За загальною редакцією професора Н. О. П’ятницької Затверджено Міністерством освіти І науки України для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури» 2011
Скачати 18.19 Mb.
НазваЗа загальною редакцією професора Н. О. П’ятницької Затверджено Міністерством освіти І науки України для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури» 2011
Сторінка1/112
Дата конвертації07.03.2014
Розмір18.19 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Культура > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   112
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ У ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

ПІДРУЧНИК

2-ге видання, перероблене та доповнене

За загальною редакцією професора Н. О. П’ятницької

Затверджено Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури» 2011

УДК 642.5(075.8) ББК 65.431я73

О-64

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-4874 від 08.06.2010р.)

Рецензенти:

Малюк Л. П. - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри готельного і ресторанного бі­знесу Харківського державного університету харчування і торгівлі;

Калакура М М. - кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри технології харчування Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;

Кравченко М Ф. - доктор технічних наук, професор кафедри технології і організації ресторанно­го господарства Київського національного торговельно-економічного університету.

Автори:

Мазаракі А А - п. 1.1; П’ятницька Н О. - п. 1.2 (§1.2.3); 1.5; 1.7; 2.1; 2.2; 3.1 (§3.1.4); 3.2; 3.4; 3.7 (§§3.7.1-3.7.3); 3.8; 3.9 (§§3.9.1-3.9.3); 3.11; П’ятницька Г. Т. - п. 1.1; 2.4; 2.5; 2.6 (§§2.6.1-2.6.2); 3.1 (§3.1.1; §3.1.5); 3.4; 3.9 (§3.9.4); 3.10; 3.12; Литвиненко Т. Є. - п. 1.2 (§1.2.1; §1.2.2.; §1.2.4); 1.3; 2.3; 3.6; 3.7 (§3.7.6; §3.7.7); Расулова А М - п. 1.6; 2.4; 3.1 (§3.1.2; §3.1.3); 3.9 (§3.9.2; §3.9.3); 3.10 (§3.10.1); Григоренко О. М. - п. 1.4; 1.6; 2.6; 3.12; Світлична М. Л. - п. 1.4; 3.1 (§3.1.4); 3.8; Лукашова Л. В. - п. 3.5; 3.7 (§3.7.4; §3.7.5); Антонюк І Ю - п. 3.3; Медведєва А. О. - п. 3.5; Благополучна Н. П. - п. 1.7; Гайовий І І. - п. 3.2.

За загальною редакцією професора П’ятницької Н. О.

О-64 Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства: Підручник.:[для вищ. навч. закл.] / За ред. П’ятницької Н. О. - 2-ге вид. перероб. та допов.- К.: Центр учбової лі­тератури, 2011 - 584 с.

І8БК 978-611-01-0209-4

У підручнику розкрито сутність організації процесу обслуговування у закладах ресторан­ного господарства різних типів і класів. Дана характеристика матеріально-технічної бази як не­обхідної передумови організації процесу обслуговування. Висвітлені основні правила подавання страв і напоїв, культури їх споживання. Охарактеризовані методи і форми обслуговування спо­живачів, що використовуються в закладах ресторанного господарства як повсякденно, так і при проведенні бенкетів та прийомів, при здійсненні кейтерингового обслуговування, при створенні умов для розваг і відпочинку. Розкриті особливості організації процесу обслуговування в ресто­ранах, барах, кафе, у закладах ресторанного господарства при готелях. Визначені основні прави­ла і вимоги при обслуговуванні учасників культурних, громадських, спортивних заходів, інозем­них туристів, пасажирів на транспорті, соціально-незахищених верств населення тощо.

УДК 642.5(075.8)

ББК 65.431я73

І8БК 978-611-01-0209-4

© П’ятницька Н. О. та ін. 2011.

© Центр учбової літератури, 2011.

ЗМІСТ

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 1

ПІДРУЧНИК 1

ЗМІСТ 3

ПЕРЕДМОВА 7

1.1. РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК СКЛАДОВА ІНДУСТРІЇГОСТИННОСТІ 9

1.1.1.Ресторанне господарство, його місце в індустрії гостинності та тенденції розвитку 9

1.1.2.Комплекс послуг закладів ресторанного господарства 11

1.1.3.Класифікація закладів ресторанного господарства 14

1.1.4.Вимоги до закладів ресторанного господарства 23

1.1.5. Мережа закладів ресторанного господарства та її розміщення 24

^ 1.2.ПРИМІЩЕННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ОБСЛУГОВУВАННЯ 26

1.2.1.Загальні вимоги до матеріально-технічної бази для організації обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства 27

1.2.2.Приміщення для споживачів 28

1.2.3.Роздавальні, буфети та підсобні приміщення 33

1.2.4.Обладнання і меблі для торгових приміщень 39

грт ггп /[ті Ж 40

^ 1.3.СТОЛОВИЙ ПОСУД, НАБОРИ, БІЛИЗНА 44

1.3.1.Порцеляновий та фаянсовий посуд 44

1.3.2.Керамічний посуд 49

1.3.3.Металевий посуд та набори 52

ПЕРЕДМОВА

Підручник «Організація обслуговування у закладах ресторанного госпо­дарства» створений колективом авторів на основі глибокого вивчення змін, які відбулися у ресторанному господарстві за останнє десятиріччя. Пере­хід країни на ринкові умови господарювання обумовив кардинальні зміни у цій сфері економічної діяльності: суттєво збільшилася частка закладів з колектив­ною і приватною формами власності, розширилася мережа загальнодоступних закладів ресторанного господарства, у тому числі ресторанів, закладів швидкого обслуговування різних типів тощо. Це супроводжувалося певними змінами в організації їх роботи, трансформацією вимог до приготування та оформлення страв, посиленням уваги до потреб споживачів з урахуванням їх платоспромо­жності. Створюються заклади, спроможні задовольнити потреби як споживачів з високим рівнем доходів, так і тих, хто потребує соціального захисту. При цьому важливо забезпечити рівень обслуговування, який гарантує як безпеку спожи­вання продуктів харчування, так і відповідність асортименту та властивостей реалізованої продукції й послуг рівню цін. Тому поряд із закладами ресторанно­го господарства з високими технологіями обслуговування створюються і такі, в яких використовується традиційна технологія приготування, подавання страв та обслуговування.

Складність завдань, що постали сьогодні, обумовлена значною ємністю рин­ку ресторанного господарства, наявністю великої кількості своєрідних контин­гентів споживачів з притаманними тільки їм специфічними вимогами до органі­зації процесу обслуговування. Це ускладнює вирішення проблем як на стадії організації, так і теоретичного осмислення суті цього процесу, факторів впливу на його моделювання і управління.

Вивчення процесів, що відбуваються нині в ресторанному господарстві, до­зволило по-новому поглянути на пошук шляхів практичного втілення концеп­туального підходу до створення сучасних закладів. Написання даного підруч­ника є певним внеском у процес формування професійного мислення, пошуку нових можливостей задоволення потреб споживачів, творчого підходу до вирі­шення проблем у сфері ресторанного господарства.

Підручник складається з трьох розділів. У першому розглядається різноманіт­ність типів закладів ресторанного господарства, вимоги до їх архітектурно- художнього оформлення, оснащення сучасною технікою, що сприяє прискорен­ню процесу обслуговування, створенню комфортного внутрішнього середови­ща. Рівень обслуговування визначається також наявністю столового посуду і наборів, характеристики яких повинні відповідати таким важливим вимогам, як функціональність, міцність, естетичність. Належна увага приділяється подаван­ню страв і напоїв при традиційному і бенкетному обслуговуванні. Поява на українському ринку широкого асортименту алкогольних і безалкогольних напоїв не лише вітчизняного, а й іноземного виробництва супроводжується підвище­ною увагою до проблем еногастрономії, тобто раціонального поєднання страв і напоїв, а також формування культури їх споживання.

Логічним продовженням першого є другий розділ, у якому дається характе­ристика методів і форм обслуговування споживачів у закладах ресторанного го­сподарства. Розгляд цих питань починається з їх класифікації, загальної харак­теристики і поступово переходить до детального опису найбільш складних форм: обслуговування бенкетів, прийомів, у тому числі за протоколом. Уперше в підручнику розкриваються особливості обслуговування при організації до­звілля і відпочинку споживачів та кейтерингового обслуговування.

Різноманітність контингенту споживачів спонукає до створення різних ти­пів закладів ресторанного господарства з відповідним архітектурно-художнім конструюванням внутрішнього та зовнішнього їх середовища, використанням різних методів і форм обслуговування. Саме цим питанням присвячений тре­тій розділ.

Особлива увага приділяється ресторанам та барам. Ці підприємства надають споживачам багато різних послуг. Вони поділяються на класи. Підприємства «вищого» класу та «люкс» характеризуються ексклюзивним інтер’єром, автор­ською кухнею, «живою» музикою і призначені для споживачів з високим рівнем доходів. Для споживачів з помірними доходами створюються підприємства, які реалізують традиційні страви і напої та використовують традиційні форми об­слуговування.

Значна увага приділяється організації обслуговування в закладах ресторан­ного господарства при готелях, проведенню культурних, громадських, спортив­них заходів, ділових зустрічей тощо, обслуговуванню організованих континген­тів споживачів за місцем роботи та навчання.

Організація обслуговування студентів вищих та учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів щільно пов’язана з можливостями державної підтримки найбільш незахищених верств населення. Показано, що найпотужнішому сегменту ринку, який охоплює працівників різних галузей на­родного господарства, необхідний особливо уважний підхід до організації про­цесу обслуговування та вибору його форм.

Комплексний підхід до розгляду всіх питань, пов’язаних з організацією про­цесу обслуговування різних контингентів споживачів, дозволив розкрити масш­табність завдань, їх складність та специфічність розв’язання.

Першими слухачами курсу «Організація обслуговування у закладах ресто­ранного господарства» були студенти Київського національного торговельно- економічного університету. Його апробація дозволила досягти послідовного, логічного подання матеріалу у першому виданні підручника. Враховуючи пози­тивні відгуки і побажання, друге видання доповнене розділами, в яких висвіт­лені особливості обслуговування в закладах ресторанного господарства, де ос­новним контингентом є діти, учасники виставково-ярмаркових заходів, де пропагується культура споживання гарячих напоїв (чаю, кави), де організову­ється обслуговування тютюновими виробами тощо. Крім того, уточнений поня­тійний апарат, внесено певні зміни та доповнення у переважній більшості роз­ділів (підрозділів).

Автори висловлюють щиру подяку ректору Київського національного торго­вельно-економічного університету А.А. Мазаракі за підтримку та сприяння у виданні підручника, колективу факультету ресторанно-готельного та туристич­ного бізнесу за участь в обговоренні вузлових питань організації обслуговуван­ня у закладах ресторанного господарства та всім, хто дав позитивну оцінку та надіслав пропозиції щодо його змісту і оформлення. Висловлюємо також подя­ку Б. Є. Ставнійчуку та І.Г. Самойдюку за поради у висвітленні низки питань та спонсорську допомогу при підготовці видання до друку.

Будемо вдячні читачам за відгуки та побажання щодо подальшого удоскона­лення підручника. Всі зауваження та рекомендації просимо надсилати елект­ронною поштою на адресу: §а1_х67@шаі1.ги.

Розділ 1

^ ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЙОГО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1.1. РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК СКЛАДОВА ІНДУСТРІЇГОСТИННОСТІ

Ключові терміни: ресторанне господарство, підприємство ресторанного госпо­дарства, заклад ресторанного господарства, типи закладів ре­сторанного господарства, ресторан, бар, кафе (кав'ярня), закусочна (шинок), їдальня, кафетерій, буфет, клас закладу ресторанного господарства, послуги закладів ресторанного господарства, мережа закладів ресторанного господарства, загальнодоступний заклад ресторанного господарства, спеці­алізовані заклади ресторанного господарства, закритий за­клад ресторанного господарства.

  1. ^ Ресторанне господарство, його місце в індустрії гостинності та тенденції розвитку

Гостинність є одним із фундаментальних понять людської цивілізації, яка в наш час забезпечується такими видами економічної діяльності, як готельне і ре­сторанне господарство. Зародження і становлення ресторанного господарства як складової індустрії гостинності описано у додатку 1. Протягом віків воно пройшло складний шлях від місць для нічного відпочинку подорожуючих та організації їх харчування до створення потужних мереж готелів і ресторанів.

Ресторанне господарство — це вид економічної діяльності суб’єктів госпо­дарської діяльності щодо надання послуг для задоволення потреб споживачів у харчуванні з організацією дозвілля або без нього. Суб’єкти господарювання здійснюють діяльність у ресторанному господарстві через підприємства (закла­ди) ресторанного господарства .

Заклад ресторанного господарства — це організаційно-структурна одиниця у сфері ресторанного господарства, яка здійснює виробничо-торговельну діяль­ність: виробляє і (або) доготовляє, продає та організовує споживання продукції власного виробництва й закупних товарів, а також надає послуги з організації дозвілля споживачів.

Підприємство ресторанного господарства — це заклад (сукупність закла­дів), який є самостійним суб’єктом господарювання, має права юридичної осо­би і здійснює свою діяльність з метою одержання прибутку .

Ресторанне господарство на сучасному етапі налічує більше 60 тис. об’єктів ресторанного господарства (підприємств-юридичних осіб та фізичних осіб-

  1. Матеріал теми 1.1 написаний на основі ДСТУ 4281:2004 «Заклади ресторанного господарства. Класифікація».

  2. Ресторанне господарство. Терміни та визначення: ДСТУ 3862-99 зі змінами: [затв. наказом Державного комі­тету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29.10.2003 р. № 185]. — [Чинний від 2003­12-01]. — Офіц. вид. — К.: Держспоживстандарт України, 2004. — 31 с. (Національний стандарт України).

підприємців) майже на 3 млн місць. Частка об’єктів ресторанного господарства підприємств-юридичних осіб має тенденцію до зменшення (в 2000 році вони становили майже 80 % загальної кількості об’єктів, на сучасному етапі менше половини ), а об’єктів ресторанного господарства фізичних осіб-підприємців до відповідного зростання: від 20 % до більше ніж половини.

З початком економічної трансформації економіки України, коли прибутко­вість стала ключовою метою діяльності суб’єктів господарювання, відбулося значне зменшення кількості об’єктів ресторанного господарства при установах, промислових підприємствах, навчальних закладах тощо, які обслуговують спо­живачів, об’єднаних за професійними ознаками за місцем роботи або навчання. Якщо на кінець 1990 року ця закрита мережа закладів ресторанного господарст­ва становила більше 70 %, то сьогодні — менше 20 %. Відповідно частка мережі загальнодоступних закладів зросла з 30 до більш ніж 80 %. Зменшення частки закритої мережі та чітка спрямованість фізичних осіб-підприємців на досягнен­ня швидкого комерційного успіху обумовили характерні зміни у структурі ме­режі ресторанного господарства України за типами її об’єктів. Так, більше ніж удвічі зменшилася кількість фабрик-кухонь та фабрик-заготівелень, що обумов­лено згортанням діяльності з централізованого обслуговування напівфабрика­тами та готовою продукцією закладів ресторанного господарства, які функціо­нують при навчальних закладах, промислових підприємствах тощо. В той же час зростає кількість ресторанів (щорічний приріст майже 2 %), хоча їх частка і сьогодні залишається найменшою — 3,3 %. Пояснюється це тим, що в період ри­нкових трансформацій в Україні почали з’являтися ресторани, зорієнтовані в ос­новному на ділову еліту, які, за оцінками фахівців, сьогодні можуть відвідувати 2—3 % населення країни.

Найбільшу частку в структурі мережі закладів ресторанного господарства займають кафе, закусочні, буфети (більше 53 %), що обумовлено стійким попи­том споживачів на продукцію і послуги цих підприємств. Частка їдалень на сьо­годні складає трохи більше 20 %, барів — 16, інших закладів ресторанного гос­подарства — 7 %.

З розрахунку на 100 тис. населення у країні функціонує шість ресторанів, 119 кафе, закусочних, буфетів, 35 барів, 14 їдалень та 11 інших закладів ресто­ранного господарства.

За період переходу до ринкової економіки відбулися зміни потужності різних типів закладів ресторанного господарства: середня місткість одного об’єкта типу ре­сторану зменшилася більш ніж в 1,5 раза, поступово зростає середня місткість одно­го кафе, закусочної, буфету, бару, майже незмінною залишається місткість ідалень.

їдальні в основному обслуговують організовані контингенти споживачів. Так, на підприємствах і в установах вони становлять 27 %, школах — 32, вищих і се­редніх навчальних закладах — 11, збройних силах — 0,4 % в загальній структурі підприємств виду економічної діяльності «їдальні та постачання готової їжі».

Значна кількість об’єктів ресторанного господарства функціонує в системі роздрібної торгівлі (майже четверта частина від загальної кількості). В умовах становлення ринкових відносин розвиток ринків як торгових підприємств, тор­говельних та торговельно-розважальних комплексів є перспективним: на 1 січня 2008 року функціонувало до 3 тис. ринків на майже 800 тис. робочих місць, ни­ні спостерігається тенденція до їх збільшення. У зв’язку з цим необхідно приді­ляти належну увагу організації харчування як працівників, так і покупців, що користуються послугами цих підприємств.

Частка об’єктів ресторанного господарства у готелях та інших місцях для ко­роткотермінового проживання на сучасному етапі має тенденцію до зростання, але поки що не перевищує 2 % від виду економічної діяльності «Готелі та ресто­рани». Незважаючи на це, організація обслуговування туристів, особливо під час міжнародного чемпіонату з футболу, що проходитиме в Україні у 2012 році, має надзвичайно велике значення і потребує вирішення всього комплексу питань, у тому числі й організації харчування за місцем їх тимчасового проживання.

Трансформація загальнодоступної мережі ресторанного господарства відбу­вається шляхом розвитку двох основних напрямів: сітьового та несітьового. Сі­тьові утворення, або мережа, створюються на основі правил взаємодії та інтег­рації підприємств як економічних суб’єктів, що мають близьку систему цінно­стей. За рівнем, якістю та специфікою надаваних послуг на українському ринку ресторанного господарства виділилися три основні сітьові системи: 1) елітних підприємств (закладів) ресторанного господарства (або так званих закладів «ви­сокої кухні»); 2) формату Оиіск&СасиаІ; 3) підприємств (закладів) швидкого обслуговування. Основними сітьовими утвореннями, які об’єднують елітні під­приємства ресторанного господарства в Україні, є «Козирна карта», «XXI век», «Мировая карта», «Любов і голод», «Сагіе ВІапсЬе», «Нарру Баук Огоир». Кож­не з них за базовою основою їх створення та діяльності являє собою так звану змішану сітьову структуру (сітьове утворення), в якій для досягнення більшого ефекту від спільного просування товарної пропозиції і\або забезпечення певної економії на ньому інтегруються, як правило, різні за типами заклади, проте більшість з них — ресторани.

Представників сітьових утворень формату Оиіск&СасиаІ на українському ринку умовно можна поділити на дві групи: такі, що чітко позиціонують себе у форматі (наприклад, «Пан Піца»), та дуже близькі до нього (наприклад, «Дома­шня кухня», «Два гуся»). На сегменті ринку Оиіск&СасиаІ виділяють сітьові утворення (мережі) піцерій («Піца Челентано», «Уно піца», «Маріо» тощо) та експрес-кафе («Пузата хата», «Тралі-Валі», «Матусина хата», «Єврохата», «Здоровенькі були», «Смак експрес-кафе», «Дрова», «Кафе Пункт», «Якіторія», «Домашня кухня» тощо).

Основними сітьовими операторами на сегменті швидкого обслуговування, які є класичними (традиційними) мережами фаст-фуду, є дочірнє підприємство світового гіганта «МсВопаМ’8», «Швидко», «Три Товстуни», «Ростік’с», «Кур­куль», «Містер Снек», «Печена картопля», «Мак Смак», «Оріон експрес» та ін.

Важливу роль у зростанні швидкості обслуговування споживачів і розвитку виробничої й збутової діяльності закладів швидкого обслуговування та формату Оиіск&СасиаІ відіграє наявність сучасного обладнання і новітніх форм обслу­говування, зокрема самообслуговування з використанням роздавальні вільного руху. Ефективність діяльності та розвитку як сітьових, так і несітьових загаль­нодоступних підприємств (закладів) ресторанного господарства суттєво зале­жить від якості роботи їх виробничих та організаційно-обслуговуючих систем, використання системи часткової зайнятості працівників, що дозволяє їм певним чином регулювати обсяги відпрацьованого часу та підвищувати корисний ефект від операційної діяльності персоналу.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   112

Схожі:

За загальною редакцією професора Н. О. П’ятницької Затверджено Міністерством освіти І науки України для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури» 2011 iconРекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний...
Гриф надано Міністерством освіти І науки України (Лист №4/18-г-1586 від 03. 07. 2008)
За загальною редакцією професора Н. О. П’ятницької Затверджено Міністерством освіти І науки України для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури» 2011 iconПрактикум з педагогіки рекомендовано Міністерством освіти І науки...
Сиротенко А. Й., доктор педагогічних наук, професор, старший науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем...
За загальною редакцією професора Н. О. П’ятницької Затверджено Міністерством освіти І науки України для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури» 2011 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Рекомендовано...
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
За загальною редакцією професора Н. О. П’ятницької Затверджено Міністерством освіти І науки України для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури» 2011 iconМ. П. Кочерган Загальне мовознавство
...
За загальною редакцією професора Н. О. П’ятницької Затверджено Міністерством освіти І науки України для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури» 2011 iconАкадемічний курс Підручник Міністерство освіти І науки України транспортне
Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів
За загальною редакцією професора Н. О. П’ятницької Затверджено Міністерством освіти І науки України для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури» 2011 iconКонспект лекцій з дисципліни: «фінанси»
Затверджено Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних...
За загальною редакцією професора Н. О. П’ятницької Затверджено Міністерством освіти І науки України для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури» 2011 iconКондор 2006
Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник для вищих навчальних закладів
За загальною редакцією професора Н. О. П’ятницької Затверджено Міністерством освіти І науки України для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури» 2011 iconМалиновський А. С., Рибак М. Ф. Т 19 Метрологія, стандартизація І...
Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів
За загальною редакцією професора Н. О. П’ятницької Затверджено Міністерством освіти І науки України для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури» 2011 iconЮридична
Рекомендований Міністерством освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів
За загальною редакцією професора Н. О. П’ятницької Затверджено Міністерством освіти І науки України для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури» 2011 iconКнига2007
Допущено Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка