Методичні рекомендації щодо написання IV розділу дипломної або магістерської роботи «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях»
Скачати 103.94 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо написання IV розділу дипломної або магістерської роботи «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях»
Дата конвертації10.03.2014
Розмір103.94 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Культура > Методичні рекомендації
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. Каразіна
Методичні рекомендації

щодо написання IV розділу дипломної або магістерської роботи «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» для студентів соціологічного факультету
В сучасному суспільстві відбуваються значні зміни в характері виробництва та умов праці. Частка зайнятих у сфері послуг, торгівлі, менеджменту, інформаційного забезпечення збільшується, а відтак питання охорони праці не обмежується лише виробничою сферою, а стають актуальними для представників тих спеціальностей, до яких безпосередньо відноситься професійна діяльність соціологів, політологів та фахівців з медіа коммунікацій.

Усвідомлення суспільством гостроти проблем, пов’язаних з безпекою та гігієною праці, виражається насамперед у культурі праці. Питанням культури праці приділяється особлива увага у розвинених країнах. Зокрема, Міжнародна організація праці у своїх рекомендаціях щодо безпеки праці, окрім ергономічних параметрів робочого місця, особливу увагу приділяє рівню організаційної культури, належному виконанню обов’язків професійними працівниками та роботодавцями, а також розумінню ризиків і небезпек, які мають бути під постійним максимально можливим контролем як з боку роботадавця, так і з боку співробітника.

Відповідно, метою IV розділу дипломної (магістерської) роботи «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» є професійна діяльність соціологів, політологів та мас-медіа, яка зорієнтована на підвищення культури праці - володіння знаннями з питань управління охороною праці, оптимальним режимом роботи і умов праці, безпеки та гігієни у науково-дослідній роботі.
Завдання науковця - дослідника:

 • визначення потенційно небезпечних та шкідливих факторів, пов’язаних з професійною діяльністю;

 • визначення заходів та засобів безпеки при використанні технічних та інших засобів, в тому числі оптимальних вимог до використання персональних комп’ютерів та іншої оргтехніки;

 • пошук оптимального, з санітарно-гігієнічних позицій, режиму для різних видів розумової та фізичної праці;

 • визначення допустимих та оптимальних параметрів для організації робочого місця, природного та штучного освітлення, мікроклімату приміщень;

 • проведення аналізу ризиків пожежної безпеки та електробезпеки та визначення необхідних заходів попередження пожеж та електротравм;

 • визначення ризиків виникнення травм, нещасних випадків чи захворювань при виконанні тих чи інших робіт;

 • розкриття основних заходів та засобів індивідуального та колективного захисту при надзвичайних ситуаціях, аваріях, пожежах.


В Україні на державному, галузевому та регіональному рівнях ведеться посилена робота щодо реалізації конституційного права громадян на охорону життя, здоров’я, безпечні умови праці, навчання та відпочинку, розробляються комплексні заходи, спрямовані на запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням. Проводиться відповідне навчання щодо протидії виникненню небезпеки та наслідкам їхнього впливу на організм людини, визнаючи найвищою цінністю людину, її життя і здоров’я.

Нормативні документи. Права громадян у сфері охорони праці та захисту працівників забезпечує Конституція України, Закони України «Про охорону праці», «Про колективні договори і угоди», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про пожежну безпеку», положення «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (наказ МОНУ від 01.08.2001 року № 563) та ін.

Питання безпеки займає чинне місце у Цивільному кодексі України «Зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди» (глава 40), у Кодексі законів про працю та законодавчих документах «Про охорону здоров’я», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя  населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання», «Положення про державну систему моніторингу довкілля», «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру» та ін.

Для професійного менеджменту в соціальній сфері важливо, щоб управлінський персонал, фахівці, організатори виробництва та виконавці володіли більш широким спектром знань як з базової тематики, так і у сфері сучасних підходів до забезпечення професійної безпеки. Тому на всіх підпрємствах державної та недержавної форми власності в Україні основною формою працеохоронної діяльності виступає система управління охороною праці (СУОП).

Серед напрямів роботи СУОП - порядок ознайомлення працівника, з яким укладається трудовий договір, про умови праці на підприємстві, про наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих факторів, про можливі наслідки їхнього впливу на здоров’я та про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до колективного договору та нормативних документів про перелік професій і посад працівників, яким надається додаткова оплачувана відпустка та скорочений робочий день за несприятливі умови праці понад визначені законодавством розміру.

Діюча в Україні система управління охороною праці (СУОП) вимагає :

 • забезпечення єдиної державної системи показників обліку умов і безпеки праці (Наказ № 27 від 31.03.94 Державного комітету України по нагляду за охороною праці), Положення про комісію з питань охорони праці підприємства (установи) (наказ Держгірпромнагляду 21.03.2007 року № 55), Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.11-07, наказ Держгірпромнагляду від 21.03.2007 року № 56);

 • створення відповідної системи управління охороною праці на кожному підпрємстві та організації незалежно від форми власності (Наказ МНС України від 27.06.2006 року № 398);

 • наявності інструкцій на робочому місці згідно з ДНАОП 0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони  праці”, ДНАОП 0.00-4.12-94 "Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці", «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах» (Наказ МОН України від 01.08.2001 № 563);

 • приписи органів державного нагляду з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності та заходи з усунення виявлених недоліків (Положення про порядок розслідування та облік нещасних випадків, профзахворювань і аварій на виробництві (від 25.08.2004 року № 1112) та Положення про розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру (від 22.03.2001року № 270);

 • єдиний порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці (Постанова КМУ від 01.07.1992 року № 442);

 • забезпечення пожежної безпеки (НАПБ А 01.001-95 від 05.03.2002 року № 217.)

Організаційні питання. Знання правил безпеки при проведенні науково-дослідних робіт розглядаєтся як необхідна умова професійного рівня фахівця, тому своєчасне проведення навчання та інструктаж з питань охорони праці у структурних підрозділах, навчання та перевірку знань з пожежно-технічного мінімуму при прийомі на роботу і періодично один раз на рік, а посадовим особам – до початку виконання своїх обов’язків і періодично один раз на три роки - є необхідною умовою.

Керуючись Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, фахівці мають бути ознайомлені з планом ліквідації можливих аварій (аварійних ситуацій), діями посадових осіб і працівників підприємства з ліквідації аварії, діями обслуговуючого персоналу об’єктів з підвищеною небезпекою у надзвичайних обставинах, з Положенням про пожежно-технічну комісію, а також вести (пронумерований, прошнурований і скріплений печаткою) журнал реєстрації інструктажів (первинний, повторний, позаплановий, цільовий) з питань охорони праці (згідно з рекомендованою формою) для працівників; виконувати Наказ про організацію попереднього (при прийомі на роботу) та періодичних (на протязі трудової діяльності) медичних оглядів працівників.

Формування професійних якостей також потребує уміння створювати комфортні та безпечні умови на робочому місці, обирати заходи попередження травматизму, прогнозувати можливість впливу шкідливих та небезпечних факторів, приймати адекватні рішення для зменшення ризику, надавати першу медичну допомогу тощо.

Умови праці. За умовами праці робота фахівців соціально-политічної та медійної сфер перважно відносяться до класу оптимальних і допустимих, у крайніх випадках - до шкідливих та небезпечних (екстремальних). Але за напруженостю трудового процесу така робота має високий ступінь важкості, що пов’язано з інтелектуальним, сенсорним, емоційним навантаженням та ненормованим режимом праці.

На відміну від фізичної, розумова праця потребуує більше енергії, вживання кисню корою головного мозку, активізації аналітичних та синтетичних функцій центральної нервової системи, функцій уваги, пам’яті, навантаження на зоровий та слуховий аналізатори. Такий вид діяльности пов’язан зі стресами, малою рухливістю, вимушеною статичною позою і провокує особливий стан організму - втому, а з часом - перевтому. Все це призводить до порушення нормального фізіологічного функціонування організму. При розумовій праці мають місце підвищення кров'яного тиску, зміни електрокардіограми, легеневі ускладнення, підвищення температури тіла, погіршення зору.

Робоче місце. Робоче місце працівників у соціальній галузі має враховувати два фактори - це відповідність вимогам виробничих приміщень, в яких експлуатуються персональні компьютери та оргтехніка (опалення, вентиляція, кондиціювання повітря тощо), і безпека технологічних процесів та обладнання.

Для майбутніх соціологів важливим напрямом професійної діяльності є робота з інформацією і документами. Цей напрям роботи потребує широкого використання сучасних електронних технічних приладів, готовності до оцінки різних потенційно можливих ситуацій та культури поведінки.

Вимоги щодо роботи з електронно-обчислювальним обладнанням конкретизуються до кожного етапу роботи: перед початком роботи, під час роботи, після закінчення роботи і в аварійних ситуаціях.

^ Вимоги безпеки праці перед початком роботи стосуються перевірки:

 • наявності та надійності захисного заземлення металевих корпусів блоків;

 • справності електричних шнурів, вилок, та розеток та їх з’єднань;

 • справності вимикачів та інших систем управління технічними засобами;

 • стану захисного екрану дисплея на запиленість і наявність сторонніх нашарувань.

При виявленні будь-яких несправностей чи відхилень обчислювальну техніку не рекомендується вмикати. Слід повідомити про це у відповідні служби підприємства або установи.

^ Безпека праці під час роботи передбачає виконання загальних вимог з електробезпеки та пожежнох безпеки, а саме:

 • вмикати і вимикати оргтехніку та персональні ПК тільки вимикачами, а не проводити відключення шляхом виймання вилки з розетки;

 • оператору забороняється знімати захисні кожухи обладнанні та працювати без них;

 • переміщати і переносити блоки обчислювальної техніки, які знаходяться під напругою;

 • проводити заправку принтерів та ксероксів під час роботи;

 • самостійно розбирати та проводити ремонт обчислювальної техніки (окрім фахівців з технічного обслуговування).

^ Вимоги безпеки праці після закінчення роботи: вимкнути електрообладнання, для чого необхідно вимкнути тумблер, а потім (обов’язково) витягнути штепсельну розетку. Прибрати своє робоче місце.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях:

при виявленні пожежі, співробітник повинен:

 • негайно викликати пожежну частину за телефоном 101;

 • повідомити керівника підприємства або відділу;

 • вжити заходів для евакуації людей із приміщень.

При ураженні електричним струмом, або отримання інших травм застосовувати безпечні методи звільнення потерпілого від дії струму або іншої дії, надати першу медичну допомогу та повідомити керівника підприємства або відділу.

На кожному підприємстві, в установі, організації, визначаються та впроваджуються додаткові заходи щодо запобігання нещасним випадкам на виробництві та профзахворюванням, підвищення рівня безпеки й умов праці, здійснюється пошук можливості для надання допомоги потерпілим та їхнім сім’ям у розв’язанні матеріальних, соціально-побутових або інших проблем. Заохочують працівників за сприяння культурі охорони праці та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці.
Таким чином, основні вимоги до професійної діяльності фахівців з соціології, політології та медіа комунікації полягають у:

• відповідності ефективному менеджменту та його спрямованості на реалізацію принципів комплексного вирішення соціальних, економічних та екологічних проблем, з урахуванням вимог охорони праці;

• володінні навичками професійного мислення і дій у відповідності з законодавством України і міжнародними документами;

• підвищенні ефективності роботи та технічної компетентності;

• врахуванні факторів, що впливають на працездатність і здоров'я користувачів ПК, їх санітарно-гігієнічні умови організації трудового процесу (освітлення приміщень, допустимий рівень шуму, параметри мікроклімату, електромагнітного випромінювання), розміщення й організацію робочого місця, конструкцію і режим праці та відпочинку користувачів ПК;

• забезпеченні заходів і засобів попередження пожеж;

• приділення уваги профілактичним заходам для фахівців соціальної сфери та оптимізації їх розумової діяльності.
Список використаних джерел

 1. Безопасность труда. Конвенция о трудовой инспекции [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ilo.org/public/russian/region/eurpro/moscow/info/publ/li_brochure_ru.pdf

 2. Березуцький В. В. Науково-практичний коментар до закону України «Про охорону праці» / В. В. Березуцький. – Х. : Форт, 2010. – 124 с.

 3. Конституція України. — К.: Офіційне видавництво Верховної Ради, 1996.

 4. Кодекс законів про працю України. [Електронний ресурс]. - Режим доступа: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322-08

 5. Про охорону праці : Закон України / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 1. — К, 1995. — С. 3—29.


Інформаційні ресурси

http://base.safework.ru/iloenc  Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ.

http://www.dnop.kiev.ua Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).

http://www.mns.gov.ua Офіційний сайт Міністерства надзвичайних ситуацій України.

http://www.social.org.ua Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

http://www.nau.ua Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».

Схожі:

Методичні рекомендації щодо написання IV розділу дипломної або магістерської роботи «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» iconМетодичні рекомендації
Метод рекомендації до викон розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» дипломного проекту (роботи) для студ економічних...
Методичні рекомендації щодо написання IV розділу дипломної або магістерської роботи «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» iconМетодичні вказівки
У методичних вказівках викладені загальні вимоги, щодо написання розділу “Охорона праці”, мета, зміст, порядок розробки розділу “Охорона...
Методичні рекомендації щодо написання IV розділу дипломної або магістерської роботи «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» iconМетодичні вказівки
У методичних вказівках викладені загальні вимоги, щодо написання розділу “Охорона праці”, мета, зміст, порядок розробки розділу “Охорона...
Методичні рекомендації щодо написання IV розділу дипломної або магістерської роботи «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» iconЛітература І. В. Кочін, Г. О. Черняков І ін. Охорона праці та безпека...
В. Кочін, Г. О. Черняков І ін. Охорона праці та безпека життєдіяльності населення у надзвичайних ситуаціях. – К.: “Здоров’я”, 2005...
Методичні рекомендації щодо написання IV розділу дипломної або магістерської роботи «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та захисту магістерської дипломної роботи
Головним завданням магістерської роботи є теоретичне обґрунтування напрямків удосконалення управління діяльності окремих суб'єктів...
Методичні рекомендації щодо написання IV розділу дипломної або магістерської роботи «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» iconМетодичні рекомендації до виконання розділу «Охорона праці та безпека...
Для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»; «магістр» денної та заочної форм навчання
Методичні рекомендації щодо написання IV розділу дипломної або магістерської роботи «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» iconРозділ охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях
Вони є у всіх виробничих приміщеннях, цехах, складах, лабораторіях, майстернях І передаються під охоронну відповідальність безпосередньо...
Методичні рекомендації щодо написання IV розділу дипломної або магістерської роботи «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський...
Психолого-педагогічні дисципліни, охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях”
Методичні рекомендації щодо написання IV розділу дипломної або магістерської роботи «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» iconТа методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт Дніпропетровськ 2012
Дсту 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки І техніки. Структура І правила оформлення”. Вони містять методичні рекомендації щодо...
Методичні рекомендації щодо написання IV розділу дипломної або магістерської роботи «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» iconДержавний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний...
Методичні вказівки до виконання розділу “Охорона праці” у дипломних проектах та роботах для студентів IV курсу освітньо–кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка