2012-2013 навчальний рік
Скачати 65.88 Kb.
Назва2012-2013 навчальний рік
Дата конвертації23.06.2013
Розмір65.88 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Культура > Документы

соціологія2012-2013 навчальний рік

2 курс

заочна форма навчання

контрольнА роботА


Контрольна роботі виконується у формі реферату. Список використаних джерел (Список використаних джерел – не менше 3, із них підручник 1 (один!)).

У “ВСТУПІ” – актуальність (для автора!), мета й завдання роботи.

У “ВИСНОВКАХ” – чи досягли мету.

Список використаних джерел – оформити відповідно вимог ГОСТ (наведено в:Бюлетень ВАК України, №3, 2008, С. 9–13). Реферат, а не конспект джерела.

Усі питання висвітлювати не “взагалі”, а тільки з урахування особливостей навчання у художньому навчальному закладі.

Обсяг контрольної роботи min 15, max 20 сторінок (формат А-4, поля: верхнє 20 мм, нижнє 20 мм, ліве 30 мм, праве 15 мм; шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал між рядами — 1,5, абзацний отступ – 1,25. Вирівняти по ширині.), або відповідний за обсягом рукописний текст.

Термін подання на рецензію у деканат ЗВ (із датою подання, самооцінкою за наданими критеріями та особистим підписом автора) – не пізніше, ніж за 3 тижні (21 день) до початку залікової сесії.

^ ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБОТ

з дисципліни

«СОЦІОЛОГІЯ»

для студентів 2 курсу (заочна форма навчання)


 1. Аналіз документів як джерело первинної соціологічної інформації.

 2. Базові елементи культури: мова, цінності, інститути, норми, звичаї.

 3. Бідність як соціальний феномен (соціологічний аспект).

 4. Ватажки юрби і їхні способи переконання (соціологічний аспект).

 5. Вертикальні й горизонтальні комунікації в групі (соціологічний аспект).

 6. Вивчення суспільної думки (соціологічний аспект)..

 7. Вікова структура сучасних суспільств і основні тенденції її зміни.

 8. Влада, панування, авторитет як комунікативні технології (соціологічний аспект).

 9. Внутрігрупова взаємодія як соціальний процес.

 10. Співвідношення понять «стать»і «гендер» (соціологічний аспект).

 11. Демократичні вибори й електоральне поводження (соціологічний аспект).

 12. Домагання духовної еліти і роль авангардного мистецтва (соціологічний аспект)..

 13. Етикет і міжособистісне спілкування (соціологічний аспект).

 14. Етнічні спільності. Етнічність (соціологічний аспект).

 15. Жаргон як спосіб соціальної комунікації й організації соціальної ієрархії (соціологічний аспект).

 16. Життєві шанси індивіда в суспільній структурі: «відкриті» і «закриті» соціальні спільності.

 17. Соціальна мобільність в Україні.

 18. Засоби масової інформації як фактор формування суспільної свідомості (соціологічний аспект).

 19. Зміни в поселенської структурі. Урбанізація (соціологічний аспект)..

 20. Зміни й основні тенденції розвитку соціальної структури українського суспільства на сучасному етапі.

 21. Знак і символ у соціальних комунікаціях (соціологічний аспект).

 22. Ігрові форми комунікації: історія й сучасна культура (соціологічний аспект).

 23. Імідж у масовій комунікації (соціологічний аспект).

 24. Інтерактивна сторона спілкування (соціологічний аспект).

 25. Інформатизація й віртуалізація (соціологічний аспект).

 26. Інформаційні війни: історія й сучасність (соціологічний аспект).

 27. Інформаційно - комунікативне суспільство (соціологічний аспект).

 28. Історія й практика пропаганди (соціологічний аспект).

 29. Колектив і його структура (соціологічний аспект).

 30. Комунікації й політична соціалізація

 31. Конфлікти в студентській групі (соціологічний аспект)..

 32. Критерії та показники соціальної зрілості (соціологічний аспект).

 33. Культурне різноманіття. Субкультура, контркультура, антикультура(соціологічний аспект). .

 34. Маніпулятивні технології в системах масової комунікації (соціологічний аспект).

 35. Маніпуляція суспільною думкою й ціна масової комунікації в перехідний період від тоталітарного суспільства до суспільства з ринковою економікою. Порівняльний аналіз (соціологічний аспект).

 36. Маргінали: адаптація в урбанізованому суспільстві (соціологічний аспект).

 37. Маргінальні шари та групи населення (соціологічний аспект).

 38. Мас-медіа (засоби масової комунікації) як агент соціалізації.

 39. Мова як інструмент соціальної влади (соціологічний аспект).

 40. Націоналістичні рухи: ідеологія й психологія архаїчної соціальності (соціологічний аспект).

 41. Національний склад сучасної України; «нація» або багатонаціональна держава? (соціологічний аспект).

 42. Норма і відхилення; соціальний контроль.

 43. Особистість у ситуації конфлікту (соціологічний аспект)..

 44. Особливості різних джерел соціального знання: народна мудрість і здоровий глузд; релігійні представлення й теологія; соціальна філософія й ідеології.

 45. Особливості соціально-політичного розвитку України на сучасному етапі (соціологічний аспект).

 46. Підхід до соціальної взаємодії й соціальних комунікацій у концепції "символічного інтеракціонизму

 47. Повернення до релігії сучасної молоді — мода чи ідейні переконання? (соціологічний аспект).

 48. Поняття соціального інституту. Зміни базових соціальних інститутів у сучасному українському суспільстві. "Трансформація": складності перехідного періоду.

 49. Пояснення девіантного (того, що відхилюється) поводження(соціологічний аспект).

 50. Проблеми секуляризації релігії (соціологічний аспект).

 51. Проблеми соціалізації особистості в умовах ринкових відносин.

 52. Проблеми сучасного мистецтва. Соціальний статус і відповідальність художника (соціологічний аспект).

 53. Проблеми формування трудової мотивації в сучасних умовах(соціологічний аспект).

 54. Реклама й теорія соціальних ролей (соціологічний аспект).

 55. Роль соціології у вирішенні проблем суспільного розвитку.

 56. Середній клас і маргинальні верстви (соціологічний аспект).

 57. Системний аналіз суспільства в історії соціології.

 58. Соціалізація. Агенти і види соціалізації.

 59. Соціальна адаптація до ринковій економіці.

 60. Соціальна нерівність: сучасні форми.

 61. Соціальна спрямованість особистості у сучасному суспільстві.

 62. Соціальна стратифікація: критерії виділення соціальних класів.

 63. Соціальний статус і соціальні ролі.

 64. Соціальні групи. Типологія соціальних груп.

 65. Соціальні механізми в економіці.

 66. Соціально - економічні особливості нового інформаційного простору мережі ІНТЕРНЕТ.

 67. Соціально - психологічна характеристика юрби й способи впливу на неї (соціологічний аспект).

 68. Соціологічний експеримент, його особливості.

 69. Соціологічний зміст понять «раса» і «етнос».

 70. Соціологічні дослідження політичних процесів в Україні.

 71. Соціологія мистецтва. Особливості сучасного мистецтва і його сприйняття.

 72. Соціологія українського відродження.

 73. Способи маніпуляції в міжособистісній комунікації (соціологічний аспект).

 74. Стандартизація в соціальних комунікаціях (соціологічний аспект).

 75. Структура соціологічного знання й аналітичні "рівні" соціальної реальності.

 76. Ступінь і причини соціального розшарування в сучасному українському суспільстві.

 77. Сучасний і традиційний шлюб (соціологічний аспект).

 78. Типи юрби й способи керування ними (соціологічний аспект).

 79. Трудові організації у ринкових умовах (соціологічний аспект).

 80. Участь організацій у суспільних відносинах(соціологічний аспект).

 81. Формування гендерної ідентичності. Гендерні норми й ідеали (соціологічний аспект)..

 82. Формування глобального інформаційного суспільства (соціологічний аспект).

 83. Харизма лідера як соціально-психологічна й комунікативна характеристика (соціологічний аспект).

 84. Чи можна назвати інтелігенцію елітою? (соціологічний аспект).

 85. Язичеські вірування й форми поводження юрби (соціологічний аспект).


Контрольні питання

для проведення заліку

З дисципліни

«СОЦІОЛОГІЯ»


 1. Девіантна поведінка: причини, види, наслідки.

 2. Економіка як соціальний інститут, її структура.

 3. Методологічні підходи до аналізу суспільства

 4. Мораль і право: спільність і відміна

 5. Наука як соціальний інститут. Наука, наукова діяльність як об'єкт соціологічного аналізу.

 6. Національно-етнічні утворення

 7. Організаційна культура, її основні елементи.

 8. Освіта як соціальний інститут, її функції

 9. Основні віхи історії соціології

 10. Основні елементи соціології

 11. Особистість і комунікація

 12. Політика як соціальний інститут, її структура і функції.

 13. Політичне планування. Легітимність.

 14. Поняття громадської думки, її функції

 15. Поняття і функції культури

 16. Поняття поляризації суспільства.

 17. Поняття соціальної норми, Ії функції

 18. Поняття стратифікації; Ії динаміка

 19. Сім'я як соціальний інститут: поняття, основні типи.

 20. Соціалізація особистості. Соціальна активність.

 21. Соціальна мобільність

 22. Соціальна організація як соціальна система.

 23. Соціальна організація: поняття, структура, види.

 24. Соціальний контроль, його структура, механізм.

 25. Соціальні відносини: їх сутність, види.

 26. Соціальні інститути: поняття, структура.

 27. Статус, соціальні ролі

 28. Структура і функції сім'ї

 29. Суспільство як соціальна система, його соціальна структура.

 30. Урбанізація. Соціальні переміщення.

 31. Шляхи формування і канали вивчення громадської думки.

 32. Політика як інститут.

 33. Соціальна типологія особистості.

 34. Спостереження, його призначення.

 35. Наукові дискусії про предмет соціології.

 36. Підстави соціальних наук: співвідношення природознавства й суспільствознавства.

Схожі:

2012-2013 навчальний рік iconГрафік засідань районних методичних об’єднань на 2012-2013 навчальний рік

2012-2013 навчальний рік iconПлан роботи студентської ради двнз «Київський транспортно-економічний...
План роботи студентської ради двнз «Київський транспортно-економічний коледж» нту. На 2012-2013 навчальний рік
2012-2013 навчальний рік iconІ курс (денна форма навчання) Проректор 2 семестр 2012-2013 навчальний...

2012-2013 навчальний рік iconНавчальна програма
Завдання особового складу органів І підрозділів мнс україни на 2012/2013 навчальний рік
2012-2013 навчальний рік iconПлан роботи районного методичного об’єднання практичних психологів...
Аналіз роботи психологічної служби Очаківського району за 2011/2012 навчальний рік
2012-2013 навчальний рік iconТематика курсових робіт з дисципліни «Цивільний процес» на 2012-2013 навчальний рік
Процесуально-правове положення осіб, які сприяють здійсненню цивільного судочинства
2012-2013 навчальний рік iconЕкзаменаційних питань до заліку з навчальної дисципліни "Юридична...
Дисциплінарна відповідальність працівників органів внутрішніх справ, адвокатів, нотаріусів
2012-2013 навчальний рік iconІндивідуальний навчальний план студентів ІІ курсу Центру заочного...

2012-2013 навчальний рік iconПлан масових туристсько-краєзнавчих заходів Міжнарожного центру дитячо-юнацького...
Засідання міського методичного обєднання відповідальних за туристсько-краєзнавчу роботу в районах м. Києва
2012-2013 навчальний рік iconКурс (денна форма навчання) 1 семестр 2013-2014 навчальний рік ( вул. Старосільська, 2

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка