Затверджено
Скачати 486.93 Kb.
НазваЗатверджено
Сторінка1/3
Дата конвертації26.06.2013
Розмір486.93 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Культура > Документы
  1   2   3
Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра філософських та соціальних наук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою

(пост.п____ від «___»________2010 р.)
Ректор
_____________________А.А. Мазаракі

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
ПРОГРАМА ТА

РОБОЧА ПРОГРАМА
освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
для студентів усіх напрямів підготовки та професійних спрямувань денної форми навчання

Київ – 2011
Автори: П.П.Притуляк, канд. іст. наук, доц.

І.О.Кизименко, канд. іст. наук, доц.,


Обговорено та схвалено на засіданні кафедри філософських та соціальних наук протокол № 2 від 19 січня 2011 р.

Рецензенти: Ю.І. Кулагін, канд. філос. наук, проф.,

Ю.Г.Бадах, докт. іст. наук, проф.


^ ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА
освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" для студентів усіх напрямів підготовки та професійних спрямувань денної форми навчання


І. Мета, завдання ТА РЕЗУЛЬТАТИ (КОМПЕТЕНЦІЇ) ВИВЧЕННЯ дисципліни,

її місце у навчальному процесі
Навчальна дисципліна «Історія української культури» – одна з базових складових гуманітарної освіти, необхідною для формування особистості студента.

^ Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні цілісної системи знань про культуру як духовно-історичну цінність українського народу.

Завдання навчальної дисципліни:

 • оволодіти основними категоріями та поняттями української культури на рівні їх розуміння, свідомого відтворення і тлумачення та практичного застосування в процесі майбутньої професійної діяльності;

 • розуміти сутність сучасних культурних явищ та процесів.

^ Предметом навчальної дисципліни «Історія української культури» є становлення і розвиток національної культури, її універсальності та самобутності в історичному розвитку, дослідження і вивчення теоретико-методологічних засад.

Робоча програма курсу розрахована для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, усіх напрямів та професійних спрямувань денної форми навчання.

Після вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • концептуальні засади історії та теорії української культури;

 • світоглядні особливості української культури та їх зв’язок з національним характером;

 • сутність феномену української культури як детермінанти суспільної свідомості;

 • основні етапи формування художніх стилів в українській культурі

Після вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • аналізувати об’єкт, предмет і методи української культурознавчої науки, її понятійно-категоріальний апарат;

 • визначати сутність та своєрідність української культури;

 • визначати основні види та типи українського мистецтва;

 • робити теоретичний аналіз українського культурно-історичного процесу;

 • визначати тенденції світової культури, місце і роль України у сучасному міжнародному культурному житті;

 • застосовувати знання з історії української культури у своїй професійній та громадській діяльності.

^ Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі.

Для засвоєння дисципліни «Історія української культури» студенти повинні мати базову підготовку з дисциплін «Історія України», «Історія сучасного світу». Ці дисципліни дозволяють певним чином впливати на формування світогляду студентської молоді і надають методологічні знання щодо культурологічних основ розвитку цивілізації.

Дисципліна розрахована на 108 годин, що відповідає 3 кредитам ECTS. Формою підсумкової атестації є іспит.
ІІ. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1
Тема 1. Історія української культури як навчальна дисципліна
Походження української культури. Процес культурогенезу на теренах України. Становлення культури як один із аспектів становлення людини та суспільного способу життя. Складові української культури. Основні функції культури. Проблема періодизації української культури.


^ Тема 2. Витоки української культури
Українська культура як цілісна система. Культура пізньопалеолітичного населення України. Спосіб життя, поселення, житла. Культура неолітичного населення України. Неолітична революція. Побут, духовна культура та мистецтво. Матеріальна культура землеробів, скотарів. Розвиток мистецтва та монументальної скульптури бронзової доби. Культура скіфо-сарматського часу. Мова, писемність, освіта, наукові знання, образотворче мистецтво населення античних держав Північного Причорномор’я.
^ Тема 3. Культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства (ІХ – середина ХІVст.)
Етнокультурні риси «українського» середньовіччя. Писемність і освіта. Літописання. Релігія і церква. Наукові знання. Архітектура: дерев’яна і кам’яна. Монументальне мистецтво, іконопис, книжкова мініатюра. Прикладне мистецтво: церковне і народне. Житло та одяг. Вплив культури Київської русі на розвиток культур сусідніх країн. Культура неслов’янських народів: печеніги, хозари, половці.
^ Тема 4. Українська культура литовсько-польської доби (середина ХІV – перша пол. ХVІІ ст.)
Виникнення і розвиток української мови. Осередки культури до середини ХV ст.: освіта, книгописання, архітектура і будівництво, образотворче мистецтво, література. Культурне життя до середини ХVІ ст.: освіта і книгописання, початок друкарства, архітектура та будівництво, монументальне малярство, іконопис, література, зародки театру, музика. Українська культура до середини ХVІІ ст.: реформаційний рух, братства та їхні школи, Острозька та Києво-Могилянська академії, книгописання, друкарство, архітектура, образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво.
^ Тема 5. Українська культура доби козацько-гетьманської держави. Українське бароко (друга пол. ХVІІ – середина ХVІІІ ст.)
Реформація церкви та освіти, розвиток науки. Розвиток і поширення друкарської справи. Українська барокова література. Українське бароко в архітектурі, образотворчому мистецтві, граверстві. Передумови формування українського театру. Музичне життя України.

Малярство монументальне та станкове. Становлення світського живопису та портрету.
^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2
Тема 6. Культура України в часи пробудження української національної свідомості (друга пол. ХVІІІ – поч. ХХ ст.)
Особливості розвитку української культури в умовах російсько-австрійської експансії. Формування української національної свідомості. Громадсько-просвітницька діяльність українських товариств.

Нова українська література, драматургія, поезія. Формування національної композиторської школи. Художня освіта. Діяльність мистецьких об’єднань. Архітектура та образотворче мистецтво.
^ Тема 7. Українська культура та духовне життя на початку ХХ ст.
Особливості розвитку української культури на початку ХХ ст. Освітній, науковий і технічний рівень в Україні на початку новітньої доби. Неоромантична, гуманістична концепція особистості в українській літературі. Творчі здобутки корифеїв українського театру. Модернізм в архітектурі, скульптурі та малярстві. Образотворче мистецтво і граверство у роки національно-визвольної революції 1917-1920рр.
^ Тема 8. Культура та духовне життя Радянської України (ХХ ст.)
Українське національно-культурне відродження 20-х рр. Національна культура в умовах панування радянської ідеології 30-50-х рр. Літературне життя, архітектура, театр, кінематограф.

Друга пол.. ХХ ст.: Поезія. Література. Музика. Стильові пошуки в образотворчому мистецтві. Релігія і церква в Україні.
^ Тема 9. Провідні тенденції розвитку сучасної української культури. Модерн і постмодерн.
Наростання кризових явищ в культурі глобалізованого світу. Зростання соціально-прагматичного вектору розвитку європейської культури ХХ ст. Художній світ техногенної цивілізації. Постмодерністська модель світу в українській та світовій інтерпретаціях. Постмодернізм як плюралізм стильових напрямків в українському мистецтві. Характерні риси українського постмодерну та їх прояви в українській культурі

Експансія американської «маскультури». Проблема культурного відчуження: поляризація відношень «елітна культура – народна культура». Нове національно-культурне відродження в добу становлення незалежності України. Шляхи та форми впливу інших культур на українську культуру.

ііі. Структура дисципліни та розподіл годин за темами (тематичний план)
з/п

Назва теми

Кількість годин
^ Усього годин/кред-итів

з них
лекції

семінарські заняття

самостійна робота студентів

Форми

контролю

Модуль 1

1

Історія української культури як навчальна дисципліна

4

2

-

2

ВОК, КТ, О


2


Витоки української культури

10

2

2

6

СОТ, РП, ЕК,

3

Культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства (ІХ – середина ХІVст.)

10

2

2

6

ВОК, РП, ТЗ,

4

Українська культура литовсько-польської доби (середина ХІV – перша пол.. ХVІІ ст.)

10

2

4

12

ВОК, СОТ ТЗ,

5

Українська культура доби козацько-гетьманської держави. Українське бароко (др. пол. ХVІІ – серед. ХVІІІ ст.)


10

2

2

6

ККР, РП, СОТ
Модульний контроль 1

2


КТ,ККР

Модуль 2

6

Культура України в часи пробудження української національної свідомості (др. пол. ХVІІІ – поч.ХХ ст.)


10

2

2

6

ВОК, ТЗ, РП,

7

Українська культура та духовне життя на початку ХХ ст.

8

2

2

4

ВОК, ТЗ, РП, Е

8

Культура та духовне життя Радянської України (ХХст.)

10

2

2

6

ТЗ, ПР, СОТ

9

Провідні тенденції розвитку сучасної української культури. Модерн і постмодерн

12

4

2

6

РП, ККР, СОТ
Модульний контроль

2


КТ,ККР
Разом:

108

20

20

66
Підсумковий модульний контроль – іспит


Скорочення:

СОТ – словник основних термінів;

КТ – комп’ютерне тестування;

ТЗ – творче завдання;

ВОК – ведення опорного конспекту;

ЕК – експрес-контроль ;

КП – конспект першоджерел;

Е – есе;

ККР – комплексна контрольна робота.

ІV. Тематика та зміст лекційних, семінарських занять, самостійної роботи студентів


^ Результати навчання

Навчальна діяльність

Робочий час студента

Оцінювання у балахЗасвоїти еволюцію уявлень про походження культури, дати визначення об’єкта і предмета історії української культури, ознайомитись з її методами і категоріями, виявити місце дисципліни в системі гуманітарних наук

Тема 1. Історія української культури як навчальна дисципліна.

Лекція.
План лекції:

 1. Походження культури. Процес культурогенезу на теренах України.

 2. Становлення культури як один із аспектів становлення людини та суспільного способу життя.

 3. Складові української культури. Основні функції культури. Проблема періодизації української культури.


Джерела:

Основна література: 2,6,7

^ Додаткова література:11,12,29

Інтернет-ресурси:1, 2, 4.

2

З’ясувати процеси, що призвели до виникнення української культури, основні етапи її становлення у доісторичну добу. Виділити особливості поведінки, господарської діяльності, традицій давньослов’янського народу та неслов’янських народів на території України


Тема 2. Витоки української культури

Лекція.

План лекції:

1.Українська культура як цілісна система.

2.Культура пізньопалеолітичного населення України. Спосіб життя, поселення, житла.

3.Культура неолітичного населення України. Неолітична революція. Побут, духовна культура та мистецтво.

Джерела:

Основна література: 1,4,5,7,8

^ Додаткова література: 11,12,29

Інтернет-ресурси: 1, 2, 4.
Семінар.

План семінару:

1.Матеріальна культура землеробів та скотарів. Розвиток мистецтва та монументальної скульптури бронзової доби.

2.Культура скіфо-сарматського часу.

3.Мова, писемність, освіта, наукові знання, образотворче мистецтво населення античних держав Північного Причорномор’я.
Завдання для самостійної роботи студента:

1. Доопрацюйте опорний конспект лекцій за даною темою.

2. Підготуйте словник з основних термінів, звернувши увагу на ключові поняття міні-лексикону лекції.

3. Підготуйтесь до експрес-контролю з питань семінарського заняття.

4. Виконайте творчий міні-проект на запропоновані теми: « Космогонічні символи у мистецтві трипільської культури», «Світоглядна основа скіфського звіриного стилю».
Джерела:

1.Основна література: 1,4,5,7,8

2. Додаткова література: 11,12,29

3. Інтернет-ресурси: 1, 2, 4, 5.

2


2

60-5

0-2Засвоїти головні риси «українського чсередньовіччя». Вивчити особливості розвитку освіти, письма, архітектури, інших видів мистецтва.Звернути увагу на розвиток та роль культур неслов’янських народів


Тема 3. Культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства (ІХ – середина ХІVст.)
Лекція.

План лекції:

 1. Етнокультурні риси «українського» середньовіччя.

 2. Писемність та освіта. Літописання. Релігія і церква. Наукові знання.

 3. Архітектура; дерев’яна і кам’яна.


Джерела:

Основна література: 1,4,5,7,8

Додаткова література: 4,11,12

Інтернет-ресурси: 1, 2, 4.

Семінар.
План семінару:

 1. Монументальне мистецтво, іконопис, книжкова мініатюра.

 2. Прикладне мистецтво: церковне і народне. Житло та одяг.

 3. Культура неслов’янських народів: печеніги, хозари, половці.


Завдання для самостійної роботи студента:

1. Доопрацюйте опорний конспект лекцій за даною темою.

2. Підготуйте словник з основних термінів, звернувши увагу на ключові поняття міні-лексикону лекції.

3. Підготуватися до комп’ютерного тестування з даної теми

4. Виконайте творчий міні-проект на запропоновані теми: «Язичницько-християнський синкретизм як світоглядна основа українського середньовіччя», «Характер і зміст соціокультурних процесів у Галицько-Волинському князівстві».


Джерела:

Основна література: 1,4,5,7,8

^ Додаткова література: 4,11,12

Інтернет-ресурси: 1, 2, 3, 4.2


2

6


0-5

0-2Вивчити особливості впливу культури українського народу на литовську культуру, освіту та писемність. З’ясувати основні напрямки та особливості розвитку культури українського народу та інших народів України після Люблінської унії


Тема 4.Українська культура литовсько-польської доби (середина ХІV – перша пол. ХVІІ ст.)
Лекція.

План лекції:

 1. Виникнення і розвиток української мови.

 2. Осередки культури до середини ХV ст. освіта, книгописання та література.

 3. Містобудівництво та архітектура, образотворче мистецтво.


Джерела:

Основна література: 1,4,5,7,8

Додаткова література: 13,20

Інтернет-ресурси: 1, 2, 4.
Семінар

Заняття перше
План семінару:

 1. Культурне життя до середини ХVІ ст.: книгописання, початок друкарства, освіта та література.

 2. Архітектура та будівництво.

 3. Монументальне малярство, іконопис.


Завдання для самостійної роботи студента:

1. Доопрацюйте опорний конспект лекцій за даною темою.

2. Підготуйте словник з основних термінів, звернувши увагу на ключові поняття міні-лексикону лекції.

3. Підготуйтесь до експрес-контролю з питань семінарського заняття.

4. Виконайте творчий міні-проект на запропоновані теми: « «Золотий вік» львівського архітектурного Ренесансу»,

«Зародки театрального мистецтва: ігри, обряди, літургійне дійство»
Джерела:

Основна література: 1,4,5,6,7,8

^ Додаткова література: 13,20

Інтернет-ресурси: 1, 2, 3, 4, 5.

Семінар

Заняття друге

План семінару:

 1. Українська культура до середини ХVІІ ст.: реформаційний рух, братства та їхні школи.

 2. Острозька та Києво-Могилянська академії.

 3. Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво.

Завдання для самостійного вивчення студента:

1. Доопрацюйте опорний конспект лекцій за даною темою.

2. Підготуйте словник з основних термінів, звернувши увагу на ключові поняття міні-лексикону лекції.

3. Підготуватися до комп’ютерного тестування з даної теми

4. Виконайте творчий міні-проект на запропоновані теми: «Стильові ознаки оборонно-замкового будівництва», «Ідеї ренесансного гуманізму в полемічній літературі».


Джерела:
Основна література: 2,6,7

^ Додаткова література: 20

Інтернет-ресурси: 1, 2, 3, 4, 5.2

2

6

2

60-5

0-2

0-5

0-2
Засвоїти основні ознаки барокової культури. Орієнтуватися у напрямках та визначеннях даного напрямку культури. Дати характеристику ознак культури козацько-гетьманської доби. Вміти класифікувати різновиди барокової культури


Тема 5. Українська культура доби козацько-гетьманської держави. Українське бароко (друга пол. ХVІІ – серед. ХVІІІ ст.).
Лекція

План лекції:

 1. Реформація церкви та освіти, розвиток науки.

 2. Розвиток і поширення друкарської справи.

 3. Українська барокова література.


Джерела:

Основна література: 2,6,7

Додаткова література: 2,8,9,14,19

Інтернет-ресурси: 1, 2, 3, 4, 5.
Семінар.

План семінару:

 1. Українське бароко в архітектурі, образотворчому мистецтві, граверстві, світський портрет.

 2. Передумови формування українського театру. Музичне життя України.

 3. Монументальне та станкове малярство.Завдання для самостійної роботи студента:

 1. Доопрацюйте опорний конспект лекцій за даною темою.

 2. Підготуйтесь до першого модульного контролю.

3. Підготуйте словник з основних термінів, звернувши увагу на ключові поняття міні-лексикону лекції.

4. Підготуйтесь до експрес-контролю з питань семінарського заняття.

5. Виконайте творчий міні-проект на запропоновані теми: «Козацтво як феномен лицарської культури України», «Кобзарство – своєрідне явище української народної культури».
Джерела:

Основна література: 2,6,7

^ Додаткова література: 9,14,19,27

Інтернет-ресурси: 1, 2, 3, 4, 5.


2

2

6
0-5

0-2

Засвоєння сутності української національної свідомості, визначення структури українського мистецтва доби класицизму, її основних типів. Знайомство з умовами і шляхами збереження та розвитку української культури в умовах російсько-австрійської експансії


Засвоїти основні напрямки українського модерну на початку ХХ ст., форми українського мистецтва, основні течії та школи, їх взаємодію з суспільством.

Розуміти сутність українського національного відродження на поч.. 20-х рр.. ХХ ст.. Знати головні ознаки радянського соцреалізму, засвоїти нові тенденції розвитку радянського мистецтва^ Тема 6. Культура України в часи пробудження української національної свідомості (к. ХVIII – ХІХ ст.).
Лекція.

План лекції:

 1. Особливості розвитку української культури в умовах російсько-австрійської експансії. Формування української національної свідомості.

 2. Архітектура та образотворче мистецтво.

 3. Громадсько-просвітницька діяльність українських товариств.


Джерела:

Основна література: .1,2,4,5

Додаткова література: 15,16,20,33

Інтернет-ресурси: 1, 2, 3, 4, 5.

.
Семінар
План семінару:

 1. Нова українська література, драматургія, поезія.

 2. Формування національної композиторської школи.

 3. Діяльність мистецьких об’єднань.


Завдання для самостійної роботи студента:

1. Доопрацюйте опорний конспект лекцій за даною темою.

2. Підготуйте словник з основних термінів, звернувши увагу на ключові поняття міні-лексикону лекції.

3. Підготуйтесь до експрес-контролю з питань семінарського заняття.

4. Виконайте творчий міні-проект на запропоновані теми: «Українська архітектура під впливом класицизму», «Офорти Т.Г.Шевченка «Живописна Україна».

5. Опрацювати питання особливості розвитку українського бароко за монографією Д.Наливайка та Д.Горбачова «Українське бароко.Т.1.- Х., 2004.»
Джерела:

Основна література: 2,6,7

Додаткова література: 15,16,20,33

Інтернет-ресурси: 1, 2, 3, 4, 5.

.
Тема 7. Українська культура та духовне життя на початку ХХ ст..
Лекція.

План лекції:

 1. Особливості розвитку української культури на початку ХХ ст. Освітній, науковий і технічний рівень в Україні на початку новітньої доби.

 2. Неоромантична, гуманістична концепція особистості в українській літературі.

 3. Творчі здобутки корифеїв українського театру.


Джерела:

Основна література: 1,4,5,6,7,8

Додаткова література: 3,16,20,21,26

Інтернет-ресурси: 1, 2, 3, 4, 5.

.
Семінар

План семінару:


 1. Мистецтво українського авангарду.

 2. Особливості модерну в українській архітектурі.

 3. Скульптура та малярство.Завдання для самостійної роботи студента:

1. Доопрацюйте опорний конспект лекцій за даною темою.

2. Підготуйте словник з основних термінів, звернувши увагу на ключові поняття міні-лексикону лекції.

3. Підготуватися до комп’ютерного тестування з даної теми

4. Виконайте творчий міні-проект на запропоновані теми: «Український авангард у творчості художника кубофутуриста О.К. Богомазова», «Архітектура модерну в творчості В. Городецького».

5.Опрацювати питання розвитку українського малярства за монографією В.Овсійчука «Класицизм і романтизм в українському мистецтві. – К., 2001».
Джерела:

Основна література: 1,4,5,6,8

Додаткова література: 3,16,20,21,26

Інтернет-ресурси: 1, 2, 3, 4, 5.
Тема 8. Культура та духовне життя Радянської України
Лекція

План лекції:

 1. Українське національно-культурне відродження 20-х рр..

 2. Національна культура в умовах панування радянської ідеології 30 – 50-х рр..

 3. Кінематограф першої половини ХХ ст..


Джерела:

Основна література: 1,4,5,7,8

Додаткова література: 7,22,25,33

Інтернет-ресурси: 1, 2, 3, 4, 5.

.
Семінар.

План семінару:

 1. Поезія, література, музика та театр другої пол.. ХХ ст..

 2. Стильові пошуки в образотворчому мистецтві.

 3. Релігія і церква в Україні.


Завдання для самостійної роботи

студента:

1. Доопрацюйте опорний конспект лекцій за даною темою.

2. Підготуйте словник з основних термінів, звернувши увагу на ключові поняття міні-лексикону лекції.

3. Підготуйтесь до експрес-контролю з питань семінарського заняття.

4. Виконайте творчий міні-проект на запропоновані теми: «Конструктивізм як авангардний метод пролетарського мистецтва», «Українське національно-культурне відродження 20-х рр..ХХ ст..».
Джерела:

Основна література: 1,4,5,6,7,8

^ Додаткова література: 7,22,25,33

Інтернет-ресурси 1, 2, 3, 4, 5.
2


2


6

2

2

4

2

2


6


0-5


0-2

0-5

0-2

0-5


0-2


Уміти характеризувати провідні тенденції розвитку сучасної української культури. Засвоїти основні поняття сучасних стилів на напрямків, визначити їх місце і роль в житті суспільства


^ Тема 9. Провідні тенденції розвитку сучасної української культури. Модерн і постмодерн.
Лекція.

(Лекція перша)

План лекції:

 1. Наростання кризових явищ в культурі глобалізованого світу.

 2. Зростання соціально-прагматичного вектору розвитку європейської культури ХХ ст..

 3. Художній світ техногенної цивілізації. Естетика модернізму


Джерела:

Основна література: 1,2,3,5,6,7,8

Додаткова література: 1,5,6,10,21,24,28,33,34,35

Інтернет-ресурси: 1, 2, 3, 4, 5.

.
Лекція.

(Лекція друга)

План лекції:

  1. Постмодерністська модель світу в українській та світовій інтерпретаціях.

  2. Постмодернізм як плюралізм стильових напрямків в українському мистецтві.

  3. Характерні риси українського постмодерну та їх прояви в українській культурі.

Основна література: 1,2,3,5,7,8

Додаткова література: 1,5,6,21,24,28,33,34,35

Інтернет-ресурси: 1, 2, 3, 4, 5.
Семінар.

План семінару:

 1. Експансія американської «маскультури». Проблема культурного відчуження: поляризація відношень «елітна культура – народна культура»

 2. Нове національно-культурне відродження в добу становлення незалежної України.

 3. Шляхи та форми впливу інших культур на українську культуру.Завдання для самостійної роботи студента:

 1. Доопрацюйте опорний конспект лекцій за даною темою.

 2. Підготуйтесь до другого модульного контролю.

3. Підготуйте словник з основних термінів, звернувши увагу на ключові поняття міні-лексикону лекції.

4. Виконайте творчий міні-проект на запропоновані теми: «Хай-тек та його нові форми у сучасній українській архітектурі»,

«Молодіжна субкультура в Україні».

5.Опрацювати питання присвячене актуальним проблемам сучасного українського образотворчого мистецтва на основі праці О. Соловйова « Турбулентні шлюзи: Збірник статей.

К., 2006.»
Джерела:

Основна література: 1,4,5,7,8

^ Додаткова література: 1,5,6,24,28,33,34,35

Інтернет-ресурси: 1, 2, 3, 4, 5.2

2

2

6


0-5

0-2V. Контроль та критерії оцінювання знань студентів.
Згідно з діючою в університеті системою комплексної діагностики знань студентів, з метою стимулювання планомірної та систематичної навчальної роботи, оцінка знань студентів здійснюється за 100-бальною системою.

Форми контролю знань студентів:

- поточний;

- модульний;

- підсумковий (іспит).
Поточний контроль знань студентів протягом одного триместру включає оцінку за виступи на семінарських заняттях; співбесіду на індивідуальних консультаціях; експрес-тестування. Максимальна сума балів поточного контролю, яку може набрати студент – 50 балів.ПЕРЕЛІК

навчальних робіт студентів та їх оцінка у балах для поточного контролю знань

Назва теми

Загальна кількість балів

У тому числі

І модульний контроль або участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах

ІІ модульний контроль або участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах

Доповідь на семінарських заняттях або комп’ютерне тестування по темі

Або

Доповнення виступу, суттєві запитання

Ведення опорного конспекту

Складання словника з основних термінів

Експрес-контроль

Реферування наукових статей, монографій за темами семінару, підготовка дайджестів, творчих завдань, написання есе

Конспект першоджерел

Тема 1. Історія української культури як навчальна дисципліна

7

1-5

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

 

 

Тема 2. Витоки української культури

7

1-5

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

 

 

Тема 3. Культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства (ІХ – середина ХІVст.)

7

1-5

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

 

 

Тема 4. Українська культура литовсько-польської доби (ХІІІ – перша пол.. ХVІІ ст..)

7

1-5

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

 

 

Тема 5. Українська культура доби козацько-гетьманської держави. Українське бароко (друга пол.. ХVІІ – серед. ХVІІІ ст..)

7

1-5

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

 

 

 

15

 

Тема 6. Культура України в часи пробудження української національної свідомості (друга пол.. ХVІІІ – поч..ХХ ст..)

7

1-5

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

 

 

Тема 7. Українська культура та духовне життя на початку ХХ ст..

7

1-5

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

 

 

Тема 8. Культура та духовне життя Радянської України (ХХ ст.)

7

1-5

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

 

 

Тема 9. Провідні тенденції розвитку сучасної української культури. Модерн і посмодерн.

7

7

1-5

1-5

1-2

1-5

1-2

1-5

1-2

1-5

1-2

1-5

1-2

1-5

1-2

1-2

 

 

 

15

Разом

100

Критерії поточної та модульної оцінки знань студентів.

^ Усний виступ, експрес-контроль, самостійне письмове завдання

Критерії оцінки

5

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі письмові завдання.

4

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей в основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань.

3

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань.

2

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, стисло (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, поверхово розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань.

1

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Не вирішив більшість тестових завдань.

0

Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. Не вирішив жодного завдання.  1   2   3

Схожі:

Затверджено icon«Погоджено» «Затверджено» «Затверджено»
Розвиток та популяризація контактних видів спорту в Україні. Укріплення дружніх спортивних контактів та співробітництва між клубами...
Затверджено iconПлан рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань...
Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291
Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconУхвалено затверджено

Затверджено iconЗатверджено
Вступ
Затверджено iconЗатверджено
Вступ
Затверджено icon“Затверджено” Нач навчального управління

Затверджено icon“Затверджено” Нач навчального управління

Затверджено icon3. Задача. Затверджено на засіданні кафедри: Менеджменту

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка