Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки
НазваМетодичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки
Сторінка7/9
Дата конвертації01.07.2013
Розмір1.23 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Бухгалтерія > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема 8. Бюджетування і контроль

Методичні рекомендації
Бюджет — кількісний план у грошово­му вираженні, підготовлений і прийнятий до певного періоду ча­су, що звичайно показує плановану величину доходу, що повинна бути досягнута, і (або) витрати, які повинні бути понесені протя­гом цього періоду, і капітал, якому необхідно залучити для дося­гнення даної мети.

Бюджети в широкому змісті підрозділяються на два основних види: поточні (операційні) бюджети, що відбивають поточну (виробничу) діяльність підприємства, і фінансовий бюджет, що представляє собою прогноз фінансової звітності. Операційний і фінансовий бюджет утворять генеральний бю­джет підприємства.

Зведений бюджет складається з:

1 - Операційного:

 • бюджет продажу,

 • бюджет виробництва,

 • бюджет операційних витрат;

2 - Фінансового:

 • Бюджет грошових коштів,

 • Бюджетний баланс.

Методика складання зведеного бюджету. Так, виокремлення першим етапом складання бюджету продаж пояснюється тим, що рівень вироб­ництва, обсяги закупівлі запасів і величина операційних витрат безпосередньо визначаються обсягом реалізації.

Бюджет продажу має відображувати обсяг реалізації продукції в натуральних і ва­ртісних показниках за рік (місяць, квартал тощо). Для визначення можливого рівня продажу використовують експертні або статис­тичні методи (індикативний метод, історичний аналіз, функціо­нальний метод тощо). При цьому необхідно врахувати рівень по­питу на продукцію, географію збуту, категорії покупців, сезонні коливання у виробництві тощо.

^ Бюджет виробництва — це план випус­ку продукції в натуральних одиницях на бюджетний період.

Бюджет виробництва формується на підставі даних бюджету продажу з урахуванням зміни залишків готової продукції за формулою:

НОВП = О + ЗГПК - ЗГПП , (8.1)

де НОВП — необхідний обсяг виробництва продукції;

О — обсяг реалізації продукції в майбутньому періоді;

ЗГПК — залишки готової продукції на кінець періоду;

ЗГПП — залишки готової продукції на початок періоду.

Невід'ємними компонентами бюджету виробництва є:

 • бюджет прямих матеріальних витрат;

 • бюджет прямих витрат на оплату праці;

 • бюджет накладних витрат.

Бюджет прямих матеріальних витрат показує, скільки сировини та інших виробничих запасів необхідно для виготовлення запланованої кількості продукції.

Для визначення кількості матеріалів, що необхідно придбати за період, доцільно скористатись формулою:

НКПЗ = КЗпотр+ КЗК - КЗП , (8.2)

де НКПЗ — необхідна кількість придбання запасів;

КЗпотр — кількість виробничих запасів, необхідна для виготовлення продукції;

КЗК — кількість виробничих запасів у залишку на кінець періоду;

КЗП — кількість виробничих запасів у залишку на кінець періоду.

^ Бюджет прямих витрат на оплату праці складається, виходячи з бюджету виробництва.

Для визначення планових витрат на оплату праці очікуваний обсяг виробництва кожного виду продукції помножують на тру­домісткість одиниці продукції, а потім отриману трудомісткість випуску помножують на вартість 1 люд.-год. (тобто середню годинну тарифну ставку).

^ Бюджет накладних виробничих витрат відображає обсяг усіх витрат, пов'язаних із виготовленням продукції, за виключенням прямих витрат. На відміну від прямих витрат, відомості про які мо­жна отримати із технологічних специфікацій на продукцію, наклад­ні виробничі витрати складаються з кількох статей і містять як змінні так і постійні витрати.

Після узгодження бюджетів продажу і виробництва та визначення величини вироб­ничих витрат переходять до складання бюджету собівартості ви­готовленої за період продукції виробництва. З цією метою врахо­вують зміну залишків незавершеного виробництва за період:

СВП = ЗНВП + ВВ – ЗНВК, (8.3)

де СВП - собівартість виготовленої продукції;

ЗНВП - залишок незавершеного виробництва на початок періоду;

ВВ - витрати на виробництво;

ЗНВП - залишок незавершеного виробництва на кінець періоду.

Бюджет собівартості реалізованої продукції за період визначають за формулою:

СРП = ЗГПП + СВП – ЗГПК, (8.4)

де СРП – собівартість реалізованої продукції;

ЗГПП – залишок готової продукції на початок періоду;

СВП – собівартість виготовленої продукції;

ЗГПК - залишок готової продукції на кінець періоду.

^ Бюджети операційних (комерційних) витрат охоплюють витрати, пов'язані з управлінням та збутовою діяль­ністю. Найпростіший шлях для складання бюджету таких витрат полягає у використанні фа­ктичних даних попереднього періоду і коригуванні їх, враховую­чи заплановані зміни умов діяльності підприємства.

^ Бюджетний звіт про фінансові результати по­казує, які доходи заробить підприємство за бюджетний період і які витрати передбачаються для забезпечення запланованого рів­ня діяльності. Зовнішній вигляд зазначеного документа нагадує форму звіту про фінансові результати, затверджену П(С)БО З «Звіт про фінансові результати».

^ Бюджет капітальних інвестицій звичайно планується на строк, який перевищує один рік. Проте під час складання зведеного бюджету необхідно виокремити ту частину капітальних інвестицій, здійснення яких передбачено у бюджет­ному періоді. Основний їх вплив на зведений бюджет полягає в плануванні відповідних грошових потоків.

^ Бюджет грошових коштів визначає грошові пото­ки підприємства протягом бюджетного періоду. базою для складання цього бюджету є бюджет продажу, а також дані інших бюджетів. Для розуміння його побудови корисно пригадати такий взаємозв'язок між фінан­совими показниками, що впливає на грошові потоки:

Форма бюджетного балансу аналогічна формі балансу, що передбачена П(С)БО 2 «Баланс».
Вправа 1

Нижче наведено баланс компанії «Урюк ЛТД» (табл. 8.1).

Таблиця 8.1

Баланс компанії «Урюк ЛТД» на 31 травня 2009 року, грн.

Актив

Пасив

Основні засоби (залишкова вартість)

310 500

Статутний капітал

270 000

Товари

45 000

Нерозподілений прибуток

63 750

Дебітори

81 000

Постачальники

94 500

Поточний рахунок

13 500

Векселі видані

21 750

Баланс

450 000

Баланс

450 000

Компанія складає бюджети на червень і вже підготувала таку попередню інформацію:

 • запланований обсяг продажу становить 300000 грн, зокрема 70% — у кредит. Половина продажу в кредит сплачується в місяці продажу, а решта — в наступному місяці;

 • заплановано придбати матеріали на суму 180 000 грн. 40% придбаних матеріалів оплачується в місяці придбання, а решта — в наступному місяці; заборгованість постачальникам на 30 червня буде сплачено впродовж місяця;

 • запас матеріалів на 30 липня планується в сумі 60 000 грн;

 • витрати обігу заплановано в сумі 111000 грн (зокрема амортизація - 3000 грн);

 • векселі видані будуть сплачені впродовж червня з виплатою відсотка в сумі 150 грн;

 • нове устаткування буде придбано і сплачено в червні за 9 750 грн;

 • у червні компанія отримає кредит банку в сумі 30 000 грн терміном на 6 місяців.

 • податок на прибуток нараховують і сплачують за результатами роботи за рік.

Необхідно:

Скласти бюджет грошових коштів, бюджетний звіт про фінансові резуль­тати і бюджетний баланс.
Вправа 2

Керівник транспортної компанії «Панас» занепокоєний результа­тами діяльності за останній квартал, які наведено нижче, грн:

Стаття

Бюджет

Фактично

Відхилення

1

2

3

4

Дохід від продажу

10 000 000

9 500 000

(500 000)

Пальне

200 000

196 000

4 000

Ремонт і обслуговування

100 000

98 000

2 000

Зарплата водіїв

6 700 000

6 500 000

200 000

Інші змінні витрати

1 000 000

985 000

15 000

Разом змінних витрат

8 000 000

7 779 000

221 000

Зарплата іншого персоналу

200 000

200 000Оренда

200 000

200 000Амортизація

600 000

600 000Інші постійні витрати

200 000

200 000Разом постійних витрат

1 200 000

1 200 000Операційний прибуток

800 000

521 000

(279 000)

Необхідно:

Підготувати для керівника компанії звіт, що пояснює причини відхилень.

Вправа 3

Підприємство «Марс» організовано 1 липня 200_ р. При створенні у липні місяці підприємство отримало готівкою внески до ста­тутного капіталу 300000 грн, з яких у цьому ж місяці закупило і оплатило основні засоби на суму 250000 грн. Заплановано такі обсяги продажів на наступні дев'ять місяців (фізичних одиниць):

VIII - 500, XI - 800, II - 900,

IX - 600, XII - 900, III - 800,

X - 700, І - 900, IV - 700.

Ціна за одиницю (100 грн.) прийнята постійною на весь бюджетний період. Продаж планується здійснювати на умовах місячного кредитування. Запас готової продукції на кінець міся­ця повинен бути достатнім для виконання плану продажів на­ступного місяця.

Закупівлі сировини планується здійснювати в кредит термі­ном на один місяць. Необхідний запас сировини на кінець міся­ця повинен точно відповідати плановій потребі для виробництва у наступному місяці. Вартість сировини становить 40 грн на од. продукції.

За розрахунками, витрати прямої праці складуть 20 грн на одиницю готової продукції. Зарплата виплачується два рази на місяць: 50% у поточному місяці, а 50% — у наступному.

Виробничі накладні витрати передбачено у розмірі 20000 грн щомісячно, з яких 3000 грн припадає на амортизацію основних за­собів. Невиробничі накладні витрати плануються на суму 11000 грн. за місяць, з яких 1000 грн. припадає на амортизаційні відрахування.

Передбачається, що всі поточні виплати, крім спеціально застережених, здійснюються у тому місяці, коли понесені витрати.

Необхідно:

1) - скласти бюджети на перші шість місяців роботи підприємства (липень-грудень):

 • запасів готової продукції у натуральному вимірнику;

 • запасів сировини у натуральному і грошовому вимірниках;

 • дебіторської заборгованості;

 • кредиторської заборгованості;

 • коштів;

2) - пояснити методику виконаних розрахунків.
Вправа 4

Визначити причини відхилення суми прибутку на підставі порівняння фактичного та бюджетного звіту про прибутки і збитки, для чого скласти і проаналізувати гнучкий бюджет.

У звітності підприємства «Озон» є такі показники за мину­лий рік:

Показник

Бюджетний звіт

Фактичний звіт

Обсяг виробництва і реалізації продукції, од.

1000

900

Обсяг реалізації (доход від реалізації), грн

100000

92000

Витрати сировини, м / грн

40000 / 40000

37000 / 36900

Оплата праці, люд.-год. / грн

5000 / 20000

4375 / 17500

Постійні накладні витрати, грн

20000

20700

Прибуток від основної діяльності, грн

20000

16900


Підготувати висновки за результатами аналізу, згрупувавши окремо сприятливі та несприятливі відхилення.

Вправа 5

На підставі наведених бюджетних даних необхідно визначити:

а) заплановану величину витрат підприємства на закупівлю сировини за період;

б) заплановану величину платежів постачальникам за придбану сировину.

Показник

Сума,

тис. грн

Залишки сировини на 01.01.200_ р.

62

Залишки сировини на 31.12.200_ р.

75

Запланований обсяг використання сировини за період

220

Заборгованість постачальникам за придбану сировину станом на 01.01.200_ р.

48

Заборгованість постачальникам за придбану сировину станом на 31.12.200_ р.

60

Вправа 6

Нижче подано гнучкий бюджет підприємства «Малка» за умови, що рівень виробничої діяльності становитиме стосовно запланованого максимального обсягу діяльності відповідно 70 % та 80 %.

Показник

70 % запланованого обсягу діяльності, грн

80 % запланованого обсягу діяльності, грн

Продаж

700 000

800 000

Собівартість продажу

420 000

480 000

Валовий прибуток

280 000

320 000

Інші операційні витрати (45000 грн становлять постійні витрати)

185 000

205 000

Витрати на податок на при­буток (25 %)

23 750

28 750

Чистий прибуток

71 250

86 250


Необхідно скласти гнучкий бюджет за рівня діяльності 90% від запланованого обсягу.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” студентами денної форми навчання напряму...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи
Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Історія України» для студентів...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні Рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної...
Мікробіологія харчових продуктів : Метод рекомендації до вивч дисц та викон контрол роботи для студ напряму підготовки 051701 “Харчові...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до виконання самостійної роботи
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства»...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації для підготовки бакалаврської роботи студентами...
Вступ
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках самостійної роботи студентів) для судентів денної форми навчання...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами...
«Експлуатація та ремонт підйомно – транспортних, будівельних І дорожніх машин І обладнання»
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка