Міністерство освіти І науки україни харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Філософський факультет Кафедра українознавства Історія Української культури для самостійної роботи студентів медичного факультету Харків 2014 вступ
НазваМіністерство освіти І науки україни харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Філософський факультет Кафедра українознавства Історія Української культури для самостійної роботи студентів медичного факультету Харків 2014 вступ
Сторінка1/5
Дата конвертації07.08.2014
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Культура > Документы
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Філософський факультет

Кафедра українознавства

Історія Української культури

для самостійної роботи студентів

медичного факультету

Харків 2014

ВСТУП

Курс «Історія української культури» розрахований на студентів усіх спеціальностей вищих навчальних закладів України.

Метою курсу є закріплення знань студентів з курсу «Історія української культури» на семінарських заняттях, поглибленого вивчення найактуальніших проблем розвитку культурних процесів в Україні.

^ Завдання курсу – проаналізувати український культурний простір, розкрити культурну спадщину, допомогти студентам орієнтуватись у теоретичних питаннях пов‘язаних з історією культури, а також застосовувати основні методи та напрями дослідження матеріальної та духовної культури України, різних епох історії світової культури.
За наслідками вивчення курсу студенти мають:

 • Отримати навички самостійної роботи з підготовки до семінарських занять;

 • Виробити уміння правильно опрацьовувати джерельну базу та використовувати отриманий матеріал;

 • Застосовувати сучасні інтерпретації історії культури на основі українського культурного процесу;

 • Вміти використовувати принципи міждисциплінарного підходу при вивченні предмету;

 • Засвоїти історичні умови функціонування, основні етапи розвитку, головні події, явища та персоналії культурних процесів на українських землях;

 • Визначати структурно-морфологічні особливості української культури;

 • Виробити бачення про етнічні та національні культури різних народів України;

 • Отримати навички ведення дискусій з актуальних, суперечливих та проблемних питань історії української культури;

 • Виробити вміння самостійно підготувати реферативну роботу на задану тему.


^ Розподіл годин і структура курсу «Історія української культури»Назви модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Тема 1. Культура як соціальне явище

4

1

21Тема 2. Культура України в стародавні часи і добу раннього середньовіччя

4

1

21Тема 3. Культура княжої доби

5

1

22Тема 4. Культура України в польсько-литовську добу

5

1

22Тема 5 Українське козацтво як культурно-історичний феномен

5

1

22Тема 6 Культура і мистецтво України ХVІІІ ст.

5

1

22Разом за модулем 1

28

6

1210МОДУЛЬ 2

Тема 7 Українська культура ХІХ ст.

7

1

42Тема 8. Українська культура на зламі ХІХ–ХХ ст. у контексті європейської культури

7

1

42Тема 9. Українська культура в умовах радянизації

6

2

22Тема 10. Культура доби „розвинутого соціалізму”

6

2

22Тема 11. Національно-державне відродження та культура України на кін ХІХ - поч. ХХІ ст.

6

2

22Разом за модулем 2

32

8

1410Усього годин

60

14

2620
^ САМОСТІЙНА РОБОТА

1. Якою літературою необхідно користуватися при вивченні історії української культури?

Література з історії української культури є різноманітною, перш за все за типами, жанрами і видами публікацій. Важливим є те, що кожен з них має своє чітке призначення. Для правильного використання того, чи іншого видання необхідно правильно визначати специфіку видань. Найважливішими та найпоширенішими видами історичної літератури є:

^ Навчальна література

Підручник – основний вид навчальної літератури, що вміщує систематизований виклад навчального матеріалу, котрий повинен засвоїти студент вищого навчального закладу в суворій відповідності до програми курсу. Особливістю підручника є те, що у ньому інформація подається у певній послідовності та методичною обробкою, які спрямовані на формування системи історичних знань.

Рекомендуємо користуватися при підготовці до семінарських занять наступними підручниками з історії української культури:

 1. Історія української культури: Побут. Письменство. Мистецтво. Театр. Музика / За ред. І. Крип’якевича. – К., 1994.

 2. Кордон М. В. Українська та зарубіжна культура: Підручник. – К., 2010.

 3. Культура і побут населення України. – 2-ге вид., доп. і перероблене. – К., 1993.

 4. Огієнко І. Українська культура: Коротка історія культурного життя українського народу. – К., 1992.

 5. Попович М. В. Нарис історії культури України. – К., 1999.

 6. Українська та зарубіжна культура: Підручник. – 2-ге вид. / За ред. В. О. Лозового. – Х., 2008.


Навчальні посібники з історії української культури є доволі близькими до підручників як за змістом, так і за методологічними підходами. Вони висвітлюють певні частини навчального курсу, при цьому розкривають їх переважно ширше у порівнянні з підручником. Характерною особливістю навчальних посібників є те, що у них яскравіше прослідковується авторська позиція щодо висвітлюваних питань.

Пропонуємо використовувати такі навчальні посібники:

 1. Культурологія: Українська та зарубіжна культура: Навч. пос. / За ред. М. М. Заковича. – К., 2004.

 2. Мєднікова Г. С. Українська і зарубіжна культура ХХ століття: Навч. пос. – К., 2002.

 3. Терещенко Ю. І. Україна і європейський світ: Нарис історії від утворення Старокиївської держави до кінця ХVI ст.: Навч. пос. – К., 1996.

 4. Українознавство: Хрестоматія – посібник: У 2 кн. – К., 1997.

 5. Українська культура: Історія і сучасність: Навч. пос. для студ. ун-тів і пед. ін-тів / С. О. Черепанова, В. Г. Скотний, І. В. Бичко та ін. / За ред. С. О. Черепанової. – Л., 1994.

 6. Українська та зарубіжна культура: Навч. посібн. / За ред. М. Заковича. – К., 2001–2002.

 7. Українська та зарубіжна культура: теорія та історія в структурно-логічних схемах і ілюстраціях: Навч. посібн. / І. В. Гавриш, В. Т. Жежерун, Н. М. Качор, В. Г. Рибалка. – Х., 2005.

 8. Українська та зарубіжна культура: Навч. посібн. / Л. Є. Дещинський, Я. Я. Денісов, М. П. Скалецький та ін. – 4-те вид., перероблене і доповнене. – Л., 2005.

 9. Українська художня культура: Навч. пос. / За ред. проф. І. Ф. Ляшенка. – К., 1996.

 10. Шейко В. М., Білоцерківський В. Я. Історія української культури: Навч. посібн. – 2-ге вид., виправл. – К., 2010.

 11. Шейко В. М., Тишевська Л. Г. Історія української культури: Навч. посібн. / Наук. ред В. М. Шейко. – К., 2006.


Методичний посібник – видання, яке вміщує практичні рекомендації для вивчення курсу історії української культури або окремих його тем. Наприклад: Історія української культури: комплекс навчально-методичних матеріалів за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних закладів усіх спеціальностей / Уклад.: В. В. Кравченко, Д. М. Чорний, М. В. Чугуєнко. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – 40 с.

Різновидом методичного посібника є конспекти лекцій з історії української культури, наприклад, Українська культура: Лекції / За ред. Д. Антоновича. – К., 1993.

^ Наукова література

Монографія – наукове видання, присвячене всебічному дослідженню окремої проблеми або теми. Цей вид наукової літератури вміщує грунтовну наукову інформацію, покажчик літератури з даної проблеми та довідковий матеріал.

^ Збірник наукових праць (статей) вміщує матеріали наукового характеру. Зазвичай збірник присвячується одній темі, проте на відміну від монографій, вона може розглядатися з різних, інколи протилежних точок зору.

^ Науковий журнал – періодичне видання, де вміщені статті, наукові матеріали, має постійну рубрикацію.

При вивченні історії української культури треба використовувати публікації з різних наукових журналів, зокрема “Київська старовина”, “Пам’ять сторіч”, “Народна творчість і етнографія” “Український історичний журнал”,
  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Філософський факультет Кафедра українознавства Історія Української культури для самостійної роботи студентів медичного факультету Харків 2014 вступ iconМіністерство освіти І науки україни харківський національний університет імені в. Н. Каразіна

Міністерство освіти І науки україни харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Філософський факультет Кафедра українознавства Історія Української культури для самостійної роботи студентів медичного факультету Харків 2014 вступ iconХарківський національний університет імені В. Н. Каразіна Економічний факультет
«Глобальні та локальні проблеми соціально-економічного розвитку України», присвяченої 80-річчю заснування економічного факультету...
Міністерство освіти І науки україни харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Філософський факультет Кафедра українознавства Історія Української культури для самостійної роботи студентів медичного факультету Харків 2014 вступ iconМіністерство освіти І науки україни одеський національний морський...
Тестові завдання склали кандидати історичних наук Михайлуца Микола Іванович – доцент, завідувач кафедри «Українознавство» Одеського...
Міністерство освіти І науки україни харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Філософський факультет Кафедра українознавства Історія Української культури для самостійної роботи студентів медичного факультету Харків 2014 вступ iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка Філософський...
«Культурологія» філософського факультету, викладається на І курсі у І семестрі у обсязі 144 години, з них лекцій – 34 год., семінарів...
Міністерство освіти І науки україни харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Філософський факультет Кафедра українознавства Історія Української культури для самостійної роботи студентів медичного факультету Харків 2014 вступ iconМіністерство освіти І науки україни двнз «прикарпатський національний...
Франківськ, вул. Шевченка 57, гуманітарний корпус пну ім. В. Стефаника, філософський факультет
Міністерство освіти І науки україни харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Філософський факультет Кафедра українознавства Історія Української культури для самостійної роботи студентів медичного факультету Харків 2014 вступ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Харківський...
«ціна-якість». Компанія є володільцем всіх прав інтелектуальної власності на кілька торговельних марок, в тому числі словесне позначення,...
Міністерство освіти І науки україни харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Філософський факультет Кафедра українознавства Історія Української культури для самостійної роботи студентів медичного факультету Харків 2014 вступ iconНавчально-методичний посібник для студентів факультету журналістики...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра зарубіжної преси...
Міністерство освіти І науки україни харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Філософський факультет Кафедра українознавства Історія Української культури для самостійної роботи студентів медичного факультету Харків 2014 вступ iconХарківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Вас взяти участь у роботі VІIІ міжнародної конференції молодих вчених та студентів «Від громадянського суспільства – до правової...
Міністерство освіти І науки україни харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Філософський факультет Кафедра українознавства Історія Української культури для самостійної роботи студентів медичного факультету Харків 2014 вступ iconМіністерство освіти І науки україни одеський національний університет...

Міністерство освіти І науки україни харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Філософський факультет Кафедра українознавства Історія Української культури для самостійної роботи студентів медичного факультету Харків 2014 вступ iconХарківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна І має на меті висвітлення та обговорення широкого кола актуальних правових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка