Конспект лекцій з дисципліни «системи технологій в апк»
НазваКонспект лекцій з дисципліни «системи технологій в апк»
Сторінка1/5
Дата конвертації26.06.2013
Розмір0.79 Mb.
ТипКонспект
skaz.com.ua > Культура > Конспект
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедри: «Сільськогосподарські машини»

«Технологія переробки та зберігання

продукції сільського господарства»

«Загальне землеробство»

Конспект лекцій

з дисципліни
«СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ В АПК»
Частина 2
для студентів ОКР «бакалавр» спеціальностей

«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

«МАРКЕТИНГ»

«ОБЛІК І АУДИТ»

«ФІНАНСИ»

Мелітополь, 2012Навчально-методичний посібник розглянуто

і схвалено на методичній раді

факультету економіки та бізнесу

протокол № __ від __ ______ 201_ року

Навчально-методичний посібник розроблено і підготовлено до друку


Розроблювачі

доц., к.с-г.н. Кюрчева Л.М.,

ст. викладач Панченко Т.М.,

доц. к.с-г.н. Андрущенко М.В,

доц. к.с-г.н. Сухаренко О.І.

кафедри «Технологія переробки та зберігання продукції сільського господарства»
ст. викладач кафедри «Сільськогосподарські машини» Городецький Є.Ю.доц., к.с-г.н. Нінова Г.В. кафедри «Загальне землеробство»ЗМІСТ


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.

МЕХАНІЗАЦІЯ І АВТОМАТИЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Лекція 1

^ РОЛЬ МЕХАНІЗАЦІЇ І АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ФОРМУВАННІ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

4

Лекція 2

ТЕХНОЛОГІЇ І ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ. МЕХАНІЗОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ ТА ЗАСОБИ МЕХАНІЗАЦІЇ ДЛЯ ЗАХИСТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ВІД ХВОРОБ І ШКІДНИКІВ. МАШИНИ ДЛЯ СІВБИ ТА САДІННЯ.

8

Лекція 3

^ МЕХАНІЗАЦІЯ ЗБИРАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР. ПІСЛЯЗБИРАЛЬНИЙ ДОРОБІТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

20

Лекція 4

^ МОБІЛЬНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ЗАСОБИ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ

27

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.

ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ ТА ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Лекція 1

^ ЗАГАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ ТА ОБРОБКИ ПРОДУКТІВ ЗАБОЮ

32

Лекція 2

ВИРОБНИЦТВО КОВБАС, КОПЧЕНОСТЕЙ ТА НАПІВФАБРИКАТІВ

38

Лекція 3

^ ПЕРВИННА ОБРОБКА МОЛОКА ТА ВИРОБНИЦТВО ЦІЛЬНОМОЛОЧНОЇ І КИСЛОМОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ.

43

Лекція 4

ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИН ТА КОН΄ЯКІВ

50


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

МЕХАНІЗАЦІЯ І АВТОМАТИЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
ЛЕКЦІЯ 1

РОЛЬ МЕХАНІЗАЦІЇ І АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ФОРМУВАННІ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

У сільському господарстві розглядаються досить складні і не завжди очевидні закономірності. Вони обумовлюються рядом технологічних і виробничих особливостей виробництва. Насамперед, це використання як головного засобу виробництва – землі з її залежністю від погодних і кліматичних умов продуктивністю, рослин і тварин з їхніми біологічними особливостями росту і розвитку. Якщо врахувати інші властивості сільськогосподарського виробництва – найширшу розповсюдженість, багатогалузевий характер великих підприємств, розмаїтість грунтово-кліматичних умов, сезонність, то стане очевидним, що сільське господарство є унікальною по масштабах, складності структури, різноманітності і гнучкості машинної технології виробництва. Тому в його розвитку провідне місце приділяється удосконалюванню механізованої технології.
^ У сільськогосподарському виробництві середовище або об'єкт впливу – ґрунт, засоби впливу – техніка, об'єднана в технологіях.

Технологія - послідовність виконання технологічних процесів сільськогосподарського машинами або устаткуванням для одержання сільськогосподарського продукції в конкретних грунтово-кліматичних умовах (зональність).

Технологічний процес – сукупність різних робочих органів, спрямована на виконання конкретної задачі при наявності або без засобів автоматизації.

Робочий орган – елемент конструкції сільськогосподарського машини, безпосередньо взаємодіючий з оброблюваним середовищем або матеріалом.

Автоматизація – керування технологічним процесом по заданому алгоритмі.

Технологію оброблення сільськогосподарського культур можна розглянути за допомогою наступної схеми, де крім засобів механізації й автоматизації задіяна система моніторингу середовища і сфери виробництва і система керуванням цим виробництвом на найвищому - рівні виробництва.

Моніторинг – збір, систематизація й аналіз інформації для прийняття оптимальних або раціональних рішень (інформаційні бази даних).

Система керування виробництвом – порядок оперативного керування технологіями в залежності від зовнішніх факторів, що змінюються, і економічних умов господарювання.

Подальший розвиток рослинництва істотно залежить від рівня матеріально-технічного забезпечення галузі, зокрема, від рівня розвитку вітчизняного машинобудування. Сільськогосподарське машинобудування України знаходиться в процесі глибокого реформування і націлене на більш повне задоволення потреб агропромислового виробництва. У структурі виробництва сільськогосподарської техніки в даний час переважають енергетичні засоби (55%). В нових розробках машинобудівників знаходять реальне відображення сучасні напрямки розвитку механізації рослинництва в умовах України.

Головну тенденцію синтезу технологій і засобів механізації агропромислового виробництва рослинницької продукції сьогодні можна охарактеризувати поняттям ресурсозбереження. Воно спонукує до глибокої диференціації сільськогосподарської техніки в залежності від ґрунтово-кліматичних умов і потреб вирощуваних культур, представляє собою складну комплексну проблему. У відповідності з цим, основними напрямками розвитку механізації рослинництва в Україні є:

 • комплексне забезпечення рослинництва ефективними енергетичними засобами (тракторами і комбайнами необхідних типорозмірів).

 • перехід до ресурсозберігаючих технологій вирощування основних сільськогосподарських культур і відповідних комплексів машин.

 • створення нових технологій та технічних засобів для застосування окремих сільськогосподарських культур у енергетичних цілях.

У технологічному аспекті, важливим свідченням розвитку процесу ресурсозбереження є мінімалізація основного обробітку ґрунту, яка полягає в підвищенні якості оранки шляхом застосування ярусних і обертових плугів та розширенні обсягів використання неполицевих знарядь до рівня 50–55% посівних площ. Розроблені й швидко знаходять впровадження комбіновані багатоопераційні ґрунтообробні агрегати для передпосівного обробітку ґрунту і багатофункціональні ґрунтообробно-посівні комплекси, які скорочують в 2–4 рази кількість проходів по полю, на 20–30 % — витрати праці, паливно-мастильних матеріалів, істотно зменшуючи терміни виконання механізованих робіт. Відбувається скорочення виробництва енергомістких просапних культур на схилових землях, що складають 1/3 усіх посівних площ в Україні. Це викликає відповідну корекцію механізованих технологій і комплексів машин в напрямку посилення їх ґрунтозахисних функцій.

Синтезовані нові екологічно безпечні прийоми механізації локально-дозованого внесення добрив та захисту рослин від бур'янів, шкідників і хвороб. Набувають поширення технології культивування сидеральних культур, внесення соломи й інших матеріалів органічного походження в ґрунт з розробкою відповідних технічних засобів, що скорочує у 2–4 рази витрати, пов'язані з доставкою органічних добрив на віддалені від ферм поля. Розвиваються інтегровані методи захисту рослин.

Суміщення механічного обробітку міжрядь із хімічним у зоні рядка при догляді за просапними культурами дозволяє скоротити витрати пестицидів на 50–70 %, а впровадження біологічних методів захисту рослин разом із хімічними на зернових культурах дозволяє знизити собівартість рослинницької продукції на 30%.

Важливим кроком в розвитку механізованих технологій стала розробка технічного забезпечення систем координатного та “точного землеробства”, що дозволяє вести моніторинг стану ґрунту та культурних рослин на місцевизначених ділянках поля, відповідним чином дозувати добрива, біостимулятори та засоби захисту рослин для досягнення високої ефективності їх дії при мінімально необхідних витратах. Це стало основою створення технологій та технічних засобів за принципом “замкненого циклу”, що мають реальну перспективу в майбутньому.

У технічному аспекті, заходи щодо енерго- і ресурсозбереження проводяться на етапах розробки і виробничого використання сільськогосподарських машин. Трактори і комбайни, машини для внесення добрив і засобів захисту рослин обладнують автоматизованими системами контролю і керування технологічними процесами та режимами їх роботи. Удосконалюють висіваючі системи сівалок, підвищують універсальність їхнього застосування. У цілому, зростає якість виготовлення складних вузлів і деталей, що позначається на збільшенні термінів служби і надійності роботи техніки.

В організаційному аспекті, заходи ресурсозбереження при механізації вирощування сільськогосподарських культур дозволяють на 10–25% скоротити витрати енергії й інших ресурсів. Раціональне комплектування агрегатів і прогресивні форми їхнього використання (машинно-технологічні станції, механізовані загони тощо) зменшують собівартість одержання рослинницької продукції.

З огляду на першочергове значення технічних засобів у вирішенні проблем механізації аграрного виробництва, оперативний рівень технічного забезпечення АПК (Тор) можна комплексно оцінити співвідношенням вартості техніки (Вт), яка щорічно купується, до вартості виробленої за рік сільськогосподарської продукції (Впр), тобто :

Тор= (Вт / Впр) 100, %.

Комплексний показник оперативного рівня технічного забезпечення АПК (Тор) характеризує реальний стан щорічного відновлення машинно-тракторного парку для виробництва сільськогосподарської продукції. Зниження складової Вт свідчить про спад механізації сільськогосподарського виробництва, обумовлює наступне зменшення Впр. Підвищення комплексного показника Тор вище раціональних меж веде до збільшення частки вартості техніки в собівартості продукції, зниженню прибутковості останньої, що також небажано.

У сучасних умовах раціональним значенням комплексного показника оперативного рівня технічного забезпечення АПК вважають Тор=8%. Тобто, гармонічний розвиток агропромислового комплексу можливий при відповідному рівні його технічного забезпечення, який потребує 12-річного циклу повного відновлення машинно-тракторного парку.

Технічні засоби при вирощуванні сільськогосподарських культур певним чином впливають на їх врожайність та рівень втрат врожаю. Істотний вплив на врожайність справляє група машин для внесення добрив (50%), обробітку ґрунту (25%) та посіву (25%). Втрати врожаю залежать від іншої групи сільськогосподарської техніки — для захисту рослин (40%), збирання (30%), первинної переробки і зберігання (30%). Які машини і яким чином можуть вплинути на перспективи одержання врожаю? Відповідь на це питання має дати фахівець.
ЛЕКЦІЯ 2
ТЕХНОЛОГІЇ І ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ. МЕХАНІЗОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ ТА ЗАСОБИ МЕХАНІЗАЦІЇ ДЛЯ ЗАХИСТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ВІД ХВОРОБ І ШКІДНИКІВ. МАШИНИ ДЛЯ СІВБИ ТА САДІННЯ.


  1. ^ Технологія вирощування сільськогосподарських культур

1. Технологія обробітку ґрунту

Обробіток ґрунту - це механічний вплив на ґрунт робочих органів машин і знарядь. При цьому механічна обробіток виконується робочими органами одного найменування або комбінацією різних робочих органів з метою:

 • підтримки і поліпшення умов родючості ґрунту;

 • нагромадження і збереження в ній запасів вологи;

 • знищення бур'янистих рослин, а також збудників хвороб і шкідників культурних рослин;

 • закладення пожнивних залишків і добрив;

 • запобігання ерозійних процесів;

 • регулювання процесів життєдіяльності мікрофлори і мікро фауни ґрунту.

Виходячи з цілей обробітку ґрунту існує дві основні системи землеробства - ВІДВАЛЬНА і БЕЗВІДВАЛЬНА (полицева, безполицева), застосування яких залежить від:

 • особливостей ґрунтів,

 • річної суми опадів,

 • оброблюваних культур,

 • культури землеробства в конкретному господарстві і т.д.

Відповідно до системи землеробства існують і розробляються комплекси ґрунтообробних машин які у свою чергу розрізняються по видах обробітку ґрунту:

 • основна обробіток ґрунту (глибина обробітку 16...24 див);

 • поверхнева обробіток ґрунту (глибина обробітку 10...12 див);

 • додаткова обробіток ґрунту (виконується з метою поліпшення стану ґрунту: кришення, рельєф, міжрядна обробіток ґрунту, боротьба з бур'янистими рослинами і т.д.);

 • грунтозахисна обробіток ґрунту (спрямована на запобігання водної і вітрової ерозії, на збереження і нагромадження ґрунтової вологи);

 • передпосівна обробіток ґрунту (підготовка ґрунту під посів з формуванням посівного ложа).


Прийоми обробітку ґрунту

ОРАНКА - забезпечує огортання і розпушування ґрунту, знищує бур'янисту рослинність і зашпаровує добрива.

КУЛЬТИВАЦІЯ - прийом обробітку спрямований на знищення бур'янистої рослинності, розпушування і т.д.

ФРЕЗЕРОВАНИЕ - прийом обробітку спрямований на розпушування й інтенсивне перемішування ґрунту в садах, задернілих і болотних ґрунтів, у міжряддях, на ґрунтах не засмічених каменями з застосуванням активних робочих органів.

БОРОНУВАННЯ - прийом обробітку спрямований на кришення, вирівнювання, вичісування, закладення добрив, руйнування кірки і т.д.

^ ПЛОСКОРЕЗНАЯ ОБРОБІТОК - прийом обробітку спрямований на підрізання бур'янів, розпушування на ґрунтах підданих вітрової ерозії.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Конспект лекцій з дисципліни «системи технологій в апк» iconКонспект лекцій з дисципліни «Статистика»
Конспект лекцій з дисципліни «Статистика». Розробив викладач: Н. В. Горбатовська – Горлівка: гмк, 2012. – 99 с
Конспект лекцій з дисципліни «системи технологій в апк» iconКонспект лекцій міністерство освіти І науки України
Методичні вказівки до вивчення основних тем з дисципліни “Інформаційні технології ” „Опорний конспект лекцій” для студентів спеціальності...
Конспект лекцій з дисципліни «системи технологій в апк» iconКонспект лекцій з дисципліни "Управлінський облік"
Конспект лекцій з дисципліни "Управлінський облік" / П. Й. Атамас. – Дніпропетровськ: дуеп, 2005. – 168 с
Конспект лекцій з дисципліни «системи технологій в апк» iconКонспект лекцій з дисципліни інформатика та комп’ютерна техніка середовище
Стеців Лілія Іванівна. Конспект лекцій з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» до теми «Середовище програмування Visual...
Конспект лекцій з дисципліни «системи технологій в апк» iconАнотація
Опорний конспект лекцій складений у вигляді методичних рекомендації з курсу інформаційних технологій
Конспект лекцій з дисципліни «системи технологій в апк» iconСтислий конспект лекцій з дисципліни „ інтелектуальна власність”...
Цибульов П. М., Трибунська К. В. Інтелектуальна власність / Стислий конспект лекцій. – Донецьк.: „Донецький державний університет...
Конспект лекцій з дисципліни «системи технологій в апк» iconКонспект лекцій Дисципліни «Інформаційні системи електронного урядування»
Державна політика розвитку інформаційного суспільства та електронного урядування 6
Конспект лекцій з дисципліни «системи технологій в апк» iconКонспект лекцій з навчальної дисципліни «Мерчандайзинг» для студентів напряму підготовки
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Мерчандайзинг» для студентів напряму підготовки 050201 «Менеджмент». Рівне: рдгу, 2010.–...
Конспект лекцій з дисципліни «системи технологій в апк» iconОпорний конспект лекцій для магістрантів економічного факультету
Опорний конспект лекцій з дисципліни «Соціальна політика» для магістрантів економічного факультету з галузі знань 0305 „Економіка...
Конспект лекцій з дисципліни «системи технологій в апк» iconКонспект лекцій з дисципліни „Підприємницьке право” для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни „Підприємницьке право” для студентів ІІ курсу денної форми навчання спеціальності „Менеджмент організації”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка