Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки
НазваМетодичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки
Сторінка8/9
Дата конвертації01.07.2013
Розмір1.23 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Бухгалтерія > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема 9. Облік і контроль за центрами відповідальності

Методичні рекомендації
Центри відповідальності організуються шляхом делегування відповідним підрозділом підприємства певних пов­новажень і відповідальності.

У цьому зв'язку розрізняють такі типи центрів відповідальності:

 1. Центр витрат, керівник якого відповідає (контролює) тільки за витрати підрозділу.

 2. Центр доходу, керівник якого відповідає (контролює) за доходи підрозділу.

 3. Центр прибутку, керівник якого відповідає (контролює) не тільки за витрати, а й доходи підрозділу.

 4. Центр інвестицій, керівник якого відповідає (контролює) як за витрати і доходи, так і інвестиції у власні активи.

Головною метою керівника центру витрат є довгострокова мінімізація витрат, його діяльність оцінюється на підставі кошторису і звіту про фактичні витрати.

Для визначення причин відхилень фактичних витрат від стандартних використовують методи факторного аналізу (ланцюгових підстановок, обчислення різниць та ін.) (див. тему 5).

Для аналізу ефективності роботи центру доходів (напри­клад, відділу збуту) можуть бути використані дані про відхи­лення від реалізації.

А
Загальне відхилення доходу від продажу
наліз відхилень від бюджету продажу може бути здійснений з різною мірою деталізації (рис. 9.1).Відхилення за рахунок ціни

Відхилення за рахунок обсягу продажу

Відхилення за рахунок комбінації продажу

Відхилення за рахунок кількості продажу

Відхилення за рахунок розміру ринку

Відхилення за рахунок частки ринку


Рис 9.1. Деталізація відхилення доходу від продажу
Наведемо формули для розрахунків:

∆ ДЦ = (Цф – Цб) х Опрф, (9.1)

∆ ДОпр = (Опрф – Опрб ) х Цб, (9.2)

∆ ДКомб = Цб х (ПитВпрф – ПитВпрб) х ОпрЗагф, (9.3)

∆ ДКпр = Цб х (ОпрЗагф - ОпрЗагб) х ПитВпрб, (9.4)

∆ ДРР = Цсрб х (РРф - РРб) х ЧРб, (9.5)

∆ ДЧР = Цсрб х (ЧРф - ЧРб) х РРф, (9.6)

де ∆ ДЦ – відхилення доходу за рахунок ціни,

∆ ДОпр – відхилення доходу за рахунок обсягу продажу,

∆ ДКомб - відхилення доходу за рахунок комбінації продажу,

∆ ДКпр - відхилення доходу за рахунок кількості продажу,

∆ ДРР - відхилення доходу за рахунок розміру ринку,

∆ ДЧР - відхилення доходу за рахунок частки ринку,

Цф, Цб – ціна виробу (фактичне і бюджетне значення відповідно),

Опрф, Опрб – обсяг продажу виробу (фактичне і бюджетне значення відповідно),

ПитВпрф, ПитВпрб – питома вага продажу виробу (фактичне і бюджетне значення відповідно),

ОпрЗагф, ОпрЗагб – загальний обсяг продажу виробів (фактичне і бюджетне значення відповідно),

Цсрб – бюджетна середня ціна виробу,

РРф, РРб – фактичний і бюджетний розмір ринку,

ЧРф , ЧРб - фактична і бюджетна частка ринку.

Звіти, які використовуються для оцінки центру прибутку, на­бувають форми звіту про прибуток. Оскільки, такі центри оціню­ються за показником валового прибутку, у звіті наводиться інформа­ція про показники, на підставі яких такий прибуток розраховується:

 1. Чиста виручка від продажу (тобто без ПДВ).

 2. Виробнича собівартість реалізованої продукції.

 3. Валовий прибуток (1 - 2).

При цьому до складу чистої виручки включається не тільки реалізація на сторону, а й так звана умовна реалізація (тобто від­пуск продукції іншим центрам відповідальності даного підпри­ємства за внутрішніми (трансфертними) цінами).

До виробничої собівартості включають прямі матеріальні ви­трати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати й на­кладні витрати даного центру відповідальності.

^ Центр інвестицій можна розглядати як сукупність центру ви­трат і центру прибутку, для нього однаковою мірою прийнятни­ми є ті самі обліково-аналітичні інструменти (або їх комбінації), що і до центрів відповідальності перших двох видів. А зважаючи на те, що найчастіше центром інвестицій є ціле підприємство, то за звітність такого центру править власне фінансовий звіт під­приємства з усіма його формами.

Найпоширенішими показниками, які використовують для оцінки центрів інвестицій є прибутковість інвестованого капіталу, залишковий прибуток.

Прибутковість інвестованого капіталу (ПІК) – це відношення прибутку (П) до інвестованого капіталу (ІК).

ПІК = П / ІК, (9.7)

Залишковий прибуток (ЗалП)– це різниця між фактичним (або бюджетним) прибутком (П) та мінімально необхідним прибутком центру інвестицій (МінНП) або добуток інвестованого капіталу (ІК) і мінімально необхідним прибутком центру інвестицій (МінНП).

ЗалП = П – МінНП, (9.8)

ЗалП = ІК х МінНП, (9.9)

Оборотність активів (ОА) – відношення виручки (Вир) до капіталу (К).

ОА = Вир / К, (9.10)

Трансфертна ціна (ТЦ) – ціна, за якою продукти або послуги одного центру відповідальності компанії передаються іншому центру відповідальності цієї компанії.

Існують три основних методи визначення величини ТЦ:

 1. ТЦ, основані на ринкових цінах;

 2. ТЦ, в основу яких кладуть витрати (собівартість), зокрема: змінні витрати, повні витрати, «собівартість плюс» (наприклад, 120 % повних витрат або 175 % змінних витрат);

 3. Договірні ТЦ.

Найпоширенішим методом є ринковий, але він обмежений на­явністю розвинутого ринку проміжних продуктів і послуг.

При застосуванні цього методу ТЦ визначається за формулою:

ТЦ = ЗВ1 + МД1 (втрата), (9.11)

де ЗВ1 – змінна собівартість одиниці продукції,

МД1 (втрата) – маржинальний дохід на одиницю продукції, який втрачається підрозділом у результаті відмови від зовнішніх продажів.

Вправа 1

Підприємство виготовляє два види продукції: гаманці та портмоне. Далі наведено бюджет продажу на рік, грн.

Стаття

Гаманці

Портмоне

Дохід від продажу

600 000

400 000

Ціна за одиницю

30

80

Наприкінці року була отримана інформація, що загальний фактич­ний дохід від продажу 30 000 од. про­дукції становив 1 225 000 грн. При цьому було продано 20 000 гаманців за ціною 35 грн за одиницю.

Необхідно визначити загальне відхилення доходу, а також відхилення за рахунок цін, обсягу, комбінації та кількості продажу.
Вправа 2

На підставі наведених нижче даних необхідно:

 1. Розрахувати для кожного підрозділу прибутковість капіталу.

 2. Визначити, який підрозділ має кращі результати діяльності.

 3. Розрахувати залишковий прибуток для кожного підрозділу і на підставі цього показника оцінити їхню діяльність.

Показник

Центр інвестицій

А

В

С

Інвестований капітал, грн

4 200 000

2 800 000

3 600 000

Дохід від продажу, грн

16 800 000

8 400 000

30 600 000

Прибуток, грн

672 000

504 000

360 000

Вартість капіталу

10%

10%

10%Вправа 3

Виробничий підрозділ компанії «Посейдон» має такі показ­ники бюджету на наступний рік (тис. грн):

Обсяг продаж (50000 од. • 8 грн/од.) 400

Змінні витрати (50000 од. • 6 грн/од.) 300

Маржинальний доход 100

Постійні витрати 75

Прибуток підрозділу 25

Інвестований капітал у підрозділ 150

Мінімальна бажана норма прибутку на капітал дорівнює витратам на фінансування — 20%.

Необхідно визначити:

 1. очікуваний показник ПІК підрозділу;

 2. очікуваний показник залишкового прибутку підрозділу;

 3. як зміниться показник залишкового прибутку (ЗП) якщо менеджер використає можливість продати 10000 од. продукції по 7,50 грн/од., враховуючи, що змінні витрати залишаються на рівні бюджетних, постійні збільшаться на 5 тис грн, а додаткові інвестиції в капітал становитимуть 20 тис грн;

 4. як зміниться показник прибутку підрозділу, якщо його менеджер прийме рішення про продаж частини запланованої в бюджеті продукції в обсязі 10000 од. другому підрозділу компанії «Посейдон» за ринковою ціною 7,20 грн/од., і як зміниться су­ марний прибуток компанії в цілому;

 5. як зміниться сумарний показник прибутку компанії «Посейдон», якщо менеджер не згодиться продати продукцію за ціною 7,20 грн/од. і замовлення надійде зовнішньому постачальнику і при цьому підрозділ не доб'ється економії постійних витрат.


Вправа 4

Компанія «Лама» має два центри інвестицій: А і Б. Центр А виробляє 200000 деталей, з яких 150000 використовують для внутрішніх потреб компанії, а решту продають на зовнішньому ринку за ціною 25,6 грн за одиницю.

Витрати компанії включають: змінні виробничі витрати 12 грн на одиницю, змінні витрати на збут 3 грн на одиницю (зокрема 1 грн на рекламу), виробничі постійні витрати 300000 грн на місяць (розподіляються на основі обсягу виробництва), постійні витрати на збут 400000 грн на місяць.

Необхідно:

Визначити трансфертну ціну деталі на основі:

 • змінних витрат;

 • виробничої собівартості;

 • змінні виробничі витрати плюс необхідні витрати на збут;

 • ринкових цін.


Вправа 5

Підрозділ підприємства «Сатурн» має можливість додаткових інвестицій на суму 180 тис. грн в основні засоби, які будуть використовуватися протягом наступних 5 років і забезпечать одержання таких сум прибутку по роках відповідно: 9, 9, 14, 64 і 84 тис. грн. Амортизація основних засобів на підприємстві нараховується прямолінійним методом. Залишкової (ліквіда­ційної) вартості після закінчення терміну їх використання не очікується. Вартість капіталу підприємства становить в серед­ньому 16%.

Необхідно визначити очікувані показники ПІК та залишкового прибутку за кожен рік майбутнього використання інвестицій, а також суму чистої приведеної вартості і дати оцінку доцільності нових інвестицій.

Довідково: дисконтний множник для і = 16% становить по роках відповідно: 0,862; 0,743; 0,641; 0,552; 0,476.

ПІК = прибуток 1 року / загальний прибуток за 5 років х 100% (для даної задачі).

Вправа 6

Визначити маржинальний дохід з одиниці продукції і з обсягу продажу центру прибутку за видами продукції виходячи з таких умов (табл. 9.1):

Таблиця 9.1

Показники діяльності центру прибутку

Вид продукції

Обсяг продажу, од.

Ціна за одиницю, грн

Собівартість одиниці, грн

повна

неповна

А

800

5,00

3000

2500

Б

1500

2,00

2000

1600

Вправа 7

Необхідно визначити пропущені дані:

Показник

Центр інвестицій

А

В

С

Продаж, грн

228000

?

?

Операційний прибуток, грн

?

120 000

78 750

Середні операційні активи, грн

?

?

125 000

Прибутковість продажу, %

?

?

21%

Оборотність активів

2,4

3

?

Прибутковість інвестицій, %

42

30

?

Вартість капіталу, %

16

?

?

Залишковий прибуток, грн

?

64 000

61 250

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” студентами денної форми навчання напряму...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи
Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Історія України» для студентів...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні Рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної...
Мікробіологія харчових продуктів : Метод рекомендації до вивч дисц та викон контрол роботи для студ напряму підготовки 051701 “Харчові...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до виконання самостійної роботи
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства»...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації для підготовки бакалаврської роботи студентами...
Вступ
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках самостійної роботи студентів) для судентів денної форми навчання...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами...
«Експлуатація та ремонт підйомно – транспортних, будівельних І дорожніх машин І обладнання»
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка