Програма
Скачати 305.35 Kb.
НазваПрограма
Сторінка1/3
Дата конвертації27.06.2013
Розмір305.35 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Культура > Документы
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ІНСТИТУТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО І ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

КАФЕДРА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

ПРОГРАМА

КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7. 14010101 «ГОТЕЛЬНА І РЕСТОРАННА СПРАВА»

Обговорено і схвалено

на засіданні кафедри

готельно-ресторанного бізнесу,

протокол № 7 від 05 січня 2012р.

КИЇВ-2012
Укладачі: Ліпєц Юнія Вікторівна, канд. екон. наук, проф. з нак.

Штангеєва Надія Іванівна докт. техн. наук, професор

Русавська Валентина Андріївна, канд. іст. наук., проф. з нак.

Литвиненко Тамара Євгенівна, канд. екон. наук, проф. з нак.

Долгова Людмила Іванівна, канд. екон. наук, доцент

Програму обговорено і схвалено на засіданні кафедри готельно-ресторанного бізнесу 05 січня 2012р., протокол № 7.

Рецензенти: Верезомська Ірина Георгіївна, канд. екон. наук, доц.

Литвиненко Ярослав Васильович, канд. екон. наук, проф. з нак.
Вступ
Державна атестація підготовки спеціалістів спеціальності 7.14010101 «Готельна і ресторанна справа» передбачає встановлення фактичної відповідності рівня отриманих теоретичних знань і практичних навичок студентів-випускників вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста напряму підготовки 140101 «Готельно-ресторанна справа».

Державна атестація спеціалістів з готельної і ресторанної справи здійснюється Державною екзаменаційною комісією Київського національного університету культури і мистецтв, затвердженою Міністерством культури України, після виконання студентами спеціальності 7.14010101 «Готельна і ресторанна справа» навчального плану у повному обсязі, із застосуванням загальнодержавних методів оцінки знань у формі Комплексного державного іспиту.

Державна атестація спеціалістів з готельної і ресторанної справи проводиться на підставі Комплексного державного іспиту з метою виявити готовність студентів-випускників до самостійного виконання службових обов’язків в закладах готельного і ресторанного господарств різних форм власності та організаційно-правових форм підпорядкованості, масштабів підприємств, а саме: удосконалення управлінсько-організаційної діяльності підприємств на всіх його ділянках; вирішення проблем підвищення ефективності виробництва в готелях і ресторанах, застосовуючи сучасні ринкові методи господарювання; ведення розвитку бізнесу за правилами ринкового середовища, застосовуючи ефективне управління, спрямоване на довгострокову перспективу, відпрацьовуючи конкретні форми економічної конкуренції, сприяючи формуванню конкурентних переваг, широке застосування сучасних методів і прийомів інноваційної діяльності в готельній і ресторанній справі на основі активного розроблення і впровадження науково обґрунтованих інноваційних технологій, як критеріїв розширення асортименту та якості продукції / послуг, підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств.

Програма Комплексна державного іспиту відображає специфіку спеціальності 7.14010101 «Готельна і ресторанна справа», містить теоретичні питання з циклу професійної та практичної підготовки, які формують необхідний освітньо-кваліфікаційний рівень майбутніх спеціалістів, відповідно Галузевого стандарту Вищої освіти України підготовки спеціалістів, а саме:

  • інноваційні технології в ресторанному та готельному господарстві;

  • стратегічний менеджмент;

  • стратегічний маркетинг;

  • управління конкурентоспроможністю підприємств готельного і ресторанного господарства;

  • інноваційний менеджмент.

До Комплексного державного іспиту також включаються тестові питання з кожної дисципліни, вирішення та обґрунтування практичних ситуаційних завдань.

Під час підготовки до Комплексного державного іспиту і в процесі його проведення рекомендується користуватися даною програмою та законодавчими актами, нормативними документами, що регламентують діяльність підприємств готельно-ресторанного бізнесу.
^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Підсумкова оцінка

За результатами складеного Комплексного державного іспиту випускник отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як сума балів за:

  • відповіді на теоретичні питання,

  • вирішення тестового завдання,

  • виконання індивідуального ситуаційного завдання.

Шкала оцінювання:
^ Питання 1 (П1)

Питання 2 (П2)

Питання 3 (П3)

Тести

(Т)

Ситуаційне завдання (СЗ)

Разом (підсумкова оцінка - ПО)

Максимальна оцінка в балах

20

20

20

16

(8 тестів *2 бали)

24

100


Максимальна оцінка в балах – 100 балів.

Розрахунок підсумкової оцінки: ПО = П1 + П2 + П3 + Т + СЗ

^ Трансформація рейтингової оцінки

Сума набраних рейтингових балів при складанні Комплексного державного іспиту переводиться в оцінки системи оцінювання ECTS відповідно до таблиці:

Підсумковий рейтинговий бал

Підсумкова оцінка за шкалою ECTS

Традиційна екзаменаційна оцінка

91 <= RD = 100

A – Відмінно

Відмінно

84 <= RD <= 90

B – Дуже добре

Добре

76 <= RD <= 83

C – Добре

66 <= RD <= 75

D – Задовільно

Задовільно

61 <= RD <= 65

E – Достатньо (задовольняє мінімальні критерії)

21 <= RD <= 60

FХ – Незадовільно

Незадовільно


Оцінка «A – Відмінно». Студент, відповідно до завдання Комплексного державного іспиту, глибоко та всебічно розкрив зміст поставлених питань, зробив необхідні узагальнення та висновки, зумів логічно та аргументовано викласти навчальний матеріал, продемонстрував здатність до самостійного аналізу і творчого розв’язання та обґрунтування ситуаційного завдання і відповів на тестові питання. Така оцінка виставляється за всі правильно виконані завдання і припускає 80% правильних відповідей на тестові запитання.

Оцінка «В – Дуже добре». Студент, відповідно до завдання Комплексного державного іспиту, всебічно розкрив зміст поставлених питань, а саме: відповів на комплекс поставлених питань, зробив необхідні узагальнення та висновки, продемонстрував здатність творчого розв’язання ситуаційного завдання і відповів на тестові питання. Така оцінка виставляється за всі правильно виконані завдання і припускає 70% правильних відповідей на тестові завдання.

Оцінка «С – Добре». Студент, відповідно до завдання Комплексного державного іспиту, розкрив зміст питань, але не досить глибоко і аргументовано виклав матеріал, під час відповідей та при розв’язанні ситуаційного завдання допустив деякі неточності і не проявив належної самостійності у викладенні думок. Така оцінка виставляється за правильне виконання переважної більшості завдань і припускає понад 70% правильних відповідей на тестові завдання.

Оцінка «D – Задовільно». Студент, відповідно до завдання Комплексного державного іспиту, не повністю розкрив зміст поставлених питань, виявив знання основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання і роботи. Така оцінка виставляється студенту який правильно відповів більш ніж на половину тестових завдань (<50%) і володіє необхідним резервом знань для усунення допущених помилок під керівництвом викладача.

Оцінка «Е – Достатньо». Студент, відповідно до завдання Комплексного державного іспиту, поверхнево відповів на поставлені питання, не виявив належного рівня теоретичних знань, не зміг застосувати методичні положення для вирішення практичних завдань, тестове завдання виконав менш ніж на 40%.

Оцінка «FХ – Незадовільно». Студент, відповідно до завдання Комплексного державного іспиту, не розкрив змісту питань, не опрацював рекомендовану літературу, не зміг застосувати теоретичні положення та методичний інструментарій у практичних, аналітичних завданнях, не виконав тестові і ситуаційне завдання.

^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РЕСТОРАННОМУ ТА ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Інноваційні технології в ресторанному господарстві

Різниця між продукцією і сервісом. Характеристика сервісу як особливого товару: невідчутність, складність у вимірюванні виконування, невіддільність від джерела, мінливість якості, неможливість збереження.

Характеристика інноваційних форматів сучасних закладів ресторанного господарства: «Street Food», «Fast Food», «Fast Casual», «Quick Service», «Quick-n- Casual», « Casual Dining», «Fine Dining», «Pre-Party», «Free-Flow», «Food Court», «євроїдальня», «гастрономічний ресторан», «клубний», «ресторан з самообслуговуванням», «родинний», «експо-кухня» тощо. Визначення особливостей меню, форм обслуговування, концептуальних рішень тощо, що притаманні кожній групі. Фактори впливу на зміну пропорцій між торговельними та виробничими площами закладів ресторанного господарства: тип закладу ресторанного господарства; концепція закладу ресторанного господарства; види, методи і форми обслуговування споживачів; формат закладу ресторанного господарства. Характеристика компоновочних схем і відповідність їх типам закладів ресторанного господарства: центрична і її різновиди; фронтальна і її різновиди; глибинна; кутова і її різновиди.

Інновації, пов’язані з концептуальним вирішенням у розміщенні закладів ресторанного господарства (під водою, на дереві, у повітрі, під землею тощо), у пропозиції номенклатури послуг (для незрячих, для дітей, для домашніх улюбленців тощо); у створенні меню тощо. Світовий та вітчизняний досвід створення тематичних закладів ресторанного господарства. Моральні аспекти і дотримання етичних норм при організації діяльності тематичних закладів ресторанного господарства.

Функціональні продукти для харчування організму людини. Походження і батьківщина поняття функціональні продукти для харчування організму людини Food for Specific Health Use (FOSHU). Поняття «функціональні харчові продукти». Умови, що визначають функціональну спрямованість харчових продуктів. Класифікація та характеристика функціональних харчових продуктів і їх значення в харчуванні людини Характеристика сировини, що використовується для виробництва функціональних продуктів для харчування організму людини. Функціональні продукти як альтернатива медикаментозної терапії. Розвиток функціонального харчування в Японії, СРСР, США, Росії, Європі.

Технологія основних груп страв із використанням дієтичних добавок (холодні страви та закуски, супи, страви з м’яса, м’ясопродуктів, птиці, страви з гідробіонтів, соуси, гарніри, десертні страви, борошняні і кондитерські страви, напої).

Фізіологічне значення біологічно активних речовин харчових продуктів. Класифікація та характеристика дієтичних добавок. Мета введення дієтичної добавки. Харчові волокна, їх характеристика та властивості. Водорості та продукти їх переробки, використання у виробництві харчових продуктів. Генетично модифіковані продукти та їх класифікація. Технологія основних груп страв із використанням дієтичних добавок (холодні страви та закуски, супи, страви з м’яса, м’ясопродуктів, птиці, страви з гідробіонтів, соуси, гарніри, десертні страви, борошняні і кондитерські страви, напої).

Нові професії в ресторанному та готельному господарстві, що виникли з урахуванням змін на сучасному ринку праці. Характеристика нових видів професій в ресторанному господарстві: кейтерьє, сомельє, бариста, витальє (фумельє), кавіст, майстер чайних (кавових) церемоній, фромажері, сільмельє, шоколатьє, аніматори, бебісітери тощо. Основні вимоги і професійні обов’язки.

Інноваційні технології виробництва продукції ресторанного господарства. Автор історія і рік винаходу пристрою «Стефан-гриль». Техніка роботи донер-грилю. Можливість одночасного обробляння продуктів різної товщини нарізки. Технологія «Cook in». Можливість застосування пристрою для отримання «диму», для ароматизації страв з певних видів сировини. Оригінальність подавання страв. Штамп і можливість його застосування: реклама авторської кухні, майстерності шеф-кухаря, логотип закладу, реклама закладу тощо. Країна походження і автори гастрономічного винаходу Cookvak. Ступінь поширення використання його в провідних ресторанах світу. Принципова дія апарату Cookvak. Спосіб приготування «аль денте» і його використання в сучасній авторській кухні. Економія сировини і пролонгація терміну використання олії; прискорення всмоктування рідких складових страви та ароматичних інгредієнтів. Приклад і характеристика страв з застосуванням даної технології. Країна походження і автор гастрономічного винаходу – технології «Sous-vide». Характеристика технології «Sous-vide» для приготування страв. Використання даної технології для виробництва дієтичних страв. Переваги виробництва страв за технологією «Sous-vide»: збереження ароматів та соковитості продукту; зменшення втрат за масою; економія електроенергії; збільшення швидкості варіння при збереженні тепловитрат; пролонгація зберігання продукту після приготування у вакуумі; запобігання окисленню ліпідів в продукті. Приклад і характеристика страв з застосуванням даної технології. Особливість процесу гомогенізації за допомогою апарату фірми Paco Jet. Унікальність даного апарату і технологія приготування страв за методом пакоджетінгу: теплова і холодна. Приклад і характеристика страв з застосуванням даної технології. Інноваційні технології ресторанного господарства на прикладі технології приготування страв за методом «термоміксінгу». Характеристика технології Thermomix. Унікальність даного апарату. Технологічні характеристики термоміксерів і їх можливості. Приклад і характеристика страв з застосуванням даної технології. Використання даної технології для виробництва дієтичних страв. Використання термоміксерів в авангардній кухні провідних ресторанів світу. Використання термоміксерів в сучасному вітчизняному ресторанному господарстві. Вітчизняні шефи-кухарі, що використовують данну інноваційні технологію приготування страв.

Аромадистиляція – нове направлення в аромакухні. Характеристика процесу аромадистиляції. Використання аромадистиляції в молекулярній гастрономії. Використання дистилятора в аромакухні: можливості в кулінарному і кондитерському направленні. Хімічна стабільність екстрактів, пролонгованість терміну зберігання їх. Приклад і характеристика страв з застосуванням даної технології. Використання даної технології для виробництва дієтичних страв. Використання термоміксерів в авангардній кухні провідних ресторанів світу. Інноваційні технології в ресторанному господарстві, що пов’язані з кулінарним використанням нових видів сировини. Фактори впливу на зміну ринку сировини для ресторанного господарства. Загальна характеристика сучасних видів сировини для закладів ресторанного господарства різних типів, класів і форматів. Класифікація і характеристика дієтичних добавок для створення продуктів функціонального призначення.

Інноваційні молекулярні технології харчових продуктів. Молекулярні технології харчових продуктів. Молекулярна гастрономія, мета, продукт молекулярної гастрономії. Піонери молекулярної гастрономії: Ерве Тіс, П’єр Гарньє, Хестон Блюменталь, Томас Келлер. Представники наукових шкіл та прикладних досліджень: Ферран Адріа, Ніколас Курті, Гарольд Мак Гі. Авангардні технології у закордонних школах молекулярної гастрономії.

Характеристика ринку сировини для ресторанної кухні. Характеристика нових видів сировини на прикладі прянощів; харчосмакових та ароматичних сумішей; промислових соусів, ароматизаторів, оцтів та їх замінників; приправ та харчових добавок. Правила застосування їх в кулінарному та кондитерському виробництвах. Кухні, де застосовується дані види сировини. Приклади страв з використанням сировини на прикладі прянощів; харчосмакових та ароматичних сумішей; промислових соусів, ароматизаторів, оцтів та їх замінників; приправ та харчових добавок. Характеристика нових видів сировини на прикладі бобових; плодів; овочів та грибів. Правила застосування їх в кулінарному та кондитерському виробництвах. Кухні, де застосовується сировина на прикладі бобових; плодів; овочів та грибів. Страви з використанням сировини на прикладі бобових; плодів; овочів та грибів.

Характеристика нових видів сировини на прикладі квітів, олій. Правила застосування їх в кулінарному та кондитерському виробництвах. Кухні світу, де застосовується дані види сировини. Страви з використанням сировини на прикладі квітів, олій.
Інноваційні технології в готельному господарстві

Сутність та значення впровадження інноваційних технологій в організацію готельного господарства та обслуговування.

Методи впровадження інноваційної діяльності, їх характеристика. Життєвий цикл інновацій. Критерії, що стимулюють та стримують впровадження інноваційних процесів у діяльність готельного господарства. Поширення інновацій.

Інноваційні технології в службі прийому і розміщення гостей. Інновації в оснащенні готельних номерів. Введення нових посад, їх характеристика та призначення.

Інновації в обслуговуванні VIP-клієнтів. Інновації при наданні додаткових послуг. Сутність послуг SPA. Удосконалення обслуговування гостей з фізичними вадами.

Зв'язок інноваційної діяльності з конкурентоспроможністю та іміджем готельного підприємства. Інновації в удосконаленні системи безпеки готельного підприємства.

Особливості створення діяльності екологічного готелю. Методи отримання екологічних видів енергії.

Інновації в архітектурі будівель готельного підприємства та дизайнерських рішеннях оформлення інтер’єрів приміщень загального користування та номерного фонду. Етностилі в оформленні інтер’єрів готельних підприємств.

Інновації у просуванні готельного продукту сутність рекламної діяльності. Обґрунтування та створення концепції готельного підприємства визначеного типу і класу. Запровадження сучасних клінігових технологій у готельному підприємстві.
^ СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Передумови розвитку стратегічного управління в Україні. Фактори, що характеризують ефективну ринкову систему як основу стратегічного менеджменту. Етапи розвитку корпоративного планування: бюджетування; довгострокове планування; стратегічне планування; стратегічний менеджмент та головні відмінності його від стратегічного планування. Підприємство як “відкрита” та “закрита” системи. Завдання “відкритого” підприємства в ринкових умовах.

Сутність стратегічного менеджменту: основні підходи щодо його визначення. Стратегічні рішення як основа стратегічного менеджменту, їх характеристика та основна спрямованість. Особливості стратегічного менеджменту та проблеми, які виникають з його впровадженням на підприємствах України. Стратегічне мислення менеджера, стратегічний рівень підприємства, фактори, що його формують, та стратегічно-орієнтоване підприємство, його особливості.

Головні складові стратегічного менеджменту: стадії структурного розвитку організації (за Альфредом Чандлером); поняття стратегічної одиниці бізнесу (СОБ), критерії визначення. Рівні розробки стратегій в організації: корпоративний, бізнесовий (діловий), функціональний, їх основні ознаки та рішення. Зміст та структура стратегічного менеджменту (концептуальна схема); аналіз середовища як вихідний процес стратегічного менеджменту. Значення складових: визначення місії і цілей; вибору стратегій; виконання стратегій; оцінки та контролю виконання стратегій. Типи стратегічного менеджменту: ознаки підприємницького способу дій, адаптивного та планового.

Оточуюче середовище організації, його складові. Основні підходи до розуміння середовища організації: поняття "зовнішнє середовище", "безпосереднє середовище", "внутрішнє середовище" організації. Аналіз основних факторів зовнішнього середовища підприємства (макрооточення організації): економічного, природного, демографічного, політичного, науково-технічного та їх значення. Аналіз показників загального стану зовнішнього середовища організації.

Аналіз факторів безпосереднього оточення організації та його значення. "Галузева модель конкуренції" за М.Портером. Аналіз головних компонентів безпосереднього оточення: споживачів, постачальників, конкурентів, товарів-замінників, робочої сили. Основні показники аналізу конкурентів, потенційні конкуренти.

Аналіз факторів внутрішнього середовища організації його завдання, основні напрями та показники аналізу: загальна характеристика підприємства; аналіз маркетингової діяльності; виробництва, техніки й технології, фінансів, наукових досліджень (НДПКР); аналіз показників загального управління організацією, управління персоналом, рівня організаційної культури.

Методи аналізу стратегічного менеджменту: SWOT-аналіз, його сутність та завдання; сильні та слабкі сторони організації, потенційні можливості та загрози організації у зовнішньому середовищі. Ресурсний потенціал організації: навички і досвід, цінні матеріальні активи, кваліфіковані кадри, цінні організаційні ресурси, конкурентні можливості. Особливості SPACE-аналізу, критерії оцінки. Завдання методу СОП як стратегічного оцінювання підприємства.

Стратегічне управління як реалізація цільового підходу. Цілі організації: роль, значення, сутність і місце мети в стратегічному управлінні. Вимоги, які ставляться до правильно сформульованих цілей. Місія, генеральна мета організації, стратегічне “бачення” розвитку підприємства. Класифікація цілей за ознаками. Конкретні цілі організації, довгострокові та короткострокові цілі, стратегічні та фінансові цілі, прямі та забезпечуючі цілі, загальноекономічні цілі, маркетингові, цілі виробництва, науково-технічні, кадрові, організаційно-управлінські цілі та їх показники. Зміст цілей організації. “Дерево цілей” підприємства, та принципи його побудови.

Сутність стратегій, характерні риси, їх значення для діяльності організації. Фактори, що суттєво впливають на зміст стратегії, ознаки недостатньо обґрунтованої стратегії. Стратегічний набір: вимоги до його побудови та процес розробки.

Система стратегій підприємства: загальні стратегії, основні фактори, що впливають на їх визначення. Загально-конкурентні стратегії за М.Портером, головні ознаки та ризики пов'язані з ними: стратегія “лідерство на основі зниження витрат і цін”, “стратегія диференціації”, “стратегія фокусування”.

Система забезпечуючих стратегій: ресурсні стратегії (трудові, енергетичні, інформаційні, фінансові); функціональні (маркетингові, НДВКР, фінансові).

Корпоративна стратегія: основні елементи та дії пов’язані з її розробкою. Ділова (бізнесова) стратегія: сутність, основні елементи, напрямки розробки та принципи її побудови.

Стратегія лідерів у галузі, їх ознаки: стратегія наступу, стратегія оборони. Стратегія оборони, її мета, напрямки тиску на конкурентів, дії проти наступу конкурентів. Стратегія наступу: об'єкти атаки, види конкурентних переваг.
^ СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ

Стратегічний маркетинг: сутність, значення, сфера застосування. Місце стратегічного маркетингу в структурі управління фірмою та маркетингом. Основні категорії та сучасні риси стратегічного маркетингу. Елементи та види маркетингових стратегій залежно від ступеня сегментування ринку, їхня характеристика; значення сегментування ринку для стратегічного маркетингу. Маркетингове стратегічне планування.

Маркетингові стратегії росту: сутність і класифікація; маркетингові стратегії інтенсивного росту; маркетингові стратегії інтегративного росту; маркетингові стратегії диверсифікації.

Вибір цільових ринків фірми. Сегментація як засіб вибору найбільш перспективного цільового ринку в індустрії гостинності. Принципи та критерії ефективного сегментування ринку. Сутність макросегментування ринку, його завдання, етапи та принципи сегментування. Оцінка привабливості, відбір цільових сегментів ринку. Принципова відмінність понять «сегментування», та «диференціювання». Основні етапи та критерії поділу ринку на сегменти.
  1   2   3

Схожі:

Програма iconПроект «Галопом по Херсонщині» програма «Клуб друзів Таврійського краю»
Скадовського дельфінарію «Акварель», шоу-програма, відвідання виставки екзотичних риб
Програма iconТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра трудового, земельного І екологічного права
Навчально-методичний комплекс: Програма, Робоча навчальна програма та практикум з дисципліни
Програма iconПрограма виробничої практики лікарської та з психологічного консультування...
Програма складена колективом співробітників Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Програма iconОсвітня програма з європейських студій 1 відвідування євроінституцій...
Доступність : вартість 390 євро, безкоштовна віза, туристичні екскурсії за собівартістю (4-5 євро з людини), організоване харчування...
Програма iconПрограма навчальної дисципліни для студентів 3 курсу стоматологічного...
Програма складена колективом співробітників Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Програма iconРобоча навчальна програма
Разом з тим, ця програма має на меті підвищити загальнотеоретичний рівень підготовки студентів, виробити у них фахові навички праці...
Програма iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії політичної науки
Програма iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма Сімейне право для студентів за напрямом підготовки 020302. Історія, спеціальністю Правознавство
Програма iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма Адміністративне право для студентів за напрямком підготовки 020302. Історія., спеціалізація: Правознавство
Програма iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри правознавства Кіровоградського державного педагогічного унвіерситету імені Володимира...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка