План анотація вступ основна частина. Загальна характеристика, предмет І методи бухгалтерського обліку Предмет бухгалтерського обліку та класифікація господарських засобів
НазваПлан анотація вступ основна частина. Загальна характеристика, предмет І методи бухгалтерського обліку Предмет бухгалтерського обліку та класифікація господарських засобів
Сторінка1/6
Дата конвертації18.02.2014
Розмір0.69 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Бухгалтерія > Документы
  1   2   3   4   5   6
ПЛАН

АНОТАЦІЯ

1. ВСТУП

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА. Загальна характеристика, предмет і методи бухгалтерського обліку

2.1. Предмет бухгалтерського обліку та класифікація господарських засобів

2.2. Класифікація джерел формування господарських засобів підприємства

2.3. Господарські процеси як об'єкт бухгалтерського обліку

2.4. Методи бухгалтерського обліку

3. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

3.1. Зразок документа “Бухгалтерський баланс”

3.2. Зразок документа “Звіт про власний капітал”

3.3. Зразок документа “ Звіт про фінансові результати ”

3.4. Зразок документа “Заява про відкриття поточного рахунку”

4. ВИСНОВКИ

5. Охорона праці та техніка безпеки при роботі з персональним комп’ютером

6. Список використаної літератури

АНОТАЦІЯ
Дипломна робота присвячена темі «Загальна характеристика, предмет та методи бухгалтерського обліку».

Робота складається зі вступу, основної частини, висновку, охорони праці та списку використаної літератури.

В основній частині розкрито предмет бухгалтерського обліку, зокрема: господарські засоби та їх класифікацію, джерела формування господарських засобів підприємства та господарські процеси та методи бухгалтерського обліку.

У практичній частині представлено зразки документів: “Бухгалтерський баланс”, “Звіт про власний капітал”, “Звіт про фінансові результати”,“ Заява про відкриття поточного рахунку ”.

Окремим розділом подаються правила охорони праці та техніки безпеки при роботі з персональним комп'ютером.

Матеріал, зібраний у роботі може бути використаний на уроках виробничого навчання з професії «секретар керівника (організації підприємства,установи), обліковець з реєстрації бухгалтерських даних”.

1. ВСТУП

Бухгалтерський облік, як і будь-яка інша економічна наука, має свої предмет, об'єкти, суб'єкти і метод.

Предмет — це те, на що спрямована пізнавальна, творча та практична діяльність людей. Власне, вибір теми дипломної роботи «Предмет і методи бухгалтерського обліку» є актуальним, оскільки вона дає можливість зрозуміти бухгалтеру поле його діяльності.

Предмет бухгалтерського обліку в широкому розумінні — все те, що відображається в обліку, тобто господарська діяльність.

Кожне підприємство, установа як виробничої так і невиробничої сфери створені з метою реалізації завдань, які визначені у їх установчих документах. Для реалізації поставлених завдань суб’єкт господарювання має у своєму розпорядженні як засоби праці (будівлі, споруди, устаткування), так і предмети праці (сировину, матеріали, паливо). Засоби праці і предмети праці з метою контролю за їх наявністю і рухом знаходять своє відображення в бухгалтерському обліку. Господарські засоби, якими володіє підприємство, і є об’єктом бухгалтерського обліку та складають зміст його предмету. У свою чергу всі господарські засоби підприємства мають різні джерела утворення. Одні господарські засоби були внесені свого часу засновниками при створенні підприємства, інші – придбані за рахунок за рахунок власних коштів або позик банків та інших фінансово-кредитних установ. Облік внесків замовників, боргових зобов’язань перед кредиторами теж знаходять своє відображення в бухгалтерському обліку. Виходячи із цього, джерела утворення господарських засобів теж є одним із елементів предмету бухгалтерському обліку.

Діяльність підприємства пов’язана із виконанням низки господарських операцій. Перші спрямовані на забезпечення підприємства сировиною, матеріалами і т.п. Другі пов’язані із виробництвом продукції, виконанням робіт та наданням послуг. Треті забезпечують реалізацію на ринку готової продукції, робіт і послуг підприємства.

Зазначені господарські операції відображають процес кругообігу господарських засобів підприємства, який також є одним із елементів бухгалтерського обліку.

У вузькому розумінні предметом обліку виступають факти (дії, події) господарської діяльності, які трансформуються у своїй сукупності в певний стан і результати господарської діяльності.

Таким чином, вивчення того, що обліковується, розкриває зміст бухгалтерського обліку, а вивчення того, як ведеться облік, якими способами і прийомами його здійснюють, розкриває його метод.

Метод - бухгалтерського обліку - це сукупність способів і прийомів, за допомогою яких господарська діяльність підприємства відображається в обліку. Такими прийомами та способами виступають: документація та інвентаризація; оцінка і калькуляція; рахунки і подвійний запис; баланс і звітність. Складові методу тісно пов’язані між собою і взаємодоповнюють один одного і лише у комплексній взаємодії дозволяють у повному обсязі відобразити всі елементи предмету бухгалтерського обліку.

^ 2. ОСНОВНА ЧАСТИНА. Загальна характеристика, предмет і методи бухгалтерського обліку
2.1. Предмет бухгалтерського обліку та класифікація господарських засобів

Господарський облік відображає процес розширеного суспільного відтворення, а його окремі види - різні сторони цього процесу. Для визначення предмета бухгалтерського обліку треба з'ясувати економічний зміст його об'єктів, тобто сутність сторін процесу суспільного відтворення, які він відображає і контролює.

У широкому розумінні предметом бухгалтерського обліку є процес створення суспільного продукту в тій його частині, яка може бути охоплена інформацією в єдиному грошовому вимірнику, а також його розподіл, обмін і споживання.

Бухгалтерський облік здійснюється в усіх ланках народного господарства: на підприємствах, в організаціях, установах як виробничої, так і невиробничої сфери і служить для спостереження і контролю за їхньою діяльністю. Кожне підприємство має певне майно - господарські засоби, які утворюються за рахунок певних джерел, прибутку. Контроль за наявністю і рухом, а також доцільним використанням засобів у кожному господарстві здійснюється за допомогою бухгалтерського обліку. Отже, господарські засоби, що перебувають у розпорядженні окремих підприємств, і джерела їх формування є об'єктом бухгалтерського обліку і належать до змісту його предмета.

У бухгалтерському обліку відображаються матеріальні, трудові та фінансові затрати на виробництво продукту. Таким чином, суспільний продукт і затрати на його виробництво є об'єктом бухгалтерського обліку і належать до змісту його предмета.

Створений у процесі виробництва суспільний продукт підлягає розподілу. Частина його спрямовується на відтворення спожитих у процесі виробництва предметів праці (сировини, матеріалів, палива тощо), а також на відтворення засобів праці (основних засобів) шляхом повного їх відновлення. Друга частина суспільного продукту спрямовується для оплати праці робітників і службовців; на створення загальнодержавних фондів споживання (у вигляді відрахувань до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування, сплати податків від прибутку та інших платежів до бюджету тощо); на створення фонду накопичення (прибутку підприємства). Розподіл суспільного продукту суворо контролюється за допомогою бухгалтерського обліку. В обліку відображаються затрати праці і винагорода, що належить кожному працівникові, контролюються розрахунки з бюджетом по податках та інших платежах, з Пенсійним фондом та Фондом соціального страхування по відрахуваннях, з фінансовими та іншими органами.

Предмет краще зрозуміти через його елементи. Тому предмет бухгалтерського обліку складається з окремих елементів, складових, які називають об'єктами. Під об'єктом обліку розуміють конкретний засіб (майно), джерело його утворення та їх рух у процесі відтворення.

Предметом обліку є не самі об'єкти в їх фізичному розумінні, а інформація про них, необхідна для управління. Предмет обліку — це факти господарської діяльності, які характеризують стан та використання ресурсів підприємства, процес придбання, виробництва та збуту, розрахункові відносини підприємства з фізичними і юридичними особами, результати діяльності підприємства, формування інформації для внутрішніх і зовнішніх користувачів.

^ Класифікація господарських засобів

Об'єкти, що обліковуються, за економічним змістом та призначенням можна об'єднати в три групи:

 • господарські засоби (майно);

 • джерела господарських засобів;

 • господарські процеси.

Об'єкти предмета бухгалтерського обліку зображено на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Об`єкти бухгалтерського обліку
Об`єкти бухгалтерського обліку

Фінансові активи

Необоротні

Оборотні

За формами функціонування

За участю в обороті

За ступенем ліквідності

Матеріальні активи

Нематеріальні активи

Абсолютно ліквідні

Ліквідні

Господарські засоби

Ліквідні

Господарські засоби

Джерела засобів
прямая соединительная линия 18

прямая соединительная линия 12прямая соединительная линия 13

прямая соединительная линия 14прямая соединительная линия 15прямая соединительная линия 16прямая соединительная линия 17


Оборотні

Необоротні

Власні

Залучені


Повал 9роцес постачання

прямая соединительная линия 28прямая соединительная линия 29

овал 11Ппрямая соединительная линия 30роцес виробництва Процес реалізації

Отже, предметом бухгалтерського обліку є господарські засоби за їх складом і використанням, джерела формування та їх цільове призначення, господарські процеси, що відбуваються на підприємстві.

Для поглибленого вивчення об'єктів бухгалтерського обліку, якими є господарські засоби підприємства використовують групування господарських засобів за двома ознаками:

 • за складом і розміщенням (актив);

 • за джерелами утворення/формування (пасив).

Майно підприємства — це основні й оборотні засоби, що належать підприємству, розмір яких відображають у бухгалтерському балансі. Оскільки майно відображають в активі балансу, то прийнято майно називати активами.

Активи (від лат. Activus — діяльний, активний) — це ресурси, отримані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до збільшення економічних вигід у майбутньому. Вони поділяються за багатьма класифікаційними ознаками, серед яких основними є такі:

 • за формами функціонування;

 • за характером участі у процесі обороту;

 • за ступенем ліквідності.

Класифікацію активів підприємства наведено на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Класифікація активів підприємства


АКТИВИ

Матеріальні активи

Нематеріальні активи

Абсолютно ліквідні

Ліквідні

Малоліквідні
прямая соединительная линия 47 прямая соединительная линия 48 прямая соединительная линия 49 прямая соединительная линия 50 прямая соединительная линия 54 прямая соединительная линия 55 прямая соединительная линия 56 прямая соединительная линия 57 прямая соединительная линия 58

прямая соединительная линия 43прямая соединительная линия 45прямая соединительная линия 46


За формами функціонування

За участю в обороті

За ступенем ліквідності


прямая соединительная линия 52прямая соединительная линия 53


Необоротні

Оборотні

Фінансові активи

За формами функціонування господарські активи поділяють на такі групи:

 • матеріальні,

 • нематеріальні,

 • фінансові активи.


Матеріальні активи — це засоби підприємства, які мають матеріально-речову форму. До групи матеріальних активів підприємства включають: основні засоби, незавершене будівництво, запаси.

Основні засоби — це сукупність засобів праці, які функціонують у незмінній натурально-речовій формі протягом періоду, більшого, ніж один рік від дати введення в експлуатацію. Вартість основних засобів зменшується поступово з їх фізичним і моральним зношуванням. До основних засобів належать: земля, будівлі, споруди, машини, інструменти, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік), а вартісну межу підприємство встановлює самостійно.

^ Незавершене будівництво — це вартість недобудованих об'єктів, споруд, будівництво яких здійснюють для власних потреб підприємства.

Запаси — це активи, які утримують з метою подальшого продажу, споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, управління підприємством чи які перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу. До запасів відносять: виробничі запаси, тварин на вирощуванні й відгодівлі, незавершене виробництво, готову продукцію, товари.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

План анотація вступ основна частина. Загальна характеристика, предмет І методи бухгалтерського обліку Предмет бухгалтерського обліку та класифікація господарських засобів iconПлан рахунків бухгалтерського обліку банків України класи, рахунки...
План рахунків бухгалтерського обліку банків України класи, рахунки бухгалтерського обліку
План анотація вступ основна частина. Загальна характеристика, предмет І методи бухгалтерського обліку Предмет бухгалтерського обліку та класифікація господарських засобів iconПлан рахунків бухгалтерського обліку банків України Класи, рахунки бухгалтерського обліку
Затверджено постановою Правління Національного банку Українивід 17 червня 2004 р. N 280
План анотація вступ основна частина. Загальна характеристика, предмет І методи бухгалтерського обліку Предмет бухгалтерського обліку та класифікація господарських засобів iconМоделі побудови національних систем бухгалтерського обліку
...
План анотація вступ основна частина. Загальна характеристика, предмет І методи бухгалтерського обліку Предмет бухгалтерського обліку та класифікація господарських засобів icon8. Облік основних господарських процесів
Методологічні основи обліку обороту (обігу) господарських активів (засобів) на підприємствах. Стадії руху господарських засобів І...
План анотація вступ основна частина. Загальна характеристика, предмет І методи бухгалтерського обліку Предмет бухгалтерського обліку та класифікація господарських засобів iconПлан рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань...

План анотація вступ основна частина. Загальна характеристика, предмет І методи бухгалтерського обліку Предмет бухгалтерського обліку та класифікація господарських засобів icon1. Загальні основи І принципи бухгалтерського обліку в банках Організація...
Облік в банках” обирається для вивчення студентами спеціальності 050100 “Облік І аудит” за власним бажанням. Вивчення цієї дисципліни...
План анотація вступ основна частина. Загальна характеристика, предмет І методи бухгалтерського обліку Предмет бухгалтерського обліку та класифікація господарських засобів iconШвець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник
Тема розкриває загальне поняття про облік, його види, завдання. Студентам пропонується вивчити основні положення щодо сутності бухгалтерського...
План анотація вступ основна частина. Загальна характеристика, предмет І методи бухгалтерського обліку Предмет бухгалтерського обліку та класифікація господарських засобів iconПлан рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань...

План анотація вступ основна частина. Загальна характеристика, предмет І методи бухгалтерського обліку Предмет бухгалтерського обліку та класифікація господарських засобів iconЗатверджено
Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку обрати форму його організації ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами...
План анотація вступ основна частина. Загальна характеристика, предмет І методи бухгалтерського обліку Предмет бухгалтерського обліку та класифікація господарських засобів iconДокументація як елемент методу бухгалтерського обліку
Особливістю бухгалтерського обліку є суцільне І безперервне спостереження за всіма господарськими операціями, що здійснюються на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка