Опорний конспект
НазваОпорний конспект
Сторінка1/7
Дата конвертації26.06.2013
Розмір0.76 Mb.
ТипКонспект
skaz.com.ua > Бухгалтерія > Конспект
  1   2   3   4   5   6   7


Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра фінансового аналізу і контролю

ОБЛІК І АУДИТ
ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ
освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

напрям підготовки 030501 «Менеджмент»

Київ 2012

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ заборонено

Укладачі: Бенько М.М. проф., док. екон. наук,

Несходовський І.С., доц., канд. екон. наук,

Сапоговська О.В., ст. викл., канд. екон. наук

…..
Обговорено та схвалено на засіданні кафедри фінансового аналізу і контролю __ вересня 2012 р., протокол № __.

Рецензент Ніконович М.О., канд. екон. наук, доц.


Навчально-методичне видання
^ ОБЛІК І АУДИТ
ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ

освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

напрям підготовки 030501 «Менеджмент»


Укладачі: БЕНЬКО Микола Миколайович,

НЕСХОДОВСЬКИЙ Ілля Сергійович,

САПОГОВСЬКА Оксана Володимирівна


Редактор _______

Комп’ютерна верстка ____________


ВСТУП


Опорний конспект з курсу "Облік і аудит" призначено для сту­дентів напряму підготовки 030501 «Менеджмент» ОКР "бакалавр" всіх форм навчання.

Основною метою опорного конспекту з курсу "Облік і аудит" є активізація роботи студентів при опануванні курсу, поліпшення сприйняття лекцій і забезпечення високого рівня теоретичних знань та практичних навичок майбутнього фахівця. Опорний конспект є також джерелом для самостійної роботи студентів при вивченні курсу.

В опорному конспекті лекцій систематизовані і розкриті у логічному порядку основні питання курсу, які передбачені програмою курсу "Бухгал­терський облік і аудит".

Зміст лекцій відображається у вигляді схем, таблиць, стислих визначень. Це дає можливість вивчити курс "Облік і аудит", розглянути значний обсяг матеріалу, скоротивши витрати навчального часу, охопити найбільш важливі та визначні моменти організації і методології бухгалтерського обліку на підприємствах.

Удосконалення вітчизняного бухгалтерського обліку і зміни в нормативній і законодавчій базі обумовлюють необхідність внесення студентами додаткових пояснювальних записів безпосередньо за текстом опорного конспекту лекцій.
Рисунки за текстом опорного конспекту

 – Список рекомендованої літератури за відповідною темою курсу
 – Міні-лексикон за відповідною темою курсу

ЗМІСТ стор.

Розділ 1. Основи бухгалтерського обліку 6

Тема 1 Сутність, об’єкти та принципи бухгалтерського обліку 6

Тема 2. Метод бухгалтерського обліку 24

Тема 3. Організація бухгалтерського обліку діяльності суб’єктів господарювання

Тема 4. Бухгалтерський облік основних господарських процесів діяльності суб’єктів господарювання

Розділ 2. Основи аудиту

Тема 5. Аудит як форма контролю фінансово-господарської діяльності

аудиту

Тема 6. Організація аудиту фінансової звітності

Тема 7. Методика аудиту фінансової звітності

Тема 8. Інформаційні ресурси обліку і аудиту в управлінні торговельним підприємством

Тема І. Сутність, об’єкти та принципи бухгалтерського обліку

План

 1. Сутність бухгалтерського обліку

 2. Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку

 3. Об’єкт та предмет бухгалтерського обліку

 4. Принципи бухгалтерського обліку, їх характеристика.


Рекомендовані джерела:

основна: 1, 3-25, 34, 36, 39, 42, 52

додаткова: 38, 43, 53-59
Міні-лексикон:

Бухгалтерський облік, види бухгалтерського обліку, користувачі облікової інформації, функції бухгалтерського обліку, регулювання бухгалтерського обліку 1. ^ Сутність бухгалтерського обліку
Будь-яка діяльність, що пов’язана з виробництвом, обміном і споживанням матеріальних та нематеріальних благПредмет господарського обліку

оперативний

Облік окремих господарських фактів

статистичний

Облік масових явищ та процесів в галузях економіки, культури, освіти, тощо

Процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про господарську діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішеньбухгалтерський


 • Суцільний нагляд та вимірювання майна суб’єкта господарської діяльності, джерел його формування і відслідкування господарських процесів

 • Безперервний характер реєстрації господарських операцій

 • Документальне їх оформлення

 • Періодичне узагальнення даних поточного бухгал­терського обліку у вигляді складання відповідних форм звітності від одного звітного періоду до іншогоЗовнішні користувачі

Внутрішні користувачі • Інвестори

 • Банки

 • Постачальники та інші кредитори

 • Клієнти (замовники)

 • Уряд

 • Інші користувачі
 • Власники підприємства

 • Менеджери

 • Керівники підрозділів

 • Працівники

Порівняльна характеристика

фінансового і внутрішньогосподарського (управлінського) обліку

№ пор.

Ознака

Фінансовий облік

Внутрішньо-господарський облік

1

Використання

Внутрішнє і зовнішнє

Внутрішнє

2

Обмеження

Нормативно-правові акти

Ніяких обмежень

3

Часовий аспект

Минуле і теперішнє

Теперішнє і майбутнє

4

Сфера охоплення

Господарська одиниця в цілому

Структурні підрозділи підприємства

5

Вимірники

Грошовий вимірник

Різні вимірники

6

Періодичність складання звітів

Регулярно, як правило за рік або за квартал

Різні строки

7

Критерії інформації

Об’єктивність

Корисність, доступність для розуміння

8

Основні акценти

Точність

Швидкість представлення

9

Відкритість даних

Більшість даних доступна усім

Комерційна таємниця2. Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку


Мета державного регулювання обліку та звітності


 • Створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є обов’язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси користувачів облікової інформації

 • Удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності


^ Регулювання бухгалтерського обліку
та фінансової звітності на УкраїніНазва державного органу

Компетенція в регулюванні обліку

Міністерство фінансів

 • Національні положення (стан­дарти) бухгалтерського обліку

 • План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобо­в’язань і господарських операцій підприємств та організацій

 • Фінансова звітність

 • Методичні рекомендації

Державне казначейство

 • План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

 • Фінансова звітність бюджетних установ

Державний комітет статистики

 • Фінансова звітність підприємств

 • Фінансова звітність банків

Національний банк

 • План рахунків бухгалтерського обліку в банках

 • Фінансова звітність банків

Галузеві міністерства та інші центральні органи виконавчої влади

 • Методичні рекомендаціїнормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам (МСФЗ)
Номер

Назва

П(С)БО 1

Загальні вимоги до фінансової звітності

П(С)БО 2

Баланс

П(С)БО 3

Звіт про фінансові результати

П(С)БО 4

Звіт про рух грошових коштів

П(С)БО 5

Звіт про власний капітал

П(С)БО 6

Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах

П(С)БО 7

Основні засоби

П(С)БО 8

Нематеріальні активи

П(С)БО 9

Запаси

П(С)БО 10

Дебіторська заборгованість

П(С)БО 11

Зобов’язання

П(С)БО 12

Фінансові інвестиції

П(С)БО 13

Фінансові інструменти

П(С)БО 14

Оренда

П(С)БО 15

Дохід

П(С)БО 16

Витрати

П(С)БО 17

Податок на прибуток

П(С)БО 18

Будівельні контракти

П(С)БО 19

Об’єднання підприємств

П(С)БО 20

Консолідована фінансова звітність

П(С)БО 21

Вплив змін валютних курсів

П(С)БО 22

Вплив інфляції

П(С)БО 23

Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін

П(С)БО 24

Прибуток на акцію

П(С)БО 25

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

П(С)БО 26

Виплати працівникам

П(С)БО 27

Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність

П(С)БО 28

Зменшення корисності активів

П(С)БО 29

Фінансова звітність за сегментами

П(С)БО 30

Біологічні активи

П(С)БО 31

Фінансові витрати

П(С)БО 32

Інвестиційна нерухомість

П(С)БО 33

Витрати на розвідку корисних копалин

П(С)БО 34

Платіж на основі акцій

П(С)БО 35

Податкові різниці
Примітки до річної фінансової звітності


^ 3. Об’єкт та предмет бухгалтерського облікуОБ’ЄКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ - конкретні ресурси, джерела їх утворення

активизобов’язання
власний капітал
господарські процесивитрати, доходи, фінансові результати юридичні (підприємство, організація, установа),

 фізичні (громадяни)


^ 2. Активи, їх сутність та кла­сифікаціяРесурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод * у майбутньому

* Економічна вигода – це потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активу
Види оборотних активів підприємства


Грошові

кошти та їх еквіваленти • Готівка в касі

 • Готівка на поточних та інших рахунках у банку

 • Еквіваленти грошових коштів

Запаси • Виробничі запаси (матеріали, сировина,запасні частини, інш.)

 • Незавершене виробництво

 • Готова продукція

 • Товари

 • Малоцінні та швидко-зношу­вальні предмети
 • Інші


Поточна дебіторська заборго­ваність • Заборгованість покупців за товари, роботи, послуги

 • Векселі одержані

 • За розрахунками з бюджетом

 • За виданими авансами

 • З нарахованих доходів

 • Інша поточна дебіторська заборгованість

Поточні фінансові інвестиції


Фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів)Види необоротних активів

Основні

засоби

Будівлі, споруди,транспортні засоби, меблі,устаткування, інш.

Нематеріальні

активи

Фірмові знаки, програмне забезпечення для ЕОМ, авторські права, гудвіл, інші

Довгострокові

фінансові інвестиції

Інвестиції в цінні папери, статутний капітал інших підприємств на строк більше одного року, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент

Довгострокова дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість, яка не буде погашена протягом року


Інші

Які не включаються до раніше наведених


Це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої у майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди^ Умови визнання зобов’язання кредиторською заборгованістю


 • зобов’язання повинно мати місце у теперішньому і бути наслідком минулих фактів господарського життя

 • якщо воно пов’язано з необхідністю майбутніх платежів з метою збереження господарських зв’язків чи у відповідності з нормальною підприємницькою діяльністю

 • має бути виконано неминуче

 • має визначений строк виконання, хоча точна дата може бути невідомою

 • суб’єкт, по відношенню до якого виникло боргове зобов’язання, повинен бути ідентифікований як окрема особа чи група осіб, якщо не в момент прийняття зобов’язання, то в момент виконання.

ПоточніДовгостроковіЗабезпечення наступних витрат і платежів
Доходи майбутніх періодів
Непередбачені зобов’язання
Зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу
 • ^ Короткострокові кредити • Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями • Короткострокові векселі видані • Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги • Поточні зобов’язання за розрахунками • Інші поточні зобов’язання • з одержаних авансів

 • з бюджетом

 • з позабюджетних платежів

 • зі страхування

 • з оплати праці

 • з учасниками

 • з внутрішніх розрахунківВсі зобов’язання, які не є поточними зобов’язаннями • Довгострокові кредити банків


 • Інші довгострокові фінансові зобов’язання • Відстрочені податкові зобов’язання • Інші довгострокові зобов’язання


Зобов’язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу
Мета створення забезпечень

Для відшкодування наступних (майбутніх) витрат

 • на виплату відпусток працівникам

 • на додаткове пенсійне забезпечення

 • виконання гарантійних зобов’язань

 • реструктуризацію

 • виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів

або
 • Сплата грошових коштів

 • Передача інших активів

 • Надання послуг

 • Заміна одного зобов’язання іншим

 • Перетворення зобов’язання на капітал

 • Відмова кредитора від своїх прав або позбавлення їх


^ ВИДИ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА ЇХ СУТНІСТЬ

Статутний капітал

Зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, яка є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства

Пайовий капітал

Сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами

Додатковий вкладений капітал

Сума, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їх номінальну вартість (акціонерні товариства)

Інший вкладений засновниками капітал без рішень про зміни розміру статутного капіталу

Інший додатковий капітал

Сума дооцінки необоротних активів, вартість активів безоплатно отриманих підприємством від інших фізичних або юридичних осіб та інші види додаткового капіталу

Резервний капітал

Сума резервів, створених за рахунок чистого прибутку підприємства відповідно до діючого законодавства або статутних документів. Використовується за передбаченими Статутом напрямками – покриття збитків, погашення боргів при ліквідації, виплата дивідендів за привілейованими акціями тощо

Нерозподі­лений прибуток (або непокритий збиток)

Сума прибутку, яка реінвестована у підприємство або сума непокритого збитку.

Нерозподілений прибуток – це прибуток, який залишається у розпорядженні підприємства після виплати доходів власникам та формування резервного капіталу

Неоплачений капітал (-)

Заборгованість власників (учасників) за внесками до статутного капіталу

Вилучений капітал (-)

Фактична собівартість акцій власної емісії, викуплених товариством у його учасників


^ 4. Принципи бухгалтерського обліку, їх характеристикаПравило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності


Обачність


Застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства

Повне висвітлення


Фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі

Автономність

Кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв’язку з чим особисте майно та зобов’язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства

Послідовність

Постійне (з року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених національними П(С)БО, і повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності


Безперервність

Оцінка активів та зобов’язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі

Нарахування та відповідності доходів і витрат


Для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошей

Превалювання сутності над формою


Операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми


Історична (фактична)

собівартість

Пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання

Єдиний грошовий вимірник


Вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці

Періодичність


Можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності


Контрольні питання:

 1. Яка сутність активів підприємства? Які ознаки визнання активів?

 2. Що таке оборотні активи? Які їх види?

 3. Що таке необоротні активи? Які їх види?

 4. Що таке зобов’язання? Класифікація зобов’язань.

 5. З якою метою створюються забезпечення? Які їх види?

 6. Яка сутність власного капіталу? Які є види власного капіталу?

 7. Які принципи бухгалтерського обліку? Надайте їх ха­рактеристику.

Тема 2. Метод бухгалтерського обліку

План лекції

 1. Загальне поняття методу бухгалтерського обліку та його складових елементів

 2. Сутність балансу та звітності як елементів методу бухгалтерського обліку

 3. Сутність рахунків та подвійного запису як елементів бухгалтерського обліку

 4. Сутність документації та інвентаризації як елементів методу бухгалтерського обліку

 5. Сутність оцінки і калькуляції як елементів бухгалтерського обліку


Рекомендовані джерела:

основна: 1, 3-25, 50

додаткова: 38, 41, 43, 53-59
Міні-лексикон:

Метод бухгалтерського обліку, складові (елементи) методу бухгал­терського обліку, баланс, балансове рівняння, звітність, рахунок, активний рахунок, пасивний рахунок, план рахунків, подвійний запис, синтетичний облік, аналітичний облік, оборотна відо­мість, план рахунків, документація, інвентаризація, оцінка, калькуляція


 1. ^ Загальне поняття методу бухгалтерського обліку та його складових елементівСукупність методичних і технічних прийомів, за допомогою яких отримується і узагальнюється інформація про об’єкти бухгалтерського обліку  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Опорний конспект iconКонспект лекцій вступ опорний конспект лекцій з курсу "Гроші та кредит"
Опорний конспект лекцій з курсу "Гроші та кредит" призначений для більш ефективного засвоєння студентами матеріалу цього курсу, а...
Опорний конспект iconОпорний конспект лекцій для магістрантів економічного факультету
Опорний конспект лекцій з дисципліни «Соціальна політика» для магістрантів економічного факультету з галузі знань 0305 „Економіка...
Опорний конспект iconКонспект лекцій міністерство освіти І науки України
Методичні вказівки до вивчення основних тем з дисципліни “Інформаційні технології ” „Опорний конспект лекцій” для студентів спеціальності...
Опорний конспект iconОпорний конспект лекцій з курсу “Фінансовий аналіз” для бакалаврів...
Опорний конспект лекцій з курсу “Фінансовий аналіз” для бакалаврів усіх форм навчання спеціальності “Фінанси” / укл. Н. В. Мозгова,...
Опорний конспект icon...
Література. Галузі споживчої кооперації. Опорний конспект лекцій. – К.: Нмц «Укоопосвіта». 2003
Опорний конспект iconАнотація
Опорний конспект лекцій складений у вигляді методичних рекомендації з курсу інформаційних технологій
Опорний конспект iconКонспект або ррр – Power Point Presentation
Розробити опорний конспект (або ррр – Power Point Presentation) однієї з тем лекційних занять (теми додаються) – 7 балів
Опорний конспект iconОпорний конспект лекцій
Становлення культури як один із аспектів становлення людини та суспільного способу життя
Опорний конспект iconОпорний конспект заняття з військово-технічної підготовки зі студентами по вос 021000 тема №5
Призначення, технічна характеристика, загальна будова І принцип роботи гусеничного рушія
Опорний конспект iconОпорний конспект лекцій з дисципліни «Аудит» Для спеціальностей 050114...
Зокрема, об’єктивна І достовірна інформація про діяльність деяких господарюючих суб’єктів необхідна
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка