1. Господарський облік, його суть І характеристика
Скачати 387.28 Kb.
Назва1. Господарський облік, його суть І характеристика
Сторінка1/2
Дата конвертації22.03.2014
Розмір387.28 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Бухгалтерія > Документы
  1   2


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет

Затверджено”

Декан економічного факультету

проф. Панчишин С. М.

___________________________


Програма

фахових вступних випробувань

з дисциплін професійної підготовки

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

спеціаліста або магістра

(галузь знань 0305 – “Економіка і підприємництво”

спеціальність 8.03050901“Облік і аудит”,

7.03050901 « Облік і аудит»)

Розглянуто і затверджено

на засіданні Вченої ради

економічного факультету

Протокол № 5 від «14»грудня 2011 р.


Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

27.02.2012 р. (протокол № 19)

Львів-2011

Анотація

Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.03050901, 8.03050901 – “Облік і аудит”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін циклу професійної підготовки: “Бухгалтерський облік”, “Аудит”, “Економічний аналіз”, “Управлінський облік”, “Фінансовий облік-І”, “Фінансовий облік-ІІ”, «Звітність підприємств», а також дисциплін циклу загально­економічної підготовки (економічна теорія): “Політична економія”, “Мікроекономіка” та “Макроекономіка”.
Розділ 1 Бухгалтерський облік
^ 1.1.Теорія бухгалтерського обліку
Тема 1. Господарський облік, його суть і характеристика.

Господарська діяльність та господарський облік. Поняття на сутність господарського обліку. Види обліку. Мета, завдання та функції бухгалтерського обліку, принципи та вимоги до його ведення. Державне регулювання бухгалтерського обліку. Структура облікового підрозділу та його зв’язки з іншими підрозділами підприємства.
^ Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку

Предмет та об’єкти бухгалтерського обліку. Господарські засоби та їх класифікація. Джерела утворення господарських засобів підприємства. Господарські процеси та їх результати. Методичні підходи бухгалтерського обліку та їх використання на підприємствах. Класифікація методів бухгалтерського обліку та їх характеристика та застосування. Принципи бухгалтерського обліку, їх класифікація.
^ Тема 3. Бухгалтерський баланс.

Сутність бухгалтерського балансу та особливості його побудови. Класифікаційні ознаки бухгалтерських балансів. Форми бухгалтерських балансів. Структура бухгалтерського балансу. Стаття активів та пасивів балансу. Розділи балансу.

Господарські операції та їх вплив на бухгалтерський баланс. Сутність бухгалтерський операцій та їх типи (4 типи операцій та їх взаємозв’язок з валютою балансу підприємства).
^ Тема 4.Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис.

Поняття бухгалтерських рахунків, їх призначення та структура. Активні та пасивні рахунки, дебет та кредит рахунку. Сутність подвійного запису та його значення в бухгалтерському обліку. Кореспонденція рахунків, бухгалтерське проведення.

Порядок класифікації рахунків бухгалтерського обліку. Види рахунків за класифікаційними ознаками. Призначення та побудова основних, регулюючих та операційних рахунків. Сутність балансових та позабалансових рахунків. План рахунків бухгалтерського обліку та особливості його побудови для підприємств та організацій
^ Тема 5. Документування та інвентаризація.

Документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Функції первинних документів. Обов’язкові реквізити первинних документів. Етапи складання бухгалтерських документів (групування, контирування, таксування) та основні вимоги до оформлення первинних документів. Типи документів. Документообіг та його графік. Виправлення помилок в бухгалтерських документах. Форми бухгалтерського обліку.

Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку. Сутність та необхідність проведення інвентаризації. Види інвентаризації . Об’єкти, порядок проведення інвентаризації та оформлення її результатів. Відповідальні особи за організацію та проведення інвентаризації.
^ Тема 6. Вартісне оцінювання об’єктів в бухгалтерському обліку

Вимірники в бухгалтерському обліку. Сутність та значення вартісної оцінки. Базові підходи до оцінювання, види оцінок (поняття справедливої, залишкової, ліквідаційної вартості). Основні методи оцінювання об’єктів бухгалтерського обліку. Оцінка активів, зобов’язань та операцій на дату первинного визнання та на дату складання фінансової звітності. Калькулювання в системі бухгалтерського обліку.
^ Рекомендована література.

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» №996-ХІV від 16 липня 1999 року (зі змінами та доповненнями)

 2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

 3. Наказ Міністерства фінансів України “Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків” від 11.08.94р. № 69 // http://zakon.rada.gov.ua

 4. Наказ Міністерства фінансів України “Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій” від 30.11.99р. №291// http://zakon.rada.gov.ua

 5. Наказ Міністерства фінансів України ,,Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку” від 24.05.1995р. № 88;

 6. Наказ Міністерства фінансів України ,,Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку” від 29.12.2000р. № 356;

 7. Наказ Міністерства статистики України ,,Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини і матеріалів” від 21.06.1996р. № 193;

 8. Білоусько В.С., Бєлєнкова М.І. та ін. Теорія бухгалтерського обліку: навчальний посібник. / за ред. В.С. Білоусько/ Харк. нац. аграр. університет ім В.В.Долугаєва. – Х., 2006. – 307 с.;

 9. Бухгалтерський облік: [Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих закладів] / [за ред.. М.Д. Корінька]. Державна академія статистики, бухгалтерського обліку і аудиту Держкомстату України. – К.: ДП ”Інформаційно-аналітичне агентство”, 2009. – 459 с

 10. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – 4-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП. «Рута», 2002. – 688с.

 11. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. / за ред. М.В. Кужельного. – 3-тє вид. – К.:Видавництво А.С.К., – 2004. – 266 с.;

 12. Загородній А.Г., Партин Г.О., Пилипенко Л.М. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики. Підручник. – 4-те вид. перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 550с.

 13. Кундря-Висоцька О.П.: Організація обліку: Навчальний посібник. – Львів: ЛБ/НБУ, 2006. – 223с.

 14. Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. – К., 2003. – 628 с.;

 15. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 464 с.

 16. Плиса В.Й., Ріль З.П. Бухгалтерський облік : Навч. Посібник ,-К,:Каравела, 2010-400с.

 17. Сопко В. В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2006. — 526 с.

 18. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підруч. – 2-ге вид. дап. І перероб. – К.: Алеута. 2007. – 954с.

 19. Фаріон І.Д., Писаренко І.В. Організація обліку, контролю й аналізу: Навчальний посібник / За ред. доктора екон. наук, професора І.Д.Фаріона. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 714с.

 20. Хом’як Р.Л. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Львів: Інтелект-Захід, 2003. – 820с.^ 1.2. Фінансовий облік 1
Тема 1. Основи побудови фінансового обліку
Зміст і завдання фінансового обліку. Користувачі облікової інформації та їх інформаційні потреби. Нормативне регулювання фінансового обліку. Основи організації фінансового обліку.
Тема 2. Облік грошових коштів
Суть і структура грошових коштів та їх еквівалентів. Облік касових операцій. Облік операцій на поточних рахунках в національній валюті. Облік операцій на поточних рахунках в іноземній валюті. Облік наявності та руху інших грошових коштів.
Тема 3. Облік дебіторської заборгованості
Суть дебіторської заборгованості, її види та оцінка. Організація обліку довгострокової та поточної дебіторської заборгованості. Облік розрахунків за майно, передане у фінансову оренду. Облік розрахунків за векселями одержаними. Облік розрахунків з покупцями і замовниками. Облік розрахунків за виданими авансами. Облік розрахунків з підзвітними особами. Облік розрахунків за нарахованими доходами. Облік розрахунків за претензіями. Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків. Облік розрахунків з іншими дебіторами. Сумнівна та безнадійна дебіторська заборгованість. Методи формування та порядок використання резерву сумнівних боргів. Відображення дебіторської заборгованості у фінансовій звітності підприємства.
Тема 4. Облік запасів підприємства
Визнання, класифікація та умови визнання запасів підприємства. Оцінка запасів підприємством. Організація первинного, синтетичного і аналітичного обліку запасів. Облік надходження запасів на підприємство. Облік вибуття запасів. Методи оцінки запасів при вибутті. Облік та розподіл транспортно-заготівельних витрат.

Облік виробничих запасів. Облік палива. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів. Облік операцій з тарою. Оцінка запасів на дату балансу. Чиста вартість реалізації запасів. Інвентаризація запасів та відображення її результатів у обліку.
Тема 5. Облік готової продукції
Зміст готової продукції та умови її визнання. Формування первинної вартості готової продукції. Облік витрат на виробництво готової продукції. Облік виробничого браку та витрат на його виправлення. Зміст, оцінка й облік незавершеного виробництва. Облік напівфабрикатів власного виробництва.
Тема 6. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів
Суть, класифікація та оцінка основних засобів. Первинний облік операцій з основними засобами. Синтетичний і аналітичний облік основних засобів. Облік операцій придбання і виготовлення основних засобів. Амортизація основних засобів. Облік та умови капіталізації витрат на ремонт, модернізацію та реконструкцію основних засобів. Облік вибуття основних засобів із підприємства. Особливості обліку основних засобів, призначених для продажу. Облік переоцінки та індексації вартості основних засобів. Втрата та відновлення корисності основних засобів та відображення їх наслідків в обліку. Інвентаризація основних засобів на підприємстві та відображення її результатів. Облік оренди основних засобів. Зміст і особливості обліку інших необоротних матеріальних активів. Відображення інформації про основні засоби у звітності підприємства.
Тема 7. Облік нематеріальних активів

Нематеріальні активи, їх класифікація та оцінка. Організація первинного, синтетичного й аналітичного обліку нематеріальних активів. Облік надходження нематеріальних активів. Порядок нарахування та облік амортизації нематеріальних активів. Облік витрат на обслуговування та вдосконалення нематеріальних активів. Облік вибуття нематеріальних активів. Особливості обліку та умови капіталізації витрат на дослідження і розробки. Переоцінка первинної вартості нематеріальних активів. Звітність підприємства про нематеріальні активи.
Тема 8. Облік фінансових інвестицій

Суть та види фінансових інвестицій. Поточні та довгострокові фінансові інвестиції. Первісна оцінка й облік придбання фінансових інвестицій. Методи оцінки фінансових інвестицій на дату балансу.

Облік інвестицій у боргові зобов'язання. Облік облігацій, придбаних з премією та дисконтом. Амортизована собівартість інвестицій.

Облік інвестицій у акції. Облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі. Особливості обліку операцій з пов’язаними сторонами. Особливості обліку спільної діяльності без створення юридичної особи.

Облік поточних фінансових інвестицій. Оцінка поточних фінансових інвестицій. Облік придбання, утримання та продажу поточних фінансових інвестицій.

Розкриття інформації про фінансові інвестиції у звітності.
Тема 9. Облік витрат виробництва

Умови визнання витрат підприємством. Групування витрат за видами діяльності. Витрати на продукцію та витрати періоду. Організація обліку витрат. Статті та елементи витрат. Облік прямих витрат операційної діяльності. Облік та розподіл загальновиробничих накладних витрат. Нормальна потужність.

Умови визнання витрат майбутніх періодів. Порядок відображення в обліку формування витрат майбутніх періодів. Особливості визнання витрат майбутніх періодів у поточному періоді.
^ 1.3.Фінансовий облік 2
Тема 1. Облік поточних зобов’язань
Зміст, умови визнання й оцінка зобов'язань. Класифікація зобов'язань підприємства. Організація синтетичного і аналітичного обліку зобов'язань.

Облік зобов`язань за розрахунками з постачальниками. Суть процесу постачання. Облік кредиторської заборгованості за рахунками з постачальниками та підрядниками. Документальне оформлення операцій за розрахунками із постачальниками та підрядниками. Нестачі при отриманні товарно-матеріальних цінностей та їх відображення в обліку.

Облік поточної частини довгострокових зобов’язань.

Облік короткострокових зобов`язань за розрахунками з банками та іншими позиками. Поняття та класифікація банківських кредитів. Процес банківського кредитування. Облік короткотермінових кредитів банку. Облік витрат на відсотки за кредитами банків.

Облік заборгованості за короткостроковими векселями виданими.

Облік поточної заборгованості за довготерміновими зобов'язаннями.

Облік розрахунків за іншими операціями. Облік розрахунків за авансами отриманими. Облік внутрішніх розрахунків. Облік розрахунків з іншими кредиторами.

Облік розрахунків з учасниками.

Відображення інформації про зобов'язання у фінансовій звітності підприємства.
Тема 2. Облік довгострокових зобов’язань
Зміст, групування й оцінка довготермінових зобов’язань. Облік довгострокових кредитів банку.

Види облігацій, порядок їх емісії та визначення теперішньої вартості. Облік довготермінових облігацій, емітованих за номінальною вартістю. Облік довготермінових облігацій, емітованих зі знижкою (дисконтом). Облік довготермінових облігацій, емітованих з премією.

Облік довготермінових векселів виданих. Облік довготермінових зобов’язань за фінансовою орендою.
Тема 3. Облік забезпечень наступних витрат і платежів та цільового фінансування
Зміст, групування та умови формування підприємством забезпечень. Оцінка забезпечень. Організація обліку забезпечень. Оцінка та облік забезпечень за виплатами працівникам. Оцінка та облік забезпечень за гарантійними ремонтами. Облік інших забезпечень. Особливості визнання та оцінки непередбачуваних зобов’язань.

Суть цільового фінансування і цільових надходжень. Облік придбання активів за рахунок коштів, виділених з державного бюджету. Облік отриманих державних субсидій (дотацій).
Тема 4. Облік розрахунків з бюджетом
Класифікація податків і зборів та джерела їх нарахування. Облік розрахунків за податками і платежами.

Облік податку на прибуток. Облік поточного податку на прибуток. Групування та вплив податкових різниць. Облік відстрочених податкових активів і зобов’язань за методом зобов’язань за балансом. Відображення відстрочених податків на прибуток у фінансовій звітності.

Облік податку на додану вартість. Зміст податку на додану вартість, платники та об’єкти оподаткування. Облік податкових зобов’язань та податкового кредиту з податку на додану вартість. Облік сум податку на додану вартість, які підлягають сплаті (відшкодуванню) з бюджету.

Облік інших податків і платежів.

Тема 5. Облік розрахунків з оплати праці та соціальних виплат на підприємстві
Суть заробітної плати, її види та форми. Державне регулювання системи оплати праці в Україні. Облік особового складу та відпрацьованого часу. Документальне оформлення та облік нарахування заробітної плати. Нарахування на фонд оплати праці. Види та облік утримань із нарахованої заробітної плати Документування та облік виплати заробітної плати. Облік розрахунків з депонентами. Зміст і види відпусток. Облік нарахування і виплати відпускних сум. Компенсація за невикористану відпустку. Види та облік соціальних виплат на підприємстві.
Тема 6. Облік власного капіталу

Власний капітал та його складові. Формування та облік власного капіталу. Інтерпретація статей власного капіталу. Поняття, призначення і облік статутного капіталу. Облік змін статутного капіталу. Облік розрахунків з акціонерами (учасниками). Облік пайового капіталу. Облік додаткового капіталу. Облік резервного капіталу. Облік неоплаченого капіталу. Особливості обліку вилученого капіталу. Поняття і призначення пайового капіталу. Облік змін власного капіталу. Звітність про власний капітал.
Тема 7. Облік доходів, витрат та фінансових результатів
Облік доходів підприємства

Економічна суть, групування та критерії визнання доходів підприємства. Облік доходів від основної операційної діяльності. Облік інших операційних доходів. Облік доходів від інвестиційної діяльності. Облік фінансових доходів. Облік доходів від іншої звичайної діяльності. Облік доходів від надзвичайної діяльності.

Облік витрат підприємства. Зміст, критерії визнання та класифікація витрат підприємства. Синтетичний та аналітичний облік витрат діяльності. Облік витрат за економічними елементами та статтями витрат. Облік і розподіл загальновиробничих витрат. Порядок формування собівартості готової продукції. Собівартість реалізації продукції, товарів, робіт і послуг. Облік адміністративних витрат. Облік витрат на збут. Облік інших операційних витрат. Облік фінансових витрат. Облік витрат інвестиційної діяльності. Облік інших витрат звичайної діяльності. Облік надзвичайних витрат. Відображення інформації про витрати у фінансовій звітності підприємства.
Рекомендована література

Нормативні джерела


 1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV

 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV

 3. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV: за станом на 14.01.2012 р. / Верховна Рада України // Бухгалтерський облік. Хрестоматія: збірник систематизованого законодавства / укл. І.О.Назарбаєва, Н.М. Тарасова. Вид. 5-е. перероб. – К.: Бліц-Інформ, 2012. – Вип. 1. – С. 10-14.

 4. Податковий Кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755- ХІV : за станом на 1 січня 2012 р. // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2012 - №1-2 . –С. 4-350.

 5. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VІ.

 6. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

 7. Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

 8. Закон України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» від 23.12.201 р. № 2857- VІ: за станом на 29.12.2011.

 9. Закон України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» від 22.12.201 р. № 4282- 17.

 10. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3840-ІV.

 11. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (1-34) // Бухгалтерський облік. Хрестоматія: збірник систематизованого законодавства / укл. І.О.Назарбаєва, Н.М. Тарасова. Вид. 5-е. перероб. – К.: Бліц-Інформ, 2012. – Вип. 1. – С. 28-176.

 12. Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року № 100.

 13. Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. №1266.

 14. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: затв. Постановою № 637 Правління Національного банку України від 15.12.2004 р.: в ред. від 21.03.2011

 15. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій України. Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291: в ред. Наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. № 1591.

 16. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій N 291 від 30.11.99: в ред. станом на 10.01.2012 р.

 17. Примітки до річної фінансової звітності. Затв. Наказом міністерства Фінансів України від 30.11.99 р. № 291: в ред. Наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. № 1591.

 18. Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затв. Постановою Правління ПФУ від 27.09.2010 р.

 19. Інструкція зі статистики заробітної плати, затв. Наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5.

 20. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69.

 21. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. № 88.

 22. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг). Затв. наказом Міністерства промислової політики від 09.07.2007 р. № 373.

 23. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 16.11.2009 р. № 1327.

 24. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів: за станом на 30.10.2010 р. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 р. № 1327

 25. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів: за станом на 10.01.2017 р. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 10.01.2007 р. № 2.

 26. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку: за станом на 27 березня 2007 р. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. № 356.

Базова література


 1. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / [Ф. Ф. Бутинець, Н.М. Малюга, І.В.Жиглей та ін.]; під заг. ред. Ф.Ф.Бутинця. – 8-те вид., доп. і перероб.– Житомир: ПП «Рута» 2009. – 912 с.

 2. Голов С. Ф., Костюченко В. М., Кравченко І. Ю., Ямборко Г.А. Фінансовий облік: Підручник / [С.Ф. Голов, В.М. Костюченко, І.Ю. Кравченко, Г.А. Ямборко ] – К.: Лібра, 2005. - 976 с.

 3. Кундря-Висоцька О. П. Бухгалтерський облік. Навч. посібник / Кундря-Висоцька О.П. - ЛБІ НБУ. – Львів, 2003. – 303 с.

 4. Лилишенко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник / О.В.Лилишенко. – К.: ЦУЛ, 2011. – 712 с.

 5. Нашкерська Г. В. Фінансовий облік: Навч. посібник / Нашкерська Г.В. – К.: Кондор, 2005, 2009. – 503 с.

 6. Нашкерська Г. В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник / Нашкерська Г.В – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 464 с.

 7. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: навч. посібник / В.В.Сопко. – К.: КНЕУ, 2006. – 526 с.

 8. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Навч. посібник / Н. Чебанова, Ю. Василенко. – К.: “Академія”, 2002, - 688 с.

 9. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. – 6-те вид. – К.: Алерта, 2011 – 976 с.

 10. Зубілевич С.Я., Кравченко І.Ю., Прокопенко О.О., Школьніков Д.Г., Юревич Н.С. Посібник з бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємствами України (за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку) / [С.Я.Зубілевич, І.Ю. Кравченко, О.О.Прокопенко та ін.] – Вид. третє, перероб. і доп. – 2002. – 472 с.


Допоміжна література


 1. Давидов Г.В., Шалімова Н.С. Звітність підприємств: навч. посібник / Г.В. Давидов, Н.С. Шалімова. – К.: Знання, 2011 р. – 623 с.

 2. Лень В.С. Фінансовий облік: навчальний посібник / В.С. Лень. – К.: Академія, 2011- 608 с.

 3. Ловінська Л.Г. Оцінка в бухгалтерському обліку: Монографія / Л.Г. Ловінська – К.: КНЕУ, 2006. – 256 с.

 4. Мисака Г.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник / Г.В.Мисака, К.:ЦУЛ, 2007. – 400 с.

 5. Нашкерська Г.В. Методологія і практика оцінювання у фінансовому обліку: монографія / Г.В. Нашкерська. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 426 с.

 6. Організація бухгалтерського обліку: Навчальний посібник / [ за ред. Ю.Д. Чацкіс]. – К.: ЦУЛ, 2011. – 564 с.

 7. Ткаченко Н.М. Єдиний соціальний внесок. Нарахування та сплата. Навчально-практичний посібник / Н.М. Ткаченко. – К.: Алерта, 2011. – 88 с.

 8. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: підручник / [за ред. М.Ф.Огійчук]. – К.: Алерта, 2011 – 1044 с.

 9. Шара Є.Ю. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік. Навчальний посібник / Є.Ю. Шара. – К.: ЦУЛ, 2011. – 422 с.

 10. Яремко І.Й. Економічні категорії в методології обліку: Монографія / І.Й.Яремко. – Львів: Каменяр, 2002. – 192 с.^ 1.4. Управлінський облік
Тема 1. Зміст управлінського обліку та його організаційно - функціональне забезпечення.
Роль і місце управлінського обліку в системі сучасного обліку та менеджменту. Суть, предмет і об'єкт управлінського обліку. Методи управлінського обліку, їх характеристика. Функції бухгалтера-аналітика в процесі управління. Залежність функцій управлінського обліку від функцій управління. Порівняльна характеристика фінансового і управлінського обліку. Історичні етапи формування і розвитку управлінського обліку. Основні організаційні чинники вибору підсистеми управлінського обліку й ознаки класифікації цих підсистем. Загальна, інтегрована, автономна підсистеми управлінського обліку.


Тема 2. Класифікаційна структура витрат в управлінському обліку
Основні критерії класифікації витрат за видами діяльності: операційні, фінансові, інвестиційні. Особливість класифікації витрат за напрямками обліку. Вичерпані та невичерпані витрати. Витрати періоду і витрати на продукцію. Основні елементи виробничих витрат. Прямі та непрямі витрати. Зміст змінних та напівзмінних витрат. Побудова графіків. Постійні та напівпостійні витрати. Дискреційні та обов'язкові витрати. Характеристика релевантного діапазону. Суть релевантних і нерелевантних витрат. Інкрементні й маржинальні витрати. Визначення втраченої вигоди (можливих витрат). Обґрунтування поділу витрат на контрольовані та неконтрольовані.


Тема 3. Прогнозування витрат для прийняття управлінських рішень
Короткотермінові та довготермінові управлінські рішення. Характеристика процесу підготовки та прийняття рішення. Критерії релевантності витрат і доходів. Зміст поведінки витрат. Фактори витрат для різних функцій бізнесу. Суть функції витрат. Складові формули витрат. Методи визначення функції витрат. Технологічний аналіз. Суть методу аналізу рахунків. Переваги та вади методу вищої-нижчої точки. Пастка методу вищої-нижчої точки. Метод візуального пристосування. Різниця між простим і множинним регресійним аналізом. Метод найменших квадратів. Лінія регресії. Критерії вибору однієї функції витрат серед багатьох. Суть коефіцієнту детермінації. Зміст стандартної помилки обрахунку та її визначення. Суть стандартної помилки коефіцієнта.
Тема 4. Виробничий та калькуляційний облік витрат
Зміст, мета й етапи виробничого обліку. Метод, завдання та об'єкти калькуляційного обліку. Його взаємозв’язок з виробничим обліком. Суть калькуляції, об'єкту калькулювання, калькуляційної одиниці в системі калькуляційного обліку. Обґрунтування видів калькуляцій. Зміст кожного з видів калькуляційних одиниць. Поняття й види собівартості. Структура й облік прямих витрат на виробництво. Облік незавершеного виробництва. Зміст загальновиробничих витрат і їх розподіл між об'єктами калькулювання. Склад загальновиробничих витрат і рахунки для їх обліку. Етапи розподілу виробничих накладних витрат. Коефіцієнт розподілу загальновиробничих витрат. Причини виникнення недорозподілених або зайворозподілених накладних витрат. Два способи списання недорозподілених або перерозподілених накладних витрат, які використовуються в кінці звітного періоду. Методи розподілу виробничих накладних витрат обслуговуючих підрозділів між виробничими. Особливості включення загальновиробничих витрат до собівартості реалізованої продукції згідно з П(С)БО 16 “Витрати”.

Критерії визнання витрат. Особливість і призначення поділу витрат за економічними елементами в процесі виготовлення продукції. Їх взаємозв’язок зі статтями калькуляції. Облік матеріальних витрат. Зворотні відходи. Основні складові та облік елементу "Витрати на оплату праці". Основна і додаткова заробітна плата. Економічна суть та облік елементу "Відрахування на соціальні заходи”. Основні складові та облік елементу "Амортизація”. Суть та облік інших операційних витрат. Облік втрат від браку. Облік витрат на гарантійний ремонт. Облік витрат операційної діяльності на рахунках класу 8. Облік витрат операційної діяльності на рахунках класу 9. Характеристика регістрів аналітичного обліку витрат, які використовуються на підприємстві. Відображення операційних витрат у фінансовій звітності підприємства
Тема 5 Методи калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг
Загальна модель впровадження системи виробничого обліку на підприємстві. Технологічний аспект вибору методики калькулювання собівартості продукції: калькулювання за замовленнями; калькулювання за процесами. Вплив наявності постійних виробничих витрат на вибір методу калькулювання собівартості продукції та на формування “Звіту про фінансові результати підприємства ”: калькулювання за повними витратами; калькулювання за змінними витратами. Обґрунтування переваг і вад системи калькулювання змінних витрат. Забезпечення контролю витрат в калькуляційному обліку: метод обліку фактичних витрат; нормативний метод калькулювання; метод обліку стандартних витрат, його основні відмінності від нормативного методу калькулювання. Характеристика системи калькулювання витрат на основі діяльності. Її переваги та недоліки. Вплив виробничого обліку та калькулювання на прийняття управлінських рішень й прогнозування їх наслідків.
Тема 6 Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку.
Суть взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку. Визначення точки беззбитковості. Коефіцієнт маржинального доходу та його роль у прогнозуванні показників діяльності підприємства. Характеристика методів визначення точки беззбитковості: рівнянь, маржинального доходу, графічного. Визначення обсягу реалізації, потрібного для одержання бажаного прибутку. Користь графічного відображення взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку. Види графіків для аналізу взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку. Запас міцності (припустима маржа), її використання. Різниця між валовим доходом і маржинальним прибутком підприємства. Використання графіку співвідношення “витрати – обсяг – прибуток” під час складання плану виробництва підприємства. Операційний важіль. Розрахунок фактора операційного важеля. Комбінація продажу. Точка беззбитковості в умовах багатопродуктового виробництва. Розрахунок середньозваженого маржинального доходу й прогнозування результатів діяльності підприємства..
Тема 7 Аналіз релевантної інформації для прийняття операційних рішень.
Диференціальний аналіз альтернативних рішень. Інформація, яка є релевантною для рішення про доцільність прийняття спеціального замовлення. Інформація, яка є релевантною для рішення про доцільність "виробляти чи купляти". Інформація, яка є релевантною для рішення про доцільність розширення чи скорочення сегменту. Інформація, яка є релевантною для прийняття рішення щодо оптимального використання обмежених ресурсів. Оптимальна комбінація виробів в умовах декількох обмежень. Тіньова ціна, її обчислюють. Чинники, які впливають на ціноутворення. Суть, переваги та вади економічної моделі ціноутворення. Суть, переваги та вади ціноутворення за принципом "витрати плюс". Розрахунок величини націнки до собівартості для визначення ціни. Цільове калькулювання. Його переваги.

Тема 8 Бюджетування діяльності та облік за центрами відповідальності

Децентралізація управління, її переваги та недоліки. Суть аналітичного управлінського обліку. Зміст центрів виникнення витрат. Центр відповідальності. Ознаки поділу центрів відповідальності. Види центрів відповідальності. Їх приклади. Організація обліку за центрами відповідальності. Використання стандартних витрат. Розрахунок відхилення від стандартних матеріальних витрат. Причини таких відхилень. Відхилення від стандартних витрат на оплату праці. Чинники, що визначають відхилення змінних накладних витрат від встановленого стандарту. Розрахунок цих відхилень. Здійснення аналізу відхилень постійних накладних витрат від встановленого стандарту. Взаємозв'язок обліку стандартних витрат та обліку за центрами відповідальності. Критерії та методи дослідження відхилень. Облік відхилень у системі рахунків бухгалтерського обліку.

Рекомендована література

Базова

 1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 №996 – XIV, зі змінами і доповненнями.

 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 3 “Звіт про фінансові результати”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87 зі змінами і доповненнями.

 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16 “Витрати”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. №318 зі змінами і доповненнями.

 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 15 “Доходи”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р. №290, зі змінами і доповненнями.

 5. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291, зі змінами і доповненнями.

 6. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291, зі змінами і доповненнями.

 7. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджені наказом Міністерства промислової політики України від 09.07.2007 року № 373, зі змінами і доповненнями.

 8. Атамас П. Й. http://lib.sau.sumy.ua/cgi-bin/irbis64r_opak62/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BD-2&P21DBN=BD-2&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Управлінський облік / [П.Й. Атамас]. - 2-ге вид. - Київ : ЦУЛ, 2009. - 439 с.

 9. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Канурна З.Ф., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-тє вид., доп.і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 480 с.

 10. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. 3-тє видання. – К.: Лібра, 2006 – 704с.

 11. Пушкар М.С. Управлінський облік. – Тернопіль: Поліграфіст, 2004.-164с.

 12. Струк Н.С. Управлінський облік. / Конспект лекцій/ – Львів: ЛНУ ім.. І.Франка, 2010.-74с.

 13. Струк Н.С. Управлінський облік. / Практикум/ – Львів: ЛНУ ім.. І.Франка, 2010.- 69с.


Допоміжна

 1. Аткинсон Э.А. Управленческий учет / [Э.А. Аткинсон, Р.Д. Банкер, Р.С. Каплан, М.С. Янг]. – 3-е изд.; пер. с англ. – М.: Изд. дом “Вильямс”, 2005. – 880 с.;

 2. Бутинець Ф.Ф., Герасимчук Н.В. Управлінський облік: Збірник задач і вправ. Житомир: ЖІТІ, 2006. – 232с.

 3. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учёт: Учеб.пособие / ВЗФЭИ. – М.: ЗАО» Финстатинформ», 2001.- 318с.

 4. Гарасим П.М. та інші. Управлінський облік на підприємстві (Методика ведення). – Тернопіль, 2001. – 270с.

 5. Друри К. Управленческий и производственный учет: учебный комплекс для студентов вузов / К. Друри; [пер. с англ. В.Н. Егорова]. – 6-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 1423 с.;

 6. Управлінський облік / [Дон Р. Хенсен, Меріен М. Моувен, Небіл С. Еліас, та ін.]; Пер. з англ. 5-го канад. вид. О. Григораша, О. Рахубовського, Н. Краснік та ін.; наук. ред. пер. Н.П. Краснік. – К.: Міленіум, 2002. – 974 с.

 7. Управленческий учет: учебное пособие/ под редакцией А.Д.Шеремета., М.,1999.

 8. Хорнгрен Ч. Управленческий учет / Ч. Хорнгрен, Дж. Фостер, Ш. Датар; пер. с англ. О.А. Пинус, М.М. Каверин, Е.С. Шумейко, А.А. Плоткина и др. – [10-е изд.]. – СПб.: Питер, 2007. – 1008 с. – (Серия “Бизнес-класс”);

 9. Яругова А. Управленческий учет: опыт экономически развитых стран / А. Яругова; пер. с польск. – [предисловие Я.В. Соколова]. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 240 с.^ 1.5. Звітність підприємства

  1   2

Схожі:

1. Господарський облік, його суть І характеристика icon1. Дати визначення господарського обліку, його видів та їх характеристика
Господарський облік – це облік господарської діяльності п-тва, суспільства, що включає виробництво, обмін, розподіл І споживання...
1. Господарський облік, його суть І характеристика iconПитання до іспиту з дисципліни «Облік у зарубіжних країнах»
Поняття про фінансовий та управлінський облік, загальні принципи їх побудови та порівняльна характеристика
1. Господарський облік, його суть І характеристика iconБухгалтерський облік, його сутність І основи організації
Методичні вказівки «Бухгалтерський облік у схемах І таблицях» для самостійного вивчення студентами напряму підготовки 030509 «Облік...
1. Господарський облік, його суть І характеристика iconГосподарський процес
Господарський процес. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030401 Правознавство / С. Л. Дембіцька,...
1. Господарський облік, його суть І характеристика iconПерелік питань для проведення контролю з Господарського права
...
1. Господарський облік, його суть І характеристика iconГосподарський суд м. Севастополя
Господарський суд м. Севастополя 99011, м. Севастополь, вул. Л. Павліченко, 5 Суддя Погребняк О. С
1. Господарський облік, його суть І характеристика iconГосподарський кодекс України
Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання),...
1. Господарський облік, його суть І характеристика iconПлан. Суть попиту та його детермінанти. Закон попиту І крива попиту....
Ціна у ринковій економіці: суть, види та функції. Вплив держави на ціноутворення
1. Господарський облік, його суть І характеристика iconКонспект лекцій з дисципліни: «Контроль І ревізія» для студентів...
Лекція фінансово-господарський контроль І його роль у системі управління підприємством
1. Господарський облік, його суть І характеристика iconВступ 8
Економічна суть фінансового стану підприємства та його місце в управлінні підприємством 12
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка