Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки
НазваМетодичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки
Сторінка5/9
Дата конвертації01.07.2013
Розмір1.23 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Бухгалтерія > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема 6. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку

Методичні рекомендації
Зв'язок між витратами, обсягом діяльності та прибутком мож­на відобразити двома шляхами: за допомогою формул (матема­тичний підхід) або у вигляді графіків (графічний підхід).

^ Математичний підхід. У найпростішому вигляді залежність прибутку від величини витрат і обсягу діяльності виглядає так:

ОП =ЗагД – ЗагВ, (6.1)

ОП = К х (Ц – ЗВ1) – ПВ, (6.2)

^ Маржинальний дохід являє собою різницю між доходом від реалізації та змінними витратами підприємства. Чим більше обсяг реалізації, тим вищий маржинальний до­хід отримає підприємство і тим більша величина ввійде до прибутку після покриття постійних витрат.

МД1 = (Ц – ЗВ1), (6.3)

КМД = МД / Вир = МД1 / Ц, (6.4)

Он = (ПВ + ОП) / МД1, (6.5)

Огр = (ПВ + ОП) / КМД, (6.6)

ТБгр = ЗВ1 х К – ПВ = ПВ / КМД, (6.7)

ТБн = ПВ / МД1 , (6.8)

ТБ% - ПВ / (КМД х 100 / Д), (6.9)

Зміц = О – ТБ, (6.10)

КЗміц = Зміц / О, (6.11)

ОП = Зміц х КМД, (6.12)

КОпВ = МД / ОП, (6.13)

де ОП – операційний прибуток,

ЗагД – загальні доходи,

ЗагВ – загальні витрати,

ЗВ – змінні витрати,

ЗВ1 - змінні витрати на одиницю продукції,

К - кількість продажу,

Ц – ціна продукції,

ПВ - постійні витрати,

МД – загальний маржинальний дохід,

МД1 - маржинальний дохід на одиницю продукції,

КМД - Коефіцієнт маржинального доходу,

О, Он , Огр - обсяг реалізації (в натуральних чи грошових одиницях),

ТБ, ТБгр, ТБн, ТБ% – точка беззбитковості (у грошовому, натуральному вимірнику або у відсотках),

Д – дохід від реалізації,

Зміц – запас міцності,

КЗміц - коефіцієнт запасу міцності,

КОпВ – коефіцієнт операційного важеля.

^ Графічний підхід. Оскільки аналіз «витрати — обсяг діяльності — прибуток» охоп­лює різноманітні зв'язки, то для їх відображення застосовують кілька графіків:

1) графік беззбитковості;

2) графік маржинального доходу;

3) графік прибутку.

^ Графік беззбитковості демонструє рівень постійних та змінних витрат і величину доходу від продажу за різних обсягів діяльності підприємства і відповідно динаміку зміни величини прибутку. За допомогою цього графіку можна одержати повне уявлення про за­лежність між доходами й витратами господарюючого суб'єкта. Для його формування необхідно послідовно відобразити три лінії:

  • лінію постійних витрат, що наноситься паралельно горизонтальній осі;

  • лінію загальних витрат, яка створюється шляхом додавання до величини постійних витрат змінної складової. В свою чергу, лінія змінних витрат будується з початку координат з використанням ще одного значення обсягу діяльності;

  • лінію доходу від реалізації, яка також формується за допомогою двох значень обсягу діяльності.

Для побудови графіка маржинального доходу спочатку ві­дображають лінію змінних витрат, потім — паралельно до неї лі­нію загальних витрат і, нарешті, лінію доходу від реалізації.

^ Графік прибутку показує очікуваний зв'язок між загальною су­мою витрат та виручкою за різних обсягів продажу Він складається лише з однієї лінії — лінії прибутку, що будується на підставі зна­чень прибутку за двох обсягів діяльності.
Вправа 1

Підприємство «Крим» випускає один вид продукції. Макси­мальний можливий обсяг виробництва — 100000 од. продукції за рік (проектна потужність). Засновники вважають, що прибуток до оподаткування повинен складати 10% доходу від реалізації. Ціна реалізації продукції — 5,6 грн за одиницю. Змінні витрати на весь випуск складають 340000 грн, постійні — 190000 грн.

Необхідно визначити:

 • обсяг виробництва в точці беззбитковості;

 • суму прибутку при максимально можливому обсязі виробництва;

 • як повинен змінитися кожен з наведених нижче показників (при інших незмінних) для досягнення прибутку на рівні 10% від обсягу реалізації за існуючого обсягу виробництва:

а) ціна реалізації;

б) сума постійних витрат;

в) сума змінних витрат;

 • який з наведених варіантів є найбільш привабливим для досягнення заданої суми прибутку.


Вправа 2

Підприємство «Піано» виробляє музичні інструменти, одна з моделей яких є досить перспективною і має значний попит. Витрати на цю модель у звітному році складали (грн):

Змінні на один інструмент:


Постійні сукупні:

- матеріали

230

- загальновиробничі

19500

- оплата праці

80

- збутові

5500

- загальновиробничі

60

- адміністративні

6800

- збутові

50
Ціна реалізації одного виробу (інструменту) — 950 грн.

^ Необхідно визначити:

1) критичний обсяг виробництва та реалізації продукції у натуральному та грошовому вимірниках;

2) суму прибутку від реалізації 65 інструментів;

3) скільки інструментів необхідно реалізувати, щоб одержати 9540 грн прибутку;

4) як зміниться сума прибутку, якщо обсяг реалізації зросте на 20% проти вказаного у п. 2, а ціна продажу зменшиться на 50 грн;

5) як зміниться критичний обсяг виробництва, якщо постійні витрати зростуть на 4770 грн;

6) скільки треба продати інструментів, щоб отримати 13960 грн прибутку, якщо змінні витрати на одиницю продукції зменшаться на 10%.
Вправа 3

Студентська їдальня обслуговує відвідувачів комплексними обідами ціною 7 грн. Витрати їдальні на придбання продуктів харчування для приготування одного обіду складають 4 грн. Постійні витрати їдальні (утримання персоналу, комунальні пла­тежі і т. ін.) досягають 600 грн за тиждень.

^ Необхідно визначити:

 1. витрати їдальні всього та з розрахунку на одного відвідувача (окремо змінні та постійні) при різній кількості відвідувачів за тиждень: 1, 10, 100, 200, 300 (в межах релевантного діапазону);

 2. зобразити на графіку та проаналізувати поведінку постійних і змінних витрат у загальній сумі та з розрахунку на одного відвідувача;

 3. критичний обсяг (точку беззбитковості) для їдальні (за кількістю відвідувачів та сумою виручки);

 4. який прибуток буде мати їдальня, якщо кількість відвідувачів становитиме 300 чол. за тиждень;

 5. скільки бажано мати відвідувачів, щоб прибуток їдальні досяг 600 грн за тиждень.


Вправа 4

Підприємство «Зодіак» виробляє два види продукції з таки­ми показниками:

Показник

Вид продукції

А

Б

Обсяг виробництва і реалізації, од.

500

1000

Ціна реалізації, грн за одиницю продукції

200

400

Змінні витрати, грн на одиницю продукції

120

290

Постійні витрати, грн

100000


Адміністрація підприємства розглядає питання про доціль­ність зміни структури виробництва і реалізації продукції, а саме: збільшення обсягу продукції А до 800 од. при зменшенні про­дукції Б до 700 од. Очікується, що це не вплине на суму пос­тійних витрат, ціну реалізації та змінні витрати на одиницю про­дукції.

^ Необхідно визначити:

 • маржинальний доход та операційний прибуток до і після зміни структури реалізованої продукції;

 • критичний обсяг виробництва (точку беззбитковості) до і після зміни структури продукції;

 • дати пропозиції про доцільність зміни структури виробництва і реалізації продукції.


Вправа 5

Компанія «Металіст» виробляє металеві конструкції, які про­дає по 500 грн за одиницю, при змінних витратах — 450 грн/од. Максимальна виробнича потужність обладнання компанії — 10000 виробів за рік. Постійні витрати компанії — 260000 грн за рік.

Визначити:

 • очікуваний фінансовий результат при реалізації 10000 виробів за рік;

 • ціну реалізації, при якій підприємство не буде мати ні збитку, ні прибутку (ціну беззбитковості);

 • ціну реалізації, яка забезпечить одержання прибутку 500000 грн.Вправа 6

Є такі дані про роботу одного з підприємств винкомбинату за звітний період:

а) виручка (доход) від реалізації, грн 1921370

б) змінні витрати на виробництво, грн:

 • пряма оплата праці 214282

 • основна сировина і матеріали 602272

 • допоміжні матеріали 336268

Разом: 1152822

в) постійні витрати, грн:

 • оплата праці обслуговуючого персоналу 142854

 • оплата праці службовців 118196

 • загальнозаводські витрати 52744

 • загальні та адміністративні витрати 66000

 • відсотки за позики та інші позикові кошти 82500

 • нарахована амортизація основних засобів 115940

Разом : 665134

г) прибуток до оподаткування (операційний) 103414

У звітному році вироблено 384274 пляшки вина, у новому році обсяг виробництва планується довести до 500000 пляшок, що відповідає виробничій потужності підприємства. Це забезпе­чить дохід від реалізації продукції 2500 тис. грн. Структура до­ходів і витрат при цьому не зміниться і сума прибутку зросте не набагато, навіть при незмінних постійних витратах.

Власники підприємства вважають, що прибуток повинен складати не менше 8—9% від виручки, інакше вкладати капітал у таке підприємство недоцільно. Необхідно визначити:

 1. критичний обсяг виробництва (точку беззбитковості) для звітного періоду;

 2. суму операційного прибутку при максимально можливому обсязі виробництва;

 3. як повинні змінитися наведені нижче показники, щоб при виробництві 500000 пляшок вина досяги операційного прибутку 175 тис. грн (при незмінних інших показниках):

а) ціна реалізації;

б) постійні витрати;

в) змінні витрати;

4) який з розглянутих варіантів є найбільш прийнятним для підприємства.
Вправа 7

Підприємство «Калина» планує розпочати виробництво но­вого виду продукції. Виробничий відділ пропонує два варіанти технології, які забезпечують ідентичну якість продукції. Відділ маркетингу пропонує встановити ціну реалізації нової продукції на рівні 30 грн за одиницю.

Розрахункові витрати на виробництво становитимуть:

Виробничі витрати

Варіант технології

1-й

2-й

Витрати на одиницю продукції, грн:- прямі матеріальні витрати

5,00

5,60

- прямі витрати на оплату праці

6,00

7,20

- змінні загальновиробничі витрати

3,00

4,80

- змінні витрати на збут

2,00

2,00

Витрати на весь обсяг виробництва, грн:- постійні виробничі витрати

244000

132000

— постійні витрати на збут

50000

50000


^ Необхідно визначити:

 1. критичний обсяг виробництва (точку беззбитковості) для кожного варіанту технології;

 2. обсяг виробництва у натуральних вимірниках, при якому фінансові результати від реалізації продукції будуть рівними в обох варіантах;

 3. дати висновки про доцільність застосування окремих варіантів технології за різних умов діяльності (при різних обсягах виробництва).


Вправа 8

Ковбасний цех м'ясокомбінату випускає і продає напівкопчену ковбасу «Одеська» за ціною 36 грн за 1 кг. Проектна по­тужність цеху 5000 кг ковбаси за місяць. Змінні витрати на 1 кг ковбаси складають 20 грн, постійні витрати цеху 20500 грн за місяць.

^ Необхідно визначити:

 1. поріг рентабельності (точку беззбитковості) у натурально­му та грошовому вимірнику і у відсотках до проектної потужності;

 2. суму прибутку, запас міцності та коефіцієнт запасу міцності при досягненні проектної потужності;

 3. ціну реалізації, яка забезпечить беззбитковість виробництва при досягненні проектної потужності;

 4. ціну реалізації, при якій підприємство отримає 5 грн прибутку з кожного кг проданої продукції при максимальному обсязі виробництва;

 5. суму прибутку, який одержить м'ясокомбінат при виробництві 4500 кг ковбаси за місяць.


Вправа 9

Підприємство «Забава» виготовляє чоловічі та жіночі костюми. Показники його роботи за звітний період складають:

Показник

Вид продукції

Разом

чоловічі костюми

жіночі костюми

Обсяг виробництва і реалізації, шт.

700

500

1200

Ціна реалізації, грн

400

450

X

Змінні витрати на одиницю продукції, грн

260

280

X

Постійні витрати, грн

X

X

100000

^ Необхідно визначити:

 1. точку беззбитковості у натуральному і грошовому вимірниках;

 2. суму прибутку підприємства при заданому співвідношенні та обсягу виробництва окремих видів продукції, а також при збільшенні питомої ваги жіночих костюмів до 50% загального обсягу виробництва у натуральних вимірниках.

Вправа 10

Підприємство «Крекінг-завод» виготовляє три види продукції в одному виробничому процесі (спільному) і реалізує їх з такими показниками:

Показник

Вид продукції

А

Б

В

Ціна реалізації, грн за одиницю продукції

0,8

0,90

1,10

Змінні витрати на одиницю продукції, грн

0,6

0,75

1,00

Питома вага окремих видів продукції у загальному обсязі виробництва, %

50

40

10


Постійні витрати підприємства за місяць становлять 25500 грн, фактичний обсяг виробництва всіх видів продукції разом — 400000 од.

^ Необхідно визначити:

1) точку беззбитковості, запас міцності та коефіцієнт запасу міцності;

2) обсяг реалізації кожного виду продукції для отримання загальної суми чистого прибутку 12750 грн (при ставці оподаткування прибутку — 25%).
Вправа 11

Компанія «Укрман» планує в наступному році досягти обсягу продажів 600000 грн. Витрати плануються в таких розмірах (грн):

Стаття витрат

Змінні

Постійні

Прямі матеріальні

160000

-

Прямі на оплату праці

140000

-

Загальновиробничі

60000

90000

Маркетингові

24000

36000

Адміністративні

6000

4000

Загальногосподарські

-

10000

Разом

390000

140000

^ Необхідно визначити:

 1. критичний обсяг реалізації продукції (точку беззбитковості) у грошовому вимірнику, запас міцності і коефіцієнт запасу міцності;

 2. маржинальний доход та операційний прибуток підприємства у плановому періоді.


Вправа 12

Звіт компанії «Інвест-Аудит» за минулий рік має такі показ­ники (грн):

 • доходи від надання послуг 50000

 • змінні витрати 35000

 • постійні витрати 25000

 • операційний прибуток (збиток) (10000)

Процентне співвідношення суми змінних витрат до суми до­ходу від надання послуг залишається незмінним (70%).

Необхідно визначити:

 1. який доход (виручку) треба мати, щоб за даних умов досягти беззбитковості діяльності;

 2. який доход (виручку) треба мати, щоб досягти точки беззбитковості за умови, що постійні витрати зростуть на 10000 грн;

 3. який доход (виручку) треба мати, щоб при зростанні постійних витрат на 10000 грн одержати 5000 грн прибутку.1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” студентами денної форми навчання напряму...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи
Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Історія України» для студентів...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні Рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної...
Мікробіологія харчових продуктів : Метод рекомендації до вивч дисц та викон контрол роботи для студ напряму підготовки 051701 “Харчові...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до виконання самостійної роботи
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства»...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації для підготовки бакалаврської роботи студентами...
Вступ
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках самостійної роботи студентів) для судентів денної форми навчання...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами...
«Експлуатація та ремонт підйомно – транспортних, будівельних І дорожніх машин І обладнання»
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка