Плани семінарських занять змістовий модуль І спілкування як явище культури І науково-практична проблема Семінар Моральні передумови ділового спілкування
Скачати 60.05 Kb.
НазваПлани семінарських занять змістовий модуль І спілкування як явище культури І науково-практична проблема Семінар Моральні передумови ділового спілкування
Дата конвертації28.06.2013
Розмір60.05 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Культура > Документы
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Змістовий модуль І

Спілкування як явище культури і науково-практична проблема
Семінар 1. Моральні передумови ділового спілкування (2 год.)

План

 1. Моральна культура як етична основа спілкування, її рівні.

 2. Моральні норми, принципи та цінності спілкування, їх значення для досягнення високого рівня культури спілкування.

 3. Прояв гуманістичних комунікативних установок у спілкуванні.


Література: [6; 17; 18; 31; 32]
Семінар 2. Професійна культура спілкування та діловий етикет (2 год).
План

 1. Професійна культура та мораль.

 2. Моральні основи етикету.

 3. Особливості ділового етикету.

 4. Норми поведінки керівника.


Література: [5; 8; 19; 33; 39].
Семінар 3. Мова як засіб спілкування (2 год.)

План.

 1. Мова і мовленнєве спілкування. Функції мови у спілкуванні.

 2. Основні правила мовленнєвого етикету у діловому спілкуванні.

 3. Формально-логічні вимоги до ведення дискусій, переговорів, полемік у діловому спілкуванні.

 4. Етикет телефонного спілкування.


Література: [9; 27; 29; 34; 35; 36].
Семінар 4. Невербальні засоби спілкування як форма ділового спілкування (2 год.)

План.

 1. Поняття про невербальне спілкування. Класифікація невербальних засобів спілкування.

 2. Імідж ділової людини (одяг, зачіска, прикраси тощо).

 3. Мистецтво слухати співрозмовника.


Література: [7; 15; 21; 37; 42; 45; 46].

Змістовий модуль ІІ

Морально-психологічні особливості спілкування
Семінар 5. Неформальна комунікація у діловому спілкуванні (2 год.)
План

 1. Неформальні прийоми (організація і правила проведення)

 2. Візит у гості. Подарунки. Поведінка за столом.

 3. Правила ввічливості у громадських місцях, у дорозі.


Література: [1; 3; 4; 5; 8; 12; 16; 23; 24; 27; 30 (С. 321-333); 39; 40; 42].
Семінар 6. Конфлікти спілкування, шляхи їх попередження та розв’язання (2 год.)

План

 1. Міжособистісний конфлікт як складне морально-психологічне і соціальне явище.

 2. Стилі поведінки у конфліктних ситуаціях.

 3. Класифікація «важких людей». Стилі спілкування з «важкими людьми».


Література: [2; 13; 14; 22; 25; 26; 38; 48].
^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Змістовий модуль І.

Спілкування як науково-практична проблема і явище культури

Тема 1. Види і різновиди спілкування.

 1. Спілкування реального суб’єкта з реальним партнером.

 2. Спілкування реального суб’єкта з суб’єктованим об’єктом як ілюзорним партнером.

 3. Спілкування реального суб’єкта з уявним об’єктом (квазісуб’єктом).

 4. Спілкування уявних партнерів – художніх персонажей.

Література:

Каган М.С. Мир общения: Проблема межсубъектных отношений. – М., 1988. – С.199–252.
Тема 2. Функції спілкування.

 1. Обслуговування предметної діяльності.

 2. Спілкування заради спілкування.

 3. Заохочення іншого до своїх цінностей.

 4. Пристосування до цінностей іншого.

Література:

Каган М.С. Мир общения: Проблема межсубъектных отношений. – М., 1988. – С.283–314.
Тема 3. Провісники філософії діалогу в європейській філософській думці.

 1. Сократичний тип філософствування.

 2. Сповідальна традиція (від Августина до Ж.-Ж. Руссо).

 3. Індивідуалізм Нового часу, його природа та еволюція.

 4. Діалогічні тенденції у філософії ХІХ ст.

Література:

Малахов В.А. Етика спілкування: Навч. посіб. – К., 2006. – С. 9–61.
Тема 4. Проблеми етики спілкування в сучасній філософській думці.

 1. Діалогічна концепція М. Бубера.

 2. Філософія та етика спілкування в інтелектуальному просторі Заходу )І пол. ХХ ст.)

 3. Діалогічні ідеї Бахтіна М.М.

 4. Етика Е. Левінаса.

Література:

Малахов В.А. Етика спілкування: Навч. посіб. – К., 2006.
Тема 5. Світський етикет.

 1. Знайомство і вітання.

 2. Поведінка у громадських місцях (робота, відпустка,вулиця, магазин, транспорт, театр, концерт тощо).

Література:

Камычек Ян. Вежливость на каждый день. – М., 1975.

Успенский Л.В. Культура речи. ­ М., 1976.

Тема 6. Шляхи розвитку культури спілкування молоді.

  1. Культура дозвілля.

  2. Освіченість і мораль – головні ознаки інтелігентності.

  3. Особливості культури спілкування студентів ВНЗ

Література:

Паламар А. Етика – молодим. – К., 1985. – 263 с.

Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: Навч. посіб. – К., 2007. – С.218­–229.
^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Алехина И. Имидж и этикет делового человека.- М.,1996.

 2. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. – М.: ЮНИТИ, 1999.

 3. Атватер И. Я вас слушаю.- М.,1988.

 4. Байбурин А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета. – Л., 1990.

 5. Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений.- М., 2003.

 6. Гусейнов А.А. Золотое правило нравственности. – М., 1980.

 7. Дерябо С., Ясвин В. Гроссмейстер общения: Иллюстрированный самоучитель психологического мастерства. – М., 1996.

 8. Діловий етикет – 2-ге вид. /Автор-уклад. І. Афанасьєв. – К.,2001.

 9. Ирвин А.А. Искусство правильно мыслить. – М., 1986.

 10. Каган М.С. Мир общения: Проблема межсубъектных отношений. – М., 1988.

 11. Камычек Ян. Вежливость на каждый день. – М., 1975.

 12. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и как оказывать влияние на людей.- Л.,1992.

 13. Конфликтология / под ред. Кармина С. – СПб: Лань, 1999. – 448 с.

 14. Корнелиус Х. Шошана Ф. Выиграть может каждый: Практическое руководство по конфликтологии. – М., 1999.

 15. Культура ділового спілкування: Навч. посібн. / Уклад. Зубенко Л.Г., Нємцов В.Д. – К., 2004.

 16. Максимовский М.В. Этикет делового человека.- М.,1994.

 17. Малахов В.А. Етика спілкування: Навч. Посібн. – К., 2006.

 18. Малахов В.А. Етика: Навч. посібник. – К, 2000.

 19. Монахов Г.А. Мелочи создают совершенство. Деловой и светский этикет. Благоприятный персональный имидж. – К., 2002.

 20. Паламар А. Етика – молодим. – К., 1985. – 263 с.,

 21. Пиз А. Язык телодвижений. – Нижний Новгород, 1992.

 22. Прикладная конфликтология: хрестоматия. – Минск: Харвест, 1999. – 624 с.

 23. Проценко О.П. Етикет в просторі практичної філософії. – Харків, 2002.

 24. Психология професійної діяльності і спілкування.- К.,1997.

 25. Психология. Педагогика. Этика. / под ред. Ю.В. Наумкина. – М., 1999. – 350 с.

 26. Скот Д.Г. Конфликты и пути их преодоления. – К., 1991.

 27. Таман І. Мистецтво говорити.- К.,1989.

 28. Успенский Л.В. Культура речи. ­ М., 1976.

 29. Формановская Н.И. Вы сказали «здравствуйте!»: речевой этикет в нашем общении. – м., 1989.

 30. Франкл В. Критика чистого «общения» //Человек в поисках смысла. – М., 1990. С.321-333.

 31. Фромм Э. Психоанализ и этика. – М.,1998.

 32. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. – Спб., 2000.

 33. Холопова Т.И., Лебедева М.М. Протокол и этикет для деловых людей. – М., 1995.

 34. Цицерон. Об обязанностях / В кн.: Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. – М., 1995.

 35. Честера Д. Деловой этикет. – М., 1997.

 36. Честерфилд. Письма к сыну. – Л., 1971.

 37. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: Навч. посіб. – К., 2007.

 38. Шейнов В.П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. – Минск, 1996. – 288 с.

 39. Шеломенцев В.М. Етикет і сучасна культура спілкування. – К., 2003.

 40. Шеломенцев В.Н. Этикет и культура общения. – К., 1995.

 41. Шепель В.М. Имиджелогия. Секреты личного обаяния.- М.,1994.

 42. Щекин Г.В. Визуальная психодиагностика: Познание людей по их внешности и поведению.- К.,1997.


Додаткова

 1. Малахов В.А. « Наука расставанья…».- М.,1992.

 2. Оссовская М. Рыцарь и буржуа: Исследования по истории морали.-М.,1987.

 3. Психология професійної діяльності і спілкування.- К.,1997.

 4. Сопер П. Основы искусства речи.- М.,1992.

 5. Социальная сущность и функции нравственности. – М., 1975.

 6. Фишер Р. Подготовка к переговорам.- М.,1996.

 7. Шепель В.М. Настольная книга бизнесмена и менеджера.- М.,1992.

 8. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: Навч. посібн. – К., 2006.

Схожі:

Плани семінарських занять змістовий модуль І спілкування як явище культури І науково-практична проблема Семінар Моральні передумови ділового спілкування iconПлан Спілкування І комунікація. Функції спілкування. Види, типи І...
Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник. – Вц «Академія», 2004. – 344 с
Плани семінарських занять змістовий модуль І спілкування як явище культури І науково-практична проблема Семінар Моральні передумови ділового спілкування iconТема: «Теоретико-методологічні передумови дослідження спілкування.»
Структура спілкування. Функції спілкування: інформаційно-комунікативна, регуляційно-комунікативна, афективно-комунікативна. Види...
Плани семінарських занять змістовий модуль І спілкування як явище культури І науково-практична проблема Семінар Моральні передумови ділового спілкування iconМожна зобразити так: кс = ку+ 3 + В, де ку — комунікативні установки;...
В процесі ділового спілкування важливим фактором є створення між партнерами нормальних робочих відносин, які досягаються, якщо дотримуватися...
Плани семінарських занять змістовий модуль І спілкування як явище культури І науково-практична проблема Семінар Моральні передумови ділового спілкування iconЛекція №6 Тема лекції: Спілкування: види, техніка, засоби
Психологія спілкування: зміст спілкування; структура спілкування; засоби спілкування (вербальна, невербальна комунікація)
Плани семінарських занять змістовий модуль І спілкування як явище культури І науково-практична проблема Семінар Моральні передумови ділового спілкування iconПлан. Спілкування: його структура, рівні, функції, основні способи...
Спілкування – це взаємодія двох або більше людей, що складається з обміну між ними інформацією пізнавального або афективно-оціночного...
Плани семінарських занять змістовий модуль І спілкування як явище культури І науково-практична проблема Семінар Моральні передумови ділового спілкування iconПлан Процес спілкування як складний психологічний чотириаспектний...
Педагогічний стиль спілкування. Стилі спілкування педагога-організатора; їх основні ознаки
Плани семінарських занять змістовий модуль І спілкування як явище культури І науково-практична проблема Семінар Моральні передумови ділового спілкування iconНавчально-тематичний план лекцій І семінарських занять 6 змістовий...
Змістовий модуль природа масовоінформаційної діяльності. Масова інформація як соціальний
Плани семінарських занять змістовий модуль І спілкування як явище культури І науково-практична проблема Семінар Моральні передумови ділового спілкування iconТематика семінарських занять
Особливості культурного розвитку найдавніших цивілізацій: Індії, Китаю. (Змістовий модуль Культура та цивілізація.)
Плани семінарських занять змістовий модуль І спілкування як явище культури І науково-практична проблема Семінар Моральні передумови ділового спілкування iconПлани семінарських занять по курсу “Фінансове право”
Походження терміну “фінанси”. Передумови виникнення фінансів. Роль фінансів на сучасному етапі розвитку держави та економіки
Плани семінарських занять змістовий модуль І спілкування як явище культури І науково-практична проблема Семінар Моральні передумови ділового спілкування iconМетодика викладання психології плани семінарських занять для студентів...
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Методика викладання психології» / Укладач: кандидат педагогічних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка