Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки
НазваМетодичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки
Сторінка9/9
Дата конвертації01.07.2013
Розмір1.23 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Бухгалтерія > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Вправа 8

За звітний період центром прибутку було виготовлено і реалі­зовано продукту А — 3000 шт., змінні витрати на одиницю про­дукції — 20 грн, постійні витрати за період — 80 000 грн.

Визначити, якою має бути ціна виробу, щоб центр прибутку отримав 70000 грн прибутку.

Розрахувати, яку кількість продукції треба додатково виготовити і продати, щоб отримати таку ж суму прибутку за умови зниження ціни на 5 %.
Вправа 9

Визначити трансфертну (планово-розрахункову) ціну напівфа­брикату А, який використовується у виробництві продукту Б за умовами, наведеними в таблиці (грн).
Повна собівартість

У тому числі

Ціна

матеріальні витрати

витрати на обробку

А

120

50

70

9

Б

500

150

350

620

Пояснення: трансфертна ціна на даному підприємстві визна­чається додаванням до собівартості напівфабрикату частини при­бутку від загальної його величини в ціні готового виробу.
Законодавчо-нормативні документи


 1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р., № 966—XIV.

 2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджені наказами Міністерства фінансів України 1999 – 2008 рр.

 3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.

 4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р., № 291.

 5. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств затверджені наказом Міністерством аграрної політики України від 18.05.2001р., № 132.


Список рекомендованої літератури


 1. Атамас П.Й. Управлінський облік: Навчальний посібник. / П.Й. Атамас. - [2-ге вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 440 с.

 2. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік / Ф.Ф. Бутинець, Н.В. Герасимчук , Л.В. Чижевська. — Житомир: ЖІТІ, 2005. - 448 с.

 3. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник./ [М. Ф. Огійчук, Л. Г. Панченко, В. Я. Плаксієнко та ін.]; За ред. проф. М. Ф. Огійчука. – [3-тє вид., перероб. і допов.]. - К.: Алерта, 2007. - 878 с: іл.

 4. Гарасим П.М. Курс управлінського обліку: Навч. посіб. / Гарасим П.М., Журавель Г.П., Хомин П.Я. – К.: Знання, 2007. – 314 с.

 5. Гарасим П.М. Фінан­совий, управлінський і податковий облік у господарських товариствах / Гарасим П.М., Журавель Г.П., Хомин П.Я. – Т.: Екон. думка, 2003. – 480 с.

 6. Голов С.Ф. Управлінський облік: Підручник / С.Ф. Голов. — К.: Лібра, 2006. - 704 с.

 7. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет / К. Друри [пер.с англ. под ред. С.А. Табалиной ] – М.: Аудит: ЮНИТИ, 1994. – 560 с.

 8. Іванюта П.В. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік у виробничих підрозділах сільськогосподарських господарюючих суб’єктів: Навчальний посібник / П.В. Іванюта, З.М. Левченко – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 368 с.

 9. Карпова Т.П. Управленческий учет / Т.П. Карпова — М.: Аудит: ЮНИТИ, 1998. — 350 с.

 10. Кондратова И.Г. Основи управленческого учета / И.Г. Кондратова — М.: Финанси и статистика, 1999. — 144 с.

 11. Лень В.С. Управлінський облік: Навчальний посібник / В.С. Лень — К.: Знання-Прес, 2003. - 287 с.

 12. Лишиленко О.В. Бухгалтерський управлінський облік / О.В. Лишиленко - К.: ЦНЛ, 2004. - 254 с.

 13. Миддлтон Д. Бухгалтерский учет и принятие управленческих решений: [пер. с англ.] / Д. Миддлтон — М.: Финансы, 1996. — 408 с.

 14. Нападовська Л.В. Управлінський облік: Підручник / Л.В. Нападовська - К.: Книга, 2004. - 544 с.

 15. Сопко В.В. Бухгалтерський фінансовий та внутрішньогоспо­дарський облік в галузях системи переробної промисловості АПК (на основі національних стандартів) / В.В. Сопко, О.В. Бойко. — К.: Фенікс, 2001. — 468 с.

 16. Ткач В.И. Управленческий учет: международный опыт / В.И. Ткач, В.М.Ткач — М.: Финансы и статистика, 1994. — 144 с.

 17. Хорнгрен Ч.Т. Бухгалтерский учет: управленческий аспект / Ч.Т. Хорнгрен, Дж. Фостер. — М.: Финансы и статистика, 2003. - 416 с.

 18. Шеремет А.Д. Управленческий учет: Учебное пособие / А.Д. Шеремет. - М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2002. - 512 с.


Додаток А

Вибір варіантів завдань для самостійного опрацювання

Порядковий номер за списком у журналі

Теми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

В - 3,5

В - 6,1

В-6,3,1,8

В - 1,6

В - 4,3

В-3,5,7,1

В-8,3,7

В - 5,4

В-4,3,2

2

В - 2,4

В - 3,4

В-2,4,5,7

В - 3,5

В - 3,6

В-9,1,6,7

В-1,4,9

В - 6,3

В-2,4,6,

3

В -1,6

В - 2,5

В-7,1,4,6

В - 2,4

В - 4,1

В-4,11,3,6

В- 2,6,8

В - 2,4

В-1,3,6

4

В -5,2

В -5,3

В-8,3,2,1

В - 1,6

В - 6,2

В-7,2,5,12

В- 6,2,4

В - 4,2

В-2,5,9

5

В - 4,3

В - 6,2

В-3,5,7,1

В - 5,2

В -1,5

В-6,3,2,1

В-1,5,9

В - 5,1

В-3,8,1

6

В - 6,2

В - 1,5

В-5,8,6,1

В - 4,2

В - 5,3

В-4,5,7,8

В- 7,3,8

В - 2,6

В-4,6,8

7

В - 5,1

В - 2,4

В-6,4,1,2

В - 5,1

В - 1,4

В-2,10,6,7

В-1,4,6

В - 1,3

В-6,3,1

8

В - 3,6

В - 6,1

В-1,3,7,6

В - 2,6

В - 2,5

В-4,1,3,12

В -2,3,9

В - 4,2

В-4,5,7

9

В - 4,1

В - 3,5

В-2,4,6,8

В - 1,3

В - 6,1

В-7,2,5,8

В-4,5,7

В - 3,5

В-1,4,6

10

В - 5,3

В - 2,4

В-4,1,3,6

В - 1,5

В - 2,4

В-9,3,2,1

В-6,1,3

В - 2,4

В-8,2,1

11

В - 2,6

В - 1,6

В-7,2,5,8

В - 3,2

В - 6,1

В-10,5,7,4

В-2,8,1

В -1,6

В-5,7,9

12

В - 1,3

В - 5,2

В-6,3,2,1

В - 2,4

В - 3,5

В-3,11,7,8

В-9,1,4

В - 5,2

В-6,3,1

13

В - 3,5

В - 4,3

В-1,5,7,4

В - 4,3

В - 2,4

В-2,1,4,6

В-2,3,5

В - 2,4

В-4,5,7

14

В - 2,1

В - 5,6

В-4,5,2,6

В - 2,5

В -1,6

В-4,1,3,6

В-6,2,7

В - 1,5

В-3,7,6

15

В - 6,4

В - 5,1

В-7,1,4,6

В - 6,1

В -5,2

В-5,3,8,2

В-9,5,1

В - 3,2

В-2,4,8

16

В - 2,5

В - 3,6

В-5,3,8,2

В - 4,3

В - 4,3

В-4,12,7,1

В-7,4,3

В - 2,4

В-9,5,1

17

В - 3,1

В - 4,1

В-4,5,7,1

В - 2,5

В - 2,5

В-5,8,9,1

В-3,6,8

В - 4,3

В-4,3,8

18

В - 5,4

В - 6,2

В-5,8,2,1

В - 3,1

В - 6,1

В-6,4,1,2

В-5,4,1

В - 2,5

В-5,7,4

19

В - 2,3

В - 1,6

В-6,4,1,2

В - 4,5

В - 2,3

В-1,3,7,6

В-6,2,7

В - 6,1

В-6,5,8

20

В - 1,5

В - 4,2

В-1,3,7,6

В - 6,3

В - 1,4

В-2,4,12,8

В-1,5,9

В - 4,3

В-1,4,9

21

В - 4,3

В - 6,3

В-2,4,3,8

В - 2,4

В - 2,3

В-7,2,5,11

В-8,5,3

В - 2,5

В-3,7,6

22

В - 6,2

В - 5,1

В-5,1,6,7

В - 1,5

В - 1,6

В-6,3,12,1

В-4,9,7

В - 3,1

В-6,8,2

23

В - 5,1

В - 4,3

В-4,1,3,6

В - 4,3

В - 2,4

В-10,5,7,4

В-3,8,2

В - 5,4

В-1,3,6

24

В - 3,6

В - 2,5

В-7,2,5,8

В - 6,2

В - 5,3

В-4,5,7,8

В-5,7,1

В - 2,3

В-2,5,8

25

В - 4,2

В - 6,1

В-6,3,2,1

В - 5,1

В - 2,1

В-7,1,4,9

В-8,2,3

В - 1,5

В-3,2,1

26

В - 5,1

В - 2,3

В-4,5,7,8

В - 3,6

В - 4,3

В-6,3,1,8

В- 4,3,9

В - 5,3

В-5,7,4

27

В - 2,6

В - 1,4

В-2,4,6,7

В - 4,2

В - 2,5

В-2,4,5,7

В-2,5,6

В - 6,2

В-5,2,6

28

В - 1,3

В - 2,3

В-7,1,4,3

В - 5,1

В - 6,4

В-7,1,4,6

В-9,7,1

В - 5,1

В-6,3,1

29

В - 4,5

В - 6,2

В-8,3,2,1

В - 2,6

В - 3,2

В-8,3,2,1

В-6,4,3

В - 3,4

В-4,5,7

30

В - 6,3

В - 5,1

В-2,4,6,8

В - 1,3

В - 5,4

В-3,5,7,1

В-1,5,8

В - 6,2

В-1,9,6


1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” студентами денної форми навчання напряму...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи
Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Історія України» для студентів...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні Рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної...
Мікробіологія харчових продуктів : Метод рекомендації до вивч дисц та викон контрол роботи для студ напряму підготовки 051701 “Харчові...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до виконання самостійної роботи
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства»...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації для підготовки бакалаврської роботи студентами...
Вступ
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках самостійної роботи студентів) для судентів денної форми навчання...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами...
«Експлуатація та ремонт підйомно – транспортних, будівельних І дорожніх машин І обладнання»
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка