Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки
НазваМетодичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки
Сторінка6/9
Дата конвертації01.07.2013
Розмір1.23 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Бухгалтерія > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема 7. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських рішень

Методичні рекомендації
Ухвалення поточних (оперативних) рішень базується на концепції диференційного аналізу. Цей підхід передбачає виділення диференційних доходів та диференційних витрат, тобто таких показників, величина яких за певних умов може відрізнятися від тієї величини, яка виникла б за інших умов.

^ Диференційні доходи являють собою додаткові доходи, отримані внаслідок зростання обсягу продажу.

Диференційні витрати — додаткові витрати, що пов'язані з додатковим виготовленням або реалізацією продукції. Диференційний аналіз ураховує всі витрати (як змінні, так і постійні), що змінюються під впливом конкретного рішення Отже, диференційні дані яв­ляють собою різницю між альтернативними рішеннями.

З метою досягнення поставлених перед підприємством цілей керівництву слід ухвалювати певні рішення, що стосуються насамперед поточної діяльності. Найпоширенішими се­ред них є рішення щодо:

 • спеціального замовлення;

 • розширення чи скорочення діяльності;

 • виготовлення напівфабрикатів у власному виробництві чи придбання їх на стороні;

 • методу визначення ціни продукту (послуги).

Рішення щодо спеціального замовлення означає прийняття або відмову від одноразового замовлення на виготовлення про­дукції (надання послуг), яке передбачає використання вільних виробничих потужностей підприємства, але ціна, за яку виробле­на при цьому продукція (виконані послуги) буде реалізована, є нижча за звичайну ціну або навіть менша за собівартість вироб­ництва цієї продукції (виконання послуг).

Для прийняття рішен­ня щодо спеціального замовлення необхідно визначити собівартість виробництва одиниці продукції, яка базується на релевантних витра­тах, та порівняти її з ціною, що пропонується. При цьому релевант­ними можуть бути як постійні, так і змінні витрати. У разі, якщо ціна спеціального замовлення більша, ніж релевантні виробничі витрати на одиницю продукції, спеціальне замовлення слід прийняти.

^ Рішення щодо розширення чи скорочення діяльності перед­бачає вибір певного сегмента діяльності та проведення аналізу доцільності розширення або скорочення обсягу його діяльності. Сегментом може виступати продукція, тип замовника, географіч­ний район або інший елемент діяльності підприємства.

Необхідність рішення стосовно скорочення діяльності найчастіше виникає за наявності у підприємства збиткового сегмента, оскільки традиційно вважа­ється, що ліквідування такого сегмента та (або) заміна його ін­шим сегментом збільшить прибуток підприємства в цілому. Про­те для прийняття зазначеного типу рішення необхідно з'ясувати, чи покриває збитковий сегмент свої власні витрати. При цьому «критичним» кількісним показником, який обґрунтовує необхід­ність його ліквідації, можна вважати відсутність у нього маржинального доходу. Звідси, релевантними будуть дані про всі прямі витрати сегмента, тобто як змінні, так і постійні, які безпосеред­ньо пов'язані з ним.

^ Рішення щодо виготовлення напівфабрикатів у власному виробництві чи придбання їх на стороні полягає у встановлен­ні більш вигідних умов діяльності підприємства та визначенні величини можливої економії витрат.

Для прийняття рішення стосовно виготовлення напівфабрикатів у власному виробництві чи придбання їх на стороні необхідно порівняти ціну придбання одного напівфабрикату з витратами на його виготовлення власни­ми силами. При цьому релевантними даними будуть: купівельна Ціна за одиницю, змінні витрати на виробництво одиниці та частка постійних виробничих витрат, якої можна уникнути. Крім того, Слід враховувати можливі витрати, наприклад, дохід від передачі вільних виробничих потужностей в оренду, який буде втрачено у разі продовження власного виробництва. Якщо підприємство розглядає можливість відмовитися від закупівлі необхідних компоне­нтів і розпочати власне виробництво, крім виробничих витрат мо­жуть зрости також адміністративні та інші витрати.

^ Рішення щодо ціноутворення є необхідною умовою здійс­нення підприємницької діяльності, оскільки прибутковість бізне­су безпосередньо залежить від установлення оптимальної ціни продажу за існуючих величини витрат, комбінації та обсягу про­дажу. Тому одне з основних питань управління діяльністю під­приємства — встановлення ціни, яка б забезпечила задовільний рівень рентабельності.

Процес ціноутворення скла­дається з кількох етапів, одним із яких є встановлення кінцевої ціни продажу.

Приблизно 50 % підприємств віддають перевагу застосуванню методів, орієнтованих на витрати. Серед них найпоширенішими є визначення кінцевої ціни на основі принципу «витрати плюс» та ціноутворення на основі цільового прибутку. В загальному виг­ляді ціна продажу розраховується за формулою:

Ц = В +Нац, (7.1)

де Ц – ціна, В - витрати, Нац - націнка.

У разі встановлення ціни за принципам «витрати плюс» ціна продажу встановлюється на основі витрат підприємства, збільше­них на певну величину націнки, яка відповідає запланованій нормі прибутковості. Обсяг продажу при цьому до уваги не береться.

У разі ціноутворення на основі цільового прибутку встанов­лення ціни продажу має забезпечити отримання запланованої ве­личини прибутку за певного обсягу реалізації. Величину націнки та значення відсотка націнки розраховують у такий спосіб:

Нац = В х % нац (7.2)

де Нац - націнка, В - витрати, % нац - відсоток націнки.

% нац = (ЗП + Внвкл) / (Орр х Вб1), (7.3)

де ЗП – запланований прибуток,

Внвкл - витрати, що не включаються до базових,

Орр - річний обсяг реалізації,

Вб1 - базові витрати на одиницю продукції.
Вправа 1

Мале підприємство «Рубін» щоквартально розміщує замов­лення на різні канцелярські товари. Щодо одного виду запасів є такі відомості:

а) річні витрати матеріалів — 5000 од.;

б) мінімальний розмір замовлення — 500 од.;

в) вартість одиниці запасів — 200 грн.

Відомо, що матеріали витрачаються рівномірно протягом року і в середньому половина закуплених матеріалів зберігається на складі. Вартість зберігання становить 25% від вартості всього запасу. Середня вартість розміщення одного замовлення 1250 грн.

Необхідно:

 • скласти таблицю релевантних витрат на зберігання матеріалів та виконання замовлень на цей вид матеріалів для кожного рівня замовлень (від 4 до 12 протягом року) і визначити оптимальну кількість замовлень;

 • визначити економічний розмір замовлення та відсоток економії витрат, якого можна досягти за рік при використанні системи оптимального розміру замовлення.


Вправа 2

Підприємство «Забава» випускає новий вид дитячих ігра­шок. Свою продукцію воно продає оптовим покупцям і має річний оборот 600 тис. грн. Комплект іграшок коштує 36 грн, змінні витрати — 18 грн, постійні — 6 грн на комплект. Від реалізації кожного комплекту іграшок підприємство має 12 грн прибутку. Витрати на капітал оцінюються в 15%. Середній період пога­шення дебіторської заборгованості становить 30 днів.

Підприємство бажає збільшити обсяг продажів, вважаючи, що цього можна досягти, якщо запропонувати більші терміни кредитування клієнтів. Можливі три варіанти рішення:

Варіант рішення

1-й

2-й

3-й

Збільшення терміну кредитування, дн.

10

20

30

Збільшення обсягу продажів, тис. грн.

30

45

50


^ Необхідно визначити, який з наведених варіантів кращий для підприємства.
Вправа 3

Фірма «Довіра» надає своїм клієнтам кредит терміном 30 дн. Половина клієнтів (за вартістю) оплачують кредит вчасно. Реш­та клієнтів погашають кредит в середньому протягом 70 дн. Річний обсяг продаж фірми становить 3650 тис. грн і розподіляється рівномірно протягом року. Сума банківського овердрафту стано­вить 600 тис. грн під 12% річних.

Керівництво фірми розглядає питання про шляхи зменшен­ня дебіторської заборгованості, для чого планує запропонувати своїм клієнтам 2% знижки при оплаті боргу протягом 30 дн. Аналіз показує, що це дасть можливість зменшити суму безнадійних боргів на 30 тис. грн за рік. При цьому половина тих клієнтів, які зараз вносять плату протягом 70 дн., будуть сплачувати її за 30 дн. Решта, тобто з загальної кількості клієнтів, будуть погашати борг протягом 70 дн.

Необхідно визначити:

 1. суму дебіторської заборгованості за старою і новою формами розрахунків;

 2. вартість для фірми нової схеми розрахунків (за сумою наданих знижок);

 3. суму вигоди від надання знижок;

 4. приблизну еквівалентну річну вартість знижок у відсотках;

 5. доцільність введення нової форми розрахунків.


Вправа 4

Аудиторська компанія «Андерсон хаус» пропонує три види послуг: аудит, ведення бухгалтерського обліку на під­приємстві та консалтинг з питань оподаткування. Нижче наведені дані про фінансові результати, отримані від надання кожного з цих видів робіт (тис. грн):

Показник

Види послуг

Консалтинг

Ведення бухгалтерського обліку

Аудит

Доход від надання послуг

300

400

500

Змінні витрати

250

300

350

Маржинальний дохід

50

100

150

Постійні витрати

50

60

80

Операційний прибуток

0

40

70


Результати напряму, пов'язаного з консалтингом, викликають занепокоєння. Тому розглядається варіант припинення цієї діяльно­сті та збільшення обсягу робіт із ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Якщо припинити надавати послуги з консалтингу, то 60 % постійних витрат, пов'язаних з цією послугою, вдасться зеко­номити. Також очікується, що дохід від надання послуг ведення бу­хгалтерського обліку на підприємстві клієнту зросте на 40 %, а по­стійні витрати, пов'язані з наданням цієї послуги, збільшаться на 10 %. Доходи і витрати від аудиту не зміняться.

Необхідно підготувати звіт, який обґрунтує доцільність такої пропозиції.

Пояснення. Розв'язання задачі пов'язано з визначенням диференційного прибутку (збитку) у процесі прийняття рішення стосовно ліквідації через порівняння диференційних доходів і витрат.
Вправа 5

Підприємство «Моряк» виготовляє і реалізує вітрильники, для чого у постачальника придбаються готові вітрила. Вартість комплекту вітрил для одного вітрильника становить 280 грн. Протягом звітного року підприємство «Моряк» працювало на рівні 70% своїх виробничих можливостей і виготовило 1000 вітрильників. Для завантаження вільних виробничих потужностей керівництво підприємства вирішило розглянути дві пропозиції. Перша стосується виготовлення комплектів вітрил власними силами. Можливі витрати на виробництво одного комплек­ту вітрил становитимуть, грн: парусина — 100, пряма зарплата — 80, постійні виробничі накладні витрати — 120. Друга пропозиція пов'язана з можливістю передачі в оренду вільного обладнання. В цьому разі річна сума орендної плати, яку отримає під­приємство «Моряк», становитиме 80 000 грн.

Яке рішення має прийняти керівництво підприємства «Моряк»? Обґрунтуйте Вашу відповідь необхідними розрахунками.

Пояснення. Для порівняння обох пропозицій їх необхідно об'єднати у такий спосіб: закупівля на стороні та передача віль­ного обладнання в оренду, з одного боку, та виробництво, що до­зволяє задіяти 30 % раніше не задіяних виробничих потужностей, з іншого. Зверніть увагу, що інформація про постійні виробничі витрати є нерелевантною.
Вправа 6

Корпорація «Чероки» виробляє медичне устатку­вання, ціна реалізації якого 350 грн за одиницю. Постійні наклад­ні витрати за рік становлять 215 тис. грн. Дані про інші витрати підприємства подано нижче:

Показник

На одиницю, грн

Прямі матеріали

130

Пряма заробітна плата

70

Змінні виробничі накладні

30

У звітному періоді корпорація отримала замовлення на виготовлення додатково 2000 одиниць продукції. Прийняття цього замовлення не вплине ані на основний обсяг реалізації на існуючому сегменті ринку, що становить 3000 одиниць, ані на обсяг постійних витрат.

На підставі наведеної інформації необхідно визначити:

а) мінімальну ціну продажу додаткової партії медичного устаткування, яку може прийняти корпорація «Чероки» для отримання додаткового прибутку;

б) який прибуток (збиток) отримає корпорація «Чероки», якщо ціна за одиницю медичного устаткування буде встановлена на рівні 260 грн.

Пояснення. Основним вихідним пунктом при розв'язанні є той факт, що інформація про постійні витрати — нерелевантна.
Вправа 7

Фірма «Побутмаш» виготовляє та реалізує два види продукції — барометри і термометри, використовуючи всі вироб­ничі потужності:

Показник

Барометр

Термометр

Ціна, грн

25

18

Змінні витрати на одиницю, грн

15

12

Час виготовлення, год

4

2


Попит на обидва види продукції перевищує його пропонуван­ня з боку виробників. Для виготовлення одного барометра необ­хідно витратити вдвічі більше годин праці, ніж для виробництва одного термометра. Загальний час роботи персоналу обмежений 80 000 год на місяць, а постійні витрати становлять 120 000 грн.

Необхідно на підставі наведених даних визначити оптимальну виробничу програму. Обґрунтуйте відповідь розрахунками.

Пояснення. Необхідно визначити маржинальний дохід на одиницю обмежуючого чинника по кожному виду продукції.
Вправа 8

Підприємство «Харлан» встановлює ціну продажу нового продукту «X». Обліковий відділ надав такі дані:

Показник

На одиницю, грн

Прямі матеріали

2

Пряма заробітна плата

4

Змінні накладні виробничі виграти

1

Постійні накладні виробничі витрати (300 000 грн / 100 000 од.)

3

Змінні витрати на збут

2

Постійні адміністративні витрати (400 000 грн /100 000 од.)

4


На підставі наведених даних визначити:

а) ціну продажу, якщо націнку встановлено на рівні 110 % до повних витрат підприємства;

б) відсоток націнки для збереження ціни, визначеної в па), якщо він розраховується на основі змінних виробничих витрат.

Пояснення. Для розрахунку невідомих показників слід скористатися формулами (7.1) та (7.2). Базовими витратами виступатимуть послідовно повні витрати та змінні виробничі витрати підприємства.
Вправа 9

Фабрика «Полуботок» виготовляє два види взуття: чоловіче та жіноче, про які є така інформація, грн:

Показник

Взуття

Чоловіче

Жіноче

Середня ціна

30

72,5

Витрати: • Прямі матеріали

15

7,5

 • Пряма зарплата

2,5

15

 • Змінні виробничі витрати

3,9

18,8

 • Змінні витрати на управління та збут

1,6

1,2


Фабриці бракує кваліфікованих робітників, які зараз задіяні у виробництві обох видів продукції й мають однакову погодинну оплату праці.

Необхідно визначити, який виріб є прибутковішим і пояснити, чому.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” студентами денної форми навчання напряму...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи
Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Історія України» для студентів...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні Рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної...
Мікробіологія харчових продуктів : Метод рекомендації до вивч дисц та викон контрол роботи для студ напряму підготовки 051701 “Харчові...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до виконання самостійної роботи
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства»...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації для підготовки бакалаврської роботи студентами...
Вступ
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках самостійної роботи студентів) для судентів денної форми навчання...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами...
«Експлуатація та ремонт підйомно – транспортних, будівельних І дорожніх машин І обладнання»
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка