Міністерство освіти І науки україни київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Кафедра “ Обліку І аудиту ”
НазваМіністерство освіти І науки україни київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Кафедра “ Обліку І аудиту ”
Дата конвертації16.02.2014
Розмір66.7 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Бухгалтерія > Документы
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Кафедра “ Обліку і аудиту ”

Методичні вказівки

для виконання контрольної роботи

з дисципліни “ Стандартизація обліку і аудиту ”

для студентів заочної форми навчання спеціальності

“ Облік і аудит ”

Київ - 2008
Студенти заочної форми навчання спеціальності “ Облік і аудит ” виконують роботу з дисципліни “ Стандартизація обліку і аудиту ”.

Контрольна робота повинна бути виконана та представлена на кафедру не пізніше, ніж за 2 тижня до здачі іспиту з даної дисципліни. Студенти, які не виконали контрольну роботу, або виконали не задовільно, до здачі заліку не допускаються.

Виконання контрольної роботи здійснюється на основі загально теоретичної та спеціальної літератури. Перелік теоретичних питань можна використовувати для підготовки до заліку.

Контрольна робота включає в себе два теоретичних питання.

Номер варіанта контрольної роботи відповідає сумі останніх трьох цифр залікової книжки.

Загальний обсяг контрольної роботи повинний складати 8-10 сторінок рукописного чи машинописного тексту формату А4

( 210х297 мм ). При наборі тексту на персональному комп’ютері прийняти кегль 12 з полями зліва 3 см, справа і зверху по 2 см.

Контрольна робота повинна містити: типовий титульний лист, зміст

( план ) роботи, а також список використаної літератури, оформлений відповідно до діючого стандарту.

1. Завдання
1 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «загальні вимоги до фінансової звітності»

2 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 '«Баланс»

3 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку з «звіт про фінансові результати»

4 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «звіт про рух грошових коштів»

5 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «звіт про власний капітал»

6 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «виправлення помилок і зміни у фінансових Звітах»

7 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «основні засоби»

8 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «нематеріальні активи»

9 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «запаси»

10 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «дебіторська заборгованість»

11 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «зобов'язання»

12 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «фінансові інвестиції»

13 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «фінансові інструменти»

14 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «оренда»

15 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «дохід»

16 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «витрати»

17 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «податок на прибуток»

18 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «будівельні контракти»

19 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 « консолідована фінансова звітність »

20 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «вплив змін валютних курсів»

21 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «вплив інфляції»

22 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 «розкриття інформації щодо -пов'язаних сторін»

23 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 «прибуток на акцію»

24 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «фінансовий звіт суб'єкта малого Підприємництва»

25 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «виплати працівникам»

26 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»

27 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 « зменшення корисності активів »

2. Завдання


1 МСФЗ (LAS) 1 "Представлення фінансової звітності"

2 МСФЗ (LAS) 2 "Запаси"

3 МСФЗ (LAS) 7 "Звіти про рух грошових коштів"

4 МСФЗ (LAS) 8 "Облікова практика, зміни в бухгалтерських оцінках та помилки"

5 МСФЗ (LAS) 10 "Події після звітної дати"

6 МСФЗ (LAS) 11 "Будівельні контракти"

7 МСФЗ (LAS) 12 "Податки на прибуток"

8 МСФЗ (LAS) 14 "Звітність за сегментами"

9 МСФЗ (LAS) 16 "Основні засоби"

10 МСФЗ (LAS) 17 "Оренда"

11 МСФЗ (LAS) 18 "Дохід"

12 МСФЗ (LAS) 19 "Винагороди працівникам"

13 МСФЗ (LAS) 20 "Облік державних субсидій та розкриття інформації про державну допомогу"

14 МСФЗ (LAS) 21 "Вплив змін валютних курсів"

15 МСФЗ (LAS) 23 "Витрати за позиками"

16 МСФЗ (LAS) 24 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін"

17 МСФЗ (LAS) 26 "Облік та пенсійного забезпечення"

18 МСФЗ (LAS) 27 "Консолідована та індивідуальна фінансова звітність"

19 МСФЗ (LAS) 28 "Інвестиції в асоційовані компанії"

20 МСФЗ (LAS) 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»

21 МСФЗ (LAS) 30 "Розкриття інформації у фінансовій звітності банків та подібних фінансових установ"

22 МСФЗ (LAS) 33 "Прибуток на акцію"

23 МСФЗ (LAS) 34 "Проміжна фінансова звітність"

24 МСФЗ (LAS) 36 "Знецінення активів*

25 МСФЗ (LAS) 37 "Резерви, умовні зобов'язання та умовні активи".

26 МСФЗ (LAS) 38 "Нематеріальні активи"

27 МСФЗ (LAS) 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка"
^

Рекомендована література:

 1. Даньків Й.Я., Лучко М.Р., Остап'юк МЛ. Теорія бухгал­терського обліку: Навч. посіб. — Ужгород: Ужгородський на­ціональний університет, 2001. — 162 с.

 2. Даньків Й.Я., Лучко М.Р., Остап'юк М.Я. Бухгалтер­ський облік в галузях економіки: Навч. посіб. — К: Знання-Прес, 2003. — 142 с.

 3. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі: Практ.посіб. — К.: Лібра, 2001. — 840 с.

 4. Журнали-ордери та методичні рекомендації з їх застосу­ванням // Все про бухгалтерський облік. — 2001. — № 24. —С. 3—63.

 5. Інструкція № 1 по організації емісійно-касової роботи взакладах банків України, затверджена постановою НБУ від 07.07.94 № 129.

6 Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематері­альних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом. Міністерства фінансів України від 11.08.94 № 69 з наступними змінами і доповненнями.

 1. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського об­ліку: Підручник. — К.: КНЕУ, 2001. — 334 с.

 2. Лист Державного комітету статистики України "Про вве­дення нових форм документів суворої звітності" від 13.05.2002№ 03-04-5/35.

 3. Лист Держкомстату України "Про внесення реквізиту"ідентифікаційний номер" в типові форми первинного обліку"від 24.12.97 № 02-2-5/96.

 1. Лист Міністерства фінансів України "Відносно застосу­вання форм первинних документів" від 02.11.2000 №053-29152.

 2. Лучко М.Р. Бухгалтерський облік в управлінні бізнесом.Зарубіжний досвід. — К.: Облікінформ, 1997. — 144 с.

 3. Лучко М.Р., Бенько І.Д. Бухгалтерський облік в зарубіж­них країнах: Навч. посіб. — Т.: ТАНГ, 2001. — 163 с.

 4. Остап'юк М.Я., Даньків Й.Я., Лучко М.Р. Теорія бух­галтерського обліку (історичні та методологічні аспекти): Мо­нографія. — Ужгород: Ужгородський національний універси­тет, 1998. — 148с.

 5. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бух­галтерського обліку, затверджені наказом Міністерства фінан­сів України від 29.12.2000 № 356.

 6. Наказ "Про затвердження типових форм первинного об­ліку і інструкції про порядок їх виготовлення, зберігання і за­стосування" від 27.07.98 № 263.

 7. Наказ Держкомстату і Держкомбуду України "Про за­твердження типових форм первинних документів по обліку вбудівництві" від 29.12.2000 № 416/299.

 8. Наказ Держкомстату України "Про затвердження типо­вої форми первинного обліку роботи службового легкового ав­томобіля і інструкції про порядок його застосування" від17.02.98 № 74.

18 Наказ Міністерства аграрної політики "Про затверджен­ня спеціалізованої форми первинного обліку товаротранспорт- ної накладної і інструкції про порядок заповнення, застосуван­ня спеціалізованої товаротранспортної накладної на відпуск хлібобулочних виробів" від 06.06.2001 № 153.

 1. Наказ Міністерства статистики і Міністерства транспор­ту України "Про затвердження типових форм первинного об­ліку роботи вантажного автомобіля" від 29.12.95 № 488/346.

 2. Наказ Міністерства статистики України "Про затвер­дження типових форм первинних облікових документів по об­ліку сировини і матеріалів" від 21.06.96 № 193.

 3. Наказ Міністерства статистики України "Про затвер­дження типових форм первинного обліку" від 29.12.95 № 352.

 4. Наказ Міністерства статистики України "Про затвер­дження типових форм первинного обліку документів по облікуМШП" від 22.05.96 № 145.

 5. Наказ Міністерства статистики України "Про затверджен­ня типових форм первинного обліку М-26" від 07.10.96 № 291.

 6. Наказ Міністерства статистики України "Про затвер­дження типових форм первинного обліку М-2" від 21.06.96№ 192.

 7. Наказ Міністерства статистики України "Про затвер­дження типових форм первинного обліку бланків сувороїзвітності" від 11.03.96 № 67.

 8. Наказ Міністерства статистики України "Про затвер­дження типових форм первинного обліку особового складу" від 27.10.95 №277.

 1. Наказ Міністерства статистики України "Про затвер­дження типових форм первинного обліку" від 09.10.95 № 253.

 2. Наказ Міністерства статистики України "Про затвер­дження типових форм первинного обліку по розрахунках з робіт­никами і службовцями по заробітній платі" від 22.05.96 № 144.

 3. Наказ Міністерства статистики України "Про затвер­дження типових форм первинного обліку касових операцій" від 15.02.96 №241.

30. Національні стандарти бухгалтерського обліку // Всепро бухгалтерський облік. — 2003. — № 14 (802). — С. 2—79.

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Кафедра “ Обліку І аудиту ” iconПравил а проведення конкурсного відбору студентів для проходження...
Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді...
Міністерство освіти І науки україни київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Кафедра “ Обліку І аудиту ” iconКиївська державна академія водного транспорту
Дії яких факторів виробничого хар-ру вивчає гігієна праці та виробнича санітарія?
Міністерство освіти І науки україни київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Кафедра “ Обліку І аудиту ” iconМіністерство фінансів України Львівська державна фінансова академія...
Бухгалтерський облік // Робоча програма навчальної дисципліни. – Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2010. – 40 с
Міністерство освіти І науки україни київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Кафедра “ Обліку І аудиту ” iconМіністерство освіти І науки україни черкаський державний технологічний...

Міністерство освіти І науки україни київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Кафедра “ Обліку І аудиту ” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський...
Відобразити господарські операції на рахунках синтетичного й аналітичного обліку
Міністерство освіти І науки україни київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Кафедра “ Обліку І аудиту ” iconМіністерство освіти І науки україни черкаський державний технологічний...
«облік, аналіз та аудит собівартості робіт, послуг та визначення фінансових результатів»
Міністерство освіти І науки україни київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Кафедра “ Обліку І аудиту ” iconМіністерство культури України Донецька державна музична академія...

Міністерство освіти І науки україни київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Кафедра “ Обліку І аудиту ” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівська державна...
Макух О. Є., асистент кафедри соціальних І гуманітарних дисциплін лдфа, к політ наук
Міністерство освіти І науки україни київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Кафедра “ Обліку І аудиту ” iconМіністерство освіти І науки України Придніпровська державна академія...
«Будівельні машини», «Будівельні машини та основи автоматизації», для студентів будівельних та механічних спеціальностей 050502;...
Міністерство освіти І науки україни київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Кафедра “ Обліку І аудиту ” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка