Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки
НазваМетодичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки
Сторінка1/9
Дата конвертації01.07.2013
Розмір1.23 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Бухгалтерія > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра бухгалтерського обліку


Методичні рекомендації

для виконання самостійної роботи

студентами напряму підготовки

6.030509 «Облік і аудит»

з дисципліни «Управлінський облік»

Миколаїв – 2010

Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Управлінський облік» розробили:

Сіренко Н.М. – к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку

Боднар О.А. – асистент кафедри бухгалтерського обліку

Мельник О.І.– асистент кафедри бухгалтерського обліку

Лесік І.М. – асистент кафедри бухгалтерського обліку


Рецензенти:

Данік Н.В.- кандидат економічних наук, доцент, кафедри фінансів обліково- фінансового факультету Миколаївського державного університету
Гудзинський О. Д. – доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту ім. Й.С. Завадського Національного університету біоресурсів і природокористування України

Відповідальний за випуск – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри бухгалтерського обліку Миколаївського державного аграрного університету Дубініна М.В.

Розглянуто на засіданні кафедри бухгалтерського обліку

протокол № 5 від «17» грудня 2010 р.


Друкується за рішенням методичної комісії обліково-фінансового факультету МДАУ протокол № 5 від «20» січня 2010 р.
ЗМІСТ


Загальні положення

4

Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку

5

Тема 2 Класифікація і поведінка витрат

14

Тема 3. Система обліку і калькулювання за повними витратами

20

Тема 4. Система обліку і калькулювання за змінними витратами

25

Тема 5. Система обліку і калькулювання за нормативними витратами

32

Тема 6. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку

38

Тема 7. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських рішень

48

Тема 8. Бюджетування і контроль

57

Тема 9. Облік і контроль за центрами відповідальності
^ ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

72

Список рекомендованої літератури

72

ДОДАТКИ

74^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Потенційні можливості студента можуть в повній мірі проявитися і реалізуватися лише при раціональній самоорганізації учбової діяльності.

При цьому самостійна робота - це обов'язковий різновид пізнавальної діяльності студентів. Самостійна робота з дисципліни включає роботу з основною та спеціальною методичною літературою для закріплення набутих і здобуття нових знань та вмінь, виконання індивідуального завдання.

Самостійна робота сприяє: поглибленню і розширенню знань; формування інтересу до пізнавальної діяльності; оволодінню прийомами процесу пізнання; розвитку пізнавальних здібностей. Тому вона стає на сьогодні головним резервом підвищення ефективності підготовки майбутніх спеціалістів.

Методичні рекомендації розроблені відповідно до робочої навчальної програми з дисципліни «Управлінський облік» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».

Метою даних рекомендацій є закріплення і поглиблення студентами знань набутих у процесі вивчення лекційного матеріалу, а також одержання практичних навичок щодо застосування прийомів і методів управлінського обліку у сільському господарстві та інших галузях народного господарства.

Виконання завдань ґрунтується на матеріалах лекцій та рекомендованих навчально-методичних матеріалах. Найменування підприємств, цифрові та інші дані, приведені в завданнях, умовні.

Завдання для самостійного виконання з кожної теми, передбаченої робочою програмою, визначається студентом, виходячи з його порядкового номеру за журналом (додаток А). Наприклад, при порядковому номері за журналом 1 завданнями із першої теми для студента будуть вправи 3 та 5.

Самостійна робота студента має конкретний результат, вона підлягає перевірці, захисту і оцінюванню. Кожне вірно виконане завдання оцінюється в 1 бал. Таким чином, загальна кількість балів за виконання всіх завдань – 24.
^ Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку

Методичні рекомендації
Розробка та реалізація ринкових принципів і впровадження нових механізмів ринкової системи в Україні спричинили необхідність перегляду підходів до формування інформаційної системи, на основі якої приймаються управлінські рішення.

В економічно розвинутих країнах така система відома як управ­лінський облік. У Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» дається визначення управлінського обліку як синоніма внутрішньогосподарського обліку, тобто системи обробки і підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством.

При організації управлінського обліку важливим є усвідомлення місця та ролі рахунків управлінського обліку в загальній системі рахунків. Стосовно цього у світовій практиці виділено два підходи до побудови плану рахунків: автономний (двоколовий, дворядний) та інтегрований (однорядний).

^ Автономний підхід передбачає виокремлення двох автономних систем рахунків відповідно до цілей фінансового та управлінського обліку, а зв’язок між ними здійснюється за допомогою парних контрольних рахунків одного й того самого найменування, що носять назву рахунків-екранів.

Інтегрований підхід полягає в тому, що рахунки фінансового та управлінського обліку кореспондують у межах єдиної системи рахунків.

Існування двох підходів до побудови плану рахунків привело до застосування трьох систем обліку витрат і доходів:

  • загальної;

  • інтегрованої;

  • переплетеної.

Одна система відрізняється від іншої підходом до побудови плану рахунків, методом обліку запасів, порядком обліку витрат і доходів, особливостями організації управлінського обліку, зв’язком між рахунками фінансового й управлінського обліку, а також сферою її застосування (табл.1.1).

Таблиця 1.1

Основні характерні ознаки систем обліку витрат і доходів

Ознаки

Системи обліку

Загальна

Інтегрована

Переплетена

Побудова плану рахунків

Використовується спрощений план рахунків

Застосовується одноколовий (інтегрований) план рахунків

Використовується двоколовий план рахунків (окреме ведення рахунків фінансового та виробничого обліку, які не кореспондують один з одним)

Метод обліку запасів

Застосовують періодичний облік запасів

Застосовують безперервний облік запасів

Застосовують безперервний облік запасів

Порядок обліку витрат і доходів

Достатньо вести облік витрат за елементами в цілому по підприємству.

Є можливість достовірно визначити фінансовий результат за період через спеціальну систему записів

Крім обліку витрат за елементами, необхідним є ще й облік витрат за статтями калькуляції, видами продукції, центрами відповідальності тощо. Доходи, як правило, обліковують за видами, тобто джерелами походження.


Крім обліку витрат за елементами, необхідним є ще й облік витрат за статтями калькуляції, видами продукції, центрами відповідальності тощо. Доходи, як правило, обліковують за видами, тобто джерелами походження.

Зазвичай сума прибутку за даними виробничого обліку не збігається з величиною прибутку фінансового обліку.

Зв’язок між рахунками фінансового й управлінського обліку

Використовується спрощений план рахунків

„Вмонтовування” рахунків виробничого обліку в загальну систему рахунків, в результаті чого вони кореспондують із рахунками фінансового обліку

Взаємозв’язок фінансового та виробничого обліку досягається за допомогою спеціальних контрольних рахунків. У фінансовому обліку використовують „Контрольний рахунок виробничого обліку”, у а виробничому обліку – „Контрольний рахунок фінансового обліку”.

Сфера застосування

Підприємства торгівлі, сфери послуг, а також невеликі промислові підприємства, що виробляють однорідну продукцію

Більшість промислових підприємств США, Великобританії, Канади та інших країн англо-саксонської групи

Переважно країни континентальної Європи


^ Загальну систему обліку зазвичай застосовують підприємства торгівлі, сфери послуг, а також невеликі промислові підприємства, що виробляють однорідну продукцію. При загальній системі обліку використовується спрощений план рахунків, аналогом якого є план рахунків, рекомендований Мінфіном України для малих підприємств. Для цієї системи характерне застосування періодичного обліку запасів, коли на рахунках запасів відображають лише залишки на початок і кінець періоду. Однак, незважаючи на відсутність даних про надходження і витрачання запасів за період, є можливість достовірно визначити фінансовий результат за період через спеціальну систему записів. При загальній системі достатньо вести облік витрат за елементами в цілому по підприємству.

Інтегровану систему обліку, яка забезпечує калькулювання собівартості окремих видів продукції та контроль витрат на її виробництво, використовують більшість промислових підприємств США, Великобританії, Канади та інших країн англосаксонської групи. Це досягається через „вмонтовування” рахунків виробничого обліку в загальну систему рахунків, в результаті чого вони кореспондують із рахунками фінансового обліку. Таким чином, застосовується одноколовий (інтегрований) план рахунків, принципи побудови якого знайшли відображення у розробці національного плану рахунків України.

^ Переплетена система обліку передбачає окреме ведення рахунків фінансового та виробничого обліку, які не кореспондують один з одним (використовується двоколовий план рахунків). Взаємозв’язок фінансового та виробничого обліку досягається за допомогою спеціальних контрольних рахунків. У фінансовому обліку використовують „Контрольний рахунок виробничого обліку”, у а виробничому обліку – „Контрольний рахунок фінансового обліку”. Ці рахунки мають протилежні побудову і віддзеркалюють одне одного. Зазвичай сума прибутку за даними виробничого обліку не збігається з величиною прибутку фінансового обліку. Це пояснюється тим, що в системі виробничого обліку формується прибуток від основної діяльності підприємства, а в системі рахунків фінансового обліку відображуються ще й прибутки та збитки від інших операцій, зокрема одержані та сплачені відсотки, дивіденди тощо. А відтак виникає необхідність в узгодженні прибутку. Використання переплетеної системи обліку обмежується переважно країнами континентальної Європи.

При інтегрованій і переплетеній системі застосовують безперервний облік запасів, як це прийнято традиційно в Україні. Для цих систем необхідним є ще й облік витрат за статтями калькуляції, видами продукції, центрами відповідальності тощо. Доходи, як правило, обліковують за видами, тобто джерелами походження.
Вправа 1

Компанія „Манчестер-М” застосовує переплетену систему обліку.

Є така інформація про залишки на початок періоду, наведені в регістрах виробничого обліку:

Таблиця 1.2

Залишки на початок періоду у компанії „Манчестер-М”

Рахунок

Дебет

Кредит

Контрольний рахунок фінансового обліку

Незавершене виробництво

Матеріали

Готова продукція


20650

9310

4320

34280

Разом

34280

34280


У звітному періоді відбулися такі господарські операції:

Таблиця 1.3

Господарські операції за звітний період у компанії „Манчестер-М”

№ з/п

Зміст операції

Сума, грн

1.

Надійшли матеріали від постачальника

42286

2.

Нарахована оплата праці:

- робітникам основного виробництва (пряма)

- загальновиробничому персоналу (непряма)

- персоналу відділу збуту

- адміністративному персоналу21444

7135

6157

10106

3.

Відображено інші адміністративні витрати

8213

4.

Відображено інші загальновиробничі витрати

9680

5.

Відображено інші витрати на збут

6217

Продовження таблиці 1.3

6.

Відпущено матеріали зі складу:

- в основне виробництво (прямі витрати)

- на потреби з реалізації продукції

- на адміністративні потреби


37291

3958

2307

7.

Розподілено і списано виробничі накладні витрати

?

8.

Оприбуткована на склад готова продукція

81280

9.

Відображено собівартість реалізованої продукції

73500

10.

Відображається сума доходу від реалізації

144650

11.

Списано на фінансові результати собівартість реалізації

?


12.

Списані адміністративні витрати

?

13.


Списані витрати на збут

?

14.

Визначено та відображено фінансовий результат

?


Необхідно: зробити відповідні записи на рахунках виробничого обліку.
Вправа 2

Навести порядок відображення господарських операцій на бухгалтерських рахунках при використанні переплетеної системи обліку в інтерпретації до діючої в Україні системи обліку .

Таблиця 1.4

Господарські операції за вересень 20__ р.

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн

1.

Одержано матеріали від постачальника (в кредит)

26000

2.

Витрачено матеріали на:

- основне виробництво

- загальновиробничі цілі

- загальногосподарські та адміністративні цілі

- витрати на реалізацію продукції


18000

4000

2000

500Разом

24500

3.

Нарахована оплата праці:

- працівникам основного виробництва (пряма)

- загальновиробничому персоналу

- адміністративному і загальногосподарському персоналу

- працівникам відділу збуту24000

16000

4000

2000
Разом

46000

Продовження таблиці 1.4

4.

Отримано кошти для виплати зарплатні в касу

46000

5.

Вирахування з оплати праці податків та інших обов'язкових платежів

6900

6.

Видана оплата праці готівкою

38500

7.

Нарахована амортизація основних засобів:

- загальновиробничого призначення

- адміністративного призначення

- збутового призначення


6000

2000

500Разом

8500

8.

Розподіляються і списуються загальновиробничі витрати

26000

9.

Одержана з виробництва готова продукція за фактичною собівартістю

64000

10.

Списується собівартість реалізованої продукції

57000

11.

Відображається сума доходу від реалізації продукції

84000

12.

Відображається сума непрямих податків та зборів

14000

13.На фінансові результати виробничого обліку списуються:

- собівартість реалізації

- доход від реалізації

- адміністративні та загальногосподарські витрати

- витрати на реалізацію


?

?

?

?

Разом
14.

Визначено і списано фінансовий результат від основної діяльності

?


Вправа 3

Компанія „Едельвейс” застосовує інтегровану систему обліку. Баланс компанії на 31 червня 20__ року і дані про її запаси на цю дату наведено відповідно у табл. 1.3 і 1.4. Інформацію про господарські операції компанії за липень узагальнено в табл. 1.5.

Таблиця 1.5

Баланс компанії „Едельвейс” на 31 червня 2009 року, тис грн

Актив

Пасив

Основні засоби

180000

Вкладений акціонерний капітал (прості акції)

250000

Запаси

70000

Зобов’язання за випущеними облігаціями

50000

Грошові кошти

50000

Баланс

300000

Баланс

300000Таблиця 1.6

Розшифровка залишків запасів

№ з/п

Запаси

Сума, тис грн

На 31.06.2009

На 31.07.2009

1.

Сировина

52000

25000

2.

Незавершене виробництво

8000

6300

3.

Готова продукція

10000

20000
Разом

70000

51300


Таблиця 1.7

Господарські операції за липень

№ з/п

Зміст операції

Сума,

тис грн

1.

Придбано сировину у постачальників

18100

2.

Витрачено сировину на виробничі потреби

45100

3.

Нарахована оплата праці:

а) робітникам основного виробництва

б) загальновиробничому персоналу

в) керівництву компанії


15100

5100

6100

Всього

?

4.

Нараховано амортизацію:

а) обладнання та будівель виробничого призначення

б) обладнання та будівлі офісу3100

1100

Всього

?

5.

Сплачені витрати:

а) ремонт верстатів

б) відсотки за облігаціями

в) реклама

г) транспортування готової продукції покупцям


400

200

600

800

Всього

?

6.

Розподілено і списано виробничі накладні витрати

8600

7.

Оприбуткована на склад готова продукція

70500

8.

Відображено собівартість реалізованої продукції

60100

9.

Відображається сума доходу від реалізації покупцям

90100

10.

Списано на фінансові результати отримані доходи

?

11.

Списано на фінансові результати собівартість реалізації

?


12.

Списано на фінансові результати витрати періоду

?

13.

Відображено чистий прибуток

?


Необхідно: відобразити наведені господарські операції на бухгалтерських рахунках при використанні інтегрованої системи обліку.

Вправа 4

Використовуючи вихідні дані попередньої вправи, необхідно навести порядок відображення господарських операцій (табл. 1.8) на бухгалтерських рахунках при використанні переплетеної системи обліку (на рахунках фінансового та виробничого обліку).

Таблиця 1.8

Господарські операції за липень

№ з/п

Зміст операції

Сума,

тис грн

1.

Придбано сировину у постачальників

18100

2.

Нараховано заробітну плату персоналу


26300

3.

Нараховано амортизацію


4200


4.

Сплачені витрати:

а) операційні

б) відсотки за облігаціями1800

200


5.

Реалізовано продукцію покупцям

90100

6.

Відображено запасів на початок періоду

70000

7.

Відображено запасів на кінець періоду

51300

8.

Списано витрати звітного періоду:

а) покупки

б) оплата праці

в) амортизація

г) інші операційні витрати


18100

26300

4200

1800

Всього

?

9.

Списано дохід звітного періоду

?

10.

Відображено чистий прибуток у фінансовому обліку

?

11.

Відображено витрати звітного періоду на рахунках

виробничого обліку:

а) покупки

б) нарахована заробітна плата

в) амортизація

г) інші операційні витрати18100

26300

4200

1800

Всього

?

12.

Відображено дохід звітного періоду на рахунках виробничого обліку

90100

13.

Списано витрачені на виробництво матеріали

45100

14.

Списано виробничі накладні витрати

8600

15.

Оприбуткована на склад готова продукція

70500

16.

Відображено собівартість реалізованої продукції

60100

17.

Списано на фінансові результати собівартість реалізації

?

18.

Списано на фінансові результати витрати періоду

?

19.

Відображено чистий прибуток від операційної діяльності за даними виробничого обліку

?

Вправа 5

Прибуток, відображений у фінансовому обліку ТОВ „Оксамит”, дорівнює 11287 грн, а за даними виробничого обліку він склав 5954 грн.

Аналіз рахунків свідчить про такі відмінності в показниках за даними виробничого і фінансового обліку (табл. 1.9):

Таблиця 1.9

Показники

Виробничий облік

Фінансовий облік

Амортизація

9826

10520

Оцінка запасів на:- початок періоду

27510

25500

- кінець періоду

18218

18750

Прибуток від продажу основних засобів

-

850

Отримані дивіденди

-

2635


Необхідно: узгодити суми прибутку, відображені у фінансовому та виробничому обліку.
Вправа 6

Чистий прибуток за звітний період ВАТ „Смарагд” за даними фінансового обліку становить 55776 грн, а за даними виробничого обліку – 61488 грн. Є така інформація про оцінку запасів, грн:

Запаси

Виробничий облік

Фінансовий облік

Матеріали:

- на початок періоду

- на кінець періоду


20463

16449


21777

15384

Готова продукція:

- на початок періоду

- на кінець періоду


39873

34290


38715

33393


Необхідно: узгодити суми прибутку, відображені у фінансовому та виробничому обліку.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” студентами денної форми навчання напряму...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи
Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Історія України» для студентів...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні Рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної...
Мікробіологія харчових продуктів : Метод рекомендації до вивч дисц та викон контрол роботи для студ напряму підготовки 051701 “Харчові...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до виконання самостійної роботи
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства»...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації для підготовки бакалаврської роботи студентами...
Вступ
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках самостійної роботи студентів) для судентів денної форми навчання...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами...
«Експлуатація та ремонт підйомно – транспортних, будівельних І дорожніх машин І обладнання»
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка