Дипломат дипломант дипломник
НазваДипломат дипломант дипломник
Сторінка5/9
Дата конвертації20.06.2013
Розмір0.9 Mb.
ТипДиплом
skaz.com.ua > Культура > Диплом
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Директору

^ Стрийського коледжу ЛНАУ

Дмитришину В.Ф.

викладача української мови

Бунько С.М
Доповідна записка

Доводжу до Вашого відома, що студент групи П-11 Іванюк Степан постійно спізнюється на заняття української мови. На зауваження не реагує. Прошу вжити заходів до студента Іванюка С.

11.05.13р. підпис

Варіант 18


 1. Типи літературних мовних норм .


Українська літературна мова як вища форма загальнонародної національної мови, характеризується наявністю сталих норм, які є обов’язковими для всіх її носіїв. Унормованість – головна ознака літературної мови.

Норма літературної мови – це сукупність загальноприйнятих правил реалізацій мовної системи, закріплених у процесі суспільної комунікації.

Розрізняють різні типи норм: орфоепічні (вимова звуків і звукосполучень), графічні (передавання звуків на письмі), орфографічні (написання слів), лексичні (слововживання), морфологічні (правильне вживання морфем), синтаксичні (усталені зразки побудови словосполучень і речень), стилістичні (відбір мовних елементів відповідно до умов спілкування), пунктуаційні (вживання розділових знаків).

Норми характеризують системністю, історичною і соціальною зумовленістю, стабільністю

^ Мовні норми найповніше і у певній послідовності фіксуються у правописі, словниках, довідниках, підручниках і посібниках з української мови.

Культура писемного й усного мовлення всіх, хто користується українською мовою як засобом спілкування, помагає в тому, щоб досконало знати мовні норми й послідовно дотримуватися їх.


 1. Прес-конференція.


Прес-конференція — захід для ЗМІ, що проводиться у випадках, коли є суспільно значуща новина, і організація або окрема відома особа, безпосередньо пов'язані з цією новиною, бажають дати свої коментарі з цієї новини, які були б цікаві і важливі для громадськості. Зазвичай під час прес-конференції її учасники відповідають на запитання журналістів, прямо або побічно пов'язані з темою прес-конференції.

Приблизно за тиждень до очікуваної прес-конференції необхідно оповістити ті ЗМІ, чия присутність необхідна на прес-конференції. Як правило, це робиться шляхом розсилки прес-релізів (за вже заздалегідь заготовленої медіа-карти) — електронною поштою або факсом.

^ Напередодні перевіряються кількість отриманих запрошень з тих, хто відвідає прес-конференцію.

Для того, щоб зацікавити якомога більшу кількість журналістів та експертів, необхідно поставити на чолі обговорення тему, загальну і актуальну для всіх запрошених (так, щоб у назві не фігурувало назва компанії чи організації). Запросити слід представників усіх або основних сторін, яких тема обговорення напряму стосується.

^ Тривалість проведення прес-конференції зазвичай від 30 хвилин до 3 годин в залежності від теми та кількості журналістів.

Перебіг прес-конференції зазвичай координує модератор. Він налагоджує і підтримує дискусію, координує обговорення: представляє тему заходу і учасників, надає кожному з них слово, озвучує найбільш важливі питання, надає можливість поставити додаткові питання присутнім журналістам.


 1. ^ Поясніть значення паронімів і складіть з ними речення:

Монтажист – майстер з монтажу фільмів (Прокопенко А.П. – монтажист фільму «Тіні забутих предків»)

Монтажник – це людина, яка займається установкою, з'єднанням, закріпленням і підключенням різних будівельних елементів, сантехніки, систем вентиляції, тепломережі, котлів, побутової техніки (Монтажники фірми «Вікносвіт» якісно виконують свою роботу)

 1. ^ Відредагуйте речення:

На підприємствах легкої промисловості встановлено семигодинний робітничий день.

Даниленко О.М. до навчання відноситься сумлінно.

Виставка-продажа знаходиться за адресом: вул. Шевченка, 32.

^ На підприємствах легкої промисловості встановлено семигодинний робочий день.

Даниленко О.М. до навчання ставиться сумлінно.

Виставка-продаж знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 32.

 1. Напишіть пояснювальну записку, у якій ви мотивуєте спізнення на заняття.


Директору

Стрийського коледжу ЛНАУ

^ Дмитришину В.Ф.

студента групи М-33

Янка Юрія
Пояснювальна записка

Я, Янко Юрій, студент групи М-33, спізнився на першу пару у вівторок, 30 квітня 2013 року, у зв’язку з візитом до лікаря. До пояснювальної записки додаю медичну довідку.

^ 30.04.13р. підпис

Варіант 19


 1. Основні вимоги до мовлення.


Щоб бути зразковим, мовлення має характеризуватися такими найважливішими ознаками:

 1. Правильністю, тобто відповідати літературним нормам, що діють у мовній системі (орфоепічним, орфографічним, лексичним, морфологічним, синтаксичним, стилістичним, пунктуаційним);

 2. Змістовністю, яка передбачає глибоке осмислення теми й головної думки висловлювання, докладне ознайомлення з наявною інформацією з цієї теми, різнобічна та повне розкриття теми, уникнення зайвого;

 3. ^ Послідовністю, тобто логічністю та лаконічністю думок;

 4. Багатством, що передбачає використання різноманітних засобів вираження думок у межах відповідного стилю, уникнення невиправданого повторення слів, однотипних конструкцій речень;

 5. Точністю, яка великою мірою залежить від глибини знань та ерудиції особистості, а також від активного словникового запасу. Виражаючи власні думки, слід добирати слова, які найбільш відповідають висловлюваному змісту;

 6. ^ Виразністю, для досягнення якої слід виділяти найважливіші місця свого висловлювання і виражати власне ставлення до предмета мовлення;

Доречністю та доцільністю, яка залежить насамперед від того, наскільки повно й глибоко людина оцінює ситуацію спілкування, інтереси, стан, настрій адресата.


 1. Поняття про лексикографію.


Лексикографія — розділ мовознавства, пов'язаний зі створенням словників та опрацюванням їх теоретичних засад. Словники поділяють на два типи: енциклопедичні та мовознавчі.

Енциклопедичні словники фіксують і пояснюють не слова, а пов'язані з тими чи іншими словами (як назвами відповідних явищ) відомості з різноманітних ділянок знання, мистецтв, виробництв, політичного життя тощо. Тому в енциклопедичних словниках зовсім не мають місця слова таких граматичних категорій, як займенники, вигуки, сполучники, частки; прислівники, дієслова та прикметники подаються у цих словниках лише тоді, коли вони термінологізувались, тобто вживаються для точного вираження спеціальних понять і означення спеціальних предметів.

Філологічні словники мають кілька основних типів і багато різновидів, але об'єктом описування в них завжди є саме слово. Залежно від типу й характеру філологічного словника, конкретне слово в ньому може розглядатися в одному чи в кількох аспектах, скажімо, з погляду походження чи функціонування протягом певного історичного періоду, правописання, вимови і т. д.


 1. ^ Запишіть слова відповідно до орфографічних норм сучасної української літературної мови:

зовнішньоторговий, південноукраїнський, морально-правовий, чий-небудь, синьо-біло-червоний, пів-Стрия, яскраво-зелений, радіокомітет, кафе-закусочна, двох’ярусний.

 1. ^ Відредагуйте речення:

Більше семидесяти відсотків студентів І курсу успішно склало сесію.

На прес-конференцію зібралися журналісти, яку проводив президент України Віктор Янукович.

Було рівно десять годин ранку.

^ Більше сімдесяти відсотків студентів І курсу успішно склали сесію.

Журналісти зібралися на прес-конференцію, яку проводив президент України Віктор Янукович.

^ Була десята година.

 1. Напишіть наказ про відрахування студента за неуспішність у навчанні.


Міністерство аграрної політики та продовольства України

Стрийський коледж Львівського НАУ
НАКАЗ

23

13 травня 2013 року м. Стрий

про відрахування студента
Студент групи М-32 Титов М.П. пропустив 40 (сорок) годин без поважних причин, має неатестації з чотирьох навчальних дисциплін. На підставі цього

НАКАЗУЮ:

 1. Відрахувати Титова М.П. з числа студентів Стрийського коледжу Львівського НАУ.

 2. Даний наказ довести до відома студентів всіх академічних груп


Директор коледжу (підпис) Дмитришин В.Ф.

печатка


Варіант 20


 1. Ознаки культури мовлення.


Щоб бути зразковим, мовлення має характеризуватися такими найважливішими ознаками:

1. Правильністю, тобто відповідати літературним нормам, що діють у мовній системі (орфоепічним, орфографічним, лексичним, морфологічним, синтаксичним, стилістичним, пунктуаційним);

 1. Змістовністю, яка передбачає глибоке осмислення теми й головної думки висловлювання, докладне ознайомлення з наявною інформацією з цієї теми, різнобічна та повне розкриття теми, уникнення зайвого;

 2. ^ Послідовністю, тобто логічністю та лаконічністю думок;

 3. Багатством, що передбачає використання різноманітних засобів вираження думок у межах відповідного стилю, уникнення невиправданого повторення слів, однотипних конструкцій речень;

 4. Точністю, яка великою мірою залежить від глибини знань та ерудиції особистості, а також від активного словникового запасу. Виражаючи власні думки, слід добирати слова, які найбільш відповідають висловлюваному змісту;

 5. ^ Виразністю, для досягнення якої слід виділяти найважливіші місця свого висловлювання і виражати власне ставлення до предмета мовлення;

Доречністю та доцільністю, яка залежить насамперед від того, наскільки повно й глибоко людина оцінює ситуацію спілкування, інтереси, стан, настрій адресата.
2. Типи словників.
Лексикографія — розділ мовознавства, пов'язаний зі створенням словників та опрацюванням їх теоретичних засад. Словники поділяють на два типи: енциклопедичні та мовознавчі.

Енциклопедичні словники фіксують і пояснюють не слова, а пов'язані з тими чи іншими словами (як назвами відповідних явищ) відомості з різноманітних ділянок знання, мистецтв, виробництв, політичного життя тощо. Тому в енциклопедичних словниках зовсім не мають місця слова таких граматичних категорій, як займенники, вигуки, сполучники, частки; прислівники, дієслова та прикметники подаються у цих словниках лише тоді, коли вони термінологізувались, тобто вживаються для точного вираження спеціальних понять і означення спеціальних предметів.

Філологічні словники мають кілька основних типів і багато різновидів, але об'єктом описування в них завжди є саме слово. Залежно від типу й характеру філологічного словника, конкретне слово в ньому може розглядатися в одному чи в кількох аспектах, скажімо, з погляду походження чи функціонування протягом певного історичного періоду, правописання, вимови і т. д.


 1. ^ Запишіть слова відповідно до орфографічних норм сучасної української літературної мови:

Північно-західний, електронно-обчислювальний, стоп-кран, військово-морський, народно-визвольний, віце-президентський, сторіччя, сліпоглухонімий, машинобудівний, багатотисячний.

 1. ^ Відредагуйте речення:

Прошу вас розглянути мою просьбу і прийняти міри стосовно винних.

Закінчивши вісім класів, наша сім’я отримала нову квартиру.

Львів був оснований Данилом Галицьким.

^ Прошу вас розглянути моє прохання і вжити заходів стосовно винних.

Коли я закінчив вісім класів, моя сім’я отримала нову квартиру.

Львів заснував Данило Галицький.

 1. Напишіть наказ про прийняття вас на роботу.


^ Міністерство аграрної політики та продовольства України

Стрийський коледж Львівського НАУ

НАКАЗ

39

13 травня 2013 року м. Стрий

про прийняття на роботу
НАКАЗУЮ:

Прийняти Вітів Марію Михайлівну на роботу на посаду викладача інформатики з 14 травня 2013року на умовах укладеного з нею контракту.

Підстава:

 1. Заява Вітів М.М.

 2. Контракт від 13.05.13р.Директор коледжу (підпис) Дмитришин В.Ф.

печатка


Варіант 21


 1. Логічність мовлення.Логічне мовлення — це мовлення продумане, виважене, семантично й структурно впорядковане. Його сутність найбільшою мірою визначається повною відповідністю сказаного чи написаного певним реаліям життя

У мовленні є немало алогічних словосполучень, напр.: обговорювали підсумки проведених виборів (слово проведених зайве, бо підсумки виборів обговорюють після їх проведення); потрібно було звернутись до офіційних документів (будь-який документ офіційний). Зайве слово є і в таких словосполученнях, особливо характерних для розмовного й публіцистичного стилів мови: на долонях рук, місяць жовтень, моя власна думка, моя автобіографія; на сьогоднішній день (замість на сьогодні, сьогодні) та ін.

Алогічними у мовленні є також поєднання слів, які розрізняються родовою і видовою семантикою: письменники і поети; учні і п'ятикласники; корови, свині і свійські тварини; в лісі безліч старих дерев, сосон, беріз та ін.

Алогічність мовлення нерідко засвідчує неосвіченість, невихованість, неувагу й неповагу мовця до інших і до себе, до культури власного мовлення, характеризує його негативно.

^ Щоб висловитись логічно, потрібно добре знати мову і справжню сутність того, про що йдеться в кожному конкретному акті мовлення.


 1. Лексика української мови за сферою вживання.


За сферою вживання лексика української мови поділяється на загальновживану і лексику обмеженого вживання, або стилістично нейтральну і стилістично забарвлену. До стилістично забарвленої лексики можна віднести науково-термінологічну, офіційно-ділову, професійно-виробничу, емоційно-експресивну.

Терміни є основою науково-термінологічної лексики – слів, що вживаються в науковій літературі та у мовленні людей, діяльність яких пов’язана з тією чи іншою галуззю науки.

^ Науково-термінологічна лексика вживається і в художніх творах, присвячених життю і діяльності вчених.

Виробничо-професійна лексика складається із слів, які називають професії, посади, виробничі процеси, знаряддя праці, приміщення, в яких відбуваються виробничі процеси, та інші поняття, пов’язані з виробництвом. Кожна галузь виробництва характеризується “своєю” виробничо-професійною лексикою, хоча є слова, які вживаються для характеристики кількох, якщо не всіх галузей, наприклад: назви посад (директор, заступник директора, завгосп, бухгалтер), назви виробничих колективів, його підрозділів (бригада, відділ, сектор), назви понять, пов’язані з організацією праці (план, зміна, новатор, раціоналізатор, дисципліна, режим праці, штатний розклад) .


 1. ^ Запишіть слова відповідно до орфографічних норм сучасної української літературної мови:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Дипломат дипломант дипломник iconДипломат дипломант дипломник
Дипломат – це посадова особа, що має повноваження вести переговори з іноземними держави. (Дипломат Іванов А. В. поїхав у Москву для...
Дипломат дипломант дипломник iconДипломат дипломант дипломник
Куратори груп по дорученню деканата перевірили присутність студентів на першій парі. Збори відбудуться 15 квітня в 2 години. В місті...
Дипломат дипломант дипломник iconДипломант конкурсу романів, кіносценаріїв, п'єс та пісенної лірики про кохання
Перед лицем справжнього кохання навіть суворий поганський Числобог може перетворитися на такого собі Амура! Є жінка, життя якої добігає...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка