Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки
НазваМетодичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки
Сторінка2/9
Дата конвертації01.07.2013
Розмір1.23 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Бухгалтерія > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема 2. Класифікація і поведінка витрат

Методичні рекомендації
Головним об’єктом аналізу в процесі управління є витрати. Тому класифікація витрат дуже важлива для розуміння того, як ними управляти. Зазвичай вирізняють три напрями класифікації витрат, в основу якої покладено принцип: різні витрати – для різних цілей (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Класифікація витрат залежно від управлінських цілей

Завдання (ціль) управлінського обліку

Групування витрат

Оцінка запасів та визначення фінансового результату

Вхідні (невичерпані) і вихідні (вичерпані); прямі і непрямі; основні і накладні; витрати на продукцію і витрати періоду

Прийняття рішень і планування

Релевантні і не релевантні; постійні і змінні; дійсні і можливі (альтернативні); середні і маржинальні; планові і непланові витрати

Контроль виконання завдань

Контрольовані (регульовані) і неконтрольовані (нерегульовані)


^ Функція витрат – це математичний опис взаємозв’язку між витратами та їх фактором. Визначення функції витрат дає мож­ливість передбачити майбутні витрати організації (підприємства).

Якщо при аналізі емпіричних даних виявляється прямолінійна залежність, то рівняння набуває вигляду:

у = а + bх, де (2.1)

у – сукупні (загальні) витрати;

а – сукупні постійні витрати;

b – змінні витрати на одиницю продукції (діяльності);

х – значення фактора витрат.

Використовують наступні методи визначення функції витрат:

 • метод технологічного (інженірінгового) аналізу;

 • метод аналізу рахунків;

 • метод візуального пристосування (графічний);

 • метод аналізу діапазону обсягів діяльності (мінімаксний, вищої-нижчої точки);

 • регресійний аналіз (статистичний метод);

 • спрощений статистичний аналіз.

Метод технологічного (інженірінгового) аналізу передбачає визначення функції витрат шляхом аналізу організаційно-техно­логічних процесів, які призводять до виникнення витрат та пов'я­заних з ними результатів діяльності. Такий аналіз потребує детального вивчення всіх операцій, їх доцільності, визначення найнеобхідніших операцій, потреби ресурсів та оцінки адекватності їх використання. Він є своєрідним функціонально-вартісним аналізом діяльності. Це – єдиний метод оцінки витрат, зорієнтований на майбутні операції і не потребує вивчення мину­лої діяльності.

^ Метод оцінки на основі аналізу рахунків передбачає підхід до оцінки витрат на основі вивчення і використання даних бухгалтер­ських рахунків. Рахунки за попередні періоди досліджують стосовно кожного виду витрат, які потрібно оцінити щодо їх класифікації на постійні та змінні. На основі моделі поведінки витрат у мину­лому й досягнутого рівня ділової активності підприємства визна­чають ступінь залежності витрат відносно зміни обсягу діяльності, що дає можливість виділити змінні та постійні витрати. Минулу оцінку витрат коригують на кумулятивні темпи інф­ляції, обсяг випуску, інші параметри діяльності, щоб одержана таким чином оцінка відображала перспективні умови. Цей метод оцінки широко використовується на практиці.

^ Графічний метод (метод візуального пристосування) пе­редбачає підхід до оцінки витрат, коли значення витрат за минулі звітні періоди наносять на графік відповідно до певних обсягів діяльності. На наступному етапі аналітик візуально проводить пряму лінію, беручи до уваги всі точки графіка.

^ Метод аналізу діапазону обсягів діяльності (мінімаксний метод, метод вищої-нижчої точки) – це метод визначення функції витрат на підставі припущення, що змінні витрати є різницею між загальними витратами за найвищого та найнижчого рівнів діяльності. Він дає можливість аналізувати діапазон обсягу діяльності, використовуючи при цьому лише її максимальний та мінімальний обсяги (хmax та хmin) і відповідно пов’язані з ни­ми сукупні витрати (уmax та уmin):

b = (уmax - уmin) : (хmax - хmin). (2.2)

^ Регресійний аналіз включає в себе всі результати спостере­жень з метою визначення рівнянь, які найточніше відповідають розміру змінної та постійної складових сукупних витрат. При йо­го застосуванні для визначення функції витрат загальну суму ви­трат розглядають як змінну величину, залежну від чинника, який виступає незалежною величиною. Лінійний взаємозв’язок між за­лежною і незалежною величинами можна описати за допомогою математичного виразу (рівняння регресії): у = а + bх.

Для визначення функції використовують метод найменших квадратів, який дозволяє підібрати такі параметри рівняння, що задають пряму, найбільш наближену до емпіричних даних, тобто який дає змогу розрахувати елементи а і b так, що сума квадратів відстані від усіх точок сукупності, яка вивчається, до лінії регре­сії є найменшою. Це досягається шляхом розв’язання системи рів­нянь:
∑у = na + b∑x

∑xy = a∑x + b∑x2 , (2.3)
де n – кількість спостережень.

Наведену систему рівнянь розв’язують у такій послідовності:

 1. Розраховують значення ∑у, ∑x, ∑xy, ∑x2, n.

 2. Здійснюють підставляння розрахованих величин у рівняння.

 3. Розв’язують систему рівнянь для ставки змінних витрат (b).

 4. Розв’язують одне з рівнянь для визначення загальної суми постійних витрат (а).

Слід наголосити, що сукупні експлуатаційні витрати можуть змінюватися не тільки під впливом фактора обсягу діяльності, але й кількості обладнання, терміну його служби, часу роботи механіків, які обслуговують це обладнання тощо. У даному випадку доцільно скористатися методикою багатофакторного регресійного аналізу, який враховує вплив на зміну витрат декіль­кох факторів і перетворює формулу лінійного регресійного аналізу y = а + bх у наступну:

Y =a + b1*x1 + b2*x2 + … + bn*xn, (2.4)

де:

х1, х2, х3,...,хn – різні фактори, що впливають на поведінку витрат.

^ Спрощений статистичний аналіз – це метод визначення функції витрат, що передбачає розподіл показників на дві групи, виходячи зі зростання значення х, та розрахунок постійних витрат на основі середніх значень х і у.

Величину постійних витрат визначають за формулою:

а = (Y0Х1 – Y1Х0) : (Х1 – Х0), (2.5)

де Y0 і Y1 – середні значення витрат;

Х0 і Х1 – середні значення обсягу діяльності.
Вправа 1

ТОВ „Дельта” щомісяця сплачує за користування телефонним зв’язком 800 грн плюс 0,32 грн за кожний дзвінок. Упродовж січня було 5800 дзвінків, а в лютому – 4750 дзвінків.

Необхідно:

 1. Розрахувати витрати підприємства за користування телефоном у січні та лютому.

 2. Розрахувати середні витрати на один дзвінок у січні та лютому.

 3. Розподілити витрати за січень на постійні та змінні.

 4. Визначити маржинальні витрати на один додатковий дзвінок у січні.


Вправа 2

ВАТ «Автомобіліст» має такі показники роботи одного ав­томобіля:

 • балансова вартість на початок року 6000 грн

 • ліквідаційна вартість після двох років використання 2000 грн

 • витрати на технічне обслуговування (2 рази за рік) 120 грн

 • запасні частини з розрахунку на 1000 км пробігу 20 грн

 • вартість ліцензії (за рік) 80 грн

 • страхові платежі (за рік) 150 грн

 • заміна автошин після 25000 км пробігу (4 шини по 37,50 грн) 150 грн

 • вартість 1 л бензину (10 л на 100 км пробігу) 3 грн

Необхідно поділити витрати на змінні та постійні і скласти таблицю витрат за рік при різних обсягах пробігу автомобіля (5000, 10000, 20000, 30000 км) та визначити для кожного рівня:

  1. загальну суму витрат, у т. ч. змінних та постійних;

  2. витрати на 100 км пробігу, у т. ч. змінні та постійні.


Вправа 3

У табл. 2.2 наведено витрати ТОВ „Копі-центр” за десять місяців 20__ року.

Таблиця 2.2

Витрати ТОВ „Копі-центр”

Місяць

Загальні витрати, грн

Кількість копій

Січень

1500

1600

Лютий

2000

2000

Березень

3000

2700

Квітень

2500

2400

Травень

3000

2600

Червень

2500

2400

Липень

3500

2800

Серпень

2800

2300

Вересень

2500

2300

Жовтень

1500

1600


Необхідно:

 1. Визначити функцію витрат підприємства шляхом регресійного аналізу.

 2. Встановити надійність такої функції.


Вправа 4

Час роботи трьох магазинів „Сувеніри”, розташованих у курортній зоні, залежить від кількості туристів.

В таблиці 2.3 наведено інформацію про час роботи магазинів та витрати на утримання їх за останні шість місяців.

Таблиця 2.3

Вихідні дані для визначення функції витрат

Місяць

Час роботи, годин

Витрати, грн

Січень

450

1350

Лютий

400

1300

Березень

500

1600

Квітень

550

1620

Травень

600

1700

Червень

700

1900


Необхідно:

1. Визначити функцію витрат на утримання магазинів трьома методами: вищої-нижчої точки; візуального пристосування; найменших квадратів.

2. Упродовж липня магазини працюватимуть 800 годин. Слід передбачити витрати на утримання магазинів, скориставшись функціями витрат, визначеними різними методами.
Вправа 5

Визначити функцію витрат за допомогою спрощеного статистичного аналізу, маючи такі дані (табл. 2.4).

Таблиця 2.4

Вихідні дані для визначення функції витрат

Тиждень

Машино-години

Витрати на обслуговування устаткування, грн

1

102

15850

2

132

18165

3

93

15060

4

107

13755

5

90

11550

6

144

21840

7

117

17700

8

69

10130

9

123

19750

10

141

15480

11

98

11280

12

72

14445

Вправа 6

Використовуючи вихідні дані, наведені в попередньому завданні (табл. 2.4), необхідно:

1. Визначити функцію витрат на обслуговування устаткування методами вищої-нижчої точки та найменших квадратів.

2. Упродовж наступного тижня час роботи устаткування становитиме 148 машино-годин. Слід передбачити витрати на його утримання, скориставшись функціями витрат, визначеними методами вищої-нижчої точки та найменших квадратів.
^ Тема 3. Система обліку і калькулювання за повними витратами

Методичні рекомендації
Під час виконання вправ (№№ 1 – 8) до теми 3 необхідно за Методичними рекомендаціями з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 18 травня 2001 р. № 132 (зі змінами і доповненнями) ознайомитись із порядком обліку витрат і особливостями калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг) на сільськогосподарських підприємствах.
Вправа 1

Витрати на вирощування картоплі за звітний рік становлять 87640 грн. Отримано від урожаю: стандартної картоплі 430 ц, нестандартної – 65 ц (0,3 корм. од.), стебел для силосування – 401 ц в оцінці за розрахунково-нормативними витратами на їх заготівлю на суму 3853 грн. Середня собівартість кормових буряків, вирощених у господарстві, складає 15,46 грн, а їх поживність – 0,12 корм. од.

Визначити собівартість 1 ц стандартної і нестандартної картоплі.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” студентами денної форми навчання напряму...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи
Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Історія України» для студентів...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні Рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної...
Мікробіологія харчових продуктів : Метод рекомендації до вивч дисц та викон контрол роботи для студ напряму підготовки 051701 “Харчові...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до виконання самостійної роботи
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства»...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації для підготовки бакалаврської роботи студентами...
Вступ
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках самостійної роботи студентів) для судентів денної форми навчання...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами...
«Експлуатація та ремонт підйомно – транспортних, будівельних І дорожніх машин І обладнання»
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка