголошення змінних множинного типу мови Паскаль. Операції над множинами мови Паскаль. Поняття логічного і фізичного типу даних мови Паскаль.

Типи файлів і оголошення файлових змінних мови Паскаль. Установка відповідності між логічним і фізичним файлами мови Паскаль. Відкриття та закриття файлів мови Паскаль. Зчитування і запис текстових файлів мови Паскаль. Поняття покажчика та його оголошення мови Паскаль. Операції над покажчиками мови Паскаль. Виділення та звільнення динамічної пам’яті мови Паскаль. Стандартні функції для роботи з адресами мови Паскаль. Визначення лінійного списку та його різновидів мови Паскаль. Робота зі стеком мови Паскаль. Робота з чергою мови Паскаль. Робота з лінійним списком мови Паскаль. Програмування графіки. Побудова графіків функцій мови Паскаль.
^

Об’єктно-орієнтоване програмування


Поняття класу. Поняття інкапсуляції. Поняття успадкування. Поняття поліморфізму. Структура програми. Пріоритети та порядок виконання операцій. Класифікація типів даних. Оголошення змінних.

Характеристики основних типів даних мови С++. Час існування і область видимості змінних. Умовний оператор if. Спеціфікатор доступу до класу private. Спеціфікатор доступу до класу protected. Спеціфікатор доступу до класу public. Структура опису класу. Операція умови ?:. Множинний вибір: оператори switch і break. Типи операторів циклів. Цикл типу while. Цикл типу do — while. Керуючі оператори в циклах break, continue, goto. Цикл типу for. Вкладені цикли. Опис функції. Прототип функції. Виклик функції. Області дії змінних. .

Поняття одновимірного масиву та його властивості мови С++. Базові операції обробки одновимірного масиву мови С++. Сортування одновимірного масиву мови С++. Поняття двовимірного масиву та його властивості мови С++.

Базові операції обробки двовимірного масиву мови С++. Сортування двовимірного масиву мови С++. Вказівники та посилання. Динамічні масиви. Рекурсивні функції мови С++. Рядок як параметр функції. Одномірний масив як параметр функції. Одномірний масив з довільною кількістю елементів як параметр функції. Масиви з довільною кількістю елементів як параметри функції. Двовимірний масив як параметр функції. Допоміжний масив вказівників на масив як параметр функції. Робота з рядками (string).
^

Питання до співбесіди

Інформаційні технології


 1. Поняття „інформація”.

 2. Інформаційні технології у аспекті еволюційного розвитку.

 3. Трактування поняття „інформаційна технологія”.

 4. Основні види технологічних операцій (процедур) з обробки даних.

 5. Способи обробки даних.

 6. Програмне забезпечення з відкритим кодом.

 7. Комп’ютерні технології у бібліотечно-інформаційній діяльності.

 8. Життєвий цикл інформаційної системи як методологія проектування ІС.
^

Вища математика


 1. Знайти похідну:

5 балів

 1. Знайти похідну:

10 балів

 1. Знайти інтеграл:

5 балів

 1. Знайти інтеграл:

10 балів

 1. Знайти границю:

8 балів

 1. Знайти границю:

8 балів

 1. Знайти площу фігури, обмежену лініями: y = 3x – 2, y = 8 - x2

15 балів

 1. Обчислити інтеграл з точністю до ε = 0,001:

10 балів

 1. За допомогою похідної дослідити функцію і схематично побудувати графік:

20 балів

 1. Дослідити на збіжність числовий ряд:

9 балів^

Алгоритмізація програмування


 1. Дати визначення поняття алгоритму.

 2. Перечислити основні властивості алгоритму.

 3. Перечислити форми опису алгоритму.

 4. Дати визначення алгоритмічної мови програмування.

 5. Визначити базові алгоритмічні структури.

 6. Яки характеристики у мовах програмування має змінна ?

 7. Чим у мовах програмування відрізняються локальні і глобальні змінні ?

 8. Визначити поняття масиву у мовах програмування.

 9. Яке значення буде мати змінна Х після виконання цього фрагменту Паскаль-програми:

X := 5;

For i := 1 To 5 Do

X := X – i;

 1. Яке значення буде мати змінна Х після виконання цього фрагменту Паскаль-програми:

X := 5;

While (X > 0) Do

X := X – 1;

^

Об’єктно-орієнтоване програмування


 1. Дати визначення поняття класу.

 2. Дати визначення поняття інкапсуляції.

 3. Дати визначення поняття успадкування.

 4. Дати визначення поняття поліморфізму.

 5. Що означає спеціфікатор доступу до класу private ?

 6. Що означає спеціфікатор доступу до класу protected ?

 7. Що означає спеціфікатор доступу до класу public ?

 8. Привести структуру опису будь-якого класу ?

 9. Яке значення буде мати змінна х після виконання цього фрагменту Си-програми:

x = 5;

for (i = 1; i <= 5; i++)

x = i;

 1. Яке значення буде мати змінна x після виконання цього фрагменту Си-програми:

x = 5;

while (x > 0)

x = 1;

^

Рекомендований перелік літератури


 

 1. Автоматизация управления предприятиями / В.В.Баронов и др.-М.: ИНФРА, 2000. – 239 с.

 2. Бабушкина И. Практикум по объектно-ориентированному программированию / И. Бабушкина, С. Окулов. – М.: Бином: Лаборатория знаний, 2004. – 299 с.

 3. Береза А. М. Основи створення інформаційних систем: Навчальний посібник. / А. М. Береза. – К.: КНЕУ. 2001. - 214 с.

 4. Буч Г.. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на С++. 2-е изд.: Пер. с англ. – М.: Издательство Бином, СПб.: Невский диалект, 1999.

 5. Валєєв К.Г. Вища математика: Навчальний посібник / К.Г. Валєєв, І.А. Джалладова − К.: КНЕУ, 2001. − Ч.1 − 546 с.

 6. Валєєв К.Г. Вища математика: Навчальний посібник / К.Г. Валєєв, І.А. Джалладова − К.: КНЕУ, 2002. − Ч.2 − 451 с.

 7. Валєєв К.Г. Математичний практикум: Навчальний посібник. / К.Г. Валєєв, І.А. Джалладова − К.: КНЕУ, 2004 − 682 с.

 8. Глинський Я. М. C++ і C++ Builder: навч. посіб. / Я. М. Глинський, В. Є. Анохін, В. А. Ряжська. – 4-е вид. – Львів: Деол, СПД Глинський, 2009. – 192 с.

 9. Глинський Я. М. Паскаль. Turbo Pascal і Delphi: навч. посіб. / Я. М. Глинський, В. Є. Анохін, В. А. Ряжська. – 8-е доп. вид. – Львів: Деол, СПД Глинський, 2008. – 192 с.

 10. Гордієнко І. В. Інформаційні системи в менеджменті: Навчально-методичний посібник. / І. В. Гордієнко. - К.: КНЕУ. 2003. - 198с.

 11. Григоров А.В. Елементи лінійної алгебри і аналітичної геометрії. Практикум для менеджерів з використанням можливостей Mathcad: Навчальний посібник. / А.В. Григоров, Б.В. Дідковська., В.О. Навродський − К.: «Дельта», 2006 − 512 с.

 12. Григоров А.В. Вища математика для менеджерів у прикладах і задачах: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. / А.В. Григоров, Б.В. Дідковська., В.О. Навродський − К.: «Альтерпрес», 2003 − 432 с.

 13. Гук М.. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия. Питер, 811с.

 14. Климова Л. М. Основы практического программирования на языке Си++ / Л. М. Климова. – М.: Приор, 2003. – 464 с.

 15. Кьоу Дж. Объектно-ориентированное программирование: учебный курс / Дж. Кьоу. – Спб.: Питер, 2005. – 437 с.

 16. Ляшенко И.Н., Карагодова Е.А., Черникова Н.В. Шор Н.З. Линейное и нелинейное программирование /– К.: Вища шк. 1975. - 372 с.

 17. Мануйлов В. Г. Разработка программного обеспечения на Паскале / В. Г. Мануйлов. – М., 2005. – 240 с.

 18. Муртаф Б. Современное линейное програмирование. Теория и практика - М.: Мир, 1984.– 224с.

 19. Наконечний С. І. Математичне програмування: Навч. посібник / С. І. Наконечний, С. С. Савіна — К. : КНЕУ, 2003. — 450с.

 20. Ситник В. Ф., Писаревська Т. А., Єрьоміна Н. В., Краєва О. О. Основи інформаційних систем: Навчальний. посібник. / В. Ф.Ситник, Т. А.Писаревська, Н. В.Єрьоміна, О. О. Краєва // – К.: КНЕУ. 2001. – 420 с.

 21. Твердохліб Н. Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: Навчальний посібник / Н. Г. Твердохліб - К.; КНЕУ. 2002. – 224 с.

 22. Фаулер М., Скотт К.. UML в кратком изложении. Применение стандартного языка объектного моделирования.: Пер. с англ. – М.: Мир, 1999.

 23. Ханова А.А. Введение в систему Mathcad. − Астрахань, 2001 − 50 с.

 24. Хорев П. Б. Технологии объектно-ориентированного программирования: учебное пособие / П. Б. Хорев. – М.: Академия, 2004. – 389 с.

 25. Цилькер Б.Я., Орлов С.А. Организация ЭВМ и систем. Питер, 2006 г.-668с.Схожі:

Програма співбесіди при вступі на навчання за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня iconПрограма стажування за спеціальністю «Право» для студентів освітньо-кваліфікаційного...
Положення практики є основним навчально-методичним документом, який визначає проведення практики студентів спеціальності „Право”...
Програма співбесіди при вступі на навчання за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня iconРобоча навчальна програма для курсантів освітньо-кваліфікаційного...
Кримінальний процес України: робоча навчальна програма для курсантів 3-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” за напрямом...
Програма співбесіди при вступі на навчання за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня iconПрограма
Програма комплексного державного екзамену зі спеціальності 03060101 “Менеджмент організацій І адміністрування” для студентів V курсу...
Програма співбесіди при вступі на навчання за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Для проведення іспиту з метою здійснення державної атестації студентів на закінченні терміну навчання за програмою підготовки фахівців...
Програма співбесіди при вступі на навчання за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня iconПрограма
«бакалавр» за напрямом підготовки 0403 «Системні науки та кібернетика» І мають бажання продовжити навчання за спеціальністю «Системний...
Програма співбесіди при вступі на навчання за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня iconТа у справах захисту населення
«Пожежна безпека» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (термін навчання 4 роки)
Програма співбесіди при вступі на навчання за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня iconПрограма курсу з дисципліни “аналіз господарської діяльності” для...

Програма співбесіди при вступі на навчання за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня iconСписок студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» заочної...

Програма співбесіди при вступі на навчання за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня iconНавчально-методичний комплекс
...
Програма співбесіди при вступі на навчання за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня iconПрограма комплексного державного кваліфікаційного іспиту для студентів...
Туризм" здійснюється Державною екзаменаційною комісією Київського національного університету культури І мистецтв, затвердженою Міністерством...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка