Навчально-методичний комплекс з дисципліни Ділове адміністрування (Корпоративне управління) Частина 1 Методичні рекомендації для проведення практичних занять
НазваНавчально-методичний комплекс з дисципліни Ділове адміністрування (Корпоративне управління) Частина 1 Методичні рекомендації для проведення практичних занять
Сторінка1/7
Дата конвертації03.11.2013
Розмір1.19 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Культура > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7


Полтавська державна аграрна академія

Кафедра менеджменту
Навчально-методичний комплекс

з дисципліни
Ділове адміністрування

(Корпоративне управління)
Частина 1

Методичні рекомендації для проведення практичних занять
(для студентів ОКР «Спеціаліст», ОКР «Магістр» спеціальностей
7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»)Полтава – 2013


Автори:

Сердюк О. І., кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту;

Лєщина О. Г., старший викладач кафедри менеджменту.

Рецензенти:

О. В. Березін, завідувач кафедри економіки підприємства Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», доктор економічних наук, професор;

Ковбаса О. О., доцент кафедри бізнес-адміністрування та права Полтавської державної аграрної академії, кандидат економічних наук, доцент.

Методичні рекомендації затверджені на засіданні кафедри менеджменту 17 грудня 2012 р., протокол № 16.

Завідувач кафедри менеджменту

д.держ.упр, професор Т. М. Лозинська


Методичні рекомендації затверджені на засіданні науково-методичної ради напряму підготовки «Менеджмент» 19 грудня 2012 р., протокол № 4.

Голова науково-методичної ради

напряму підготовки «Менеджмент»,

к.е.н., доцент О. І. Сердюк

РОЗДІЛ 1

^ ТИПОВА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ (КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ)»


  1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


Мета дисципліни – ознайомлення студентів із теоретичними основами корпоративного управління, інституційними та інформаційними інструментами забезпечення функціонування системи корпоративного управління на вітчизняних підприємствах.

Завдання вивчення дисципліни – теоретична та практична підготовка студентів за фахом з таких питань:

застосування теоретичних аспектів корпоративного управління в практичній діяльності;

використання основних елементів та принципів корпоративного контролю, механізм його здійснення в діяльності підприємств;

застосування методів оцінювання економічної ефективності корпоративного управління.

Після вивчення дисципліни студент повинен знати:

принципи корпоративного управління;

моделі корпоративного управління в сучасних умовах;

основні елементи та принципи корпоративного контролю;

методи оцінювання економічної ефективності корпоративного управління.

Вміти використовувати:

теоретичні основи корпоративного управління;

принципи корпоративного управління в сучасних умовах;

особливості моделей корпоративного управління в сучасних умовах, міжнародний та вітчизняний досвід становлення;

принципи та механізм функціонування найвищого рівня управління акціонерним товариством (загальні збори акціонерів, рада директорів, наглядова рада та ревізійні органи);

права та обов'язки акціонерів, їх реалізацію, дотримання та захист;

порядок виплати дивідендів та проведення ефективної дивідендної політики;

основні елементи та принципи корпоративного контролю, механізм його здійснення, а також основні процеси ринку корпоративного контролю (злиття та поглинання);

природу корпоративних конфліктів, способи їх уникнення та урегулювання;

умови та методи оцінювання економічної ефективності корпоративного менеджменту на акціонерних товариствах;

склад основних елементів та механізм формування корпоративної культури на сучасному акціонерному товаристві.

^ 1.2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Теоретичні основи корпоративного управління

Сутність корпоративного управління та його роль в процесі господарювання. Характеристика елементів корпоративного управління. Принципи корпоративного управління та вплив міжнародного співтовариства на їх узагальнення. Моделі корпоративних відносин: світовий досвід та особливості управління корпораціями в Україні. Еволюція формування корпоративної форми організації бізнесу. Основні характеристики інтеграційних процесів, типи та форми інтегрування. Корпоративна культура та її роль в корпоративному управлінні. Різновиди організаційних об'єднань корпоративного типу в різних секторах економіки.

^ Тема 2. Зовнішня сфера корпоративного управління

Форми державного регулювання ринку цінних паперів. Роль і функції Комісії з цінних паперів та фондового ринку. Антимонопольне регулювання в корпоративному секторі. Управління державними корпоративними правами. Податкова політика в корпоративному секторі України. Сутність та роль депозитарної системи в корпоративному регулюванні. Види депозитарної діяльності та її суб'єкти. Управління рухом акцій на первинних і вторинних ринках. Фінансові посередники в системі корпоративного управління. Основні організаційні форми фінансового посередництва.

^ Тема 3. Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного управління

Ключові учасники корпоративних відносин: світовий досвід та вітчизняна практика. Структура корпоративних органів управління. Підпорядкованість органів управління корпорації. Спостережна рада та причини її створення. Повноваження спостережної ради. Виконавчий орган корпорації та його повноваження. Ревізійна комісія. Повноваження ревізійної комісії. Порядок формування органів управління та їх кількісний склад. Порядок роботи органів управління. Трудові відносини з посадовими особами органів управління корпорації. Відповідальність посадових осіб органів управління акціонерного товариства. Заходи щодо забезпечення інформаційної прозорості в Кодексі корпоративної поведінки.

^ Тема 4. Тактичне і стратегічне управління корпораціями

Особливості тактичного і стратегічного управління корпораціями. Тактичне і стратегічне управління як інструмент реалізації потенціалу корпоративного управління. Визначення параметрів системи тактичного і стратегічного планування корпорації. Система погодження та затвердження стратегічних і поточних планових документів. Сутність та критерії формування системи тактичного і стратегічного моніторингу. Зв'язок результатів моніторингу з цілями та стратегією корпорації. Визначення цілей діяльності корпорацій. Характеристика підходів та загальні закономірності встановлення корпоративних цілей. Особливості визначення корпоративної місії та забезпечення її взаємозв'язку з місіями корпоративних формувань.

^ Тема 5. Управління корпоративними витратами

Сутність, класифікація та підходи до ідентифікації витрат. Особливості формування корпоративних витрат. Планування витрат корпорації. Організування центрів відповідальності. Мотивування працівників за оптимізацію витрат. Контролювання та регулювання корпоративних витрат. Резерви зниження корпоративних витрат. Форми фінансового забезпечення корпоративних витрат.

^ Тема 6. Звітність та контролювання в системі корпоративного управління

Вимоги до звітності учасників фондового ринку. Побудова фінансової звітності згідно з міжнародними та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Розкриття звітної інформації учасниками фондового ринку. Консолідована фінансова звітність. Поняття та концептуальні засади корпоративного контролю. Система корпоративного контролю та її функції. Форми та моделі корпоративного контролю. Внутрішній та зовнішній аудит в корпораціях. Типові прийоми забезпечення правового захисту інвесторів за інсайдерської та аутсайдерської систем корпоративного менеджменту та контролю. Заходи щодо забезпечення функціонування механізмів корпоративного управління і контролю в Кодексі корпоративної поведінки.

^ Тема 7. Оцінювання ефективності корпоративного менеджмент

Рейтингове оцінювання якості корпоративного менеджменту. Критерії фінансової оцінки якості різних систем корпоративного управління: показники зворотності банківських кредитів, акціонерна вартість і вартість «учасників». Максимізація акціонерної вартості як ідеологія корпоративного управління. Методичні підходи до визначення ефективності корпоративного менеджменту. Фактори підвищення ефективності корпоративного менеджменту. Показники та особливості оцінювання ефективності корпоративного менеджменту. Напрями підвищення ефективності управління корпораціями. Оцінювання ефективності механізмів корпоративного менеджменту. Організаційна ефективність: сутність, параметри та методи оцінювання. Ефективність інвестиційної та інноваційної діяльності. Ефективність корпоративного управління як досягнення балансу інтересів.
^ 1.3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Задихайло Д. В. Корпоративне управління : навч. посіб. / Задихайло Д. В., Кібенко О. Р., Назарова Г. В. – Харків: Еспада, 2003. – 688 с.

 2. Козаченко А. В. Корпоративное управление : учебник для вузов /
  А. В. Козаченко, А. Е. Воронкова. – К. : Либра, 2004. – 368 с.

 3. Кныш М. И. Стратегическое управление корпорациями / Кныш М. И., Пучков В. В., Тютиков Ю. П. – СПб. : КультИнформПресс, 2002. – 239 с.

 4. Корпоративне управління : навч. посіб. / [О. Є. Кузьмін, Л. І. Чернобай, А. О. Босак та ін.]. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2004. –
  172 с.

 5. Небова М. І. Теорія корпоративного управління: вузлові питання :
  навч. посіб. / М. І. Небова. – К.: Центр навч. л-ри, 2004. – 295 с.

 6. Основи корпоративного управлення : учеб. пособие / В. И. Россинский. – Ростов н/Д: Феникс; Новосибирск: Сибирские соглашения, 2006. – 252 с.

 7. Храброва Й. А. Корпоративное управление: вопросы интеграции. Аффилированные лица, организационное проектирование, интеграционная динамика / Й. А. Храброва. – М. : АЛЬПИНА, 2000. – 198 с.

 8. Штерн Г. Ю. Корпоративне управління: навч. посібник для студентів спеціальності 8.050201 «Менеджмент організацій» / Г. Ю. Штерн. – Харків: ХНАМГ, 2009. – 278 с.

РОЗДІЛ 2

^ СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ (КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ)»
2.1. Структура навчальної дисципліни для студентів спеціальності

7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

^ Змістовий модуль 1. Основи корпоративного управління

Тема 1. Теоретичні основи корпоративного управління

11

2

45

10

1

-9

Тема 2. Зовнішня сфера корпоративного управління

9

2

25

10

1

-9

Тема 3. Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного управління

16

6

46

14

2

210

Разом за змістовим модулем 1

36

10

1016

34

4

228

^ Змістовий модуль 2. Функціональне корпоративне управління

Тема 4. Тактичне і стратегічне управління корпораціями

9

2

25

9

1

-8

Тема 5. Управління корпоративними витратами

9

2

25

9

1

-8

Тема 6. Звітність та контролювання в системі корпоративного управління

9

2

25

9

-

-9

Тема 7. Оцінювання ефективності корпоративного менеджменту

9

2

25

11

-

29

Разом за змістовим модулем 2

36

8

820

38

2

234
^

Усього годин


72

18

1836

72

6

462
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Навчально-методичний комплекс з дисципліни Ділове адміністрування (Корпоративне управління) Частина 1 Методичні рекомендації для проведення практичних занять iconНавчально-методичний комплекс для проведення практичних занять та...
Навчально-методичний комплекс для проведення практичних занять та самостійного рішення задач з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій»...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни Ділове адміністрування (Корпоративне управління) Частина 1 Методичні рекомендації для проведення практичних занять iconВінницький фінансово-економічниуніверситет кафедра менеджменту І...
Методичні вказівки до проведення практичних занять із дисципліни „Маркетинг” (для підготовки фахівців зі спеціальності „Менеджмент...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни Ділове адміністрування (Корпоративне управління) Частина 1 Методичні рекомендації для проведення практичних занять iconМетодичні рекомендації до практичних занять із навчальної дисципліни
Методичні рекомендації до практичних занять із навчальної дисципліни «Лінгвістичний аналіз тексту» (для студентів зі спеціальністю...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни Ділове адміністрування (Корпоративне управління) Частина 1 Методичні рекомендації для проведення практичних занять iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни Ділове адміністрування (Корпоративне управління) Частина 1 Методичні рекомендації для проведення практичних занять iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни Ділове адміністрування (Корпоративне управління) Частина 1 Методичні рекомендації для проведення практичних занять iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни Ділове адміністрування (Корпоративне управління) Частина 1 Методичні рекомендації для проведення практичних занять iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з логіки для студентів I курсу денних факультетів / Уклад.:...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни Ділове адміністрування (Корпоративне управління) Частина 1 Методичні рекомендації для проведення практичних занять iconНавчально-методичний комплекс для курсантів (студентів) 1-го курсу...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “судові таправоохоронні органи україни”
Навчально-методичний комплекс з дисципліни Ділове адміністрування (Корпоративне управління) Частина 1 Методичні рекомендації для проведення практичних занять iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних занять з навчальної дисципліни „Криміналістика” / Уклад.: В. Ю....
Навчально-методичний комплекс з дисципліни Ділове адміністрування (Корпоративне управління) Частина 1 Методичні рекомендації для проведення практичних занять iconПлани семінарських (практичних) занять з навчальної дисципліни «кримінальне...
Нарські заняття проводяться з метою закріплення тих теоретичних знань з кримінального права, які студент отримує на лекціях І при...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка