2006 рік методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Назва2006 рік методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Сторінка1/10
Дата конвертації19.02.2014
Розмір1.37 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Бухгалтерія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛИСИЧАНСЬКИЙ ГІРНИЧИЙ ТЕХНІКУМ
ЗАТВЕРДЖЕНО:

Заст. директора з

навчальної роботи

Солодкий В. В.
« » 2006 рік
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи

з дисципліни

«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК (ІІ ЧАСТИНА)»

(для студентів економічних спеціальностей денної і заочної форм навчання)

Затверджені

на засіданні циклової комісії

«Економічних дисциплін»

протокол № __ від «__»_________2006 р.

Голова ЦК__________Воробйова Н. Д.

Лисичанськ, 2006

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (ІІ частина)» для студентів економічних спеціальностей. /Укл.: викл. Мордасов О. В., м. Лісичанськ, ЛГТ, 2006 г./

Методичні вказівки призначені для виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (ІІ частина)». За результатами кожного заняття з курсової роботи студенти виконують індивідуальне завдання, яка служить допуском на іспит і підтверджує ступінь володіння аналітичним апаратом.

Курсова робота є обов'язковою для виконання студентами очного і заочного відділень відповідає варіантам визначених викладачем на початку виконання курсової роботи. Курсова робота складається з теоретичної і практичної частин та виконується на листах А4 відповідно до ДСТУ оформлення науково-технічної документації.
^ Варіанти для виконання курсової роботи визначаються керівником курсової роботи.

ЗМІСТ


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

4

І. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

6

ІІ. ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

6

ІІІ. СТРУКТУРА ТА ТЕХНІЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

10

^ ІV. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

12

V. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

13

^ VІ. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

26

ДОДАТКИ

27

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

39
^

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАРозвиток ринкових відносин в економіці України вимагає перебудови основ економічних і облікових наук, що склалися за період існування командно-адміністративної системи керування. Любий підприємець знає, що головним у бізнесі є незламне прагнення до виживання в умовах хитливого зовнішнього середовища. Одним з факторів виживання і подальшого розширення своєї справи є уміння користуватися інформацією, як про свою справу, так і про зовнішні фактори, що прямо або побічно впливають на справу. Це розширює межі застосування бухгалтерського обліку, з'являються нові його об'єкти, нові користувачі облікової інформації.

Сучасні умови господарювання зумовлюють необхідність підготовки якісно нових фахівців з економіки, які здатні самостійно вести облік і складати фінансову звітність, проводити аналіз виробничо-фінансової діяльності підприємств, приймати ефективні управлінські рішення.

Вивчення дисципліни "Бухгалтерський облік" завершується виконанням курсової роботи. Якість виконаної роботи і здатність захистити запропоновані заходи щодо вирішення обраної проблеми – один з важливих критеріїв оцінки рівня підготовленості студентів у теоретичному і практичному аспектах.

Основна мета курсової роботи – уміння студента застосовувати теоретичні і практичні знання при вирішенні конкретної проблеми, самостійно робити висновки про предмет дослідження і намічати шляхи його удосконалення, підтвердити готовність студента до подальшої науково-дослідної роботи і практичної діяльності.

Завдання курсової роботи:

 1. Систематизувати, закріпити та розширити теоретичні й практичні навички студентів.

 2. Вивчити та узагальнити основну і спеціальну літературу за обраною темою.

 3. Проаналізувати основні показники діяльності підприємства, пов'язавши їх з темою курсової роботи.

 4. Дати об'єктивну і кваліфіковану характеристику стану об'єкта обліку на підприємстві.

 5. Уміти користуватися у виробничих умовах первинними та зведеними документами, обліковими регістрами, звітними й іншими інформаційними матеріалами, аналізувати їх та давати критичну оцінку.

 6. Робити висновки, вносити пропозиції щодо удосконалення діючої методики ведення обліку на підприємствах.

 7. Навчитись правильно вирішувати проблемні питання з обраної теми.

 8. Оформити курсову роботу відповідно до встановлених вимог.

На виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (ІІ частина)» згідно до затвердженого робочого плану дисципліни передбачено 60 годин, які складаються з 20 годин аудиторних консультацій та 40 годин самостійної роботи студента. Розподіл часу наведений у таблиці 1.

Таблиця 1 – Розподіл навчального часу при виконанні курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (ІІ частина)»


№ з/п

Тема та зміст аудиторної консультації

Обсяг навчальних годин

Аудиторні

СРС

1

Вступ. Видача завдання для виконання курсової роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік”. Ознайомлення студентів зі структурою роботи.

2

21

2

Групування господарчих засобів і джерел їх виникнення

2

2

3

Складання вступного бухгалтерського балансу.

2

2

4

Відкриття рахунків бухгалтерського обліку.

2

2

5

Складання журналу господарчих операцій. Рух коштів на рахунках бухгалтерського обліку та їх закриття.

2

2

6

Складання обротно-сальдової, шахової та інших відомостей бухгалтерського обліку.

2

2

7

Заповнення Головної та касової книг.

2

2

8

Розрахунок заробітної плати, нарахувань і утримань. Відкриття аналітичних рахунків. Розрахунок прибутку та інші аналітичні процедури.

2

2

9

Складання прикінцевого балансу та звіту про фінансові результати.

2

2

10

Фінансовий аналіз діяльності підприємства.

2

2

РАЗОМ

20

20


Навчальний процес у Лисичанському гірничому технікумі передбачає різні форми індивідуальної роботи студентів, зокрема виконання курсової роботи, рівень підготовки якої значною мірою свідчить про ступінь засвоєння студентом здобутих знань, його грамотність, загальну культуру та ерудицію.

Основна мета виконання курсової роботи – глибоко й творчо вивчити одне з конкретних питань теорії і практики бухгалтерського обліку, оволодіти методами наукового дослідження.

У процесі роботи студенти вдосконалюють і розвивають такі навички та вміння:

 • самостійно формулювати проблему дослідження;

 • визначати мету, основні завдання, предмет, об'єкт дослідження;

 • здійснювати пошук і добір потрібної навчальної інформації;

 • логічно і аргументовано висловлювати свої думки, пропозиції, робити висновки;

 • правильно оформлювати навчально-довідковий матеріал;

 • публічно захищати підготовлену роботу (робити повідомлення, відповідати на запитання, захищати свою точку зору тощо).

Мета цієї методичної розробки – допомогти студентам в написанні та оформленні курсової роботи. В основу покладено вимоги нормативних документів (державних стандартів) щодо оформлення складових роботи, а також використано рекомендації, що містяться в різних довідкових матеріалах.

І. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Перш ніж розпочинати писати курсову роботу, студент повинен ознайомитися з основними вимогами до її виконання:

 1. ^ Актуальність теми. Актуальність у перекладі з латинської означає важливість, практичну значущість розглядуваної проблеми. Курсова робота може претендувати на той чи інший ступінь актуальності тільки тоді, коли її тема відповідає сучасним потребам розвитку бізнесу, а питання, що розкриваються в роботі, важливі для розуміння суті і структури діяльності бізнесмена, менеджера, її економічних, організаційних, правових, психологічних та інших сторін.

 2. ^ Достатній теоретичний рівень. Ця вимога означає, що студент повинен розкрити добрану тему курсової роботи на сучасному рівні розвитку бухгалтерського обліку, використовуючи такі підходи й знання, що пояснюють різні явища і події у практиці обліку з позицій сьогодення. Крім того, студент повинен достатньо повно розкрити основні поняття і терміни, що стосуються проблеми курсової роботи, включити у зміст матеріалу тільки об'єктивні факти і реальні практичні приклади.

 3. ^ Дослідницький характер. У курсовій роботі повинні міститись елементи дослідження:

 • вивчення достатньої кількості опублікованих джерел (книг, журнальних статей та інших розробок) вітчизняних і зарубіжних авторів;

 • систематизація та аналіз різних думок і підходів, формування власної точки зору на розглядувану проблему;

 • порівняння теоретичних поглядів вчених і практичної діяльності вітчизняних і зарубіжних фірм; розробка висновків, рекомендацій.

 1. ^ Грамотність оформлення. Це важлива вимога до курсової роботи, що підвищить її якість. У роботі не повинно бути граматичних та стилістичних помилок. Необхідно дотримуватись правил цитування, оформлення зносок, списку використаної літератури. Крім того, виконання цієї вимоги виховує у студента культуру оформлення праць, яка може знадобитись в майбутній практичній діяльності.ІІ. ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота є результатом вивчення дисциплін «Бухгалтерський облік (І частина)» і «Бухгалтерський облік (ІІ частина)».

Підготовка курсової роботи охоплює декілька етапів.

 1. ^ Добір теми курсової роботи

Тематика курсових робіт визначається змістом навчального курсу; розробляється керівниками курсової роботи і затверджується на засіданні циклової комісії з економічних дисциплін.

Тему курсової роботи студенти обирають самостійно, відповідно до тематики методичних рекомендацій. Курсову роботу виконують на основі вивчення літературних джерел, інструкцій, а також планових, облікових і звітних матеріалів конкретного підприємства, на базі якого буде розроблятися тема.

Приступаючи до виконання курсової роботи, студент повинен самостійно або з допомогою керівника підібрати матеріал, який буде покладено в її основу, скласти детальний список необхідної літератури (книги, брошури, статті), вивчити літературу і зробити висновки. Перш за все необхідно ознайомитися з нормативними та інструктивними матеріалами Міністерства фінансів України, монографіями, статтями, підручниками та навчальними посібниками.

Необхідну літературу студент повинен підбирати за каталогом або довідковою картотекою бібліотеки, інструктивний матеріал знайти в довідках, періодичних виданнях та інформаційних бюлетенях.

Тема курсової роботи має становити інтерес для студента, бути пов'язаною з його діяльністю і сприяти максимальному використанню здобутих знань і практичного досвіду. Слід зауважити, що студент має право запропонувати свою тему курсової роботи, але при цьому він повинен обґрунтувати викладачу-керівнику курсової роботи доцільність її розробки.

 1. ^ Формулювання мети та основних завдань курсової роботи

Залежно від того, наскільки зрозуміло і точно сформульовано мету роботи, настільки вдалими будуть її основні завдання, план, організація виконання, стиль викладу.

Правильне визначення мети роботи дасть змогу студенту виокремити в ній основний напрямок дослідження, упорядкувати пошук і аналіз матеріалу, підвищити якість роботи, уникнути загальних міркувань.

^ Приклади формулювання мети курсової роботи:

 • "Мета роботи – проаналізувати умови ефективної організації облікового процесу на підприємстві";

 • "Основна мета курсової роботи – розглянути існуючі методи обліку запасів і докладно проаналізувати їх вплив на формування фінансових результатів підприємства";

 • "Мета курсової роботи – вивчити сутність фінансового обліку та визначити його місце в механізмі управління підприємством в умовах ринку".

Мета курсової роботи повинна бути тісно пов'язана з назвою її теми.

На основі сформульованої мети студент має визначити основні завдання, які необхідно розв'язати в процесі виконання курсової роботи. Завдання повинні конкретизувати основну мету роботи; їх визначення пов'язане з назвами основних розділів.

 1. ^ Складання плану курсової роботи

На початку підготовки курсової роботи студенту необхідно ознайомитися зі змістом літературних (навчальних, нормативно-правових, довідкових, наукових, консультаційних тощо) джерел за обраною темою і скласти розгорнутий план із зазначенням основних розділів і підрозділів роботи, який потрібно узгодити з керівником курсової роботи.

План курсової роботи є відбиттям її структури, під якою розуміється порядок компонування і взаємозв'язок окремих її частин.

Виконані розділи роботи студент подає на розгляд керівнику і відповідно до його зауважень уточнює, доповнює і в разі потреби доопрацьовує.

Виходячи з мети і завдань дослідження, студент під керівництвом викладача бухгалтерських дисциплін коректує проект плану та визначає етапи написання курсової роботи.

Курсова робота повинна складатися зі вступу, основної частини, висновків і пропозицій, списку використаної літератури, додатків.

Кожний розділ курсової роботи має свою назву і включає окремі пункти.

План курсової роботи коректують у процесі ознайомлення зі спеціальною літературою, а його зміст залежить від теми дослідження. Питання плану повинні передбачати послідовний, логічно взаємопов'язаний виклад результатів дослідження і стисло відображати зміст курсової роботи.

При розробці плану курсової роботи одні питання можуть уточнюватись, інші – виключатися чи бути введені заново. У плані повинні знайти відображення ступені вивчення та висвітлення досліджуваної проблеми в літературі.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

2006 рік методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни iconРобоча програма та методичні вказівки до виконання курсової роботи...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Облік". – Київ, нту, іебт нту, 2006 – с
2006 рік методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Агрохімія"...
Свитко С. М., Сауляк П. М., Барвінченко В.І., Дідур І. М. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Агрохімія"...
2006 рік методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки для виконання курсової роботи студентами окр “Бакалавр”...
Організація виробництва. Методичні вказівки для виконання курсової роботи для студентів економічних спеціальностей. – Таврійський...
2006 рік методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент» для студентів галузі знань 0306 “Менеджмент І адміністрування”...
2006 рік методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни iconДержавного вищого навчального закладу «донецький національний технічний...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Інформаційні системи І технології” (для студентів спеціальності 100403...
2006 рік методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни:...
Методичні рекомендаці до виконання курсової роботи з дисципліни: «Термоволога обробка сировини»
2006 рік методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни iconБухгалтерський облік методичні вказівки до виконання І захисту курсової...
Бухгалтерський облік: методичні вказівки до виконання І захисту курсової роботи для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси...
2006 рік методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни iconКурсової роботи формується на основі обраного об’єкта предметної...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Мовні технології інформаційного пошуку” для студентів спеціальності...
2006 рік методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для підготовки фахівців
Виконання та захист курсової роботи – одна з форм контролю знань з дисципліни, важливий етап підготовки до майбутньої практичної...
2006 рік методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни iconИ україни луцький національний технічний університет інвестування...
Нвестування. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка