Лекція №13 Тема: Організація діяльності облікового апарата в умовах функціонування автоматизованого оброблення даних. Основні види ризику, пов’язані з автоматизацією обліку
Скачати 89.94 Kb.
НазваЛекція №13 Тема: Організація діяльності облікового апарата в умовах функціонування автоматизованого оброблення даних. Основні види ризику, пов’язані з автоматизацією обліку
Дата конвертації02.07.2013
Розмір89.94 Kb.
ТипЛекція
skaz.com.ua > Бухгалтерія > Лекція

Лекція №13 «Інформаційні системи і технології в обліку» 3 курс

Лекція № 13

Тема: Організація діяльності облікового апарата в умовах функціонування автоматизованого оброблення даних. Основні види ризику, пов’язані з автоматизацією обліку.


Питання:

 1. Організація діяльності облікового апарата в умовах функціонування автоматизованого оброблення даних.

 2. Основні види ризику, пов'язані з автоматизацією обліку.

Вступ


Організація діяльності облікового апарата в умовах функціонування автоматизованого оброблення даних

На бухгалтерський персонал підприємства покладено вико­нання організаційно-методичних, контрольно-аналітичних та ін­формаційних функцій, які за місцем і призначенням можна об'єднати в такі групи (рис. 1).

Автоматизоване оброблення облікових даних докорінно змі­нює умови і характер роботи облікового персоналу, підвищую­чи продуктивність і якість його праці, зумовлює потребу вдоско­налення організаційної структури бухгалтерії та інших взаємопов'язаних структурних підрозділів підприємства.

Для цього:

> розробляються відповідні документи, що регламентують діяльність (положення про бухгалтерський облік, посадові ін­струкції тощо), де чітко визначено склад і форми інформації, що передаватимуться, термін її передавання, відповідальність, поря­док усунення розбіжностей тощо;

> визначається загальне коло робіт у бухгалтерському обліку, які виконують облікові працівники незалежно від їх розподілу за ділянками обліку, та функціональних обов'язків працівників, які відповідають за конкретну ділянку

Складність управління діяльністю апарата облікового процесу в умовах автоматизації зумовлюється наявними тісними інфор­маційними зв'язками облікових задач із задачами інших підроз­ділів, і полягає в потребі чіткого розподілу функцій облікового персоналу та забезпечення взаємодії з персоналом управлінських і виробничих підрозділів.

Зміст інформаційних взаємозв'язків залежить від особливос­тей підприємства, а їх організація — від ступеня автоматизації бухгалтерського обліку.

Утворення бази облікових даних на сформованій у системі ін­формації дає можливість виконувати, крім облікових, контрольні, аналітичні та аудиторські функції, а бухгалтерський персонал не­се повну відповідальність за сформовану інформацію, контролює достовірність і правильність її використання іншими користувачами. В умовах автоматизованого оброблення облікових даних організаційно-методичні функції бухгалтерського обліку перед­бачають виконання таких робіт:Рис. 1.- Склад і характеристика основних функцій облікового персоналу

 • розроблення і впровадження заходів удосконалення організації облікового процесу та ведення бухгалтерського обліку;

 • методичне керівництво та контроль за діяльністю посадових осіб структурних підрозділів, пов'язаних з організацією та веденням бухгалтерського обліку;

 • методичне керівництво з організації та ведення бухгалтерського обліку у виробничих (структурних) підрозділах;

 • методичне керівництво з організації внутрішньогосподарського обліку в межах підприємства;

> забезпечення контролю терміну надання відповідної інформації структурними підрозділами;

> методичне керівництво організацією внутрішнього аудиту в конкретних підрозділах та на підприємстві в цілому;

> організація підготовки та проведення інвентаризації;

> методичне керівництво організацією моделювання обліко­вих даних для забезпечення управлінських функцій;

> методичне керівництво організацією аналізу фінансово-господарської діяльності в цілому на підприємстві та в окремих підрозділах.

В умовах автоматизованого оброблення даних інформаційні функції бухгалтерського обліку забезпечують облікові працівни­ки завдяки виконанню таких робіт:

 • збирання, реєстрація та передача даних первинного обліку здійснених господарських операцій;

 • участь у збиранні, реєстрації та передачі даних первинного обліку господарських операцій, що здійснюються і оформляються окремими структурними одиницями підприємства;

 • аналіз і коригування первинної інформації;

 • формування електронної нормативно-довідкової інформації і її коригування;

> автоматизований контроль введеної інформації;

> формування інформації в регламентному режимі і режимі запиту;

> контроль і аудит результатної інформації на предмет її повноти та достовірності;

 • пошук помилок і неточностей в обліковій інформації, їх усунення;

 • аудит правильності складання періодичної і річної звітності;

 • використання наявної інформаційної бази обліку для надання працівникам підприємства довідок та пояснень за розрахунками господарських операцій;

> архівування облікової інформації.

^ Основні види ризику, пов'язані з автоматизацією обліку

Захист даних у комп'ютерних мережах стає однією з найактуальніших проблем у сучасних інформаційно-обчислювальних сис­темах. На сьогодні виокремлюють три базові принципи безпеки, завданням яких є забезпечити:

> цілісність даних (захист від збоїв, які ведуть до втрати інформації або її знищення);

> конфіденційність інформації;

> доступність інформації для авторизованих користувачів.

Порушення роботи системи можна класифікувати так:

> збої обладнання (дискових систем, кабельної системи, серверів, робочих станцій тощо);

> втрати інформації (через інфікування комп'ютерними віру­сами, неправильне зберігання архівних даних, порушення прав доступу до даних);

> некоректна робота користувачів і персоналу.

Такі порушення роботи мережі вимагають створення різних видів захисту інформації, які умовно поділяють на три види:

 1. Засоби фізичного захисту;

 2. Програмні засоби (антивірусні програми, системи розмежування повноважень, програмні засоби контролю доступу);

 3. Адміністративні заходи захисту.

Ризик — це ймовірність виникнення збитків або недоодержан­ня прибутку від фінансово-господарської діяльності. Ризик авто­матизованих систем бухгалтерського обліку випливає з можливос­ті припущення похибок або перекручень під час документування господарських операцій, неправильного відображення їх у реєстрах бухгалтерського обліку. Це означає, що система бухгалтерсь­кого обліку буде малоефективною, не повністю надійною.

Розроблення і впровадження автоматизованого оброблен­ня облікових даних має забезпечувати зменшення ризику обліку.

Для забезпечення якості облікової інформації в умовах ручно­го оброблення використовувалися дані минулих періодів для прогнозування помилок у майбутньому. Розроблені автоматизо­вані системи контролю допомагають виявити проблеми й кон­тролювати можливі помилки, перш ніж вони з'являться. Дуже складно враховувати всі можливі помилки під час проектування інформаційних систем обліку, внаслідок чого й виникає ризик автоматизованого оброблення даних.

Розрізняють такі основні види ризику автоматизованого оброб­лення облікових даних, пов'язані з:

> помилками під час уведення даних (неперевірене походження даних, неправильна форма запису даних під час підготовки бухгалтерської проводки; зроблені помилки під час перенесення даних на машинні носії або перезапису даних);

> хибним кодом (найменування виробів, клієнтів, постачальників тощо в системі відображаються у вигляді кодів, тому введення помилкового коду стає причиною помилок в обробленні даних);

 • невизначеними даними (невідомо: кому, від кого і мета перерахування грошей; наявність помилкових реквізитів у записі;неможливість ідентифікації інформації, яку вводять в ЕОМ, через те, що дані записано до введення ідентифікатора);

 • недозволеними операціями (виконані облікові операції (випадково або навмисно) не відповідають вимогам керівництва);

 • порушенням контрольного ліміту (порушення ліміту повноваження окремих виконавців підприємства або на обсяг операцій);

 • порушенням (втратою) записів (втрата інформації до введення в ЕОМ, під час оброблення або після їх виклику з системи для коригування);

> зробленими помилками під час виведення даних (дані у звіті помилкові, інформація запізнилася та втратила свою цінність, ко­ристувач не зрозумів представлених даних, звіт надійшов не за призначенням);

> зробленими помилками під час оброблення даних (обробляються хибні вхідні дані);

> розбіжністю підсумків (невідповідність окремої інформації контрольним сумам через помилки в програмуванні, брак стан­дартних програм для перевірки збалансованості даних, неповні або неточні дані, що вводяться до системи, проміжок у часі між ручним та автоматизованим обробленням даних);

> недоречним способом контролю (спосіб контролю не дає можливості відтворити процес оброблення даних);

 • ланцюжком помилок (невиявлена помилка на одній ділянці обліку дає хибні результати на іншій ділянці, яка використовує неякісні дані);

 • неповними обліковими записами (інформація, яка вводиться до ЕОМ, містить неповні облікові записи);

 • повторенням помилок (під час постійного оброблення даних помилки можуть повторюватися через неякісне розроблення програми, через багаторазовий запис однієї й тієї самої операції, через введення хибної змінної інформації або хибної постійної інформації, через недостатність технічних засобів у прикладному програмному забезпеченні);

 • хибним розподілом на періоди (інформацію віднесено не до того облікового періоду);

 • підтасуванням даних (програма уможливлює крадіжку коштів підприємства);

 • невідповідністю нормативним актам (порядок уведення даних не відповідає вимогам нормативних актів);

 • неузгодженістю з політикою адміністрації (політику та методи керівництва не узгоджено з системою оброблення даних на ЕОМ);

 • невідповідністю якості послуг вимогам користувачів (користувачі не отримують вчасно потрібних результатів через: недостатню потужність ЕОМ, споживання окремими користувачами більшої частки послуг, ніж їм належить, неефективність автоматизованих систем і методів, неточне визначення першочергових робіт, застаріла техніка або програмне забезпечення, брак взаєморозуміння між користувачами та персоналом, який обслуговує ЕОМ);

 • хибним обліком (облікова інформація обробляється не за діючою методикою обліку).

Для зменшення ризику автоматизованого оброблення даних потрібно:

> покласти відповідальність на працівників за використовувані ресурси (фізичні засоби, інформаційні масиви, лінії зв'язку, документацію тощо);

> забезпечувати постійну перевірку якості заходів захисту даних;

> використовувати криптографію;

 • користувачам відповідати за застосування за призначенням наданої їм інформації;

 • внести до файлу «запис-живця» (назву неіснуючого підприємства, зайву літеру у прізвищі покупця тощо) для виявлення протизаконного використання інформації;

 • контролювати знищення непотрібної інформації;

 • забезпечити правову охорону заходів захисту даних (переслідування порушників порядку користування інформацією, установленого підприємством);

 • класифікувати інформацію за її значенням (наприклад, секретні дані про комерційну діяльність, секретні дані про виробничу діяльність, секретна інформація про персонал, секретна бухгалтерська інформація тощо);

 • ознайомити персонал підприємства з проблемами захисту даних та з потребою виконувати заходи захисту інформації;

 • фізично захистити важливі форми й бланки.Запитання для самоконтролю

 1. Що передбачають організаційно-методичні функції бухгалтерського обліку в умовах автоматизованого оброблення облікових даних?

 2. Базові принципи безпеки, їх завдання?

 3. Види захисту інформації?

 4. Що таке ризик автоматизованих систем бухгалтерського обліку?

 5. Із чим пов’язані основні види ризику автоматизованого оброблення облікових даних?

 6. Із чим пов’язані основні види ризику автоматизованого оброблення облікових даних?

 7. Що потрібно зробити для зменшення ризику автоматизованого оброблення даних?


Література


 1. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2003.

 2. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для студентів вищих навчальних закладів/ За редакцією В.С. Пономаренка.-К.: видавничий центр “Академія”, 2002.

 3. Ситник В.Ф. та ін. Основи інформаційних систем, К.:КНЕУ, 2001 р.

 4. В.Д. Шквір та ін.. Інформаційні системи і технології в обліку:.Навч. посібник.-Львів, 2003.-268с.Схожі:

Лекція №13 Тема: Організація діяльності облікового апарата в умовах функціонування автоматизованого оброблення даних. Основні види ризику, пов’язані з автоматизацією обліку iconЛекція 7 Тема: Основи теорії ризику
Мета: в результаті вивчення теми даної лекції студенти повинні знати: поняття ризику, концепцію прийнятого ризику, методи оцінки...
Лекція №13 Тема: Організація діяльності облікового апарата в умовах функціонування автоматизованого оброблення даних. Основні види ризику, пов’язані з автоматизацією обліку iconІнформаційні технології в професійній діяльності окр "спеціаліст"...
Мета роботи. Ознайомитися та на практиці засвоїти основні принципи перекладу складноструктурованого текстового матеріалу за допомогою...
Лекція №13 Тема: Організація діяльності облікового апарата в умовах функціонування автоматизованого оброблення даних. Основні види ризику, пов’язані з автоматизацією обліку iconШвець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник
Тема розкриває загальне поняття про облік, його види, завдання. Студентам пропонується вивчити основні положення щодо сутності бухгалтерського...
Лекція №13 Тема: Організація діяльності облікового апарата в умовах функціонування автоматизованого оброблення даних. Основні види ризику, пов’язані з автоматизацією обліку iconЛекція №27 Тема: Біосфера І людство. Екологічна криза сучасності....
Більшість фахівців дотримуються думки, що основною проблемою виживання людства є глобальна екологічна проблема, пов'язана з деградацією...
Лекція №13 Тема: Організація діяльності облікового апарата в умовах функціонування автоматизованого оброблення даних. Основні види ризику, пов’язані з автоматизацією обліку iconТема: «Організація проектування підприємства: сучасна концепція І її зміст»
Також забезпечення ефективного функціонування спільного підприємства зат " АвтоЗаз-Daewoo" в умовах конкуренції та нестабільності...
Лекція №13 Тема: Організація діяльності облікового апарата в умовах функціонування автоматизованого оброблення даних. Основні види ризику, пов’язані з автоматизацією обліку iconЛекція №1 Поняття про бази даних та їх види. Системи управління базами...
Збереження інформації – одна з найважливіших функцій комп'ютера. Одним із розповсюджених засобів такого збереження є бази даних....
Лекція №13 Тема: Організація діяльності облікового апарата в умовах функціонування автоматизованого оброблення даних. Основні види ризику, пов’язані з автоматизацією обліку iconЗаконодавство України
Цей Закон регулює відносини, пов'язані із захистом персональних даних під час їх обробки
Лекція №13 Тема: Організація діяльності облікового апарата в умовах функціонування автоматизованого оброблення даних. Основні види ризику, пов’язані з автоматизацією обліку iconЛекція №4 Тема: Подвійний запис І кореспонденція рахунків. Узагальнення даних поточного обліку
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16 липня 1999 року №996
Лекція №13 Тема: Організація діяльності облікового апарата в умовах функціонування автоматизованого оброблення даних. Основні види ризику, пов’язані з автоматизацією обліку iconТема 1 «Організація виробництва принципи, типи»
Операційна діяльність підприємства. Організація операційної діяльності. Організація як функція управління. Організація виробничого...
Лекція №13 Тема: Організація діяльності облікового апарата в умовах функціонування автоматизованого оброблення даних. Основні види ризику, пов’язані з автоматизацією обліку iconНайменування підприємства
Даю згоду на оброблення моїх персональних даних відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка