Затверджено
Скачати 441.61 Kb.
НазваЗатверджено
Сторінка1/3
Дата конвертації05.07.2013
Розмір441.61 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Культура > Документы
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра технології та організації ресторанного господарства
ЗАТВЕРДЖЕНО


Вченою радою

(пост. п. __від «__»____2013 р.)

Ректор
_____________ А.А. Мазаракі
РОБОЧА ПРОГРАМА

ПРАКТИКИ
освітньо-кваліфікаційний рівень

„магістр”

галузь знань

1401 «Сфера обслуговування»

напрям підготовки

140101 «Готельно-ресторанна справа»

спеціальність

14010102 «Курортна справа»
^


Київ 2013

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ забороненоАвтори: І.М. Грищенко, канд. техн. наук, доц.,

А.Б. Собко, канд. техн. наук, ст.викл.,

В.С. Михайлик, асист.,


Робочу програму обговорено і схвалено на засіданні кафедри технології та організації ресторанного господарства --------- 2013 р. протокол №

Рецензент: А.О. Медведєва, канд. техн. наук, доц.


Автори: ГРИЩЕНКО Ігор Миколайович,

СОБКО Анна Борисівна

МИХАЙЛИК Валентин Сергійович
^

РОБОЧА ПРОГРАМА

ПРАКТИКИосвітньо-кваліфікаційний рівень

„магістр”

галузь знань

1401 «Сфера обслуговування»

напрям підготовки

140101 «Готельно-ресторанна справа»

спеціальність

14010102 «Курортна справа»


ВСТУП

Відповідно до галузевого стандарту вищої освіти напряму підготовки "Готельно-ресторанна справа" обов’язковим елементом освітньо-профе­сійної програми підготовки магістрів вищих навчальних закладів є практична підготовка, найважливішою складовою якої є комплексна з фаху та переддипломна практика. Зміст практик і послідовність їх проведення визначаються вимогами освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підготовки фахівців з напряму 140101 "Готельно-ресторанна справа" спеціальності 14010102 «Курортна справа».

Робоча програма комплексної з фаху та переддипломної практики, яку розроблено для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності "Курортна справа" є основним навчально-методичним документом, який регламентує діяльність керівників практики від вищого навчального закладу, бази практики, студентів-практикантів і визначає мету, зміст, послідовність проведення практики студентів та вимоги до результатів практики у вигляді знань, умінь, навичок, яких набувають студенти, видів, форм та методів контролю.

Таблиця 1

^ Структура практики освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

№ пор.

Вид практики

Курс

Семестр

Тривалість, тижні


Вид контролю

1.

Виробнича комплексна з фаху

V

2

6

Диференційний залік

2.

Виробнича

переддипломна3

2

Індивідуальне завдання, обґрунтування (ініціалізація) проекту, Диференційний залік

Терміни проведення практик визначаються навчаль­ними планами.

Організація та методичне забезпечення практичної підготовки магістрів зі спеціальностей "Курортна справа" здійснюється відповідно до вимог Положення про проведення практики студентів, ухваленого вченою радою КНТЕУ від 29.06.2011 р. та методичних рекомендацій щодо розробки наскрізної та робочих програм практики студентів, схвалених на засіданні методичної ради від 26.11.2009 р.

Робоча програма практики містить такі розділи:

Вступ.

 1. Види практики.

1.1. Комплексна з фаху практика.

1.1.1. Мета, завдання та результати практики, її місце у навчальному процесі.

   1. Зміст практики.

1.1.3. Індивідуальні завдання.

1.2. Переддипломна практика.

1.2.1. Мета, завдання та результати практики, її місце у навчальному процесі.

1.2.2. Зміст практики.

 1. Вимоги до звіту.

 2. Критерії оцінювання захисту результатів практики.

Список рекомендованих джерел.

Додатки.
^ 1. ВИДИ ПРАКТИКИ

1.1. Комплексна з фаху (виробнича) практика

1.1.1. Мета, завдання та результати практики, її місце у навчальному процесі
Підготовка студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спрямована на основні види професійної діяльності: науково-дослідницьку, викладацьку, виробничо-технологічну, організаційно-управлінську, дослідну та адміністративно-господарську. У зв'язку з цим практика проходить у санаторно-курортних закладах.

^ Метою комплексної з фаху практики є:

 • розвиток навичок та вмінь інформаційно-аналітичної, проектно-дослідницької, діагностичної, інноваційної та консалтингової діяль­ності для вирішення проблем функціонування санаторно-курортних закладів, удосконалення їхньої діяльності, впровадження сучасних наукових розробок і поліпшення матеріально-технічного забезпечення технологічних процесів;

 • вивчення структури роботи санаторно-курортних закладів;

 • удосконалення вміння творчого вирішення практичних проблем, які виникають під час діяльності санаторно-курортних закладів;

 • закріплення практичних навичок проведення дослідницької роботи при розроблянні нової продукції і послуг санаторно-курортних закладів;

 • опанування методик впровадження розроблених рекомендацій та пропозицій в практичну діяльність санаторно-курортних закладів.

Завданням практики є:

 • вивчити і проаналізувати наукову, сервісно-виробничу, санаторно-курортну і організаційно-управлінську діяльність закладу;

 • вивчити, систематизувати теоретичний матеріал та написати аналітичний огляд літератури до наукового розділу дипломного проекту;

 • визначити концептуальні засади діяльності закладу;

 • вивчити роботу основних структурних підрозділів закладу;

 • дослідити санітарно-гігієнічний стан та заходи з охорони праці та навколишнього середовища у санаторно-курортному закладі;

 • виконати індивідуальне завдання;

 • підготувати звіт за результатами практики.

Об’єктами практики є:

Підприємства та установи різних форм власності, видів господарської діяльності, організаційно-правового статусу, які є юридичними особами і функціонують на ринку не менше ніж три роки та здійснюють виробничу, виробничо-торговельну, науково-дослідну, дослідницьку, проектну та інші види діяльності в санаторно-курортній сфері.

Основним місцем практики є апарат управління закладом та його окремі функціональні підрозділи, науково-дослідні лабораторії, які підчас практики повинні відвідати студенти.

У цих закладах повинні впроваджуватися прогресивні технології виробництва продукції, інноваційні технології надання послуг, раціональні системи організації праці та управління, повинні працювати висококваліфіковані фахівці, що забезпечить відповідні умови студентам у здобутті професійних вмінь та навичок під час проходження практики.

Основні види пошукових досліджень:

 • робота з науковою і спеціальною літературою;

 • огляд науково-дослідної інформації в мережі Internet;

 • ознайомлення з роботою науково-дослід­них лабораторій;

 • вивчення передового досвіду роботи санаторно-курортних закладів;

Студенти під час проходження практики виконують індивідуальне завдання, яке тісно пов'язане з темою наукових досліджень.

З цією метою студенти закріплюються за викладачами кафедри технології та організації ресторанного господарства і під їх керівництвом виконують науково-дослідну роботу.

Після закінчення терміну комплексної з фаху практики студенти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» готують і подають письмовий звіт і захищають перед комісією. Крім того подається щоденник студента-практиканта, де міститься відгук керівника від підприємства – бази практики про виконання студентом програми практики.

Форма контролю – диференційований залік.

^ 1.1.2. Зміст практики

Комплексна з фаху практика магістрів включає:

 • маркетингову діяльність;

 • проектно-технологічну діяльність;

 • санаторно-курортну діяльність;

 • управлінську діяльність;

 • наукову діяльність.

Навчально-методичне керівництво практикою здійснюється викладачем-керівником дипломного магістерського проекту.

Заклад, де студент проходить практику, стає об'єктом самостійного прикладного дослідження та виконання дипломного магістерського проекту.

Звіт розробляється на підставі аналізу діяльності закладу готельно-ресторанного господарства, що функціонує у сучасних економічних умовах і займається наданням санаторно-курортних послуг та організацією харчування; наданням послуг дозвілля, на підставі використання прогресивних технологій.

Таблиця 2

^ Графік проходження комплексної з фаху практики
пор.

Етапи практики

Кількість робочих днів

1

Загальне ознайомлення з об’єктом стажування

1

2

Визначення концептуальних засад діяльності закладу

2

3

Характеристика основних структурних підрозділів санаторно-курортного закладу

11

4

Характеристика заходів щодо охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки та охорони навколиш­нього середовища у закладі

2

5

Забезпечення санітарно-гігієнічної дисципліни у закладі

4

6

Планово-економічна діяльність закладу

6

7

Індивідуальне завдання

10

8

Подання на кафедру

Не пізніше першого робочого дня завершення практики

9

Захист звіту

Протягом трьох днів після закінчення практикиЗміст звіту комплексної з фаху практики

Вступ

^ 1. Визначення концептуальних засад діяльності закладу:

 • характеристика курорту;

 • розміщення санаторно-курортного закладу;

 • організація харчування;

 • побутові, культурно-дозвіллєві та лікувально-оздоровчі послуги.

^ 2. Характеристика основних структурних підрозділів санаторно-курортного закладу:

 • характеристика житлової групи приміщень;

 • характеристика приймально-вестибюльної групи приміщень;

 • характеристика закладів харчування;

 • характеристика лікувально-оздоровчої групи приміщень;

 • характеристика групи приміщень побутового обслуговування і торгівлі;

 • кваліфікаційний рівень і кількісний склад працівників закладу;

 • характеристика культурно-дозвіллєвої група приміщень;

 • характеристика адміністративної група і приміщень служби експлуатації;

 • об’ємно-планувальне рішення санаторно-курортного закладу.

^ 3. Характеристика заходів щодо охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки та охорони навколишнього середо­вища у закладі.

4. Забезпечення санітарно-гігієнічної дисципліни у закладі.

5. Планово-економічна діяльність закладу.

6. Індивідуальне завдання.

Висновки та пропозиції

Список інформаційних джерел

^ ПРИКЛАД НАПИСАННЯ ЗВІТУ З КОМПЛЕКСНОЇ З ФАХУ ПРАКТИКИ


 1. Визначення концептуальних засад діяльності закладу

Необхідно навести основну характеристику бази практики.

Таблиця 3

^ Приклад концептуального рішення санаторно-курортного закладу

Ознаки концепції

Характеристика ознак

^ Характеристика курорту

Вид курорту

Кліматолікувальний

Місце розташування курорту

Україна, АР Крим, м.Євпаторія

Система проживання і харчування відпочиваючих

Повний пансіон

Лікувально-оздоровчі послуги

Теплолікування, гідрокінезитерапія тощо

Послуги

Побутові, екскурсійні, культурно-дозвіллєві, торгівлі

Спосіб організації та взаємозв’язку всіх груп приміщень

Павільйонно-блочний

Розміщення

Вид

Курортний заклад

Рівень комфорту

Готель****

Місткість

300 місць

Категорії номерів

Стандарт одномісний

Стандарт двомісний

Напівлюкс

Люкс

Апартамент

Кількість номерів

130

77

8

4

2

Дизайнерський стиль

мінімалізм

мінімалізм

європейський

європейський

європейський

Харчування

Контингент споживачів

Відпочиваючі, що потребують профілактичного лікування та відпочинку; мешканці міста

Вид закладів

Їдальня для харчування проживаючих

Їдальня персоналу

Бар біля басейну

вищого класу

Організація харчування

«Шведський стіл»

Вільний вибір страв

Вільний вибір напоїв і страв

Кількість місць

300

45

30


Продовження таблиці 3

Режим роботи

7.00-21.00

(без вихідних)

7.00 – 9.00

13.00 – 15.00

18.00 – 20.00

(без вихідних)

9.00-23.00

(без вихідних)

Форма обслуговування

часткове обслуговування

(за участю офіціантів)

самообслу-говування

часткове обслуговування

(за участю бармена, офіціантів)

Дизайнерський стиль

європейский

мінімалізм

середземноморський

^ Побутове обслуговування

Тип

Режим роботи

Перукарня

Хімчистка, пральня

Пункт прокату речей

Режим роботи

7.00-17.00

(без вихідних)

цілодобово

(без вихідних)

9.00-18.00

(без вихідних)

Дизайнерський стиль

європейский

європейский

європейский

і т.д.

^ Культурно-дозвіллєві послуги

Тип

Режим роботи

по днях

по годинах

Дискотека

п’ятниця - неділя

20.00 – 23.00

Кінотеатр

вівторок-субота

19.00 – 22.00

Бібліотека

вівторок – неділя

10.00 – 17.00

Електронна бібліотека

без вихідних

Цілодобово

і т.д.

^ Лікувально-оздоровчі послуги

Тип

Режим роботи

Масажний кабінет

Тренажерна зала

Приміщення мікрокліма-тотерапії

Приміщення гідрокіне-зитерапії

Кабінет тепло-лікування

Режим роботи

10.00 – 18.00

(без вихідних)

7.00 – 20.00

(без вихідних)

9.00-20.00

(без вихідних)

9.00-20.00

(без вихідних)

9.00-20.00

(без вихідних)

і т.д.

Торгівля

Тип

Призначення

Режим роботи

по днях

по годинах

Магазин

Реалізація сувенірів та товарів місцевого народного промислу

понеділок- субота

10.00 - 17.00

і т.д.

^ 2. Характеристика основних структурних підрозділів санаторно-курортного закладу
Студент має ознайомитись з основними структурними підрозділами санаторно-курортного закладу і виконати наступні завдання:

 • навести перелік житлових приміщень, їх кількість, площа та розміщення, оснащення номерів меблями, організацію, приміщень для побутового обслуговування на поверсі;

 • навести склад та площі приймально-вестибюльної групи приміщень;

 • навести тижневе меню їдальні санаторно-курортного закладу;

 • описати роботу торгівельного залу цієї їдальні;

 • навести денну виробничу програму на основі меню розрахункового дня;

 • навести схему сервісно-виробничого процесу закладів харчування;

 • описати технологічне устаткування для виробничих і складських приміщень;

 • навести склад, призначення та площі лікувально-оздоровчої групи приміщень;

 • надати характеристику оздоровчо-лікувальним та SPA-послугам, що надаються у санаторно-курортному закладі.

 • надати характеристику приміщень побутового обслуговування і торгівлі;

 • навести склад, призначення та площі культурно-дозвіллєвої групи приміщень;

 • навести склад, призначення та площі адміністративної група приміщень і служб експлуатації;

 • навести об’ємно-планувальне рішення санаторно-курортного закладу.


^ 3. Характеристика заходів щодо охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки та охорони навколишнього середовища у закладі
Студент має оцінити стан закладу з точки зору дотримання норм охорони праці й техніки безпеки у санаторно-курортному закладі.

Студенту-практиканту належить:

 • визначити структуру системи управління охороною праці у курортному закладі;

 • визначити перелік нормативних актів підприємства з питань охорони праці;

 • навести річний план заходів з охорони праці для курортного закладу;

 • визначити зміст заходів з охорони праці на території курортного закладу та у його приміщеннях;

 • визначити перелік заходів електробезпеки, пожежної безпеки у приміщеннях закладу;

 • навести план евакуації персоналу та відпочиваючих санаторно-курортного закладу;

 • охарактеризувати заходи з охорони навколишнього природного середовища та цивільного захисту у курортному закладі;

 • охарактеризувати наявність умов для людей з інвалідністю, вагітних, дітей, людей з обмеженим зором та слухом.

На основі проведеного аналізу і виявлених фактів запропону­вати раціональну систему і заходи щодо безпечної діяльності закладу.
^ 4. Забезпечення санітарно-гігієнічної дисципліни у закладі
Необхідно ознайомитись з санітарно-гігієнічним станом у закладі і проаналізувати:

 • наявність спеціального транспорту, санітарного паспорта на транс­порт, медичної книжки і санітарного одягу для осіб, які супровод­жують продукти в дорозі, виконують їхнє завантаження та виванта­ження;

 • використання спеціально маркованої тари, дозволеної МОЗ України, при транспортуванні продуктів і кулінарних виробів, що швидко псуються;

 • терміни і умови зберігання товарів та продукції;

 • перелік нормативно-технічної документації на харчові продукти, які надходять до закладу;

 • перевірку якості харчових продуктів;

 • мікроклімат приміщень закладу;

 • освітлення та вентиляцію в приміщення санаторно-курортного закладу та порівняти з існуючими вимогами.^ 5. Планово-економічна діяльність закладу
У цьому розділі студент-практикант має:

 • визначити склад операційних активів закладу;

 • дати оцінку виробничої потужності та пропускної спроможності закладу за звітний рік;

 • оцінити вартість необоротних активів, об’єднавши їх за основними видами;

 • дати оцінку виконання плану поточних витрат у звітному періоді й у порівнянні з минулим періодом, у тому числі по окремих статтях витрат;

 • проаналізувати структуру поточних витрат закладу;

 • визначити вплив основних факторів на суму та рівень витрат (зміни асортиментної структури товарообороту, цін на продукцію та товари, кількості реалізованої продукції, ставок податків і інших обов’язкових платежів, що відносяться на витрати підприємства, ефективності матеріального стимулювання, інших);

 • розрахувати витратомісткість та рівень витрат закладу, проаналі­зувати зміну цих показників у динаміці;

 • проаналізувати динаміку прибутку (фінансового результату) від звичайної діяльності до оподаткування та чистого прибутку, темп їхньої зміни;

 • обчислити показники рентабельності господарської діяльності закладу;

 • дати кількісну оцінку впливу факторів на розмір прибутку від звичайної діяльності закладу (товарообороту, цін на продукцію та товари, рівня поточних витрат, доходів та витрат від іншої опера­ційної, фінансової, інвестиційної чи іншої звичайної діяльності закладу, ефективності використання ресурсів та капіталу, інших);

 • визначити динаміку структури чистого прибутку закладу за нап­рямками його розподілу у звітному періоді;

 • ознайомитися з формами обліку, наявністю та використанням об­числювальної техніки, документооборотом, порядком зберігання документів; навести форми статистичної та фінансової звітності закладу;

 • ознайомитися з організацією обліку товарно-матеріальних, грошо­вих коштів;

 • зробити висновки щодо ефективності організації бухгалтерського обліку.


^ 1.1.3. Індивідуальні завдання

Індивідуальні завдання студент отримує у керівника під час загальних зборів з практики.

Індивідуальні завдання мають містити наступні питання:

 • огляд науково-дослідної літератури у відповідності до теми дипломного магістерського проекту;

 • розробляння проектів нормативної та технологічної документації на нову продукцію;

 • розробляння технологічних ліній виробництва продукції з використанням сучасного устаткування;

 • розробляння і обґрунтування питань удосконалення технологічного циклу обслуговування споживачів готельних послуг;

 • розробляння і обґрунтування питань удосконалення організації технологічного процесу у закладі;

 • розробляння заходів щодо раціонального використання сировини, паливно-енергетичних ресурсів тощо.
  1. Переддипломна практика


^ 1.2.1. Мета, завдання та результати практики, її місце у навчальному процесі

Метою переддипломної практики магістрів є формування у них професійних навичок щодо виділення проблеми, її дослідження, розроблення варіантів вирішення, пошуку найоптимальнішого варіанту та підготовки проекту самостійних пропозицій щодо впровадження новітніх технологій у реальних сучасних умовах функціонування санаторно-курортних закладів, а також збір та опрацювання матеріалів для дипломного магістерського проекту.

^ Завдання переддипломної практики:

 • розроблення новітніх технологій кулінарної продукції функціонального, оздоровчого призначення, розроблення харчових раціонів, новітніх санаторно-курортних послуг тощо;

 • апробація розроблених технологій, раціонів, послуг;

 • заходи щодо впровадження власної наукової розробки.

Спрямованість студентів на дослідження певних проблем та проведення науково-дослідної роботи під час проходження практики дає змогу студентам поетапно накопичувати необхідний обсяг практичного матеріалу і використовувати його у підготовці наукових статей, доповідей на конференціях та написанні дипломного магістерського проекту.

Усі матеріали після перевірки використовуються студентом для написання дипломного магістерського проекту. Форма контролю – диференційний залік.

Студент, який без поважних причин не виконав програми практики, відраховується з університету.

Інформація про хід практики та його підсумки обговорюється на засіданнях кафедри, а його загальні підсумки підводяться на засіданні ради факультету ФРГіТБ.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Рис. 1. Схема взаємозв’язку практичної підготовки студентів, науково-дослідної роботи і дипломного магістерського проекту
^ 1.2.2. Зміст практики

При проходженні переддипломної практики студент повинен виконати розділи дипломного проекту: «Обгрунтування (ініціалізація) проекту» та «Розвиток проекту» у відповідності до теми дипломного магістерського проекту.Зміст звіту переддипломної практики

1.Аналітичний огляд літератури з досліджуваної теми.

2.Об’єкти, предмети, методи і методики дослідження.

3.Наукове обґрунтування і розроблення новітніх технологій (раціонів, послуг).

4.Якість розроблених технологій (раціонів, послуг)

5.Впровадження розроблених технологій (раціонів, послуг) в санаторно-курортному закладі, їх соціально-економічна ефективність і конкурентопридатність.
^ 1.2.3. Індивідуальні завдання

Індивідуальні завдання студент отримує у керівника під час загальних зборів з практики.

Індивідуальне завдання має містити наступні питання:

 • Визначення об’єкту та предмету дослідження.

 • Розроблення перспективного плану впровадження новітніх технологій (раціонів, послуг).

 • Затвердження актів впровадження новітніх технологій, актів виробничих випробувань та дегус­тацій в санаторно-курортному закладі.

Примітка. Акти оформлюють відповідно до вимог та надають у додатках до звіту (дод. Г, Д).

Керівник магістерського дипломного проекту у разі необхід­ності, пов’язаної з темою проекту, може дати інше індивідуальне завдання.

^
2. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ

Письмовий звіт з практики разом зі щоденником подається у встановлений термін (не пізніше ніж за 3 дні до закінчення практики) керівнику практики від вищого навчального закладу для перевірки, рецензування і допуску до захисту. Письмова рецензія керівника практики від кафедри заноситься до щоденника практиканта.

Звіт має містити відомості про виконання сту­дентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, що пов’язано з науково-дослідною роботою студента, якщо вона мала місце. Обов’язковим є наявність висновків та пропозицій, яких потребує зміст завдань.

Розділи й окремі питання звіту повинні бути чітко визначені, викладені в логічній послідовності та конкретизовані. Таблиці, ілюст­ративний матеріал, додатки повинні бути змістовними й оформле­ними відповідно до існуючих стандартів.

Звіт друкується на одному боці аркуша білого паперу формату А4 з міжрядковим інтер­валом 1,5 шрифтом 12. За необхідності окремі таблиці та рисунки можна наводити на аркушах формату А3.

Текст має бути таких розмірів: ліве поле – 25 мм, праве, верхнє та нижнє – 10 мм. Текст звіту поділяють на розділи, підрозділи і пункти відповідно до структури програми практики.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул тощо подають арабськими цифрами без знаку №. Таблиці та ілюстративний матеріал, які розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше. Ілюстрації (графіки, діаграми тощо) позначають словом "Рис. " та нумерують послідовно у межах розділу («Рис.2.1»). Посилання на ілюстрації вказують порядковим номером ілюстрації (наприклад, «Рис. 2.1», де «2» - номер розділу, а «1» - номер рисунку в розділі).

Кожна таблиця повинна мати назву, яка пишеться над таблицею симетрично до тексту. Слово "Таблиця" та безпосередньо її назва починається з великої літери. У кожній таблиці заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з маленьких, якщо вони становлять єдине ціле.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті. Таблицю з великою кількістю рядків можна перенести на іншу сторінку, при цьому не повторюючи назву, а зазначаючи курсивом "Продов­ження табл. 3.1".

На всі таблиці мають бути посилання в тексті, при цьому слово "таблиця" пишуть скорочено (наприклад, "табл. 3.1"). У повторних посиланнях за текстом на таблиці слід зазначити "див. табл. 3.1".

Висновки та пропозиції мають бути окремим розділом звіту. Під час формулювання висновків рекомендується узагальнити основні результати дослідження в розрізі окремих завдань практики висновків і пропозицій повинен становити 2-3 сторінки.

Окремо у додатках надають форми звітності, копії договорів, меню закладу. Обсяг звіту може становити приблизно 50 - 70 друкованих сторінок.
^ 3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАХИСТУ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ
Підсумки з практики підводяться у процесі захисту студентом звіту. При виставленні загальної оцінки береться до уваги рівень теоретичної і практичної підготовки студента, його відношення до роботи, систематичність відвідування бази практики, характеристика, яка надається керівником практики від закладу, знання та вміння, які проявлено при проходженні практики, дотримання вимог до оформлення та написання звіту, глибина розкриття усіх питань, змістовність висновків та пропозицій, рівень захисту звіту.

Захист звіту студентом здійснюється перед комісією в зазначений деканатом термін. Результат практики в диференційному вигляді заноситься у залікову відомість і проставляється в заліковій книжці.

Результати практики визначаються за національною шкалою та шкалою ЄКТС.
Критерії оцінювання захисту результатів практики

За шкалою ЄКТС на оцінку "А" заслуговує студент, який в повному обсязі пройшов практику, виконав та захистив звіт з практики, про­де­монстру­вав творчий підхід та глибоке володіння практичними знаннями; виявив всебічний та системний рівень теоретичних знань, можливість їх використання, проявив творчий підхід до виконання індивідуальних завдань.

Оцінку "В" заслуговує студент, який в повному обсязі пройшов практику, виконав та захистив звіт з практики, про­де­монстру­вав творчий підхід та глибоке володіння практичними знаннями; виявив всебічний та системний рівень теоретичних знань, можливість їх використання, але недостатньо використовував додаткову літературу, не досить повно й аргументовано викладав матеріал, при виконанні практичних завдань допускав окремі неточності та не виявив творчого підходу до виконання індивідуаль­них завдань.

Оцінка "С" – студент пройшов практику, виконав та захистив звіт з практики, володіє практичними знаннями, виявив достатній рівень теоретичних знань та можливість їх використання, але допускав окремі неточності під час усних відповідей, не виявляв належної старанності при виконанні індивідуальних завдань, недостатньо використовував додаткову літературу.

Оцінка "D" – студент пройшов практику, виконав та захистив звіт з практики, але не повною мірою володіє практичними знаннями, виявив неглибокий рівень теоретичних знань, під час виконання звіту допускав помилки, не всі індивідуальні завдання виконав.

Оцінку "Е" заслуговує студент, який пройшов практику, виконав та захистив звіт з практики, погано володіє практичними знаннями, виявив слабкий рівень теоретичних знань, під час виконання практичних завдань допускав помилки, не всі індивідуальні завдання виконав.

Оцінку "FХ" отримує студент, який пройшов практику, не захистив звіт з практики, виявив недостатній рівень теоретичних знань, не всі індивідуальні завдання виконав, допускав суттєві помилки при усних та письмових відповідях.
^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
Основний
1. Використання кліматичних факторів в комплексі санаторно-курортного лікування. За редакцією Л.І.Фісенко – К:. «Купріянова», 2005. – 256 с.

2. Картотека страв для санаторно-курортних закладів (нові аспекти опрацю). // За редакцією В.І. Пономаренка, Л.І. Фісенко, І.О. Сисоєвої). – К.: Купріянова, 2006. – 552 с.

3. Курорти України: минуле та сучасність. За ред. М. В. Лободи. К.: ТАМЕД, 2002 – 304 с.

4. Менеджмент закладів оздоровлення та відпочинку в рекреації. За ред. В.І. Пономаренка, Київ, «Денеб», 2005. – 360 с.

5. Мінеральні води України. За ред. Є.О. Колесника, К.Д. Бабова. К.: К.: «Купріянова», 2005. – 576 с.

6. Орієнтовні стандарти організації харчування в санаторно-курортних закладах (Відомчі методичні рекомендації). Кермова І.М., Коломієць О.А. – К.: - 2009. – 76 с.

7. Організація культурно-масової роботи в санаторно-курортних закладах. Відпов. за випуск Л.І.Фісенко. К.: «Денеб». 2005. – 160 с.

8. Основи курортології: Посібник для студентів та лікарів. За редакцією М.В. Лободи, Є.О. Колесника. – К.: Видавець Купріянова О.О., 2003. – 512 с.

9. Основи раціонального і лікувального харчування: навч. посіб./ П.О.Карпенко, С.М.Пересічна, І.М.Грищенко, Н.О.Мельничук; за заг. ред.. П.О.Карпенка. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 504 с.

10. Сакун Н.В. Евпатория. Прошлое и настоящее. – К.: «Денеб», 2003. – 128 с.

11. Санаторій. Маркетинг. Медична діяльність. / За заг. редакцією В.І. Рачка, Л.І. Фісенко. – К.: Видавництво ФОП Купріянова О.О., 2008. – 496 с.

12.Про курорти : закон України від 5 жовтня 2000 р. № 2026–ІІІ // Відом. Верховної Ради України. 2000.- № 50. - 15 грудня. Ст. 435.

13. Концепція розвитку санаторно-курортної галузі на 2005-2015 роки: Розпорядження Кабінет Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 231-р.
Додатковий

14. Бахчевые культуры в лечебно-профилактическом питании. В.А. Лимарь, Ю.Г.Григоров, А.О. Лымарь и др. Монографія – Херсон, узд-во «Айлант», 2011. – 253 с.

15. Медична реабілітація в санаторно-курортних закладах. Оптимізовані комплекси. За ред.. Л.І.Фісенко, І.З.Самосюка. К.: «Купріянова», 2006. – 416 с.

16. Популярно о диетах и системах питания / Ю.Г.Григоров, Б.Л.Смолянский. – К.: Знания Украины, 2008. – 207 с.

17. Технологія харчових продуктів функціонального призначення : монографія / [ А. А. Мазаракі, М. І. Пересіч-ний, П.О. Карпенко та ін.]; за ред. д-ра техн. наук, проф. М. І. Пересічного. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 1116 с.

18. Ткаченко Е.И., Успенський Ю.П. Питание, микробиоценоз и интеллект человека. – СПб.: СпецЛит, 2006. – 590 с.
Періодичні видання

 1. Проблеми харчування.

 2. Вопросы питания.

 3. Известия вузов, серия “Пищевая технология”.

 4. Питание и общество.

 5. Журнал профессионалов ресторанного бизнеса “Ресторатор”.

 6. Ресторанная жизнь.


Інтернет ресурси:

 1. Розвиток курортної справи в Україні. –– Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/lubiceva3.htm

 2. Сайт МОЗ України. –– Режим доступу: http://www.moz.gov.ua.

 3. Курорти та санаторії України. –– Режим доступу: http://sankurort.ua.

 4. Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія. –– Режим доступу: http://tourlib.net/books_ukr /fomenko55.htm

 5. Актуальні аспекти використання рекреаційних ресурсів. –– Режим доступу: http://aktualni_aspekti_vikoris tannja_rekreacijnikh resursiv.

 6. Проект постанови КМУ "Про затвердження норм харчування та Порядок організації харчування у дитячих санаторно-курортних закладах різного профілю (крім туберкульозних)". –– Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ ua/portal/Pro_20100118_0.html.

ДОДАТКИ

  1   2   3

Схожі:

Затверджено icon«Погоджено» «Затверджено» «Затверджено»
Розвиток та популяризація контактних видів спорту в Україні. Укріплення дружніх спортивних контактів та співробітництва між клубами...
Затверджено iconПлан рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань...
Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291
Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconУхвалено затверджено

Затверджено iconЗатверджено
Вступ
Затверджено iconЗатверджено
Вступ
Затверджено icon“Затверджено” Нач навчального управління

Затверджено icon“Затверджено” Нач навчального управління

Затверджено icon3. Задача. Затверджено на засіданні кафедри: Менеджменту

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка