Методичні рекомендації до самостійної роботи при вивченні дисципліни «Бухгалтерський облік»
Скачати 198.29 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до самостійної роботи при вивченні дисципліни «Бухгалтерський облік»
Дата конвертації28.06.2013
Розмір198.29 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Бухгалтерія > Методичні рекомендації
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний університет технологій та дизайну
КОЛЕДЖ
Затверджую:

Заст. директора Коледжу КНУТД

_________ О.І.Малахова

«___»___________ 20___ р.
для організaції самостійної роботи студентів
з дисципліни «Бухгалтерський облік»
для підготовки студентів спеціальностей

5.03050901 «Бухгалтерський облік»
за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст

(денна та заочна форма навчання)

Київ 2012

Методичні рекомендації до самостійної роботи при вивченні дисципліни «Бухгалтерський облік»

Мета - засвоєння студентом названого курсу, що є основою для подальшого документального спостереження, відображення і контролю господарських активів і капіталу, господарських процесів і їх результатів, а також інтерпретації і передачі інформації про господарську діяльність підприємства (установи, організації), внутрішнім та зовнішнім користувачам для прийняття оптимальних рішень.

Виконання самостійної роботи, ознайомлення з рекомендованою літературою дасть змогу майбутньому економісту засвоїти роль бухгалтерського обліку.
^ ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Самостійна робота студентів над навчальною дисципліною «Бухгалтерський облік» включає:

1. Вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання за наступним переліком:
^ ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ ТА МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

1. Різні підходи до розуміння предмета бухгалтерського обліку в спеціальній літературі.

2. Об’єкти бухгалтерського обліку і їхня залежність від галузевих особливостей господарювання і форм власності.

3. Різні підходи до визначення методу бухгалтерського обліку в спеціальній літературі.

Література [1, 2, 3, 7, 8, 10, 16]
^ ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

1. Інформаційний зміст балансу, його аналітичні властивості.

2. Залежність структури і змісту балансу від галузевих особливостей і форм власності

Література [1, 2, 3, 7, 10, 16]
^ ТЕМА 3. СИСТЕМА РАХУНКІВ ТА ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС

1. Різні підходи до визначення рахунків і подвійного запису в спеціальній літературі.

2. Історичні передумови виникнення подвійного запису.

3. Зв’язок системи рахунків з іншими елементами методу бухгалтерського обліку.

Література [1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 16]
2. Рішення завдань для самостійної роботи.:

Вправи для самостійної роботи

Вправа 1. Які з наведених подій охоплюють оперативний, статистичний або бухгалтерський облік:

 • визначення рівня продуктивності праці;

 • вихід працівників на роботу;

 • одержання від постачальника матеріалів;

 • забезпеченість працівників підприємства житлом;

 • рівень температури плавки у печах;

 • за актом ліквідовані основні засоби?

Вправа 2. Визначте види вимірників: гроші в касі — 30 грн; бензин — 100 л; цвяхи — 100 кг; відпрацьований робітниками час — 12 людино-днів; вантажівки — 10 шт.; паливо — 100 грн; лампи — 20 шт.; запасні частини — 80 грн; матеріали — 50 грн; дошки — 50 м3; витрати на ремонт — 40 людино-год.

Вправа 3. Які з перелічених користувачів належать до зовнішніх, а які до внутрішніх: ділові партнери, аудиторські контори, банки, менеджери, покупці й замовники, цільові фонди, фінансові аналітики, власники, інвестори, постачальники, керівники підрозділів, податкові органи, суд, державна статистика, управлінський персонал, працівники підприємства, комісії і комітети Верховної Ради?

Вправа 4

Підприємством протягом місяця здійснені наступні операції:

1) продані акції власної емісії на суму 20 000 грн за грошові кошти,

2) придбано обладнання на суму 4000 грн. Протягом зазначеного періоду сплачено в оплату заборгованості за обладнання

1000;

3) придбані запаси на суму 12 000 грн, на умовах відстрочення платежу;

4) сплачена оренда складського приміщення за звітний період 5 000 грн;

5) сплачено страховій компанії послуги зі страхування майна за наступний місяць — 600 грн;

6) надійшли кошти від покупців в оплату заборгованості за готову продукцію, реалізовану в попередньому місяці — 5 500 грн;

7) нарахована амортизація обладнання за поточний місяць.

Необхідно: визначити, які зміни (збільшення або зменшення) викликають зазначені операції в структурі балансу підприємства.

Вправа5. Визначити як зазначені операції відображаються на рахун­ках бухгалтерського обліку:

 

Дебет рахунка Кредит рахунка

Відвантажена покупцям готова продукція (кошти не надійшли)

Придбані запаси у постачальників за грошові кошти

Виплачена працівникам заробітна плата за попередній місяць

Отримані кошти від покупців за продукцію, відва нтажену в минулому місяці

Отримано грошові аванси від покупців

За рахунок короткострокової банківської позики сплачена заборгованість постачальнику за раніше отримані товари

Нараховано проценти за користування банківською позикою за поточний місяць

Нарахована заробітна плата працівникам за поточний місяць

Сплачено вартість підписки на періодичне видання на наступний квартал

В оплату заборгованості за раніше отримані акції внесено устаткування

 

Вправа 6

Баланс та Звіт про фінансові результати підприємства за два останні роки діяльності містять таку інформацію:

Баланс

на 31.12.2000

на 31.12.2001

Основні засоби (первісна вартість)

40 000

50 000

Знос

5000

10 000

Виробничі запаси

15 000

18 000

Дебіторська заборгованість за товари

12 000

15 000

Грошові кошти

7000

4000

Витрати майбутніх періодів (сплачена авансом оренд­на плата)

3000

5000

Усього активів

72 000

82 000

Статутний капітал

15 000

15 000

Нерозподілений прибуток

5000

8000

Кредиторська заборгованість за товари

34 000

43 000

Поточні зобов’язані за розрахунками:

 

 

з одержаних авансів

8000

5000

з оплати праці

7000

9000

з учасниками (за дивідендами)

3000

2000

Усього власного капіталу і зобов’язань

72 000

82 000

Розшифровка деяких статей Звіту про фінансові результати

за 2001 рік

Дохід від реалізації товарів

52 000

Собівартість реалізованих товарів

30 000

Витрати на заробітну плату

4000

Витрати на оренду складу

6000

Знос основних засобів

6000

Збитки від реалізації основних засобів

1000

Чистий прибуток

5000

Додаткова інформація: протягом 2001 року були придбані основні засоби на суму 15 000 грн.

Необхідно:

а) на підставі даних балансу на 31.12.2000 року та 31.12.2001 року відкрити рахунки бухгалтерського обліку та записати в них залишки на початок та кінець періоду;

б) відновити господарські операції на основі даних Балансу та Звіту про фінансові результати.

Вправа 7

Протягом звітного періоду підприємством здійснено наступні господарські операції:

— випущено і реалізовано 100 акцій на загальну суму 5000 грн, в т.ч. за грошові кошти — 40 000 грн, в обмін на виробничі запаси — 10 000 грн;

— придбано від постачальника обладнання на суму 30 000 грн, оплата якого здійснена в поточному періоді;

— придбано виробничі запаси на умовах відстрочення платежу на суму 20 000 грн, в т. ч. сплачено грошовими коштами — 10 000 грн, на залишок виписано вексель терміном погашення через 60 днів;

— реалізовано частину запасів на суму 18 000 грн, собівартість яких становить 10 000 грн на умовах відстрочення платежу;

— сплачено за оренду приміщення 6 000 грн, в т. ч. 2000 грн — за поточний період, 4000 грн — за наступний період;

— надійшов аванс від покупців за продукцію, яка буде реалізована в наступному періоді — 15 000 грн;

— сплачено авансом за виробничі запаси, які будуть отримані в наступному періоді, — 8000 грн;

— нарахована амортизація обладнання за поточний період 1 000 грн.

Необхідно:

а) відкрити рахунки бухгалтерського обліку та записати в них господарські операції підприємства за звітний період;

б) підрахувати залишки на кінець звітного періоду, закрити необхідні рахунки. Скласти Баланс та Звіт про фінансові результати.

Вправа 8

Нижче наведено деякі первинні документи, якими були оформлені певні господарські операції:

 • «Наказ (розпо рядження про прийом на роботу» (типова фор­ма П-1);

 • «Табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати» (типова форма П-12);

 • «Акт прийняття-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (типова форма № ОЗ-1);

 • «Видатковий касовий ордер» (типова форма № КО-2);

 • «Прибутковий ордер» (типова форма № М-4);

 • «Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів» (типова форма № М-11).

Необхідно: класифікувати кожний документ за такими критеріями:

а) за призначенням;

б) за місцем складання;

в) по порядку складання;

г) за ступенем автоматизації.

Вправа 9

За результатами обов’язкової інвентаризації виробничих запасів, проведеної підприємством перед складанням річної звітності, виявлено наступні розбіжності між фактичними даними бухгалтерського обліку:

Найменування запасів

Ціна, грн

Кількість, кг

за даними

обліку

за даними

інвентаризації

Фарба ПШ-1 червона

3-00

100

110

Фарба ПШ-1 синя

3-20

120

150

Фарба ПШ-1 зелена

3-10

175

160

За рішенням інвентаризаційної комісії нестача відбулася з вини матеріально відповідальної особи.

Необхідно: визначити суму нестачі (надлишку) та відобразити на рахунках бухгалтерського обліку врегулювання виявлених розбіжностей.

Вправа10

. Нижче наведені деякі поняття та визначення, які асоціюються з основними принципами підготовки фінансової звітності підприємства. Які з принципів, наведених в частині А, відповідають твердженням, представленим у частині В? Підберіть відповідні пари.

Частина А

Частина В

1

обачності

А

Інформація, яка може вплинути на прийняття рішення, має бути представлена у звітності

2

єдиного грошового вимірника

Б

Причинно-наслідковий зв’язок між доходами та витратами

3

відповідності доходів і витрат

В

Базовий принцип оцінки в балансі багатьох активів

4

нарахування

Г

Має відношення до характеристики проміжку часу, необхідного для складання звітності

5

автономності підприємства

Д

Передбачає, що підприємство буде функціонувати протягом невизначеного проміжку часу

6

безперервної діяльності

Е

Не дозволяє підприємству змінювати метод нарахування амортизації без суттєвих на те причин

7

повного висвітлення і

Є

З декількох методів оцінки активів обирають найнижчий

8

послідовності

Ж

Вимагає перерахування операцій, здійснених в іноземній валюті, в національну валюту

9

періодичності

З

Доходи визнаються тільки у випадку їх відповідності зазначеному принципу

10

історичної собівартості

І

Всі господарські операції повинні бути ототожнені з відповідним підприємством

Вправа 11

Вказати, які зміни (збільшення або зменшення) викликають записи за дебетом наведених нижче рахунків:

Виробничі запаси

Знос основних засобів

Заборгованість покупців підприємству

Дохід від реалізації готової продукції

Статутний капітал

Нарахована, але не виплачена заробітна плата

Собівартість реалізованої готової продукції

Обладнання

Резерв сумнівних боргів

Заборгованість підприємства постачальникам

Непокриті збитки

Вправа 12

1) Які з перерахованих операцій є інвестиційною діяльністю підприємства:

а) продаж готової продукції на умовах відстрочення платежу;

б) нарахування заробітної плати працівникам;

в) придбання права користування торговою маркою;

г) придбання акцій іншого підприємства.

2) Який із зазначених принципів складання фінансової звітнос­ті вимагає визнання витратами звітного періоду суму нарахованої заробітної плати, а не суму виплаченої заробітної плати:

а) обачності;

б) безперервної діяльності;

в) нарахування,

г) послідовності.

3) Доходи, відповідно до принципу нарахування, визнаються в тому періоді, коли:

а) надійшли кошти на поточний рахунок підприємства;

б) підписаний контракт на продаж продукції (надання послуг);

в) виписано «Рахунок-фактуру»;

г) продукція відвантажена і покупцю передано право власності на неї.
^ Тести для самоконтролю

1. Традиційно в Україні господарський облік поділяють на:

а) фінансовий, податковий, управлінський;
б) оперативний, статистичний, бухгалтерський;
в) бухгалтерський, виробничий, управлінський;
г) немає правильної відповіді.

2. Бухгалтерський облік є складовою більш широкого поняття:

а) податковий облік;
б) фінансовий облік;
в) господарський облік;
г) немає правильної відповіді.

3. Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору, називається:

а) аналітичним;
б) зведеним;
в) статистичним;
г) немає правильної відповіді.

4. Не є етапами (стадіями) господарського обліку:

а) спостереження, вимірювання;
б) групування і узагальнення;
в) реєстрація фактів господарського життя;
г) немає правильної відповіді.

5. Упорядкована і регламентована система збирання, вимірювання, обробки та передачі інформації про господарюючий суб'єкт користувачам для прийняття управлінських рішень — це:

а) одне з відомих визначень бухгалтерського обліку;
б) визначення бухгалтерського обліку, наведене в Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";
в) визначення завдання курсу "Теорія бухгалтерського обліку";
г) немає правильної відповіді.

6. У бухгалтерському обліку використовують такі вимірники:

а) грошові;
б) натуральні;
в) трудові;
г) всі зазначені вище.

7. Натуральні вимірники використовуються для:

а) аналітичного (кількісного) обліку матеріальних цінностей;
б) розрахунку погодинної заробітної плати;
в) складання фінансової звітності;
г) немає правильної відповіді.

8. Яке з наведених нижче тверджень правильне:

а) в бухгалтерському обліку використовується виключно грошо вий вимірник;
б) грошовий вимірник у бухгалтерському обліку використовується поряд із натуральними;
в) трудові вимірники в сучасному бухгалтерському обліку не за стосовуються;
г) за допомогою грошового вимірника узагальнюються всі госпо дарські операції, що раніше обліковувались у натуральних і трудо вих вимірниках?

9. Для обліку кількості відпрацьованого часу використовують такі вимірники:

а) натуральні й вартісні;
б) умовно-натуральні;
в) трудові;
г) всі перелічені вище.

10. У якому варіанті відповіді перелічено тільки натуральні по казники:

а) гривня, копійка, метр;
б) кілограм, умовна банка, метр;
в) долар, людино-день, штука;
г) у жодному з наведених?

11. Особливостями бухгалтерського обліку є те, що він:

а) суворо документальний;
б) вартісний;
в) суцільний, безперервний;
г) всі перелічені.

12. Використання вибіркового (несуцільного) спостереження характерне для:

а) бухгалтерського обліку;
б) статистичного обліку;
в) аналітичного обліку;
г) фінансового обліку.

13. Який з видів господарського обліку може мати суцільний характер:

а) статистичний;
б) бухгалтерський;
в) всі наведені вище;
г) немає правильної відповіді?

14. Виключно документальне спостереження за фактами госпо дарської діяльності використовують у:

а) бухгалтерському обліку;
б) статистичному обліку;
в) оперативному обліку;
г) в усіх наведених.

15. За характером і змістом бухгалтерський облік поділяють на:

а) аналітичний та синтетичний;
б) зведений та пооб'єктний;
в) фінансовий, податковий, управлінський;
г) оперативний та статистичний.

16. Обчислення показників валових доходів та валових витрат, а та кож визначення прибутку для розрахунку суми податку є функцією:

а) фінансового обліку;
б) управлінського обліку;
в) податкового обліку;
г) всіх перелічених вище видів обліку.

17. Основною метою фінансового обліку є:

а) узагальнення даних про господарську діяльність у формі фінан сової звітності;
б) облік та розподіл витрат за центрами відповідальності;
в) складання податкових декларацій;
г) все перелічене вище.

18. Що з наведеного містить комерційну таємницю підприємства:

а) фінансова звітність;
б) дані управлінського обліку;
в) податкові декларації;
г) все наведене вище?

19. Не є обов'язковим і використовується виключно для внутріш ніх потреб управління:

а) податковий облік;
б) управлінський облік;
в) фінансовий облік;
г) всі наведені вище.

20. Обов'язковість ведення бухгалтерського обліку в Україні за кріплена в:

а) Законі України "Про податкову службу";
б) Законі України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні";
в) Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку;
г) Конституції України.

21. Доповніть твердження: "Міжнародні стандарти бухгалтер ського обліку є...":

а) обов'язковими для використання в усіх країнах — членах ООН;
б) обов'язковими для використання в Україні;
в) набором рекомендацій щодо ведення обліку та подання звітності;
г) набором рекомендацій про організацію податкової системи.

22. Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку затверджуються:

а) урядом України;
б) спеціальною комісією ООН;
в) Міністерством фінансів України;
г) Президентом України.

23. Доповніть речення: "Державне регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні...":

а) здійснюється на підставі Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні";
б) здійснюється на підставі Закону України "Про податкову службу";
в) не здійснюється;
г) заборонено Конституцією України.

24. Правила ведення податкового обліку визначаються в:

а) Законі України "Про податкову службу";
б) Законі України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні";
в) Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств";
г) Законі України "Про податковий облік та суміжні права".

25. Особи, які використовують фінансову звітність та іншу бухгалтерську інформацію для задоволення певних інформаційних потреб, називаються:

а) користувачами бухгалтерської інформації;
б) потенційними інвесторами;
в) власниками підприємства;
г) пов'язаними особами.

26. Користувачів бухгалтерської інформації поділяють на:

а) дійсних і потенційних;
б) внутрішніх та зовнішніх;
в) прямих та опосередкованих;
г) постійних та випадкових.

27. Які з наведених користувачів бухгалтерської інформації є внутрішніми:

а) апарат управління підприємством;
б) власники;
в) керівники структурних підрозділів;
г) всі перелічені вище?

28. Які з наведених користувачів бухгалтерської інформації не є зовнішніми:

а) потенційні інвестори;
б) постачальники;
в) професійні спілки;
г) жоден із перелічених вище?

29. Спроможність підприємства виплачувати дивіденди насамперед цікавить:

а) акціонерів;
б) покупців продукції;
в) постачальників;
г) аудиторські фірми.

30. Здатність підприємства забезпечувати оплату праці та зайнятість цікавить:

а) працівників;
б) профспілкові організації;
в) всіх зазначених вище;
г) жодного з перелічених користувачів.

31. Постачальники та клієнти зацікавлені у:

а) виконанні підприємством договірних зобов'язань;
б) своєчасності сплати податків підприємством;
в) дивідендній політиці підприємства;
г) своєчасності виплати заробітної плати.

32. Доповніть речення: "Кредитори — це...":

а) внутрішні користувачі бухгалтерської інформації;
б) зовнішні користувачі, які мають прямий фінансовий інтерес до підприємства;
в) зовнішні користувачі, які безпосередньо не зацікавлені в діяль ності підприємства;
г) не є користувачами бухгалтерської інформації.

33. Які з перелічених користувачів інформації безпосередньо не зацікавлені в діяльності підприємства:

а) аудиторські фірми, які підтверджують звітність підприємства;
б) потенційні інвестори;
в) постачальники;
г) покупці.

34. Які користувачі використовують у своїй діяльності бухгал терську інформацію, що становить комерційну таємницю:

а) засоби масової інформації;
б) менеджери компанії;
в) кредитори;
г) покупці.

35. Бухгалтерський облік належить до циклу:

а) юридичних дисциплін;
б) математичних дисциплін;
в) філософських дисциплін;
г) економічних дисциплін.

36. Як наукова та навчальна дисципліна бухгалтерський облік жодного відношення не має до:

а) теорії економічного аналізу;
б) математичного моделювання;
в) геології;
г) фінансового права.

37. Доповніть речення: "Бухгалтерський облік є основою для вивчення таких дисциплін...":

а) економічна теорія, економічна політика;
б) менеджмент та маркетинг;
в) аудит, ревізія і контроль;
г) теорія ймовірностей, математична статистика.

38. Бухгалтерський облік входить у групу:

а) гуманітарних дисциплін;
б) природничих дисциплін;
в) фундаментальних дисциплін;
г) економічних.
3. Підготовку та систематизацію матеріалу по питаннях, що виносяться на залік.

^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Господарський облік, його виникнення і розвиток.

 2. Вимоги, пропоновані до бухгалтерського обліку та облікової інформації відповідно до П(С)БО 1.

 3. Вимірники, що застосовуються в обліку.

 4. Види господарського обліку. Сутність і зміст бухгалтерського, статистичного та оперативного обліку.

 5. Бухгалтерський облік, його місце в системі господарського обліку, взаємозв’язок з оперативним і статистичним. Диференціація бухгалтерського обліку в Україні та у закордонній практиці .

 6. Принципи бухгалтерського обліку відповідно до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

 7. Предмет бухгалтерського обліку, його найважливіші об’єкти.

 8. Поняття про П(С)БО: їх призначення, роль у гармонізації національної облікової практики.

 9. Господарські процеси як об’єкт бухгалтерського обліку, їх класифікація по стадіях кругообігу капіталу, зміст. Поняття про господарські операції.

 10. Активи як об’єкт бухгалтерського обліку. Класифікація ресурсів щодо характеру їх участі у господарському обороті.

 11. Активи як один з найважливіших об’єктів бухгалтерського обліку. Класифікація ресурсів по складу та розміщенню.

 12. Джерела утворення засобів підприємства як об’єкт бухгалтерського обліку, їх залежність від форми власності. Класифікація засобів підприємства по джерелах їх утворення та призначенню.

 13. Метод бухгалтерського обліку. Спеціальні прийоми дослідження.

 14. Елементи методу бухгалтерського обліку, їх сутність, взаємозв’язок.

 15. Бухгалтерський баланс: принципи побудови і зміст відповідно до П(С)БО 2.

 16. Типи змін у балансі під впливом господарських операцій, їх математична інтерпретація.

 17. Рахунка як елемент методу бухгалтерського обліку, їх призначення.

 18. Рахунки бухгалтерського обліку, їх побудова та порядок записів по них.

 19. Активні та пасивні рахунки бухгалтерського обліку, їхнє призначення і структура. Моделювання техніки записів по активних і пасивних рахунках.

 20. Сутність подвійного запису на рахунках, його контрольне значення.

 21. Кореспонденція рахунків. Бухгалтерські записи, їхні види, алгоритм складання.

 22. Синтетичний і аналітичний облік: сутність, значення. Поняття про субрахунки.

 23. Оборотна відомість по рахунках синтетичного обліку, її зміст, порядок складання, призначення.4. Виконання курсової роботи


^ ЛІТЕРАТУРА З ДИСЦИПЛІНИ
1. Бешуля И.В., Гончарова Н.Н., Смирнова Л.Д., Пискунова Н.В. Учебно – методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплины «Финансовый учет». – Донецк, ДонНУ. – 2007,-203 с.

2.Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Ж.: «Рута», ЖІТІ.- 2001.-640 с.

3. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М.Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність. Навчальний посібник. – Житомир:ПП. «Рута».2001.-512 с.

4. Бухгалтерский учет в Украине / Под ред. А.Н. Коваленко. – Днепропетровск: Баланс – Клуб, 2003. – 528 с.

5. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник за ред. Р.Л.Лемішовського. – 4 – е вид., доп. і перероб. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2005. – 1072 с.

6. Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кравченко І.Ю., Ямборко Г.А. Фінансовий облік: Підручник. – К.: Лібра, 2005. – 976 с.

7. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000: Учебное пособие для студентов вузов / под ред. Н.В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2000 – 624 с.

8. Закон Украины от 16.07.99 г. №966-14 «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности в Украине».

9. Инструкция о применении Плана счетов бухгалтерского учёта активов, капитала и обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций, утверждённая Министерством финансов Украины от 30.11.99 г. №291.

Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку. – Київ,- КНЕУ, – 2000.-334

10. Кутер М.И. Теория и принципы бухгалтерского учета..- М.: Финансы и статистика. «Экспертное бюро», 2000.-334с.

11. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – Київ: Вид-во «Центр учбової літератури», 2003. – 624 с.

12. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. – К.: Вид – во «Центр навчальної літератури», 2005. – 528 с.

13. План счетов бухгалтерского учёта активов, капитала и обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций, утверждённый Министерством финансов Украины от 30.11.99 г. № 291 с изменениями и дополнениями.

14. Положения (стандарты) бухгалтерского учета.

15. Попова Н.И. Теория бухгалтерского учета. Учебное пособие. – Донецк, КИТИС, ДонГУ, 1998 . – 203 с.

16. Пушкар М.С. Фінансовий облік : Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628 с.

17. Сердюк В.Н. Бухгалтерский учет: Учебное пособие. – 7 – е изд., изм. и доп. – Донецк: Норд – ПРЕСС, 2006. – 490 с.

18. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. посібник. К.: КНЕУ, 2006. – 526 с.

19. Хендрикен Э.С., Ван Бред М.Ф. Теория бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика, 1997 г.

20. Чабанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 672 с.

21. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – 2 – ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 525 с.


Дискусійні питання для обговорення студентами

1.1. Визначити основні відмінності та спільні риси, притаманні різним видам господарського обліку.

1.2. Дайте характеристику процесам операційної діяльності та операційному циклу.

1.3. Дайте загальну характеристику складовим методу бухгалтерського обліку.

1.4. Назвіть основні принципи підготовки фінансової звітності, рекомендовані П(с)БО 1.

1.5. Розкрити призначення та сутність балансу як методу бухгалтерського обліку та форми звітності.

1.6. Які зміни в балансі викликають різні господарські операції?

1.7. Визначте сутність взаємозв’язку між балансом та рахунками бухгалтерського обліку.

1.8. Дайте характеристику та визначте будову активних, пасив­них та активно-пасивних рахунків.

1.9. Дайте характеристику розділів та складових Плану рахунків.

1.10. Які вимоги ставляться до змісту та основних реквізитів документів?

1.11. Які основні випадки проведення інвентаризації, її значення?

1.12. Визначте основні відмінності різних форм бухгалтерського обліку — меморіально-ордерної, Журнал-Головна, журналь­но-ордерної та комп’ютерної.

1.13. Дайте характеристику основних способів виправлення помилок в облікових записах.

II. Проблемні завдання для контролю знань

Схожі:

Методичні рекомендації до самостійної роботи при вивченні дисципліни «Бухгалтерський облік» iconМетодичні рекомендації до виконання
Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи з дисципліни „Облік І звітність у бюджетних установах” денної І заочної...
Методичні рекомендації до самостійної роботи при вивченні дисципліни «Бухгалтерський облік» iconМетодичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Управлінський облік» розробили
Методичні рекомендації до самостійної роботи при вивченні дисципліни «Бухгалтерський облік» iconМетодичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Методичні рекомендації до самостійної роботи при вивченні дисципліни «Бухгалтерський облік» iconМетодичні рекомендації з організації самостійної роботи курсантів,...
З організації самостійної роботи курсантів, студентів слухачів при вивченні курсу "екологічне право"
Методичні рекомендації до самостійної роботи при вивченні дисципліни «Бухгалтерський облік» iconМетодичні рекомендації до виконання самостійної роботи
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства»...
Методичні рекомендації до самостійної роботи при вивченні дисципліни «Бухгалтерський облік» iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках самостійної роботи студентів) для судентів денної форми навчання...
Методичні рекомендації до самостійної роботи при вивченні дисципліни «Бухгалтерський облік» iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Правознавство»...
Основи конституційного, адміністративного, цивільного та господарського права України
Методичні рекомендації до самостійної роботи при вивченні дисципліни «Бухгалтерський облік» iconРобоча програма та методичні вказівки до виконання курсової роботи...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Облік". – Київ, нту, іебт нту, 2006 – с
Методичні рекомендації до самостійної роботи при вивченні дисципліни «Бухгалтерський облік» iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни
...
Методичні рекомендації до самостійної роботи при вивченні дисципліни «Бухгалтерський облік» iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка